SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 391 - 413 Metin Dili: Türkçe

SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
İnternet teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda hayatımıza giren sosyal medyabireysel kullanıcılar kadar marka ve firmaların da dikkatini çekmektedir. Sosyal medya markave firmalara hedef kitlelerine ulaşma, hedef kitlelerini genişletme, onlarla etkileşim içinde olmafırsatı sunarken bireysel kullanıcılara ise kendi oluşturdukları marka, firma, ürünler vb.konularla ilgili olumlu olumsuz içerikleri geniş kitlelerle paylaşma imkânı sunmaktadır. Gerekmarka ve firmaların paylaştıkları içeriklerin gerekse kullanıcıların birbirleri ile paylaştıklarıiçeriklerin tüketici davranışlarını etkilemesi kaçınılmazdır. Dolayısı ile sosyal medyayı halenkullanan ya da kullanmayı planlayan marka ve firmaların tüketicilerin sosyal medyapazarlamaya yönelik algılarını ve sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkisini öğrenmeleriçalışmalarının etkinliği açısından son derece önemlidir. Bundan dolayı bu araştırmanın amacıKırgızistan’da yaşayan tüketicilerin sosyal medya pazarlamaya yönelik algılarını incelemekolarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Kırgızistan’ın Bişkek ve Oş bölgelerinde yaşayan297 katılımcı ile yüz yüz anket gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların en fazlaüyesi olduğu sosyal ağ Facebook olarak tespit edilirken katılımcıların sosyal medyayaçoğunlukla akıllı cep telefonları aracılığı ile bağlandıkları tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıcakatılımcıların sosyal medya pazarlamaya yönelik algıları; Online Ağızdan Ağıza İletişimFaktörü, Sosyal Medya Pazarlama Algı Faktörü, Sosyal Medya Pazarlama Fayda Faktörü,Sosyal Medyaya Güven Faktörü olmak üzere dört boyut olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamdaKırgızistan’da gerçekleştirilen bu araştırma gerek bu ülkede faaliyet gösteren gerekse faaliyetgöstermeyi planlayan marka ve firmalar açısından son derece önemli bilgiler sunmaktadır
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Psikoloji

INVESTIGATION OF CONSUMER PERCEPTIONS TOWARD SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES: A STUDY ON KYRGYZSTAN

Öz:
With advances in information and communication technologies, social media has not only been an integral part of individual users’ lives but also attracted the attention of brands and companies. While social media provides brands and companies with the opportunity to reach, expand and interact with their target groups, it also enables individual users to share positive or negative content about brands, companies and products with large masses. Content shared by brands and companies or by individuals affects consumer behavior. It is therefore imperative that brands and companies currently using or planning to use social media identify consumers’ perceptions of social media marketing and the effects of social media on consumer behavior. The aim of this study is to analyze Kyrgyz consumers' perceptions of social media marketing. In line with this purpose, face-to-face surveys were conducted with 297 participants living in Bishkek and Osh regions of Kyrgyzstan. As a result of the survey, the social network, which is the highest number of participants, was identified as Facebook, while the participants appeared to be more connected to social media via smartphones. Also in the research results reveal four factors; Online Word of Mouth Communication, Social Media Marketing Perception, Benefits of Social Media Marketingand Confidence in Social Media. We believe that this study provides significant information for brands and companies operating or planning to operate in Kyrgyzstan
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akar, E. (2010) Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyalağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi. Anadolu University Journal Of Social Sciences, Cilt:10 Sayı:1
 • Altunışık, R, Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık. Sakarya.
 • Artışeva, M. (2017) Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017 Cilt: 6 Sayı: 4
 • Çağlıyan, V., Hassan, S. A. & Işıklar, Z. E. (2016) Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi: Selçuk Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 11.
 • Evans, D. (2008). “Social Media Marketing An Hour A Day”. Wiley Publishing Inc, Indiana.
 • Evans, D ve McKee, J. (2010) Social Media Marketing: The Next Generation of Business Engagement. New Jersey: Wiley Publishing.
 • Freedom House (2012). Kyrgyzstan. https://freedomhouse.org/sites/default/files/Kyrgyzstan%202012.pdf (Erişim tarihi:12.01.2018).
 • Gümüş, N. (2017). The Effects Of Social Media Content Marketing Activities Of Firms On Consumers' Brand Following Behavior. Academic Research International 8(1)
 • Hudson, S., Huang, L., Roth, M. S., & Madden, T. J. (2015). The İnfluence Of Social Media İnteractions On Consumer–Brand Relationships: A Three-Country Study Of Brand Perceptions And Marketing Behaviors. Intern. J. of Research in Marketing, xx (xxx–xxx).
 • Ioanăs, E., & Stoica, I. (2014). Social Media and its Impact on Consumers Behavior. International Journal of Economic Practices and Theories, Cilt:4 Sayı:2
 • Kantarcı, K. B., Özyurt, M. A., & Paşa, M. (2017). Determining Hotel Performance Through Consumer Generated Travel 2.0 Reviews: A Case Of Kyrgyzstan. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:6 Sayı:5
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media. Business Horizons, 53
 • Karaman, H. (2015) Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Faktör Çıkartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Kırnık, D. Pepeler, E. & Özbek, R. (2018). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Malatya İl Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:7 Sayı:1
 • Kozinets, R.V., Valck K., Wojnicki A.C., & Wilner S. J.S., (2010). Networked Narratives: Understanding Wordof-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of Marketing, Cilt: 74 Sayı:2
 • Madni, G. R. (2014). Consumer’s Behavior and Effectiveness of Social Media. Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, Cilt:14 Sayı:8.
 • Maksudunov, A. (2008). Family Influence On Consumer Home Appliаnces Purchasing Behavior: An Empirical Study In Kyrgyzstan. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:19.
 • Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social Media: The New Hybrid Element Of The Promotion Mix. Business Horizons, Cilt: 52.
 • Mehrabi, A., Islami, H., & Aghajani, M. (2014). The Effect of Social Media Marketing on Customers’ Brand Loyalty. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Cilt:4 Sayı: 8
 • Mersey R., Davis, Malthouse E. & Calder B. (2010). Engagement With Media. Journal of Media Business Studies Cilt:7 Sayı:2
 • Mousavi, J., Rad, H. S., & Asayesh, N. (2015). The Effect Of Social Media On Brand Loyalty. Bulletin Of The Georgian National Academy Of Sciences Cilt:9 Sayı:2.
 • Muktarova, K. (2015). Kırgızistan 2011 Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyalarının Yürütülmesinde Sosyal Medyanın Önemi. Ulakbilge, Cilt:3 Sayı:5
 • Özdemir, S. Ve Erdem, R.(2016) Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3
 • Pittman, M. & Reich, B. (2016). Social media and loneliness: Why an Instagram picture may be worth more than a thousand Twitter words. Computers in Human Behavior Cilt: 62
 • Schivinski, B., & Dabrowski, D. (2013). The Effect of Social Media Communication on Consumer Perceptions of Brands. GUT Faculty of Management and Economics Working Paper Series A (Economics, Management, Statistics) Cilt:12.
 • Seyfi, M.(2017). Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 6 Sayı: 2
 • Slawinski, H. M., & Calmbach, M. (2015). Youth in Kyrgyzstan Bridging Tradition and Modernity. M-Maxima Ltd., Bishkek.
 • Şahin, E., Çağlıyan, V. & Basşer, H. H. (2017). Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Selçuk Üniversitesi İİBF Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: Ekim 2017 Cilt:10 Sayı: 4.
 • Tsimonis, G., & Dimitriadis, S. (2013). Brand Strategies İn Social Media. Marketing Intelligence & Planning, Cilt: 32 Sayı:3
 • Tuğrul, T. O. (2014). Brand Experıence Effects On Consumer Social Media Marketing Perceptions And Brand Value. Journal Of Global Strategic Management, Cilt:8 Sayı:2
 • Vural, M., & Çavuş, Ş. (2017). Elektronik Girişimcilik ve Kırgızistan'da Uygulanma Olanakları. Akademik Bakış Dergisi, 59, Ocak - Şubat.
 • Yoldaş, M. A., & Ergezer, Ç. (2013). Üniversitede Eğitim Görmekte Olan Öğrencilerin Reklamlara Karşı Tutum ve Davranışları Üzerine Kırgızistan’da Ampirik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:6 Sayı:1.
 • Yücel, N. & Kızkapan, L. (2016). Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Elazığ İli Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies. Sayı: 53.
 • Wearesocial. (2017). Digital In 2017: A Study Of Internet, Social Media, And Mobile Use Throughout The Region. https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-central-asia (Erişim tarihi: 13.02.2018).
 • Wearesocial.com. (2018). Dıgıtal In 2018: World’s Internet Users Pass The 4 Bıllıon Mark https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (Erişim tarihi: 13.02.2018).
 • Weinberg, T. (2009). The New Community Rules: Marketing On the Social Web. First Edition. Sebastopol: O’Reilly Media.
 • www.smartinsights.com. (2017). Global Social Media Research Summary 2018.
 • https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-mediaresearch/ (Erişim tarihi: 13.02.2018).
 • www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/local/kyrgyzstan/brands/ (Erişim tarihi: 13.02.2018).
 • www.gs.statcounter.com/social-media-stats/all/kyrgyzstan/#monthly-(Erişim tarihi: 16.03.2018).
 • www.export.gov (2017) Kyrgyz Republic – E-commerce https://www.export.gov/article?id=Kyrgyz-RepublicEcommerce (Erişim tarihi: 16.03.2018).
 • www.internetworldstats.com (2017) Internet Usage in Asia Internet Users, Facebook Subscribers & Population Statistics for 35 countries and regions in Asia.
 • www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia (Erişim tarihi: 30.03.2018).
 • Zhorobekova, Z., Muhametjanova, G. Ve Ismailova, R. (2017) Social Networks Usage among Youth in the Kyrgyz Republic. MANAS Journal of Engineering, Cilt: 5 Sayı: 2
APA GÜMÜŞ N (2018). SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies, 7(3), 391 - 413.
Chicago GÜMÜŞ NİYAZİ SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies 7, no.3 (2018): 391 - 413.
MLA GÜMÜŞ NİYAZİ SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies, vol.7, no.3, 2018, ss.391 - 413.
AMA GÜMÜŞ N SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(3): 391 - 413.
Vancouver GÜMÜŞ N SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Manas Journal of Social Studies. 2018; 7(3): 391 - 413.
IEEE GÜMÜŞ N "SOSYAL MEDYA PAZARLAMAYA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KIRGIZİSTAN ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA." Manas Journal of Social Studies, 7, ss.391 - 413, 2018.