Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1624 - 1642 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-02-2020

TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
Çalışmamız, ad durumunun belirlenmesinde esas alınan kıstaslartemelinde tamlayan durumunun ad durumu olarak değerlendirilipdeğerlendirilemeyeceği üzerinde durmaktadır. Çalışmamızda ilk olaraktamlayan durumunun ad durumu olarak kabul edilmemesinde etkili olantemel görüşler ortaya konulmuş ve bu görüşler ışığında tamlayan durumununnasıl bir değerlendirmeye tabi tutulduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Dahasonra ad durumu olarak kabul eden yaklaşımlar verilmiş ve bu yaklaşımlardada esas alınan düşünceler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak gerek addurumu olarak kabul etmeyen yaklaşımların gerekse de ad durumu olarakkabul eden görüşlerin kendi içinde de farklı yöntem ve bakış açılarınınolduğu görülmektedir. Bütün bu farklı yöntem ve bakış açılarından hareketleTürkiye Türkçesinde ad durumunun belirlenmesinde temel alınabilecek görüşve yöntemler üzerinde durulmuş ve tamlayan ad durumunun bu görüş veyöntemler ışığında değerlendirilmesi yapılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Edebiyat Dil ve Dil Bilim

AN ASSESSMENT ON GENITIVE CASE

Öz:
Our work focuses on the fact that the status of a genitive whether it can be evaluated as a case based on the criteria that are based on determining the case. For this reason, for the firstly in this study, included the comments that do not consider the state of genitive as a case. And then tried to show how the genitive was being assessed according to this basis. Following the views that do not accept as case, the approaches which are accepted as case have been given and tried to put forward the basic ideas. However, it is seen that the approaches either do not accept as the case, or the views which accept it as the case, have different methods and points of view in themselves. All these different methods and perspectives, , has focused on the opinions and methods that can be fundamental in determining of in the Turkey Turkish case, then the genitive has been evaluated through on this justification
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Edebiyat Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acarlar, K. (1971). Çıkma durumunda (“den” halinde) Sözcüklerin tümcede türlü kullanılışları. Türk Dili, 235, 34-37
 • Alyılmaz, C. (1994). Orhon yazıtlarının söz dizimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Atabay, N., Kutluk, İ. ve Özel, S. (1983). Sözcük türleri (Yöneten ve Yayıma Hazırlayan: Doğan Aksan). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Banguoğlu, T. (2000). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Bilgegil, M. K. (1963). Türkçe dilbilgisi. Ankara: Güzel İstanbul Matbaası
 • Bilgin, M. (2002). Anlamdan anlatıma Türkçemiz. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları
 • Börekçi, M. (2007). Türkçede hâl eklerinin işlevsel olarak sınıflandırılması üzerine bir deneme. IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I 24-29 Eylül 2000. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 245-276
 • Buran, A. (2011). Türkçede isim çekimi ekleri. Türk gramerinin sorunları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 375-389
 • Çotuksöken, Y. (2011). Yapı ve işlevlerine göre Türkiye Türkçesi’nin ekleri. İstanbul: Papatya Yayıncılık
 • Delice, H. İ. (2000). Türk dilinde işlevsel ek tasnif denemesi. Cumhuriyet Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 221-235
 • Demir, N. ve Yılmaz, E. (2012). Türk dili el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları
 • Ergin, M. (2012). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım /Yayım /Tanıtım
 • Erkman Akerson, F. (2008). Türkçe örneklerle dile genel bir bakış. İstanbul: Multilungual
 • Gencan, T. N. (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi
 • Grönbech, K. (2011). Türkçenin yapısı (Çev: Mehmet Akalın). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Gülsevin, G. (2004). Türkçede “sıra dışı ekler” ve eklerin tasnif-tanımlama sorunu üzerine. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I 20-26 Eylül 2004. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1267-1284
 • Gülsevin, G. (2009). Zamirlerin edatlarla birleşmesinde bazı özel durumlar ve isim tamlaması sorunu üzerine. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 27-28 Ağustos 2007, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, 231-238
 • Hatipoğlu, V. (1972). Dilbilgisi terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Kahraman, T. (2011). Çağdaş Türkiye Türkçesinde ad çekimi eklerinin kullanım özellikleri ve işlevleri. Türk Gramerinin Sorunları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 390-409
 • Karahan, L. (1999). Yükleme (accusative) ve ilgi (genetive) hâli ekleri üzerine bazı düşünceler. 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 605- 611.
 • Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Kunduracı, A. (2015). Türkçede aitlik ulamı ve biçimsel ifadesi. Dilbilim Araştırmalar Dergisi, 43-62
 • Lübimov, K. (1959). Türkçede kaç isim hali vardır?. Türk Dili, 96, 688-690
 • Mert, O. (2003). Türkçe’de hâl kategorisi ve öğretimi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 21, 25-31
 • Pekacar Ç. ve Erdem Uçar, F. M. (2015). Çağatay Türkçesinde +nı ilgi hâli eki. İnternational Journal of Languages’ Education and Teaching, UDES, 443-456
 • Önler, Z. (2012). Türkiye Türkçesinde ad durum kategorisi. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri, 706-710
 • Özdemir, H. (2015). Eski Türkçede ilgi ve belirtme durum ekleri üzerine, Dil Araştırmaları,16, 121-132
 • Sebzecioğlu, T. (2016). Dilbilim kavramlarıyla Türkçe dilbilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları
 • Sertkaya, O. F. (1996). Zamirlerde katmerli çekim üzerine. Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 17-37
 • Sev, G. (2004). Çıkma durumu ekinin nesne görevinde kullanımı. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 20-26 Eylül 2004. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2655- 2666
 • Sev, G. (2007). Tarihi Türk lehçelerinde hâl ekleri. Ankara: Akçağ Yayınları
 • Uzun, N. E. (2000). Ana çizgileriyle evrensel dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul: Multilingual
 • Uzun, N. E. (2004). Dünya dillerinden örnekleriyle dilbilgisinin temel kavramları Türkçe üzerine tartışmalar. İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:39
 • Uzun, N. E. ve Aydın, Ö. (2006). Sözdizim. dilbilim temel kavramlar sorunlar tartışmalar. Ankara: Dil Derneği, 63-76
 • Üstünova, K. (2007). Yalın durum karmaşası. Turkish Studies /Türkoloji Araştırmaları, 736-748
 • Üstünova, K. (2015). Eylem-nesne ilişkileri üzerine sadece {-I}, {-Ø} ekleriyle çekimlenmiş ad / zamir alan eylemler mi geçişli sayılmalıdır?, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 1143-1152
 • Tekin, T. (2013). Türkçe ilgi hâli ekinin kökeni üzerine (Çev. Gökçen Bilgin). Dil Araştırmaları.13, 157-162
 • Vardar, B. Güz, N., Huber, E., Senemoğlu, O. ve Öztokat, E. (1998) Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi
APA KARA S (2018). TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. , 1624 - 1642.
Chicago KARA Serdal TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. (2018): 1624 - 1642.
MLA KARA Serdal TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. , 2018, ss.1624 - 1642.
AMA KARA S TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. . 2018; 1624 - 1642.
Vancouver KARA S TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. . 2018; 1624 - 1642.
IEEE KARA S "TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME." , ss.1624 - 1642, 2018.
ISNAD KARA, Serdal. "TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". (2018), 1624-1642.
APA KARA S (2018). TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(3), 1624 - 1642.
Chicago KARA Serdal TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7, no.3 (2018): 1624 - 1642.
MLA KARA Serdal TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.7, no.3, 2018, ss.1624 - 1642.
AMA KARA S TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2018; 7(3): 1624 - 1642.
Vancouver KARA S TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2018; 7(3): 1624 - 1642.
IEEE KARA S "TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7, ss.1624 - 1642, 2018.
ISNAD KARA, Serdal. "TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7/3 (2018), 1624-1642.