Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 687 - 702 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-02-2020

KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ

Öz:
Turizmde küresel olarak yükselen bir eğilim gösteren otantiklik arayışı, turistin hem seyahattürü hem de seyahat satın alma davranışı üzerinde etkili olmakta, bu etki ürün geliştiricilerini deotantikliğin sergilendiği ürünleri ortaya çıkarmaya yöneltmektedir. Diğer taraftan, otantiklikarayışı ile kültürel yabancılaşma arasında bir sebep sonuç ilişkisi de bulunmaktadır. Bubağlamda turizm, kültürel yabancılaşma sorunsalında hem sorun kaynağı hem de çözümalternatifi olarak rol oynayabilmektedir. Literatür taraması ile gerçekleştirilen bu çalışmanınamacı, genel olarak uluslararası literatürde ve özellikle de Türk turizm literatüründe yeteri kadarincelenmediği düşünülen kültürel yabancılaşma ve otantiklik kavramlarını ve kavramlararasındaki sebep sonuç ilişkilerini turizm cephesinden incelemek ve söz konusu ilişkiye bağlıolarak otantiklik arayışını Türk Dünyası içindeki turizm hareketliliğine etki edebilecek bir fırsatfaktörü olarak ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlara göre, kültürel yabancılaşmaya bağlıotantiklik, Türk Dünyası içindeki turizm hareketliliğinin gelişmesinde bir fırsat faktörü olarakele alınabilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

SEARCH FOR AUTHENTICITY DUE TO CULTURAL ALIENATION A LOOK AT THE TURKIC WORLD TOURISM SIDE

Öz:
The search for authenticity, which shows a rising trend globally in tourism, tourists has influenced both travel and purchasing behaviour, this effect drives product developers to produce products that display authenticity. On the other side, there is also a cause and effect relationship between seeking authenticity and cultural alienation. In this context, tourism can play a role both as a problem source and as a solution alternative in the problem of cultural alienation. The aim of this study which is carried out by literature review is to examine from tourism side the cultural alienation and authenticity concepts and cause and effect relationship between concepts, which are thought to be insufficiently studied generally in international literature and especially in Turkic tourism literature and is to reveal the search for authenticity as a critical factor that can affect the tourism mobility within the Turkic World depending on the relation. According to the results obtained, authenticity due to cultural alienation can be considered as an opportunity factor in the development of tourism mobility within the Turkic World.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdeniz, E. B. (2012). J. P. Sartre'de Yabancılaşma Fenomeni (1 b.). İstanbul: Karakoyun.
 • Akgün, İ. (2015). Türk Toplumunda Değişme Süreci ve Yabancılaşma-Din İlişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş.
 • Baudrillard, J. (2017). Tüketim Toplumu (9 b.). (N. Tutal, & F. Keskin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bayraktaroğlu, E. (2016). Turizmi Anlamak: Memetik Bir Yaklaşım. 17. Ulusal Turizm Kongresi (s. 1580- 1588). Muğla: Detay Yayıncılık.
 • Berber, Ş. (2003). Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(9), 205-221.
 • Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annals of Tourism Research, 15(3), 371-386.
 • Doğan, M. (1990). Dil Kültür Yabancılaşma (2 b.). İstanbul: Beyan Yayınları.
 • Durcan, N. M. (2007). Yabancılaşmanın İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Fromm, E. (2014). Sağlıklı Toplum (5 b.). (Y. Salman, & Z. Tanrısever, Çev.) İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Gülcan, B., Güçer, E., Oktay, K., & Kızanlıklı, M. M. (2017). Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye'nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan'da Bir Alan Araştırması. bilig(81), 105-137.
 • Gülüm, E. (2015). Yaratıcı Turizm - Halk Kültürü İlişkisi ve Yerelin Popülerleşmesi. Milli Folklor(105), 87-98.
 • Güven, Z. (2015). Kültür Olgusunun İdceolojik Kullanımları. A. Ergur, & E. Gökalp içinde, Kültür Sosyolojisi (s. 68-83). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Harter, S. (2002). Authenticity. C. R. Synder, & S. J. Lopez içinde, Handbook of Positive Psychology (s. 382- 395). New York: Oxford University Press.
 • Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği (1 b.). (N. Ülner, & E. Ö. Karadoğan, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Huxley, A. (2010). Cesur Yeni Dünya (2 b.). (E. .. Polat, Çev.) İstanbul: Yaba Yayınları.
 • İçöz, O. (2014). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi (8 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Kaygalak, S., Usta, Ö., & Günlü, E. (2013). Mardin’de Turizm Gelişimi İle Otantik Olgusu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 237-249.
 • McLuhan, M., & Powers, B. R. (2015). Global Köy (2 b.). (B. Ö. Düzgören, Çev.) İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Mills, C. W. (2017). İktidar Seçkinleri (1 b.). (Ü. Oskay, Çev.) İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Orwell, G. (2000). 1984 (1 b.). (C. Üster, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.
 • Orwell, G. (2016). Hayvan Çiftliği. (C. Üster, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.
 • Öğüt, E. H. (2015). Sanatın Üretimi. A. Ergur, & E. Gökalp içinde, Kültür Sosyolojisi (s. 144-160). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Özbudun, S., Markus, G., & Demirer, T. (2008). Yabancılaşma Ve... (1 b.). Ankara: Ütopya.
 • Polat, S. A., & Polat, S. (2016a). Oryantalist İmgelemde Turizm Söylemi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(11), 257-268.
 • Polat, S. A., & Polat, S. (2016b). Turizm Perspektifinden Yabancılaşmanın Sosyo-Psikolojik Analizi: Günlük Yaşamdan Turistik Yaşama Yabancılaşma Döngüsü. Sosyoekonomi, 24(28), 235-253.
 • Rehmann, J. (2017). İdeoloji Kuramları - Yabancılaşma ve Boyun Eğme Güçleri (1 b.). (Ş. Alpagut, Çev.) İstanbul: Yordam Kitap.
 • Reisinger, Y., & Steiner, C. J. (2006). Reconceptualizing Object Authenticity. Annals of Tourism Research, 33(1), 65-86.
 • Ritzer, G. (2016). Toplumun McDonaldlaştırılması - Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme (4 b.). (A. E. Pilgir, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rızaoğlu, B. (2004). Turizm ve Toplumsallaşma (3 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Rızaoğlu, B. (2012). Turizm Davranışı (3 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sedmak, G., & Mihalic, T. (2008). Authenticity in Mature Seaside Resorts. Annals of Tourism Research, 35(4), 1007-1031.
 • Simmel, G. (1950). The Sociology. Glencoe, Illinois: The Free Press.
 • Steiner, C. J., & Reisinger, Y. (2006). Understanding Existential Authenticity. Annals of Tourism Research, 33(2), 299-318.
 • TDK. (tarih yok). Türk Dil Kurumu. Mart 2018, 28 tarihinde Türk Dil Kurumu Web Sitesi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5abba9ea738765.0610 0147 adresinden alındı
 • Tolan, B. (1980). Çağdaş Toplumun Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.
 • Turhan, M. (2015a). Garplılaşmanın Neresindeyiz? Ankara: Altınordu Yayınları.
 • Turhan, M. (2015b). Kültür Değişmeleri. Ankara: Altınordu Yayınları.
 • Urry, J. (2009). Turist Bakışı. (E. Tataroğlu, & İ. Yıldız, Çev.) Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Urry, J., & Larsen, J. (2011). The Tourist Gaze 3.0. Sage Publications Limited.
 • Wang, N. (1999). Rethinking Authenticity in Tourism Experience. Annals of Tourism Research, 26(2), 249-270.
 • Yavuz, E. D. (2015). Sanatın Alımlanması ve Tüketimi. A. Ergur, & E. Gökalp içinde, Kültür Sosyolojisi (s. 162-181). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Yeniçeri, Ö. (1997). Yozlaşma ve Yabancılaşmaya Karşı itirazlar. Ankara: Töre Yayınları.
APA BULUT Y, Gülcan B (2018). KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. , 687 - 702.
Chicago BULUT Yasin,Gülcan Bilgehan KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. (2018): 687 - 702.
MLA BULUT Yasin,Gülcan Bilgehan KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. , 2018, ss.687 - 702.
AMA BULUT Y,Gülcan B KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. . 2018; 687 - 702.
Vancouver BULUT Y,Gülcan B KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. . 2018; 687 - 702.
IEEE BULUT Y,Gülcan B "KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ." , ss.687 - 702, 2018.
ISNAD BULUT, Yasin - Gülcan, Bilgehan. "KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ". (2018), 687-702.
APA BULUT Y, Gülcan B (2018). KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. Manas Journal of Social Studies, 7(4), 687 - 702.
Chicago BULUT Yasin,Gülcan Bilgehan KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. Manas Journal of Social Studies 7, no.4 (2018): 687 - 702.
MLA BULUT Yasin,Gülcan Bilgehan KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. Manas Journal of Social Studies, vol.7, no.4, 2018, ss.687 - 702.
AMA BULUT Y,Gülcan B KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(4): 687 - 702.
Vancouver BULUT Y,Gülcan B KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(4): 687 - 702.
IEEE BULUT Y,Gülcan B "KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ." Manas Journal of Social Studies, 7, ss.687 - 702, 2018.
ISNAD BULUT, Yasin - Gülcan, Bilgehan. "KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA BAĞLI OTANTİKLİK ARAYIŞINA TÜRK DÜNYASI TURİZMİ CEPHESİNDEN BAKIŞ". Manas Journal of Social Studies 7/4 (2018), 687-702.