Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-02-2020

Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci

Öz:
Amaç Penisiline dirençli suşların varlığı ve çoklu ilaç direncinin ortaya çıkması pnömokokların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinizorlaştırmaktadır. Araştırmamızın amacı sağlıklı çocuklarda Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığını ve risk faktörlerini belirlemek, eldeedilen suşlarda penisilin direnç oranlarını saptayarak ülkemiz verilerine katkıda bulunmaktır. ( Sakarya Tıp Dergisi 2018, 8(1):7-13 )Gereç veYöntemÇalışmamız Mayıs-Haziran 2001 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi kreş-anaokulunda 175 çocuk üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmayaalınan çocuklar pnömokok taşıyıcılığı ve penisilin direnci için risk faktörleri açısından sorgulandı. Pnömokok olduğu tespit edilen suşlardaoksasilin diskleri kullanılarak penisilin direnci, E-test kullanılarak minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) belirlendi.Bulgular Çocukların 97’si (%55.7) erkek, 78’i (%44.6) kız idi. Yaş ortalaması 49.4±16.3 ay (Dağılım aralığı; 10-75) olarak bulundu. Alınan boğazkültürlerinden yapılan ekimlerde 18 (%10.3) çocukta pnömokok taşıyıcılığı saptandı. Taşıyıcı olan ve olmayan çocuklar risk faktörleriaçısından incelendiğinde, gruplar arasında risk faktörleri açısından istatistiksel olarak fark bulunmuyordu (p>0.05). S. pneumoniae olaraktespit edilen 18 suş penisilin direnci açısından değerlendirildiğinde 5 tanesi (%27.8) penisiline dirençli diğer 13 (%72.2) suş ise duyarlıbulundu. E-Test yöntemi ile MIC değerleri saptanan dirençli suşlardan 2 tanesinin (%11.1) orta dirençli, 3 (%16.7) tanesinin yüksek dirençliolduğu tespit edildi.Sonuç Çalışmamızda taşıyıcılık oranları bu konuda yapılan çalışmaların bir kısmına göre daha düşük bulunsa da penisilin direnci oranı öncekiçalışmalara benzer bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Viroloji

Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae in Children and Penicillin Resistance

Öz:
Objective The presence of resistant strains and the emergence of multiple drug resistance make it difficult to treat infections caused by pneumococci. The aim of this study was to determine the carriage of Streptococcus pneumoniae, risk factors in healthy children and to contribute to national data by determining penicillin resistance rates in the strains obtained. ( Sakarya Med J 2018, 8(1):7-13 ). Materials and Methods Our study was carried out on 175 children in the kindergarten of Istanbul Medical Faculty between May and June 2001. The children participating in the study were questioned for risk factors of pneumococcal carriage and penicillin resistance. Penicillin resistance was determined using oxacillin discs in the pneumococcal strains, and minimal inhibitor concentration (MIC) was determined using E-test. Results The ninety-seven (55.7%) of the children were male and 78 (44.6%) were female. The mean age was 49.4 ± 16.3 months (min-max; 10- 75). Pneumococcal carriage was detected in 18 (10.3%) of the children. There was no statistically significant difference between the groups in terms of risk factors (p> 0,05). When the 18 strains which were identified as S. pneumoniae were evaluated, 5 (27.8%) were resistant to penicillin and 13 (72.2%) were susceptible to penicillin resistance. The MIC values of the resistant strains determined by E-test method; moderate resistance was found in 2 (11.1%) strains and high resistance was 3 (16.7%). Conclusions: Although the rates of carriage in our study are lower than some of the previous studies, the rate of penicillin resistance was found similar to previous studies.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Viroloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Musher DM. Streptococcus pneumoniae. In: Mandell GC, Bennett JE, Dolin R (eds), Principles and Practice of Infectious Disease. 5th ed. Philadelphia: Churchill K Livingstone; 2000. p.2128-2146.
 • Austrian R. Streptococcus pneumoniae. In: Gobach SL, Bartlett JG, Blacklow NL (eds), Infectious Disease. 1st ed. Philadelphia: W.B.Saunders Company; 1992. p.1412-1415.
 • Teele DW. Pneumococcal infections. In: Feigin RD, Cherry JD (eds). Textbook of Pediatric Infectious Disease, 4th ed. Philadelphia: W.B.Saunders Company; 1998. p.1129-1135.
 • Todd JK. Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus). In: Behrman RE, Kilegman RM, Jenson HB (eds), Textbook of Pediatrics. 16th ed. Philadelphia: W.B.Saunders Company; 2000. p. 799-801.
 • Musher DM. Infections caused by Streptecoccus pneumoniae: Clinical spectrum, Pathogenesis, Immunity, and Treatment. Clin Infect Dis 1992;14:801-809.
 • Gür D. Streptecoccus pneumoniae: İzolasyon, tanı ve antibiyotiklere direnç. Ankem Derg 1995;9:243-251.
 • Jenkins SG,Brown SD, Farrell DJ. Trends in antibacterial resistance among Streptococcus pneumoniae isolated in the USA: update from PROTEKT US Years 1–4. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2008;7:1.
 • Ceyhan M. Konjuge Pnömokok Aşılarında Son Gelişmeler: 13-Valanlı Konjuge Pnömokok Aşısı. J Pediatr Inf 2011;5:68-73
 • Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Color atlas and textbook of diagnosis microbiology. 5th ed. Philadelphia, New York: Lippincott; 1997. p. 603-609.
 • Gür D, Söyletir G, Bal Ç, Dündar V, Sümerkan B, Köksal İ, et al. Antibiyotik duyarlılık testlerinin standardizasyonu toplantısı. İstanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını; 1997;33:38-43.
 • Ghaffar F, Friedland IR, McCracken GH. Dynamics of nasopharyngeal colonizations by Streptococcus pneumoniae. Pediatr Infect Dis J 1999;18:638-646.
 • Loda Fa, Collier AM, Glezen WP, Strangert K, Clyde WA, Denny FW. Occurence of Diplococcus pneumoniae in the upper respiratory tract of children. J Pediatr 1974;87:1087-1093.
 • Dagan R, Mekamad R, Muallem M, Piglansky L, Yagupsky P. Nasopharyngeal colonization in southern Israel with antibiotics-resistant pneumococci during the first 2 years of life: Relation to serotypes likely to be included in pneumococcal conjugate vaccines. JID 1996;174:1352- 1355.
 • Mastro TD, Nomani NK, Ishaq Z, Ghafoor A, Shaukat NF, Esko, et al. Use of nasopharyngeal isolate of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae from children in Pakistan for surveillance for antimicrobial resistance. Pediatr Infect Dis J 1993;12:824-830.
 • Ussery XT, Gessner BD, Lipman H, Elliot JA, Crain MJ, Tien PC, et al. Risk factoras for nasopharyngeal carriage of resistant Streptococcus pneumoniae and detection of a multipy resistant clone among children living in the Yukon-Kuskokwim Delta region of Alaska. Pediatr Infect Dis J 1996;15:986-992.
 • Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A et al. Risk factors for nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in healthy Turkish children after the addition of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) to the national vaccine Schedule. Turk J Pediatr 2013;55: 575-583
 • Şener B, Arıkan S, Ergin MA, Günalp A. Sağlıklı çocuklarda Streptococcus pneumoniae taşıyıcılık oranı, serotip dağılımı ve penisilin direnci. Klimik Derneği Kongre Özet Kitabı 1999.
 • Ciftçi E, Dogru U, Aysev D, Ince E, Güriz H. Nasopharyngeal colonization with penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae in Turkish children. Pediatr Int 2000;42:552-556.
 • Bakır M. İstanbul Anadolu yakasında 0-10 yaş arası sağlıklı çocuklarda Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moroxella catarrhalis taşıyıcılığının epidemiyolojisi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2000.
 • Soysal A, Karabağ-Yılmaz E, Kepenekli E, Karaaslan A, Cagan E, Atıcı S, et al. The impact of a pneumococcal conjugate vaccination program on the nasopharyngeal carriage, serotype distribution and antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae among healthy children in Turkey. Vaccine. 2016 Jul 19;34(33):3894-900.
 • Arvas A, Çokuğraş H, Gür E, Gönüllü N, Taner Z, Tokman HB. Pneumococcal Nasopharyngeal Carriage in Young Healthy Children After Pneumococcal Conjugate Vaccine in Turkey. Balkan Med J 2017;34:363- 366
 • Varon E, Levy C, De La Rocque F, Boucherat M, Deforche D, Podglajen I, et al. Impact of antimicrobial therapy on nasopharyngeal carriage of Streptecoccus pneumoniae, Haemophilus influenza and Branhamella catarrhalis in children with respiratory tract infections. Clin Infect Dis 2000; 31:471-481.
 • Kellner JD, McGeer A, Cetron MS, Low DE, Butler JC, Matlow A,et al. The use of Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal isolates from healty children to predict features of invasive disease. Pediatr Infect Dis J 1998;17:279-286.
 • Cohen R, Bingen E, Varon E, De La Rocque F, Brahimi N, Levy C, et al. Change in nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae resulting from antibiotic therapy for acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1997;16:555-560.
 • Elliot JA, Arnold KE, Leggiadro RJ, Breiman RF, Lipman HB, Schwartz B, et al. Risk factors for carriage of drug-resistant Streptococcus pneumoniae among children in Memphis, Tennessee. J Pediatr 1996;128:757- 764.
 • Kyaw MH, Lynfield R, Schaffner W, Craig AS, Hadler J, Reingold A, et al. Effect of introduction of the pneumococcal conjugate vaccine on drug-resistant Streptococcus pneumoniae. N Engl J Med 2006;354(14):1455-1463.
 • Çavuşoğlu C, Hoşgör M, Tünger A, Özinel MA. Streptococcus pneumoniae suşlarında penisilin duyarlılığının araştırılması. Mikrobiol Bült 1997;31:113-118.
 • Marton A. Pneumococcal antimicrobial resistance: The problem in Hungary. Clin Infect Dis 1996;15:106-111.
 • Garcia-Martos P, Galan F, Marin P, Mira J. Increase in high resistance to penicillin of clinical isolates of Streptococcus pneumoniae in Cadiz, Spain. Chemotherapy 1997;43:179-181 . Pato MVV, De Carvalho CB, Tomasz A. Antibiotic susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolates in Portugal; A multicenter study between 1989 and 1993. Microb Drug Resist 1995;1:191.
 • Setchanova L. Clinical isolates and nasopharyngeal carriage of antibiotic- resistant Streptococcus pneumoniae in hospital for infectious disease, Sofia, Bulgaria, 1991-1993. Microb Drug Resist 1995;1:79-84.
 • Baquero F. Pneumococcal resistance to β-lactam antibiotics: A global geographic overview. Microb Drug Resist 1995;1:115-120.
 • Öncül O, Erdem H, Altunay H, Özsoy MF, Pasha A, Cavufilu F. Pnömokoklarda Penisiline Direnc Trendi Turk Mikrobiyol Cem Derg (2003) 33:109-114
 • Çiftçi E, Doğru Ü.Streptecoccus pneumoniae’de penisilin direnci: Türkiyede’ki durum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mec 2000;53:57- 64.
 • Anonymous. Recent trends in antimicrobial resistance among Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus isolates: the French experience. Euro Surveill. 2008;13(46):pii=19035. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19035)
 • Berktaş M, Parlak M, Çıkman A, Güdücüoğlu H. Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnci. Fırat Tıp Derg 2013;18(1):30-33.
APA Ozdemir A, SALMAN N (2018). Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. , 7 - 13.
Chicago Ozdemir Abdurrahman Avar,SALMAN Nuran Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. (2018): 7 - 13.
MLA Ozdemir Abdurrahman Avar,SALMAN Nuran Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. , 2018, ss.7 - 13.
AMA Ozdemir A,SALMAN N Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. . 2018; 7 - 13.
Vancouver Ozdemir A,SALMAN N Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. . 2018; 7 - 13.
IEEE Ozdemir A,SALMAN N "Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci." , ss.7 - 13, 2018.
ISNAD Ozdemir, Abdurrahman Avar - SALMAN, Nuran. "Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci". (2018), 7-13.
APA Ozdemir A, SALMAN N (2018). Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. Sakarya Tıp Dergisi, 8(1), 7 - 13.
Chicago Ozdemir Abdurrahman Avar,SALMAN Nuran Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. Sakarya Tıp Dergisi 8, no.1 (2018): 7 - 13.
MLA Ozdemir Abdurrahman Avar,SALMAN Nuran Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. Sakarya Tıp Dergisi, vol.8, no.1, 2018, ss.7 - 13.
AMA Ozdemir A,SALMAN N Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 8(1): 7 - 13.
Vancouver Ozdemir A,SALMAN N Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 8(1): 7 - 13.
IEEE Ozdemir A,SALMAN N "Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci." Sakarya Tıp Dergisi, 8, ss.7 - 13, 2018.
ISNAD Ozdemir, Abdurrahman Avar - SALMAN, Nuran. "Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direnci". Sakarya Tıp Dergisi 8/1 (2018), 7-13.