Yıl: 2018 Cilt: 26 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1335 - 1343 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24106/kefdergi.434177 İndeks Tarihi: 20-02-2020

Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki

Öz:
Araştırmanın amacı ortaöğretim düzeyinde okuyan öğrencilerin aleksitimi düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubunu Amasya il merkezindeki liselerde öğrenim gören 395 kadın 393 erkek toplamda 788 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Toronto Aleksitimi Ölçeği’ ve ‘İletişim Becerileri Envanteri’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Basit Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, T testi ve MANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, aleksitimi düzeyi ile iletişim becerisi arasında negatif yönde yüksek dereceli ilişki olduğu, aleksitimi düzeyinin iletişim becerileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve öğrencilerin aleksitimi düzeyleri ile iletişim becerileri arasında cinsiyetin anlamsal bir farklılığa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

The Relatioship Between High School Students’ Levels of Alexithymia and Communication Skills

Öz:
This study aims to investigate the relationship between high school students’ levels of alexithymia and communication skills. The study used a relational screening research design. The study group consisted of 788 students (395 females and 393 male) attending high schools in the city center of Amasya. The data were collected using the ‘Toronto Alexithymia Scale’, ‘Communication Skills Inventory’, and a personal form. The data were analyzed using the Pearson Correlation Coefficient, regression analysis, analysis of multi-regression, test T, and multivariate analysis of variance (MANOVA). The analysis results indicated a high negative between the students’ levels of alexithymia and communication skills. The level of alexithymia level had a significant effect on communication skills. The variable gender led to a significant difference in the students’ levels of alexithymia and communication skills.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aaron R.V., Benson T.L., & Park S. (2015) Investigating the role of alexithymia 0n the empathic deficits found in schizotypy and autism spectrum traits, Personality and Individual Differences, 77, 215-20.
 • Acar, H. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Akın, Z. (2011). İlköğretim beşinci sınıf öğretim programlarında duygusal zekâya ilişkin kazanımların ve etkinliklerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Akinnub O.P., Gbadeyan C.O., Fashiku C.O., & Kayode D.J. (2012). Effective communication: a tool for improvement of secondary school management. Journal of Education and Practice, 3(7),105-110.
 • Aksoy M., & Çoban İG. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin aleksitimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14 (1), 45-51.
 • Aktay, M. (2014). Üniversite öğrencilerinde aleksitimi ve depresyonun yordayıcısı olarak bağlanma sitilleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • Alkaya, Y. (2004). Lise öğrencilerinin iletişim ve empati becerilerinin sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Altıntaş, G. (2006). Liseli ergenlerin kişilerarası iletişim becerileri ile akılcı olmayan inançları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Atasayar, M. (2011). Ergenlerin aleksitimik özelliklerinin psikolojik belirtileri ve yaşam doyumları ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aydemir, A. (2010), Çocuk ve ergenlerde obezite, depresyon ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişki: İstanbul örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, E. (2012). Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri ile sosyal uyum ve iletişim becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bagby R.M., Parker J.DA., & Taylor G.J. (1994). The twenty-item toronto alexithymia scale-ı ıtem selection and cross validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.
 • Batıgün A.D., & Büyükşahin A. (2008). Aleksitimi: Psikolojik Belirtiler ve Bağlanma Stilleri, Klinik Psikiyatri Dergisi, 11 (3), 105-114.
 • Besharat M.A. (2010). Relationships of alexithymia with cop ing styles and interpersonal problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 614-618.
 • Can, B. (1991). İkna edici iletişimde duygu ve mantık kullanımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Carlson, N. R., & Buskit, W. (1997). Psychology – The science of behavior. 5. Edition, USA: Allyn and Bacon
 • Ceyhan, E. (2000). Çocuk gelişimi ve psikolojisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 6, 59-210.
 • Cüceloğlu, D. (2000). İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çalışkan, N. (2003). Sınıf öğretmenlerinin sözel olmayan iletişim davranışlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Çetin, U. F. (2010). Ortaöğretim düzeyi gençlerde dindarlık empati ilişkisi (Isparta örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Çetinkaya Z. (2011). Identifying the opinions of the turkish prospective teachers regarding the communication skills, Kastamonu Education Journal, 19(2), 567-576.
 • Çetinkaya Ö., & Alparslan A.M. (2011). The effect of emotional intelligence on communication skills: an investigation on university students, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 16(1), 363-377.
 • Dalkılıç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılım düzeyi ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman.
 • Deniz, K (2007). A study on persuading students through speaking and listening at the second stage of the primary education. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dereboy İ.F. (1990). Aleksitimi: Bir gözden geçirme, Türk Psikiyatri Dergisi, 3, 157-167.
 • Direk, N. (2008). Miyofasiyal ağrı sendromu hastalarında kişilik bozukluğu, öfke ve aleksitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Dökmen, Ü. (2000). Yarına kim kalacak? Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak, gelişmek, uzlaşmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (2003). İletişim çatışmaları ve empati. 22. Basım, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Duddu V., & Isaac M.K., Chaturvedi S.K. (2003). Alexithymia in somatoform and depressive disorders. Journal of Psychosomatic Research, 54, 435-438.
 • Durakoğlu A., & Gökçearslan Ş. (2010). Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1-11.
 • Epözdemir H. (2012). Aleksitimi psikolojik bir semptom mu yoksa bir kişilik özelliği mi? Türk Psikoloji Yazıları, 15(40), 25-45.
 • Erden D. (2005). Farklı yetiştirme koşullarının aleksitimi, depresyon ve psikiyatrik belirtilerle ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 8, 60-66.
 • Ergün, H. (2008). 14-18 yaş arası ergenler ve ebeveynlerinde aleksitimik özellikler, ebeveyn tutumları, bağlanma ve bağımlılık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ersanlı K., & Balcı S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 10 (2), 7-12.
 • Feldman J.M., Lehrer P.M., & Hochron S.M. (2002). The predictive value of the toronto alexithymia scale among patients with asthma. Journal of Psychosomatic Research, 53, 1049-1052.
 • Genç, H. (2015). Zihinsel engelli çocuklara sahip anne ve babaların yaşam doyumlarının ve aleksitimik düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Görür, D. (2001). Lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirmenin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Güleç H., Köse S., Güleç M.Y., Çitak S., Evren C., Borckardt J., & Sayar K. (2009). Reliability and factorial validity of the turkish version of the 20-item toronto alexithymia scale (TAS-20). Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 19(3), 214-220.
 • Gürsoy, T. (2015). 13-15 yaş grubundaki bireylerde empatinin aleksitimi düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • Karcı Y. (2010). İletişim meslek lisesi öğrencilerinin empatik iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi (Ankara İl Örneği). Selçuk İletişim, 6 (4), 155-167.
 • Karukivi M., Tolvanen M., Karlsson H., & Karlsson L. (2015). Alexithymia and postpartum anxiety and depression symptoms: a follow-up study in a pregnancy cohort. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 36(4), 142–147.
 • Kartal, M. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin bazı değişkenlere göre öznel iyi oluş ve iletişim becerileri düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Koçak R. (2002). Aleksitimi: Kuramsal çerçeve tedavi yaklaşımları ve ilgili araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, 185-197.
 • Koçak R. (2005). Duygusal ifade eğitimi programının üniversite öğrencilerinin aleksitimi ve yalnızlık düzeylerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 29-45.
 • Krystal H. J. (1979). Alexithymia and psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 33 (1), 17-31.
 • Mattila A.K., Salminen J.K., Nummi T., & Joukamaa M. (2006). Age is strongly associated with alexithymia in the general population. Journal of Psychosomatic Research, 61(5), 629-35.
 • Motan İ., & Gençöz T. (2007). Aleksitimi boyutlarının depresyon ve anksiyete belirtileri ile ilişkileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 333-343.
 • Lesser, I.M. (1981). A Review of the Alexithymia Concept, Psychosomatic Medicine, 43, (6), 531-543.
 • Levent, B. (2011). Sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin iletişim becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Nacar, F. S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin iletişim ve kişiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Nehra D.K., & Kumar P., Sharma V., Nehra S. (2013). Alexithymia and emotional intelligence among people with cannabis dependence and healthy control: a comparative study. Dysphrenia, 5, 1-8.
 • Nemiah J.C. (2000). A Psychodynamic view of psychosomatic medicine, Psychosomatic Medicine, 62, 299-303.
 • Oktay B., & Batıgün AD. (2014). Aleksitimi: Bağlanma: Benlik algısı, kişilerarsı ilişki tarzları ve öfke. Türk Psikoloji Yazıları, 17 (33), 31-40.
 • Özdemir N., Güreş, A., & Güreş, Ş. (2011). Oryantring sporcularında aleksitimi ve yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atabesbd, 13 (3), 27-34.
 • Sağay, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerin görsel iletişim araçlarını kullanım biçiminin öfke ve iletişim becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Sifneos P. E. (1977). The Phenomen of alekxithymia. Psychother Psychoson, (37), 47-54.
 • Şahin H. (1992). Peptik ülser ve aleksitimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(3), 25-30.
 • Şaşıoğlu M., Gülol, Ç., & Tosun, A. (2014). Aleksitimi kavramı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5 (4), 507-527.
 • Tutuk A., Al, D., Doğan, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 36-41.
 • Türk, M. (1992). Üniversite öğrencilerinde aleksitimik özellikler ile ruh sağlığı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yıldız, B. (2013). Çocuklarda maddi değere verilen önemle aleksitimi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yılmaz, B. (2007). Üniversite öğrencilerinin kişiler arası iletişim beceriler ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26.
APA SEVİNDİ T, KUMCAĞIZ H (2018). Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. , 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
Chicago SEVİNDİ Tuncay,KUMCAĞIZ HATİCE Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. (2018): 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
MLA SEVİNDİ Tuncay,KUMCAĞIZ HATİCE Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. , 2018, ss.1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
AMA SEVİNDİ T,KUMCAĞIZ H Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. . 2018; 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
Vancouver SEVİNDİ T,KUMCAĞIZ H Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. . 2018; 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
IEEE SEVİNDİ T,KUMCAĞIZ H "Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki." , ss.1335 - 1343, 2018. 10.24106/kefdergi.434177
ISNAD SEVİNDİ, Tuncay - KUMCAĞIZ, HATİCE. "Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki". (2018), 1335-1343. https://doi.org/10.24106/kefdergi.434177
APA SEVİNDİ T, KUMCAĞIZ H (2018). Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
Chicago SEVİNDİ Tuncay,KUMCAĞIZ HATİCE Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi 26, no.4 (2018): 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
MLA SEVİNDİ Tuncay,KUMCAĞIZ HATİCE Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.4, 2018, ss.1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
AMA SEVİNDİ T,KUMCAĞIZ H Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(4): 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
Vancouver SEVİNDİ T,KUMCAĞIZ H Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(4): 1335 - 1343. 10.24106/kefdergi.434177
IEEE SEVİNDİ T,KUMCAĞIZ H "Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki." Kastamonu Eğitim Dergisi, 26, ss.1335 - 1343, 2018. 10.24106/kefdergi.434177
ISNAD SEVİNDİ, Tuncay - KUMCAĞIZ, HATİCE. "Ortaöğreğtim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki". Kastamonu Eğitim Dergisi 26/4 (2018), 1335-1343. https://doi.org/10.24106/kefdergi.434177