LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI

Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 279 - 294 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-02-2020

LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI

Öz:
Toplu mahkemelerdeki birden fazla hakimin görüşlerinin aynı konuda farklışekilde oluştuğu hallerde, ne şekilde hareket edileceği ceza muhakemesinin önemlikonu başlıklarından biridir. Bu konunun farklı hukuk sistemlerinde farklı şekilllerdeele alındığı da görülmektedir. Bu çalışmada Locke’nin “ortak irade” veRousseau’nun “genel irade” anlayışlarının ceza muhakemesindeki yansımaları elealınacaktır. Nitekim her iki yazarın bu görüşlerinin Kıta Avrupası ve Anglo-saksonceza muhakemesi sistemeleri üzerinde özellikle ispatın sağlanması bakımındanönemli yansımaları bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

THE REFLECTIONS OF THE LOCKE’S “COMMON SENSE” AND ROUSSEAU’S “GENERAL WILL” IDEAS ON THE PROOF IN MODERN CRIMINAL PROCEEDING

Öz:
If every judge has different idea in collective courts, how will the court give judgement. This problem is one of the important topics in criminal procedure law. It is also seen that this subject is handled differently in different legal systems. In this study, the reflections of Locke’s “common will” and Rousseau’s “general will” understandings on criminal procedure will be discussed. Actually, the views of both authors have important effect regarding proof in criminal proceedings on the continental European and Anglo-Saxon criminal justice systems.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut, Berrin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Arnhart, Larry: Plato’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi (Çev. Ahmet Kemal Bayram), Adres Yayınları, Ankara 2004.
 • Beulke, Werner: Strafprozessrecht, C. F. Müller, Heidelberg 2005.
 • Bozkurt, Gülnihal: Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1996.
 • Bulut, Nihat: “Küreselleşme Sosyal Devletin Sonu mu?” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.52, S.2, 2003.
 • Carey, Toni Vogel: “The Life  Death of Common Sense,” https://philosophynow.org/issues/110/The_Life_and_Death_of_Common_ Sense
 • Centel, Nur/Zafer, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2018.
 • Cihan, Erol: “Ceza Muhakemesi Hukukunun Gayesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1963/3-4.
 • Didier, Jean: John Locke (Çev. Atakan Altınörs), Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2009
 • Dunn, John: Locke (Çev. Fatoş Dilber), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2008.
 • Eicker, Andreas: Die Prinzipien der materiellen Wahrheit und der freien Beweiswürdigung im Strafprozess, Centaurus Verlag, Herbolzheim 2001.
 • Feyzioğlu, Metin/Taner, Fahri Gökçen: Ceza Muhakemesinde İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat, Islık Yayınları, Ankara 2015.
 • Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Yetkin Yayınları, Ankara 2002.
 • Goodpaster, Gary: “On the Theory of American Adversary Criminal Trial”, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 78, No:1, 1987.
 • Hakyemez, Yusuf Şevki: “Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı, Rousseau ve Türk Anayasaları,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.52, 2003/4.
 • Karakehya, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2016.
 • Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe: Ceza Muhakemesi Hukuku, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Langbein, John H.: The Origins Of Adversary Criminal Trial, Oxford University Press, New York 2010.
 • Locke, John: İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme, (Çev. Meral Delikara Topçu) Öteki Yayınevi, Ankara 1999.
 • Locke, John: Tabiat Kanunları Üzerine Denemeler (Çev. İsmail Çetin), Paradigma Yayıncılık, İstanbul 1999.
 • Özbek, Veli Özer/Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015.
 • Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Sırma, Özge/Kırıt, Yasemin F. S./Özaydın, Özdem/Akcan, Esra A./Erdem, Efser: Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012.
 • Ranft, Otfried: Strafprozessrecht, Boorberg Verlag, Stutgart, München… 1995. Rousseau, Jean-Jacques: Siyasal Fragmanlar-Ekonomi Politik Üzerine Söylev, (Çev. İsmail Yerguz) Say Yayınları, İstanbul 2008.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Toplum Anlaşması, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, (Çev. Vedat Günyol) İstanbul 1992.
 • Roxin, Claus: Strafverfahrensrecht, C. H. Beck, München 1998.
 • Şahin, Cumhur/Göktürk, Neslihan: Ceza Muhakemesi Hukuku-II, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012.
 • Şahin, Cumhur: Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005.
 • Şenel, Alaeddin: Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2004.
 • Toroslu, Nevzat/Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2006.
 • Ünver, Yener/Hakeri, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Volk, Klaus: Grundkurs StPO, C. H. Beck Verlag, München 2005.
APA Karakehya H (2019). LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. , 279 - 294.
Chicago Karakehya Hakan LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. (2019): 279 - 294.
MLA Karakehya Hakan LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. , 2019, ss.279 - 294.
AMA Karakehya H LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. . 2019; 279 - 294.
Vancouver Karakehya H LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. . 2019; 279 - 294.
IEEE Karakehya H "LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI." , ss.279 - 294, 2019.
ISNAD Karakehya, Hakan. "LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI". (2019), 279-294.
APA Karakehya H (2019). LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(2), 279 - 294.
Chicago Karakehya Hakan LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21, no.2 (2019): 279 - 294.
MLA Karakehya Hakan LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, 2019, ss.279 - 294.
AMA Karakehya H LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 279 - 294.
Vancouver Karakehya H LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 279 - 294.
IEEE Karakehya H "LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21, ss.279 - 294, 2019.
ISNAD Karakehya, Hakan. "LOCKE’NİN “ORTAK İRADE” VE ROUSSEAU’NUN “GENEL İRADE” ANLAYIŞLARININ GERÇEKLİĞİN TESPİTİ BAĞLAMINDA MODERN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ YANSIMALARI". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21/2 (2019), 279-294.