Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 219 - 240 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30703/cije.403147 İndeks Tarihi: 05-02-2020

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi

Öz:
Sosyal medya, eğitimden eğlenceye, ekonomiden sağlığa, çok çeşitli konularda birbirinden farklı kullanıcıları bir araya getirerek onların bilgi ve fikir paylaşımlarında bulunmalarını sağlayan bir ortamdır. Son yıllarda da bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak da sosyal medyanın kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarını metafor yoluyla belirlemektir. Nitel araştırmada metafor yöntemi kullanılarak hazırlanan bu çalışmada katılımcı öğrencilere, “sosyal medya………..gibidir; çünkü……....” yazılı olan yarı yapılandırılmış formlar verilmiş ve buradan elde edilen ham veriler araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur. Veriler nitel veri çözümleme tekniklerinden içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmaya katılan 132 öğrencinin yazdığı cümlelerden toplam 58 geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından incelenerek 6 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerden “yol gösteren ve bilgiye ulaştıran bir kaynak olarak sosyal medya”, “bağımlılık yaratan bir unsur olarak sosyal medya” ve “gerçeği yansıtan ve etkileşimi sağlayan bir araç olarak sosyal medya” kategorileri tüm kategorilerin toplam %78’ini temsil etmiştir. Ayrıca çalışmadaki 6 kavramsal kategori katılımcıların sınıf düzeyleri bakımından benzerlik göstermekle birlikte, sosyal medya algılarının genel olarak olumsuz olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Identification of Perceptions of Social Media in Student-Teachers of Social Studies Through Metaphors

Öz:
Social networks bring together different users interested in quite various issues – from education to entertainment, economics to health – creating an environment where they can exchange information and ideas. In recent years, social media use has been o the increase in line with the advances in information and communication technologies. The present study aims to detect the social networks perceptions of social studies student-teachers at Ondokuz Mayıs University through metaphors. Qualitative research methods were used in the study where participating students were asked to complete statements such as ‘Social networks are like …………… because ……………’, and this raw data constituted the basic source of research data. The data was processed for content analysis, one of the most commonly used techniques in qualitative data analysis. The findings suggest that a total of 58 valid metaphors were developed by 132 students who took part in the study. These metaphors can be grouped in six different conceptual categories in the light of their common features. Of these categories, ‘Social networks as guiding sources of information’, ‘social networks as elements of addiction’, and ‘social networks as instruments for reflecting the truth and ensuring interaction’ represented 78% of all the categories mentioned above . Further, despite the similarities in the six conceptual categories reflecting the participants’ years of studies, their overall perceptions of social networks are in general rather negative.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçalı İçin, S. (2009). Çocuk ve medya. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Akıncı-Vural, Z. B. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma, Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382.
 • Arslan, A. (2004). Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Atıcı, B. (2010). Sosyal bilgi inşasına dayalı sanal öğrenme çevrelerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 32(143), 41-54.
 • Aydeniz, H. (2011). Medyayı tanımak. İstanbul: Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi.
 • Barış, E. (2011). Yeni medya ve sosyal hareketler. http://ekitap.alternatifbilisim.org/files/cesur-yeni-medya.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Barış, F. M. ve Tosun, N. (2013). Sosyal ağ ve e-portfolyo entegrasyonu: Facebook örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 122-129.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Blank, G. ve Reisdorf, B. C. (2012). The participatory web. Information, Communication, Society, Oxford Internet Institute, 15(4), 537-554. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.665935
 • Boyd-Barret, O. ve Braham, P. (2013). Media, knowledge and power. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315002712
 • Bruce, H. (1999). Perceptions of the internet: What people think when they search the Internet for information. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 9(3), 187-199. https://doi.org/10.1108/10662249910274575
 • Büyükşener, E. (2009). Türkiye’de sosyal ağların yeri ve sosyal medyaya bakış. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. ttp://www.seokursu.com.tr/turkiyede-sosyal-aglarin-yeri.pdf. adresinden erişilmiştir.
 • Cüceloğlu, D. (2014). İnsan insana. Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Dabbagh, N. ve Kitsantas, A. (2012). Personal learning environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and Higher Education, 15(1), 3-8. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.06.002
 • Das, R. (2010). The task of interpretation. Converging perspectives in audience research and digital literacies. Estonya: Tartu University Press.
 • Eroğlu, Y. ve Peker, A. (2011). Aileden ve arkadaştan algılanan sosyal destek ve siber mağduriyet: Yapısal eşitlik modeliyle bir inceleme. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-15.
 • Gürbüz. G. (2014). Sosyal medya ve demokrasi ilişkisi: Türkiye’de sosyal medyanın katılımcı demokrasiye etkisi üzerine bir alan araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Güz, N. (1996). Türk basınında gündem oluşturma. Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, 2(12), 982-983.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151-173.
 • Honeycutt, C. ve Herring, S. C. (2009). Beyong microblogging: Conversation and collaboration via twitter. Proceedings of the Forty-Second Hawai’i International Conference on System Science: Los Alamitos.
 • Jakubowicz. K. (2009). A new notion of media? 1st council of europe conference of ministers responsible for media and new communication services. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/New_Notion_Media_en.pdf. adresinden erişilmiştir.
 • Kandell, J. (1998). Internet addiction on campus the vulnerability of college students. Cyberpsychology and Behavior, 1, 46-59. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.11
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003.
 • Kaya, R. (1999). Medya gücü ve demokratik kurumlar. İstanbul: Afa Yayıncılık.
 • Kert, A. ve Kert, S. B. (2010). The usage potential of social network sites for educational purposes. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 486-507.
APA EGÜZ Ş, Kesten A (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. , 219 - 240. 10.30703/cije.403147
Chicago EGÜZ ŞULE,Kesten Alper Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. (2018): 219 - 240. 10.30703/cije.403147
MLA EGÜZ ŞULE,Kesten Alper Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. , 2018, ss.219 - 240. 10.30703/cije.403147
AMA EGÜZ Ş,Kesten A Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. . 2018; 219 - 240. 10.30703/cije.403147
Vancouver EGÜZ Ş,Kesten A Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. . 2018; 219 - 240. 10.30703/cije.403147
IEEE EGÜZ Ş,Kesten A "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi." , ss.219 - 240, 2018. 10.30703/cije.403147
ISNAD EGÜZ, ŞULE - Kesten, Alper. "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi". (2018), 219-240. https://doi.org/10.30703/cije.403147
APA EGÜZ Ş, Kesten A (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(3), 219 - 240. 10.30703/cije.403147
Chicago EGÜZ ŞULE,Kesten Alper Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7, no.3 (2018): 219 - 240. 10.30703/cije.403147
MLA EGÜZ ŞULE,Kesten Alper Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.7, no.3, 2018, ss.219 - 240. 10.30703/cije.403147
AMA EGÜZ Ş,Kesten A Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2018; 7(3): 219 - 240. 10.30703/cije.403147
Vancouver EGÜZ Ş,Kesten A Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2018; 7(3): 219 - 240. 10.30703/cije.403147
IEEE EGÜZ Ş,Kesten A "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi." Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7, ss.219 - 240, 2018. 10.30703/cije.403147
ISNAD EGÜZ, ŞULE - Kesten, Alper. "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Sosyal Medya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7/3 (2018), 219-240. https://doi.org/10.30703/cije.403147