Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

Yıl: 2018 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 148 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24180/ijaws.414138 İndeks Tarihi: 21-02-2020

Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

Öz:
Bu çalışma farklı budama uygulamalarının organik olarak yetiştirilen kestane kabağıgenotiplerinin verim ve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, üçfarklı (61A1, 61A2 ve 61A3) kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.) genotipinde üç farklı budama vekontrol olmak üzere 4 uygulama (1. Kontrol, 2. Meyve vermeyen kolların budanması, 3. Tek kolluyetiştiricilik ve 4. İki kollu yetiştiricilik) incelenmiştir. Farklı genotip ve budama uygulamalarınınçiçeklenme ve meyve tutumu başlangıç tarihi, meyve eni, boyu, et rengi (L, kroma ve hue), meyve etisertliği ve suda çözünebilir kuru madde oranı (SÇKM) ile bitki başına verim ve 100 tane ağırlığı üzerineönemli (P˂0.05) etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. En yüksek bitki verimi (24.9 kg bitki-1) 61A2genotipinde birinci budama uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek meyve eti sertliği (4.5 kg) veSÇKM (%5.9) değerleri ise 61A3 genotipinde 2. budama uygulamasından elde edilmiştir. Budamauygulamalarının meyve eni ve boyu, L kroma değeri dışında meyve rengi, meyve eti sertliği ve SÇKMüzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Meyve vermeyen kolların budanmasının verimi kontrolegöre önemli derecede artırdığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ekoloji Genetik ve Kalıtım Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Mühendislik, Kimya Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Orman Mühendisliği Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi

Effect of Different Pruning Practices on Yield and Quality in Organic Winter Squash Cultivation

Öz:
This study was carried out to determine the effects of different pruning practices on yield and quality of organically grown winter squash genotypes. In the study, four practices consisted of three pruning and control (1. Control, 2. Pruning of fruitless branches, 3. Single-branch growing and 4. Twobranchs growing) were investigated in 3 different winter squash (Cucurbita maxima Duch.) genotypes (61A1, 61A2 and 61A3). It was determined that genotypes and pruning practices had significant (P˂0.05) effects on days to flowering and fruit set, fruit width and length, flesh color (L, chroma and hue), fruit flesh firmness, soluble solids content (SSC) and also yield per plant and 100 seed weight. The highest plant yield (24.9 kg plant-1) were obtained from the first pruning practice in 61A2 genotype. The highest fruit flesh firmness (4.5 kg) and SSC (5.9%) values were also obtained from the second pruning practice in 61A3 genotype. With the exception of fruit width and length, and L chrome, the effects of pruning practices on fruit color, fruit flesh firmness and SSC were not significant. It was determined that the pruning practice of fruitless branches increased plant yield when compared with the control.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ekoloji Genetik ve Kalıtım Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Mühendislik, Kimya Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Orman Mühendisliği Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ambroszczyk AM., Cebula S and Sekara A., 2007. The effect of plant pruning on yield and fruit quality of eggplant (Solanum melongena L.) in greenhouse cultivation. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 48(5): 277-285.
 • Balkaya A., Kurtar SE., Yanmaz R and Özbakır M., 2008. Karadeniz bölgesi’nde kışlık kabak türlerinde (Kestane kabağı Cucurbita maxima Duchesne ve Balkabağı Cucurbita moschata Duchesne) gen kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi. TÜBİTAK TOVAG Proje 104O144, 1-178.
 • Balkaya A., Kurtar ES., Yanmaz R and Özbakır M., 2011. Karadeniz Bölgesi kestane kabağı (Cucurbita maxima) popülasyonlarından seleksiyon ıslahı yoluyla geliştirilen çeşit adayları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Samsun.
 • Gholipour A and Nazarnejad H., 2007. The effect of stem pruning and nitrogen levels of on some physicochemical characteristics of pumpkin seed (Cucurbita pepo L.). Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(20): 3726-9.
 • Goda Y., Helaly AA., Abd El-Rehim AS., Mohamed AA and El- Zeiny OAH., 2014. Effect of pruning on growth, yield and fruit quality of husk tomato (Physalis pubescens L.). Journal of American Science, 10(1): 5-10.
 • Günay A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği, Cilt-II, Meta Basımevi, İzmir.
 • Jarrick J., 1986. Training and Pruning. Horticulture Science.
 • Kurtar ES and Abak K. 1996. Alçak tünelde kavun yetiştiriciliğinde malçın ve değişik budama şekillerinin erkencilik, verim ve kalite üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 101-116.
 • Nikkhah BR., Khodadadi M., Piry Pirivatlo S and Hassanpanah D., 2009. The effects of planting methods and head pruning on seed yield and yield components of medicinal pumpkin (Cucurbita pepo subsp. pepo convar. pepo var styriaca) at low temperature areas. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12(6): 538-541.
 • Oga IO and Umekwe PN., 2016. Effects of pruning and plant spacing on the growth and yield of watermelon (Citrullus lanatus L.) in Unwana-Afikpo. International Journal of Science and Research, 5(4): 110-115.
 • Özer H and Sarıbaş HŞ., 2016. Organik patlıcan yetiştiriciliğinde farklı budama sistemlerinin büyüme ve verime etkisi. Bahçe(Özel Sayı), 45(2): 81-85.
 • Özkaraman F., 2004. Sera Koşullarında Sıcaklık, Işık ve Farklı Budamaların Kavunda (Cucumis melon L.) Büyüme, Gelişme ve Verim Üzerine Kantitatif Etkileri. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Poorbaghaiy KSA., Pouryousef M., Jamshidi K and Azimi MR., 2014. Effects of plant density and main stem pruning of head on yield and its components of pumpkin (Cucurbita pepocon var. pepo var. Styriaca). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 30(1): 1-9.
 • Preece JE and Read PE., 2005. The Biology of Horticulture. 2th Ed., Copyright by John Wiley and Sons, New York, United States.
 • Sezer A., Uzun S., Üner A and Odabaş F., 1993. Bazı mahalli kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.) tiplerinin Samsun şartlarına adaptasyonu ve başlıca özellikleri üzerinde bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1: 100-113.
 • Şeniz V., Demirel F and Akbudak N., 2000. Serada yetiştirilen hıyar çeşitlerinde uygulanan budama sisteminin verim ve kaliteye etkisi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül, Isparta.
 • TUİK 2017. Bitkisel üretim istatistikleri. http://www. tuik.gov. tr/PreTablo.do?alt_id=1001 [6 Kasım, 2017].
 • Turgut G., 2015. Çerezlik Kabak Genotiplerinin Erzurum Şartlarında Adaptasyonu, Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Ünivesitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Uygun N and Sarı N., 2000. Sera kavun yetiştiriciliğinde farklı budama yöntemleri ile meyve bağlatma yüksekliğinin bitki gelişimi, verim ve meyve özellikleri üzerine etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24: 365-373.
 • Yanmaz R., Akan S and Salman A., 2016. Türkiye'den toplanan kestane kabağı (Cucurbita maxima Duchesne) genotiplerinde meyve et rengi ile karotenoid miktarı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Bahçe(Özel sayı), 45(2): 55-60.
APA OZER H, Peksen A (2018). Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. , 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
Chicago OZER Harun,Peksen Aysun Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. (2018): 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
MLA OZER Harun,Peksen Aysun Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. , 2018, ss.143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
AMA OZER H,Peksen A Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. . 2018; 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
Vancouver OZER H,Peksen A Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. . 2018; 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
IEEE OZER H,Peksen A "Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi." , ss.143 - 148, 2018. 10.24180/ijaws.414138
ISNAD OZER, Harun - Peksen, Aysun. "Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". (2018), 143-148. https://doi.org/10.24180/ijaws.414138
APA OZER H, Peksen A (2018). Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 4(2), 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
Chicago OZER Harun,Peksen Aysun Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4, no.2 (2018): 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
MLA OZER Harun,Peksen Aysun Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, 2018, ss.143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
AMA OZER H,Peksen A Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 2018; 4(2): 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
Vancouver OZER H,Peksen A Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 2018; 4(2): 143 - 148. 10.24180/ijaws.414138
IEEE OZER H,Peksen A "Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi." Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 4, ss.143 - 148, 2018. 10.24180/ijaws.414138
ISNAD OZER, Harun - Peksen, Aysun. "Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4/2 (2018), 143-148. https://doi.org/10.24180/ijaws.414138