Yıl: 2018 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 123 - 130 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/deutfd.2018.25338.30074 İndeks Tarihi: 14-02-2020

Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi

Öz:
Amaç: Çalışmamızda çocuklarda soldan sağa şantlı doğumsal kalphastalıklarında serum kardiyotrofin-1 (CT-1) düzeyleri ile şant miktarınınkarşılıklı etkileşimlerini araştırmak, bu belirtecin intrakardiyak defekt tipine göredeğişimlerini incelemek amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, 1 ay–13 yaşları arasında, 45 hasta ve 23 sağlıklıçocuk incelendi. Hasta grubu içinde 19 olguda atriyal septal defekt (ASD), 17olguda ventriküler septal defekt (VSD), 6 olguda ASD ve VSD (ASD+VSD) ve 3olguda patent duktus arteriyozus (PDA) mevcuttu. Tüm çocuklarakonvansiyonel ekokardiyografi incelemesi (iki boyutlu, M-Mode, iki boyutluDoppler ve renkli Doppler ekokardiyografileri) yapıldı. Tüm olgulardanekokardiyografi çalışmaları ile eş zamanlı olarak plazma BNP düzeylerikemilüminisans ve CT-1 düzeyleri de “enzyme-linked immunosorbent assay”(ELISA) yöntemleriyle ölçüldü.Bulgular: Hasta grubunda CT-1 ile şant miktarı arasında (p<0,02, r=0,35), ASDgrubunda da CT-1 ile defekt çapı arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0,05,r=0,49). Ayrıca, geniş VSD’li olgularda CT-1 düzeyi kontrole göre yüksekti(p<0,05). Soldan-sağa şant miktarı yüksek olan grupta (pulmoner kanakımı/sistemik kan akımı: Qp/Qs >2) CT-1 ile EF ve FS arasında negatifkorelasyon bulundu (p<0,001, r=0,71).Sonuç: CT-1’in soldan sağa şantlı kalp hastalıkları grubunda yükselmiş olduğubulundu. Bunun yanı sıra intrakardiyak şantı fazla, kalp yetersizliği riski yüksekolan grupta da CT-1’in şant miktarıyla korele olarak arttığı saptandı. Sonuçolarak CT-1, erişkinlerde olduğu gibi çocuklardaki kalp yetmezliğinindeğerlendirilmesinde de kullanılmaya aday bir belirteçtir. Ancak, çocuklukçağında CT-1 ile kalp fonksiyonları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için dahafazla sayıda hastanın incelendiği prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Endokrinoloji ve Metabolizma Hematoloji Kalp ve Kalp Damar Sistemi Pediatri

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEFT TO RIGHT SHUNTING CONGENITAL HEART DISEASE AND CARDIOTROPHIN-1 IN CHILDREN

Öz:
Objective: In our study, it was aimed to investigate the interaction of serum cardiotrophin-1 (CT-1) levels in left to right shunting congenital heart disease in children and to evaluate the change of this biomarker with intracardiac defect features.Material and Method: We investigated 45 patients and 23 healthy children between 1 months and 13 years of age in our study. In the patient group, we identified an atrial septal defect (ASD) in 19 cases, a ventricular septal defect (VSD) in 17 cases, an ASD and VSD (ASD+VSD) in 6 cases and a patent ductus arteriosus (PDA) in 3 cases. All children underwent a classical echocardiography (twodimensional, M-Mode, two-dimensional Doppler and colour Doppler echocardiography). In all patients, plasma BNP levels were measured by chemiluminescence and CT-1 levels were estimated by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method, synchronously with echocardiographic studies. Results: A positive correlation was detected between CT-1 and the number of shunts (p<0.02, r=0.35) in patient group and between CT-1 and the defect diameter (p<0.05, r=0.49) in ASD group. Furthermore, the level of CT-1 was higher in cases with a wide VSD than in control group (p<0,05). There was a negative correlation between CT-1 and EF and SF in the group with a higher number of shunts (pulmonary blood flow / systemic blood flow: Qp / Qs> 2) (p<0.001, r=0.71). Conclusion: CT-1 has been found to increase in the group with left to right shunting heart disease. Furthermore, it was indicated that the increase in CT-1 was related to the number of shunts in the group having more intracardiac shunts and a higher risk of failure.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Endokrinoloji ve Metabolizma Hematoloji Kalp ve Kalp Damar Sistemi Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hsu DT, Pearson GD. Heart failure in children: part I: history, etiology, and pathophysiology. Circulation 2009;2(1):63-70.
 • Kuwahara K, Saito Y, Harada M ve ark. Involvement of cardiotrophin-1 in cardiac myocyte-nonmyocyte interactions during hypertrophy of rat cardiac myocytes in vitro. Circulation. 1999;100(10):1116-24.
 • Freed DH, Moon MC, Borowiec AM ve ark. Cardiotrophin-1: expression in experimental myocardial infarction and potential role in post-MI wound healing. Mol Cell Biochem. 2003;254:247-56.
 • Freed DH, Borowiec AM, Angelovska T ve ark. Induction of protein synthesis in cardiac fibroblasts by cardiotrophin-1: integration of multiple signaling pathways. Cardiovasc Res. 2003;60:365- 75.
 • Latchman DS. Cardiotrophin-1 (CT-1): a novel hypertrophic and cardioprotective agent. Int J Exp Pathol. 1999;80:189-196.
 • Jougasaki M, Tachibana I, Luchner A ve ark. Augmented cardiac cardiotrophin-1 in experimental congestive heart failure. Circulation. 2000;101:14-7.
 • Berezin AE.Prognostication in different heart failure phenotypes: The Role of Circulating Biomarkers. J Circ Biomark. 2016; 16:6.
 • Pennica D, King KL, Shaw KJ ve ark. Expression cloning of cardiotrophin 1, a cytokine that induces cardiac myocyte hypertrophy. Proc Natl Acad Sci USA. 1995;92:1142-46.
 • Stephanou A, Brar B, Heads R ve ark. Cardiotrophin-1 Induces Heat Shock Protein Accumulation in Cultured Cardiac Cells and Protects them from Stressful Stimuli. J Mol Cell Cardiol. 1998;30:849-55.
 • Wollert K, Taga T, Saito M ve ark. Cardiotrophin-1 activates a distinct form of cardiac muscle cell hypertrophy. Assembly of sarcomeric units in series VIA gp130/leukemia inhibitory factor receptor-dependent pathways. J Biol Chem. 1996;271:9535-45.
 • Talwar S, Downie P, Squire I ve ark. An immunoluminometric assay for cardiotrophin-1: a newly identified cytokine is present in normal human plasma and is increased in heart failure. Biochem Biophys Res Commun. 1999;261:567-71
 • Lorenzo-Almorós A, Tuñón J, Orejas M, Cortés M, Egido J, Lorenzo Ó. Diagnostic approaches for diabetic cardiomyopathy. Cardiovasc Diabetol. 2017;16:28.
 • Tsutamoto T, Asai S, Tanaka T ve ark. Plasma level of cardiotrophin-1 as a prognostic predictor in patients with chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2007;9:1032-7.
 • Cantinotti M, Giovannini S, Murzi B ve ark. Diagnostic, prognostic and therapeutic relevance of B-type natriuretic hormone and related peptides in children with congenital heart diseases. Clin Chem Lab Med. 2011;49:567-80.
 • Jougasaki M. Cardiotrophin-1 in cardiovascular regulation. Adv Clin Chem. 2010;52:41-76.
 • Kunii Y, Kamada M, Ohtsuki S, Araki T, Kataoka K, Kageyama M, Nakagawa N, Seino Y. Plasma brain natriuretic peptide and the evaluation of volume overloadm in infants and children with congenital heart disease. Acta Med Okayama. 2003;57:191-7.
 • Gonzalez A, Lopez B, Martín-Raymondi D ve ark. Usefulness of plasma cardiotrophin-1 in assessment of left ventricular hypertrophy regression in hypertensive patients. J Hypertens. 2005;23:2297-304.
 • Lopez B, Gonzalez A, Lasarte JJ ve ark. Is plasma cardiotrophin-1 a marker of hypertensive heart disease? J Hypertens. 2005;23:625-32.
 • Monserrat L, Lopez B, Gonzalez A ve ark. Cardiotrophin-1 plasma levels are associated with the severity of hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy. Eur Heart J. 2011;32:177-83.
 • Talwar S, Squire IB, Downie PF ve ark. Elevated circulating cardiotrophin-1 in heart failure: relationship with parameters of left ventricular systolic dysfunction. Clin Sci. 2000;99:83-8.
 • Tsutamoto T, Wada A, Maeda K ve ark. Relationship between plasma level of cardiotrophin-1 and left ventricular mass index in patients with dilated cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2001;38:1485-90.
 • Tsutamoto T, Asai S, Tanaka T ve ark. Plasma level of cardiotrophin-1 as a prognostic predictor in patients with chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2007;9:1032-7.
APA Cetin B, KIR M, ÜNAL N, KÜME T, YILMAZ N (2018). Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. , 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
Chicago Cetin Benhur,KIR Mustafa,ÜNAL Nurettin,KÜME TUNCAY,YILMAZ NUH Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. (2018): 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
MLA Cetin Benhur,KIR Mustafa,ÜNAL Nurettin,KÜME TUNCAY,YILMAZ NUH Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. , 2018, ss.123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
AMA Cetin B,KIR M,ÜNAL N,KÜME T,YILMAZ N Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. . 2018; 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
Vancouver Cetin B,KIR M,ÜNAL N,KÜME T,YILMAZ N Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. . 2018; 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
IEEE Cetin B,KIR M,ÜNAL N,KÜME T,YILMAZ N "Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi." , ss.123 - 130, 2018. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
ISNAD Cetin, Benhur vd. "Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi". (2018), 123-130. https://doi.org/10.5505/deutfd.2018.25338.30074
APA Cetin B, KIR M, ÜNAL N, KÜME T, YILMAZ N (2018). Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(2), 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
Chicago Cetin Benhur,KIR Mustafa,ÜNAL Nurettin,KÜME TUNCAY,YILMAZ NUH Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32, no.2 (2018): 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
MLA Cetin Benhur,KIR Mustafa,ÜNAL Nurettin,KÜME TUNCAY,YILMAZ NUH Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, 2018, ss.123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
AMA Cetin B,KIR M,ÜNAL N,KÜME T,YILMAZ N Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 32(2): 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
Vancouver Cetin B,KIR M,ÜNAL N,KÜME T,YILMAZ N Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 32(2): 123 - 130. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
IEEE Cetin B,KIR M,ÜNAL N,KÜME T,YILMAZ N "Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi." Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32, ss.123 - 130, 2018. 10.5505/deutfd.2018.25338.30074
ISNAD Cetin, Benhur vd. "Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda şant miktarı ile kardiyotrofin–1 ilişkisi". Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32/2 (2018), 123-130. https://doi.org/10.5505/deutfd.2018.25338.30074