Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu

Yıl: 2018 Cilt: 26 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1247 - 1256 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24106/kefdergi.356829 İndeks Tarihi: 20-02-2020

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu

Öz:
Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının sahip olduğu FeTeMM farkındalıklarının girişimci özellikleri yordama durumunu incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmaya 162 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Örneklem, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde amaçsal örnekleme yaklaşımlarından tipik durum örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Veriler “FeTeMM Farkındalık Ölçeği” ve “Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmen adaylarının sahip oldukları FeTeMM farkındalıklarının girişimci özellikleri anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. FeTeMM farkındalığının girişimci özellikler arasında en fazla yordadığı değişken, % 29 varyans oranı ile duygusal zeka olmuştur. Bu sonuçlara bağlı olarak fen bilimleri öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının, diğer yaşam becerilerini (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, karar verme) yordama durumu incelenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

The STEM Awareness as Predictor of Entrepreneurial Characteristics of Prospective Science Teachers

Öz:
The aim of the study was to investigate the contribution of STEM awareness on entrepreneurial characteristics of prospective science teachers. The research was conducted with 162 prospective science teachers. Data were obtained prospective science teachers who were enrolled in a public university in Turkey. The participants was selected according to typical case sampling. The data were collected through “Entrepreneurship Scale Toward Prospective Teachers” and “STEM Awareness Scale”. The findings of the study show that the STEM awareness of prospective science teachers is a significant predictor of their entrepreneurial characteristics such as taking risk, being innovative, self-confidance, seeing opportunities and emotional intelligence. Moreover, it was found that STEM awareness is more predicts emotional intelligence with with a variance rate of 29%. than other entrepreneurial characteristics. Depending on these results, researchers could examine the contribution of STEM awareness on other life skills (critical thinking, creative thinking, analytical thinking, decision making).
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
17
19
20
 • Albert, E. (2016). Color Me STEAMED: Engaging Girls in STEM Education. http://panelpicker.sxsw.com/vote/60048 den 17.04.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. (2016). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde FeTeMM Eğitimi Uygulamaları: Tasarım Temelli Fen Eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Baş, Türker. (2003) Anket: Anket Nasıl Hazırlanır? Anket Nasıl Uygulanır? Anket Nasıl Değerlendirilir? Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Buyruk, B., Korkmaz, Ö. (2016). FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Part B: Türk Fen Eğitimi Dergisi, 13(2), 61-76.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Veri analizi el kitabı, 17. baskı, Pegem Akademi: Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E, Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Bybee, R. W. (2010). What is STEM Education? Science, 329(5995), 996.
 • Camesano, T. A., Billiar, K., Gaudette, G., Hoy, F., & Rolle, M. (2016, January). Entrepreneurial Mindset In STEM Education: Student Success. In VentureWell. Proceedings of Open, the Annual Conference. National Collegiate Inventors & Innovators Alliance.
 • Can. A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi. Pegem Akademi: Ankara.
 • Corlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). FeTeMM Eğitimi ve Alan Öğretmeni Eğitimine Yansımaları. Eğitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
 • Crano, W. D., & Brewer, M. B. (2002). Principles And Methods of Social Research. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Çelik, H., Gürpınar, C., Başer, N., & Erdoğan, S. (2015). Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Ve Girişimcilik Becerilerine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2(4), 277-307.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 7. Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çevik, M. (2017). A study of STEM Awareness Scale Development For High School Teachers Ortaöğretim Öğretmenlerine Yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) Geliştirme Çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452.
 • Deveci, I. (2016). Perceptions and Competence of Turkish Pre-service Science Teachers with regard to Entrepreneurship. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 153-170.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2017). Examination of the Science Education Curriculum (5–8 grades) in terms of Entrepreneurial Characteristics. Journal of Subject Teaching Research, 3(2), 51-74.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015). Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112.
 • Deveci, İ., Zengin, M. N., & Çepni, S. (2015). Fen Tabanlı Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi. Journal of Educational Sciences & Practices, 14(27), 59-80.
 • Doppelt, Y., Mehalik, M. M., Schunn, C. D., Silk, E., & Krysinski, D. (2008). Engagement And Achievements: A Case Study Of Design-Based Learning İn A Science Context. Journal of Technology Education, 19(2), 22-39.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 43-67.
 • European Commission, (2011). Entrepreneurship Education: Enabling Teachers As A Critical Success Factor. A Report On Teacher Education And Training To Prepare Teachers For The Challenge of Entrepreneurship Education. Final Report, Entrepreneurship Unit, Bruxelles.
 • European Commission. (2015). Science Education For Responsible Citizenship. Report To The European Commission of The Expert Group on Science Education. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Evrim Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu, S. (2015). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Spotu Geliştirme Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 60-69.
 • Fink, A. (2017). How To Conduct Surveys: A Step-By-Step Guide. 6 Edition. Thousand Oaks, California Sage Publications.
 • Fisher, E., & Reuber, R. (2010). The State of Entrepreneurship In Canada. Small Business And Tourism Branch Industry Canada Chris Parsley. Manager Sonja Djukic, Economist. Publishing and Depository Services Public Works and Government Services Canada Ottawa, ISBN 978-1-100-14889-2 60719.
 • Flanagan, J. (2014). STEM and entrepreneurship: A Fusion For The Economy’s Sake. Toronto Star: May 2014, http://www.careersandeducation.ca/industry-insight/stem-and-entrepreneurship-a-fusion-for-the-economys-sake 02.02.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Fletcher, L. B., Schoendorff, B. ve Hayes, S. C. (2010). Searching For Mindfulness İn Teh Brain: A Processoriented Approach To Examining The Neural Correlates Of Mindfulness. Mindfulness, 1, 41-63.
 • Hacıoğlu, Y., Yamak, H., & Kavak, N. (2016). Mühendislik Tasarim Temelli Fen Egitimi ile Ilgili Ögretmen Görüsleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 807.
 • Hacıömeroğlu, G., & Bulut, A. S. (2016). Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 654-669.
 • Heo, H. (2000). Theoretical Underpinnings For Structuring The Classroom As Self-Regulated Learning Environment. Educational Technology Intentional, 2(1), 31–51.
 • Janiūnaitė, B. (2004). The Concept of Teachers Innovative Culture. Some Implication For Teacher Development. European Conference on Educational Research, University of Crete, September 22-25. Crete.
 • Jin, K., Li, H., Yang, L., & Song, Q. (2015). Introducing Entrepreneurship Thinking into STEM Curriculum through Hands-on Projects. International Conferences New Perspectives in Science Education, Edition 3, Florence, Italy.
 • Karahan, E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Ünal, A. (2015). Integration of Media Design Processes In Science, Technology, Engineering, And Mathematics (STEM) education. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 221-240.
 • Karakaya, F., & Avgın, S. S. (2016). Effect of Demographic Features To Middle School Students’ Attitude Towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences, 13(3), 4188-4198.
 • Kasapoğlu, F. (2014). İyilik Hali İle Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(13), 271-288.
 • Keleş, Ö., (2007). Sürdürülebilir Yaşama Yönelik Çevre Eğitimi Aracı Olarak Ekolojik Ayak İzinin Uygulanması Ve Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Kızılay, E. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Alanları ve Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. International Journal of Social Science, 47, 403-417.
 • Kovarik, D. N., Patterson, D. G., Cohen, C., Sanders, E. A., Peterson, K. A., Porter, S. G., & Chowning, J. T. (2013). Bioinformatics Education İn High School: İmplications For Promoting Science, Technology, Engineering, And Mathematics Careers. CBE-Life Sciences Education, 12(3), 441-459.
 • Küçükkurt, M. (1990). Kamuoyu Araştırmalarında Güvenilirlik Sorunu. Kamuoyu Araştırmaları Birinci Uluslararası Sempozyumu, Muharrem Varol (der.), Ankara: Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O Yayınları, No: 11, Ekim, s. 141-148.
 • Kwon, S., Nam, D., & Lee, T. (2011). The Effects of Convergence Education Based STEAM on Elementary School Students’ Creative Personality. In Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education, Chiang Mai: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
 • Lake, Celinda ve Harper, Pat Callbek. (2002) Kamuoyu Araştırmaları, Nurettin Güz (çev.), Ankara: Altınküre Yayınları.
 • Lodico, M., Spaulding, D., & Voegtle, K. (2010). Methods in Educational Research: From Theory to Practice, 2nd Edition. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Marginson, S., Tytler, R., Freeman, B., & Roberts, K. (2013). STEM: Country comparisons: International Comparisons Of Science, Technology, Engineering And Mathematics (STEM) education. Final report. Australian Council of Learned Academies, Melbourne, Vic.
 • Mcfadden, L.A., Wise, J., Ristvey, J.D., & Cobb, W. (2011). The Education and Public Outreach Program for NASA’s Dawn Mission, Space Sci Rev, 163, 545–574
 • MEB, (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanliği Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2016). STEM eğitimi raporu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara: SESAM.
 • Morrison, J. S. (2006). Attributes of STEM education: The Students, The Academy, The Classroom.TIES STEM Education Monograph Series. Baltimore: Teaching Institute for Excellence in STEM.
 • Nambisan, S. (2014). Make Entrepreneurship a Part of Education. http://a rch ive.jsonline. com/news/opinion/make-entrepreneurship-a-part-ofeducati on-b99214666z1-247680431.html’ den 20.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • National Institute of Education, (2009). A Teacher Education Model for the 21st Century. A Report by the National Institute of Education. Singapore National Institute of Education, Strategic Planning & Corporate Services Department: Singapore
 • Obarski, K., Boyce, A., Cloran, K., Driesen, R., Jordan, B., Latimer, S., & Peskett, J. (2013). Implementing STEM: STEM in The Virtual Environment. Copyright © by Florida Virtual School. All rights reserved. Florida Virtual School and FLVS are registered trademarks of Florida Virtual School, a public school district of the State of Florida. https://www.flvs.net/docs/default-source/research/STEM _White_P aper.pdf den 17.04.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Sümen, Ö. Ö., & Çalışıcı, H. (2016). Pre-service Teachers’ Mind Maps and Opinions on STEM Education Implemented in an Environmental Literacy Course. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 459-476.
 • Şahin, A., Ayar, M. C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler Ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 297-322.
 • The Enterprising School, (2002). The Enterprising School, A Guide For The Development Of Enterprise Education İn Schools. the Commonwealth Department of Education, Science and Training, Carlton South: Curriculum Corporation
 • Veenstra, C. P., Padró, F. F., & Furst-Bowe, J. A. (Eds.). (2012). Advancing the STEM Agenda: Quality Improvement Supports STEM: Selected Papers from the 2011 Advancing the STEM Agenda in Education, the Workplace and Society Conference at the University of Wisconsin-Stout, July, 2011. ASQ Quality Press.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri İle Fene Karşı Tutumlarına FeTeMM Etkinliklerinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yiğit, İ., Akpınar, A. T., & Taş, y. (2016). İş Güvenliğinin Tükenmişliğe Etkisini Belirlemeye Yönelik Üniversite Hastanesinde Bir Araştırma. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 12, 54-75.
 • Yüksel, G., & Baytemir, K. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçları İle Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of Turkish Educational Sciences, 8(1), 1-20.
 • Zollman, A. (2012). Learning for STEM Literacy: STEM Literacy For Learning. School Science and Mathematics, 112(1), 12-19.
APA Deveci İ (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. , 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
Chicago Deveci İsa Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. (2018): 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
MLA Deveci İsa Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. , 2018, ss.1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
AMA Deveci İ Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. . 2018; 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
Vancouver Deveci İ Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. . 2018; 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
IEEE Deveci İ "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu." , ss.1247 - 1256, 2018. 10.24106/kefdergi.356829
ISNAD Deveci, İsa. "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu". (2018), 1247-1256. https://doi.org/10.24106/kefdergi.356829
APA Deveci İ (2018). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
Chicago Deveci İsa Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi 26, no.4 (2018): 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
MLA Deveci İsa Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.4, 2018, ss.1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
AMA Deveci İ Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(4): 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
Vancouver Deveci İ Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(4): 1247 - 1256. 10.24106/kefdergi.356829
IEEE Deveci İ "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu." Kastamonu Eğitim Dergisi, 26, ss.1247 - 1256, 2018. 10.24106/kefdergi.356829
ISNAD Deveci, İsa. "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu". Kastamonu Eğitim Dergisi 26/4 (2018), 1247-1256. https://doi.org/10.24106/kefdergi.356829