Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 191 - 213 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 13-02-2020

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ

Öz:
Bu araştırmada, blog kullanımının yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma becerisine etkisi incelenmiştir. Karma öğrenme modelinin ilkeleri incelenerek sınıf dışı öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla araştırmacı tarafından özgün bir blog sayfası tasarlanmış, hazırlanan içerik öğrencilere sınıf dışı etkinlik olarak uygulanmıştır.Çalışma, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B.2 düzeyinde 24 üniversite öğrencisinin katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanan bir okuma becerisi testi, ön test ve son test olarak uygulanarak blog uygulamasının okuma becerisine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın bir diğer aşaması olan öğrencilerin blog kullanımına yönelik tutumlarının saptanması amacıyla, çalışma öncesi ve sonrasında blog tutum ölçeği uygulanarak elde edilen veriler nicel yöntemlerle çözümlenmiştir. Bloglara yönelik tutumlar ile okuma başarısı arasındaki ilişki de çalışma kapsamında araştırılmış, bu amaçla blog tutum ölçeği ve okuma becerisi testinden elde edilen veriler karşılaştırılmıştır.Tasarım tabanlı araştırma modelinin uygulandığı bu çalışma, katılımcılarla iş birliği yapılarak bir öğrenme ortamı tasarlanması ve tasarlanan öğrenme ortamının iyileştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu amaçla, uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama sonrası olmak üzere çalışmanın bütün evrelerinde tasarım tabanlı araştırma ilkelerine bağlı kalınarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin okuma becerisi düzeyleri ve bloglara yönelik tutumlarında uygulama sonunda pozitif yönlü anlamlı bir değişim olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin bloglara yönelik tutumları ile okuma başarıları arasında da orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri

The Impact of Blog Usage on Reading Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language

Öz:
This study analyses the effectiveness of blog use on the reading skills of students which learn Turkish as a foreign language. To promote out of class learning, the researcher –according to the principles of blended learning- created a blog page and implemented the material to the students as an out-of-class teaching activity. The study was conducted with the participation of 24 university students who are learning Turkish as a foreign language. A reading comprehension test, -prepared by the researcher-, was administered as a pre and post test in order to investigate the impact of the blog experiment on reading skills. As another part of the study, data -obtained from the Blog Attitude Scale and administered before and after the study- were quantitatively analyzed to determine students’ attitudes towards blog usage. In addition, the relation between attitude towards the use of blogs and reading proficiency was investigated while the data obtained from the Blog Attitude Scale and the reading comprehension test were compared. This study that used the design-based research method, is based on collaborating with the participants in order to design a learning environment and improve it. To this end, the principles of design-based research methods were applied before, during and after the implementation process. The results of the study showed that there is a significant difference between the reading skill levels of students and their attitudes towards using blogs before and after the study. Finally it was found that there is a moderate uphill relationship between students’ attitudes towards blogs and their reading achievement levels.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Al-Qallaf, C. L. and Al-Mutairi, A. S. R. (2016). Digital Literacy and Digital Content Supports Learning: The Impact of Blogs on Teaching English as a Foreign Language. The Electronic Library, 34(3), 522-547.
 • Aytan, N. (2015). Yaratıcı Okuma: Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel. Baron, N. S. (2008). Always on: Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press.
 • Bener, E. (2015). The Use of Blog Activities to Promote Reflection in an ELT Practicum. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Cairney, T. H. (1990). Teaching Reading Comprehension: Meaning Makers at Work. Buckingham: Milton Keynes: Open University Press.
 • Collins, A., Joseph, D. and Bielaczyc, K. (2004). Design Research: Theoretical and Methodological Issues. Journal of the Learning Sciences, 13(1), 15-42.
 • Çakıroğlu, E. (2013). Özel Eğitim-Öğretim Kurumlarında Ders Aracı Olarak Blog Kullanımının Öğrencinin Motivasyonuna Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Çiftçi, H. (2009). The Effect of Blog Peer Feedback on Turkish EFL Students’ Writing Performance and Their Perceptions. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çiğdem, H. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Blog Aracılığı ile Tuttukları Günlüklerin Yansıtıcı Düşünme Düzeylerine Etkisi. Basılmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Day, R. R. (1993). New Ways in Teaching Reading. Illinois: Pantagraph Printing.
 • DeLallo, M. (2011). The Effects of Classroom Blogging on Reading Comprehension and Interpersonal Contacts Among Fifth Grade Students. Yüksek Lisans Tezi, State University of New York, Fredonia. 29 Ekim 2016 tarihinde https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/handle/1951/57449/Melania_Delallo_Masters_Project_May2011.pdf?sequence=3 adresinden erişildi.
 • Demirel, T. (2010). Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psikososyal Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Duffy, G. G. and Roehler, L. R. (1989). Improving Classroom Reading Instruction: A Decision-Making Approach. New York: Random House.
 • Genç, A. (1995). Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 71-74.
 • Genç, A. (2001). Die Entwicklung der Lesekompetenz im Daf Unterricht. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 80 - 91.
 • Grabe, W. and Stoller, F. L. (2001). Reading for Academic Purposes: Guidelines for the ESL/EFL Teacher. Teaching English as a Second or Foreign Language, (M. Celce-Murcia, Ed.) içinde (ss. 187-203). Boston, MA: Heinle-Heinle.
 • Guthrie, J. T. and Wigfield, A. (2000). Engagement and Motivation in Reading. Handbook of Reading Research 3, (M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson,-R. Barr, Ed.) içinde (ss. 403-422). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Güneş, F. (2016). Kâğıttan Ekrana Okuma Alanındaki Gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18. Güttler, F. (2011). The Use of Blogs in EFL Teaching. BELT Journal, 2(1), 59-68.
 • Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.
 • Hsu, C.-L. and Lin, J. C.-C. (2008). Acceptance of Blog Usage: The Roles of Technology Acceptance, Social Influence and Knowledge Sharing Motivation. Information & Management, 45(1), 65-74.
 • Kazancı, R. (2012). The Use of Blogs and the Internet to Enhance the Writing Skills of EFL Learners. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Kocaoğlu, A. (2015). Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Ağ Günlüğü Sitesinin Öğretim Sürecindeki Etkilerinin Incelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Koçoğlu, Z. (2009). Weblog Use in EFL Writing Class. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 311-327.
 • Korkmazgil, S. (2009). How does Blogging Enhance Pre-Service English Language Teachers’ Reflectivity in Practicum?. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Lipson, M. Y. and Wixson, K. K. (1992). Assessment and Instruction of Reading Disability: An Interactive Approach. New York: Harper Collins. McDonough, J. and Shaw, C. (1993). Materials and Methods in ELT: A Teacher's Guide. Oxford: Blackwell.
 • Nicolaou, A. and Constantinou, E. K. (2014). Blogging Revisited: The Use of Blogs in ESAP Courses. International Conference on Learning and Collaboration Technologies in (pp. 95-106). Cham: Springer International Publishing. 3 Ocak 2017 tarihinde https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07482-5_10 adresinden erişildi.
 • Noytim, U. (2010). Weblogs Enhancing EFL Students’ English Language Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1127-1132.
 • Özdemir, E. (1991). Okuma ve Metin İnceleme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Özdemir, E. (2015). The Effect of the Use of Blogs on Motivation in EFL Writing. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Rasinski, T. and Padak, N. (2000). Effective Reading Strategies: Teaching Children Who Find Reading Difficult. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill.
 • Richardson, W. (2010). Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Sallabaş, M. E. (2008). Relationship between 8th Grade Secondary School Students’ Reading Attitudes and Reading Comprehension Skills. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(16), 141-155.
 • Sandoval, W. A. and Bell, P. (2004). Design-Based Research Methods for Studying Learning in Context: Introduction. Educational Psychologist, 39(4), 199-201.
 • Shahsavar, Z., Tan, B. H. and Aryadoust, S. V. (2010). Investigating the Factor Structure of the Blog Attitude Scale. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 11(4), 12-24.
 • Sharma, P. and Barrett, B. (2007). Blended Learning: Using Technology in and beyond the Language Classroom. Oxford: Macmillan.
 • Solomon, G. and Schrum, L. (2010). Web 2.0: How to for Educators. Eugene, Oregon: International Society for Technology in Education.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tunde-Awe, B. M. (2014). Relationship between Reading Attitudes and Reading Comprehension Performance of Secondary School Students in Kwara State, Nigeria. Review of Arts and Humanities, 3(2), 203-215.
 • Türker, S. (2010). The Effectiveness of Audio Books on the Reading Comprehension of Selected Texts by University EFL Students at Different Proficiency Levels. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Uysal, A. (2012). Perceptions of a Blog-Based English Structure Course by Students in Pre-Service Teacher Education. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Wallace, C. (1996). Reading. Language Teaching: A Scheme for Teacher Education, (H. G. W. C N Candlin, Ed.) içinde (ss. 21-27). Oxford: Oxford University Press.
 • Wallace, C. (2012). Principles and Practices for Teaching English as an International Language: Teaching Critical Reading. Principles and Practices for Teaching English as an International Language, (L. Alsagof, S. L. McKay, G. Hu-W. A. Renandya, Eds.) içinde (ss. 261-281). New York: Routledge.
 • Wang, F. ve Hannafin, M. J. (2005). Design-Based Research and Technology-Enhanced Learning Environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.
 • Ward, J. M. (2004). Blog Assisted Language Learning (BALL): Push Button Publishing for the Pupils. TEFL Web Journal, 3(1), 1-16. 23 Ekim 2016 tarihinde http://www.esp-world.info/Articles_26
 • /push%20button%20publishing%20ward%202004.pdf adresinden erişildi. Yavuz, A. and Tok, M. (2014). The Effects of Blogs on Writing Skills in Teaching Turkish as a Second Language. European Journal of Educational Technology, 2(1), 30-50.
 • Yıldırım, A., Doğanay, A. and Türkoğlu, A. (2000). Okulda Başarı için Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, O. (2014). İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı. Ankara: Sinemis.
APA Türker M, Genç A (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. , 191 - 213.
Chicago Türker Murat Sami,Genç Ayten YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. (2018): 191 - 213.
MLA Türker Murat Sami,Genç Ayten YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. , 2018, ss.191 - 213.
AMA Türker M,Genç A YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. . 2018; 191 - 213.
Vancouver Türker M,Genç A YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. . 2018; 191 - 213.
IEEE Türker M,Genç A "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ." , ss.191 - 213, 2018.
ISNAD Türker, Murat Sami - Genç, Ayten. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ". (2018), 191-213.
APA Türker M, Genç A (2018). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0(28), 191 - 213.
Chicago Türker Murat Sami,Genç Ayten YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.28 (2018): 191 - 213.
MLA Türker Murat Sami,Genç Ayten YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.28, 2018, ss.191 - 213.
AMA Türker M,Genç A YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2018; 0(28): 191 - 213.
Vancouver Türker M,Genç A YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2018; 0(28): 191 - 213.
IEEE Türker M,Genç A "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ." Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.191 - 213, 2018.
ISNAD Türker, Murat Sami - Genç, Ayten. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BLOG KULLANIMININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 28 (2018), 191-213.