CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU

Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1029 - 1058 Metin Dili: Türkçe

CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU

Öz:
Bu çalışmada, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde dikkate alınmasıgereken faile ilişkin öznel ölçütler bakımından ilk derece mahkemesi hakim(ler)inintakdirinin, temyiz kanun yolunda denetlenip denetlenemeyeceği sorusuna yanıtaranmaktadır. Bu araştırma, yakın tarihli bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu içtihadından hareket edip, konuya ilişkin teorik ve tarihi bilgilerin eşliğinde ilerleyecek venihayetinde varılan değerlendirmenin açıklanmasıyla noktalanacaktır.
Anahtar Kelime:

THE PROBLEM OF REVIEWABILITY OF THE SUBJECTIVE CRITERIA ABOUT THE OFFENDER IN DETERMINATION AND INDIVIDUALIZATION OF PENALTY IN THE APPELLATE PROCESS

Öz:
In this study, an answer is searched for the question of whether the discretion of the first-instance court judge(s) can be reviewable in appellate procedure, in the context of subjective criteria about the offender that is considered in the process of determination and individualization of the penalty. This study will start from a recent precedent of the Court of Cassation General Assembly, will proceed within the theoretical and historical information related to the subject and will be finalized by explaining the consideration of the author.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arslan, Çetin/Kayançiçek, Murat: Suçta Tekerrür, Ankara 2009.
 • Bertolino, Marta: Il Reo e La Persona Offesa, Il Diritto Penale Minorile, Trattato di Diritto Penale (Ed.: C. F. Grosso/T. Padovani/A. Pagliaro) Parte Generale içinde, Milano 2009.
 • Centel, Nur/Zafer, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2017 (14. Bası).
 • Conso, Giovanni/Grevi, Vittorio/Bargis, Marta: Compendio di Procedura Penale, Milano 2018 (9. Bası).
 • Çetin, Soner Hamza: Türk Ceza Kanunu’nda Seçenek Yaptırımlar, Ankara 2011.
 • Dönmezer, Sulhi/Erman, Sair: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, İstanbul 1981, C. II.
 • Erdem, Mustafa Ruhan/Kavlak, Cihan: “Ceza Muhakemesinde Temyiz İncelemesinin Kapsamı ve Sınırları”, Yargıtay Dergisi, C. 44, S. 4, Ekim 2018, s. 1419-1478.
 • Erem, Faruk: Ceza Usulü Hukuku, Ankara 1978 (5. Bası).
 • Feyzioğlu, Metin/Taner, Fahri Gökçen: Ceza Muhakemesinde İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat, İstanbul 2015.
 • Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara 1996.
 • Gökçen, Ahmet/Çakır, Kerim: “Ceza Muhakemesinde Temyiz İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim ve Hukuki Denetimin Sınırları”, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, s. 991- 1027.
 • Güngör, Devrim: Ceza Muhakemesinde İstinaf, Ankara 2016.
 • Iacoviello, Francesco Mauro: La Cassazione Penale, Milano 2013.
 • İçel, Kayıhan/Sokullu Akıncı, Füsun/Özgenç, İzzet/Sözüer, Adem/ Mahmutoğlu, Fatih S./Ünver, Yener: Yaptırım Teorisi, İstanbul 2000.
 • İnceoğlu, Sibel: Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa (Ed. Sibel İnceoğlu) içinde, İstanbul 2013.
 • Karakehya, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2015.
 • Karakehya, Hakan/İnce Tunçer, Asuman: “İstinaf Yargılamasında Sanığın Sorgusunun Zorunlu Olup Olmadığı ve Bu İşlemde SEGBİS Kullanımı Üzerine Düşünceler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, C. 8, Y. 2017, s. 99-136.
 • Katoğlu, Tuğrul: Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması, Ankara 2008.
 • Kaymaz, Seydi: Ceza Muhakemesinde İstinaf, Ankara 2017.
 • Köni, Burhan: “Cezanın Tayininde Suçlunun Şahsiyeti”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Y. 1956, S. 11(3), s. 49-58.
 • Kunter, Nurullah: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1989 (9. Bası).
 • Maden, Mehmet: Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar, Ankara 2012.
 • Marinucci, Giorgio/Dolcini, Emilio: Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano 2015.
 • Önder, Ayhan: Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992.
 • Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2017 (10. Bası).
 • Özen, Muharrem: “Türk Ceza Muhakemesinde İstinaf”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 65(4), Y. 2016, s. 2331-2388.
 • Özen, Mustafa: Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2017.
 • Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Sırma, Özge/Saygılar Kırıt, Yasemin F./Özaydın, Özdem/Alan Akcan, Esra/Erden Tütüncü, Efser: Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2015 (9. Bası).
 • Selçuk, Sami: “Temyiz Denetiminin Sınırları ve Bu Sınırlara Uymamanın Kaçınılmaz Sancılı Sonuçları”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, s. 319- 361.
 • Selçuk, Sami: Bağımsız Yargı Özgür Düşünce, Ankara, 2007.
 • Soyaslan, Doğan: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2014.
 • Şahin, Cumhur/Göktürk, Neslihan: Ceza Muhakemesi Hukuku II, Ankara 2018 (7. Bası).
 • Toroslu, Nevzat/Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2017 (17. Bası).
 • Toroslu, Haluk: “Temel Cezanın Belirlenmesinde Amaç ve Saik”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, s. 697-703.
 • Tosun, Öztekin: Suçluların Gözlemi, İstanbul 1966.
 • Tosun, Öztekin: Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Genel Kısım, C.1, İstanbul 1981 (3. Bası).
 • Yenisey, Feridun: Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İstanbul 1979.
 • Yenisey, Feridun: “İstinafta Maddi ve Hukuki Mesele Denetimi”, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, s. 1263-1290.
 • Yerdelen, Erdal: Ceza Muhakemesinde Hükmün Gerekçesi, Ankara 2015.
 • Yurtcan, Erdener: “Ceza Yaptırımı ve Bireyselleştirme”, Ceza Hukuku Günleri (26-27 Mart 1987) 70. Yılında Türk Ceza Kanunu - Genel Hükümler içinde, s. 255-265.
 • Yüce, Turhan Tufan: “Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ve Suçlunun Terbiyesi Meselesi”, Adalet Dergisi, Eylül-Ekim 1961, S. 9-10, Y. 52, s. 927-935.
APA DOĞAN D (2019). CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. , 1029 - 1058.
Chicago DOĞAN Duygu Çağlar CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. (2019): 1029 - 1058.
MLA DOĞAN Duygu Çağlar CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. , 2019, ss.1029 - 1058.
AMA DOĞAN D CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. . 2019; 1029 - 1058.
Vancouver DOĞAN D CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. . 2019; 1029 - 1058.
IEEE DOĞAN D "CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU." , ss.1029 - 1058, 2019.
ISNAD DOĞAN, Duygu Çağlar. "CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU". (2019), 1029-1058.
APA DOĞAN D (2019). CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(2), 1029 - 1058.
Chicago DOĞAN Duygu Çağlar CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21, no.2 (2019): 1029 - 1058.
MLA DOĞAN Duygu Çağlar CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, 2019, ss.1029 - 1058.
AMA DOĞAN D CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 1029 - 1058.
Vancouver DOĞAN D CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 1029 - 1058.
IEEE DOĞAN D "CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21, ss.1029 - 1058, 2019.
ISNAD DOĞAN, Duygu Çağlar. "CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE FAİLE İLİŞKİN ÖZNEL ÖLÇÜTLERİN TEMYİZ KANUN YOLUNDA DENETLENMESİ SORUNU". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21/2 (2019), 1029-1058.