Yıl: 2018 Cilt: 2 Sayı: 2: 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 414 - 427 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24130/eccd-jecs.196720182256 İndeks Tarihi: 10-02-2020

Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler

Öz:
İşitme kaybına işitme cihazlarıyla müdahaledeki amaç, mümkün olan en erken dönemde ses vekonuşma uyaranına erişimi sağlamaktır. Ancak çocuklarda cihazlandırma, işitme kaybına müdahaleiçin bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. İşitme kaybının müdahalesinde kullanılan yardımcıteknolojiler diğer engel türlerinden işitme kaybını ayırmakta, ebeveynlerin müdahale hakkındadetaylı bilgilendirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bilgilendirme işitme kaybının doğasını, işitmecihazlarının özelliklerini, kullanım süresini, kullanım özelliklerini ve bakımını kapsamalıdır. İşitmekaybı ve müdahalesine ilişkin yeterli bilgi sağlanmadığında, işitme cihazları düzenlikullanılmamakta veya teknik sorunların çözülmesi gecikmektedir. Doğru bir bilgilendirmeebeveynlerin tüm bu zorlukların üstesinden gelmesini sağlayarak, müdahalenin verimliliğiniartıracaktır. Bu bağlamda mevcut derlemede çocuklarda işitme cihazı uygulamalarında ebeveynlerinrolleri ve bu rollerin müdahale sürecine getirdiği açılımlar betimlenmiştir. Erken çocuklukdöneminde işitme cihazı uygulamalarını ve ebeveynlerin rollerini betimlemeyi amaçlayanderlemede, işitme kaybının müdahale sürecinde ebeveynlerin yaşadıkları sorunlara kavramsal olarakdeğinilmiş, ebeveynlerin yaşadığı bu sorunları en aza indirebilmek adına yapılacak doğru birbilgilendirme sürecine yönelik farklı önerilere yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılananderleme türü bu çalışmada yazarların erken çocukluk dönemi işitme cihazı uygulamalarına ilişkinklinik deneyimi temelinde alanyazın bilgilerinin sentezi, yorumu ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi

Hearing aids implementations in early childhood and parents

Öz:
The aim of intervention to hearing loss with the hearing aids is to provide opportunity to access sound. However, assistive hearing technology used in intervention to hearing loss, not only separates the other disabilities from hearing loss, but also necessitates parents get informed about intervention process. Informing process should include the nature of hearing loss, the hearing aids properties, the duration of use, maintenance and care. When adequate knowledge is not provided, hearing aids are not used properly and resolution of technical difficulties is delayed. Informing parents accurately will increase the efficiency of the intervention by ensuring that parents are able to overcome all these difficulties. In this context, the present review describes, roles of parents and effects of these roles to the process of intervention with hearing aids. This review addresses problems that parents come accross in the intervention process conceptually, and includes suggestions towards informing process to decrease the amount of problems which parents go through. In accordance with this purpose, synthesis, interpretation and evaluation of the literature on the issue of hearing aids in the early childhood, which is clinically experinced by the authors, has been integrated in this review article.
Anahtar Kelime:

Konular: Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
2
1
 • Anagnostou, F., Graham, J. & Crocker, S. (2007). A preliminary study looking at parental emotions following cochlear implantation. Cochlear Implant International, 8(2), 68-86.
 • American Speech and Hearing Association. (2011, 2014). 13 Kasım 2017 tarihinde http://www.asha.org/ adresinden erişildi.
 • Bolat, H. & Genç, A. (2012). Türkiye ulusal yenidoğan işitme taraması programı: Tarihçesi ve prensipleri, Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics, 5(2),11-24.
 • Bolat, H. (2007). Aydın ilinde 2006 yılında doğan bebeklerde işitme kaybı sıklığı ve ilişkili risk faktörleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Calderon, R. (2000). Parental involvement in deaf children’s education programs as a predictor of child’s language, early reading, and social-emotional development. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5, 140–155.
 • Cankuvvet, N. (2017). İşitme yetersizliğinde tarama, tanı, değerlendirme. İçinde H. Gürgür ve P. Şafak (Ed.) İşitme ve Görme Yetersizliği. (s.99-126) Ankara: Pegem Akademi.
 • Cankuvvet, N. (2015). Çocuğu koklear implant adayı ebeveynlerin gereksinimlerine dayalı bilgilendirme programı geliştirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Caykaytar, A., Ceyhan, E., Adıgüzel, O.C. & Garan, Ö. (2014). Aile bilgi ve destek programı (E-ABDEP):Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan ebeveynlerin eğitiminde çevrimiçi bilgilendirme ve hizmetlerinin etkililiği, TÜBİTAK, Proje No: 1005E102.
 • Cavkaytar, A. (2010). Özel eğitimde aile eğitimi ve rehberliği. Ankara: Maya Akademi.
 • Cole, E. B. & Flexer, C. (2007). Children with hearing loss: Developing listening and talking, birth to six. San Diego, Oxford, Brisbane: Plural Publishing.
 • DesJardin, J. L. (2006). Family empowerment: Supporting language development in young children who are deaf or hard of hearing. Volta Review, 106(3), 275-298.
 • Duncan, J. (2009). Parental readiness for cochlear implant decision making. Cochlear Implants International, 10(1), 3842.
 • Estabrooks, W. (2006). Auditory-verbal therapy: Theory and practice. Washington DC, AG Bell. Association for the Deaf.
 • Genç, G. A., Ertürk, B. B. & Belgin, E. (2005). Yenidoğan işitme taraması: Başlangıçtan günümüze. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2(48),109-118.
 • Genç, G. A. & Barmak, E. (2012). Yenidoğan işitme taramasının konjenital işitme kayıplı bebeğin gelişimine etkisi. Türkiye Klinikleri, 32(5):1284-94.
 • Hintermair, M. (2006). Parental resources, parental stress, and socioemotional development of deaf and hard of hearing children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11(4). 178-209.
 • Jackson, C. W., Traub, R. J. & Turnbull, A. P. (2008). Parents' experiences with childhood deafness: Implications for family-centered services. Communication Disorders Quarterly, 29(2), 82-98.
 • Joint Committee on Infant Hearing [JCIH] (2007). Year 2000 position statement: Principles and guidelines for early detection and intervention programs. Pediatrics, 120(4), 898– 921.
 • Jones, C. (2013, December, 9). What do we know about the fitting and daily life usage of hearing instruments in pediatrics? Session presented at the 6th International Pediatric Audiology Conference: A Sound Foundation through Early Amplification; Chicago, IL.
 • Kayıran, S. M., Genç, E., Erdil, A. & Gürakan, B. A. (2009). Amerikan Hastanesi yenidoğan işitme taraması sonuçları, Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 44:135-7.
 • Kurtzer-White, E. &Luterman, D. (2003). Families and children with hearing loss: Grief and coping. Mental Retardation and Developmental Disabilities, 9, 232-235.
 • Li, Y., Bain, L. & Steinberg, A. G. (2004). Parental decision‐making in considering cochlear implant technology for a deaf child. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68(8), 1027‐1038.
 • Luterman, D. (2004). Counselling families of children with hearing loss and special needs. The Volta Review, 104(4), 215-220.
 • Marschark, M. (2007). Raising and educating a deaf child. A comprehensive guide to the choices, controversies and decisions faced by parents and educators (4.bs.). New York, NY: Oxford University Press.
 • Marschark, M., Green, V., Hindmarsh, G. & Walker, S. (2000). Understanding theory of mind in children who are deaf. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 41(8), 1067-1074.
 • Martin, F. H. & Clark, J. G. (2009). An introduction to audiology (10.bs.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Mitchell, R. E. & Karchmer, M. A. (2004). Chasing the mythical ten percent: Parental hearing status of Deaf and Hard of Hearing Students in the United States. Sign Language Studies, 4 (2),138-163.
 • Moeller, M. (2000). Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics, 106(3), E43.
 • Munoz, K., Blaiser, K. & Barwick, K. (2013). Parent hearing aid experiences in the United States. Journal of the American Academy of Audiology, 24, 5–16.
 • Munoz, K., Olson, W. A., Twohig, M. P., Preston, E., Blaiser, K. &White, K. R. (2015). Pediatric hearing aid use: Parent reported challenges. Ear Hear, 36, 279–287.
 • Munoz, K., Preston, E. & Hicken, S. (2014). Pediatric hearing aid use: How can audiologists support parents to increase consistency? Journal of the American Academy of Audiology, 25, 380–387.
 • Munoz, K., Rusk, S., Nelson, L., Preston, E., White, K.R., Barrett, T.S. & Twohig, M.P. (2016). Pediatric hearing aid management: Parent-reported needs for Learning Support, Ear Hear 37(6), 703-709.
 • Övet, G., Işık Balcı, Y., Canural, R. & Çövüt, İ. (2010). Yenidoğan işitme tarama sonuçlarımız, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1):27-29.
 • Renda, L., Özer, E. & Renda, R. (2012). Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı:6 yıllık sonuçlar, Pamukkale Tıp Dergisi; 5(3):123-127.
 • Resmi Gazete (2017). Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. 13 Kasım 2017 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170608-8.pdf adresinden erişildi.
 • Rieffe, C., Terwogt, M. M. & Smith, C. (2003). Deaf children on the causes of emotions. Educational Psychology, 23(2), 159-169.
 • Sağlık Bakanlığı (2017). 13 Kasım 2017 tarihinde http://isitmetarama.saglik.gov.tr/Login.aspx adresinden erişildi.
 • Sjoblad, S., Harrison, M., Roush, J. & McWilliam, R. (2001). Parents’ reactions and recommendations after diagnosis and hearing aid fitting. American Journal of Audiology, 10, 24–31.
 • Spahn, C., Richter, B., Burger, T., Löhle, E. & Wirsching, M. (2003). A comparison between parents of children with cochlear implants and parents of children with hearing aids regarding parental distress and treatment expectations. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 6(4). 69-98.
 • Tomblin J. B., Harrison M., Ambrose, S. E., Walker E. A., Oleson J. J. & Moeller M. P. (2015). Language outcomes in young children with mild to severe hearing loss. Ear Hear, 36.
 • Tomblin J. B., Oleson J. J., Ambrose S. E., Walker, E. & Moeller M. P. (2014). The influence of hearing aids on the speech and language development of children with hearing loss. JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery, 140, 403–409.
 • Turan, Z., Taşkıran Küçüköncü, D., Cankuvvet, N. & Yolal, Y. (2012). Koklear implant ve işitme cihazı kullanan işitme kayıplı çocukların dil ve dinleme becerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi; 54, 142-150.
 • Tüfekçioğlu, U. (2010). Speech characteristics of hearing impaired Turkish children. İçinde S. Topbaş ve M. Yavaş (Ed.), Communication disorders in Turkish (s.160-185). Ontario: Multilingual Matters.
 • Türkmen, A. V., Yiğit, Ö., Akkaya, E., Uğur, E., Kefeciler, Z. & Gözütok, S. (2013). İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme taraması sonuçlarımız, İstanbul Medical Journal;14, 175-80.
 • Walker, E. A., Spratford, M., Moeller, M., Oleson, J., Ou, H., Roush, P. & Jacobs, S. (2013). Predictors of hearing aid use time in children with mild-to-severe hearing loss. Language, Speech and Hearing Services in School, 44, 73–88.
 • Vohr, B. (2003). Overview: Infants and children with hearing loss – part I. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 9, 62-64.
 • Yazgan, H., Keleş, E., Gebeşçi, A., Demirdöven, M. & Uzun, L. (2012). Yenidoğan işitme taramasında dört yıllık sonuçlarımız, Van Tıp Dergisi;19(3), 112-115.
 • Yoshinaga-Itano, C. (2003). From screening to early identification and intervention: Discovering predictors to successful outcomes for children with significant hearing loss. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 8, 11–30. Yost, W. (2006). Fundamentals of hearing: An introduction (10.bs.). Arizona: Brill.
 • Zaidman‐Zait, A. & Most, T. (2005). Cochlear implants in children with hearing loss: Maternal expectations and impact on the family. The Volta Review,150(2), 129‐150.
APA CANKUVVET AYKUT N, ÇINAR M (2018). Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. , 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
Chicago CANKUVVET AYKUT NURDAN,ÇINAR Merve Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. (2018): 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
MLA CANKUVVET AYKUT NURDAN,ÇINAR Merve Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. , 2018, ss.414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
AMA CANKUVVET AYKUT N,ÇINAR M Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. . 2018; 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
Vancouver CANKUVVET AYKUT N,ÇINAR M Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. . 2018; 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
IEEE CANKUVVET AYKUT N,ÇINAR M "Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler." , ss.414 - 427, 2018. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
ISNAD CANKUVVET AYKUT, NURDAN - ÇINAR, Merve. "Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler". (2018), 414-427. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182256
APA CANKUVVET AYKUT N, ÇINAR M (2018). Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2: 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı), 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
Chicago CANKUVVET AYKUT NURDAN,ÇINAR Merve Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2, no.2: 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı (2018): 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
MLA CANKUVVET AYKUT NURDAN,ÇINAR Merve Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.2: 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı, 2018, ss.414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
AMA CANKUVVET AYKUT N,ÇINAR M Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2018; 2(2: 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı): 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
Vancouver CANKUVVET AYKUT N,ÇINAR M Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2018; 2(2: 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı): 414 - 427. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
IEEE CANKUVVET AYKUT N,ÇINAR M "Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler." Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2, ss.414 - 427, 2018. 10.24130/eccd-jecs.196720182256
ISNAD CANKUVVET AYKUT, NURDAN - ÇINAR, Merve. "Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler". Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2/2: 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı (2018), 414-427. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182256