Yıl: 2018 Cilt: 58 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1768 - 1787 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28 İndeks Tarihi: 26-02-2020

ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1

Öz:
Mevcut çalışmanın amacı üniversite son sınıf öğrencilerinin mezuniyet stresiyle başaçıkma tarzlarının romantik bağlanma boyutları ile nasıl bir ilişki içinde olduğunuaraştırmaktır. Çalışmaya Ankara ilinden mezuniyetine bir ya da iki akademik dönemkalmış 215 son sınıf üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 123'ü (%57.2) kadın,78'i (%36.3) erkektir ve örneklemin yaş ortalaması 22.06'dır. Katılımcılar, Yakın İlişkilerdeYaşantılar Envanteri-II (YİYE-II, Fraley, Waller ve Brennan 350) ve Stresle Başa ÇıkmaTarzları Ölçeği (Şahin ve Durak 56) sorularını internet üzerinden cevaplamışlardır.Bulgular, bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınması yüksek olan üniversite öğrencilerininmezuniyet sonrası ile ilgili stres yaşadıklarında daha az probleme yönelik/etkili tarzlarave daha çok duygulara yönelik/etkisiz tarzlara sahip olduklarını göstermiştir. Bu çalışma,son sınıf üniversite öğrencilerinin mezuniyet stresiyle başa çıkma tarzlarının genelörüntüsünü ve bu tarzların bağlanma boyutlarıyla ilişkisini göstererek, hemaraştırmacılara, hem de alanda çalışan uzmanlara yardımcı bir kaynak sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

THE RELATIONSHIP BETWEEN ROMANTIC ATTACHMENT AND COPING STYLES FOR GRADUATION STRESS FOR COLLEGE SENIORS

Öz:
The aim of the current study was to investigate the relationship between graduation stress and attachment domains for college seniors. Two hundred and fteen university students expecting to graduate in one or two academic semester participated to the study. Out of the participants 123 (57.2%) were female, 78 (36.3%) were male, the mean age of participants was 22.06. Participants answered the questions of Experiences in Close Relationships Questionnaire-Revised (ECR-R; Fraley, Waller and Brennan 350) and Coping Style Scale (Şahin and Durak 56) via web-based database application. The results showed that students having high level of attachment anxiety and attachment avoidance were less likely to have problem focused/effective coping styles, and more likely to have emotion focused/ineffective coping styles when they feel stress related to graduation. This study has provided a helpful resource not only to the researchers but also to the practitioners and experts providing psychological support to university students.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arnett, Jeffrey J. Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties. New York, NY: Oxford University, 2004.
 • Aşçı, Özlem ve diğerleri. “Üniversite Öğrencilerinde Stres Nedenlerinin ve Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Belirlenmesi.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8.4 (2015): 213-231.
 • Bowlby, John. Attachment and loss: Vol.1, Attachment (2. baskı). New York: Basic Books, Inc., Publishers, (Orijinal baskı 1969), 1982.
 • Brennan, Kelly A., Cathrine L. Clark ve Philip R. Shaver. “Self-Report Measurement of Adult Romantic Attachment: An Integrative Overview.” Attachment Theory and Close Relationships. Ed. Simpson, Jeffry A. ve W. Steven Rholes. New York: Guilford Press, 1998. 46-76.
 • Brudder-Mattson, Susan F. ve Christine A. Hovanitz. “Coping and Attributional Styles as Predictors of Depression.” Journal of Clinical Psychology 46.5 (1990): 557-564.
 • Büyükşahin, Ayda ve Nur Taluy Bilecen. “Yakın İlişkilerde Çok Boyutlu Başaçıkma Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi 47.2 (2007): 129-145.
 • Corcoran, Kathleen O. ve Brent Mallinckrodt. “Adult Attachment, Self-Efficacy, Perspective Taking, and Conflict Resolution.” Journal of Consulting and Development, 78 (2000): 473-483.
 • Çolakkadıoğlu, Oğuzhan, Turan Akbaş ve Sevcan Karabulut Uslu. “Comparison between Couple Attachment Styles, Stress Coping Styles and Self-Esteem Levels.” Universal Journal of Educational Research 5.12A (2017): 176-187.
 • Doğan, Aysun ve Senay Cebioğlu. “Beliren Yetişkinlik: Ergenlikten Yetişkinliğe Uzanan Bir Dönem.” Türk Psikoloji Yazıları 14.28 (2011): 11-21.
 • Dwyer, Andrea L. ve Anne L. Cummings. “Stress, Self-efficacy, Social Support and Coping Strategies in University Students. Canadian Journal of Counseling 35.3 (2001): 208–220.
 • Endler, Norman S. ve James D. A. Parker. “State and Trait Anxiety, Depression and Coping Styles.” Australian Journal of Psychology 12.2 (1990): 207-220.
 • Faul, Franz ve diğerleri. "G* Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program for the Social, Behavioral, and Biomedical Sciences." Behavior Research Methods 39.2 (2007): 175-191.
 • Feeney, Judith A. “Adult Attachment, Emotional Control, and Marital Satisfaction. Personal Relationships 6.2 (1999): 169-185.
 • Fraley, R. Chris, Niels G. Waller ve Kelly A. Brennan. "An Item Response Theory Analysis of Self-Report Measures of Adult Attachment." Journal of Personality and Social Psychology 78.2 (2000): 350-365.
 • Hazan, Cindy ve Phillip Shaver. "Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process." Journal of Personality and Social Psychology 52.3 (1987): 511-524.
 • Hunter, M. Stuart ve diğerleri. The Senior Year: Culminating Experiences and Transitions. National Resource Center for the First-Year Experience and Students in Transition, Colombia, 2012.
 • Kaya, Mine ve diğerleri. “Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başaçıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler.” Türk Psikiyatri Dergisi 18.2 (2007): 137-146.
 • Kenyon, D. Baete ve Susan S. Koerner. "Examining Emerging-Adults' and Parents' Expectations about Autonomy during the Transition to College." Journal of Adolescent Research 24.3 (2009): 293-320.
 • Kerns, Kathryn A. ve diğerleri. "Mother–Child Attachment in Later Middle Childhood: Assessment Approaches and Associations with Mood and Emotion Regulation." Attachment & Human Development 9.1 (2007): 33-53.
 • Kerr, Sandra L. ve diğerleri. “The Relationship of Emotional Expression and Experience to Adult Attachment Style.” Individual Differences Research, 1.2 (2003): 108-123.
 • Lane, Joel A. "Attachment, Well-Being, and College Senior Concerns about the Transition out of College." Journal of College Counseling 19.3 (2016): 231-245.
 • Lane, Joel A. ve Robert S. Fink. “Attachment, Social Support Satisfaction, and Well- Being during Life Transitions in Emerging Adulthood.” The Counseling Psychologist 43.7 (2015): 1034-1058.
 • Lazarus, Richard S. ve Susan Folkman. Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer Pub. Co, 1984.
 • Mikulincer, Mario. “Attachment Style and the Mental Representation of the Self” Journal of Personality and Social Psychology 69.6 (1995): 1203-1215.
 • Mikulincer, Mario ve Phillip R. Shaver. Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. New York: Guilford Press, 2007.
 • Mikulincer, Mario ve Victor Florian. “Attachment Style and Affect Regulation: Implications for Coping with Stress and Mental Health." Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes. Ed. Fletcher, Garth J. O. ve Margaret S. Clark. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 2003. 535-557.
 • Mortimer, Jeylan T. ve diğerleri. "The Process of Occupational Decision Making: Patterns during the Transition to Adulthood." Journal of Vocational Behavior 61.3 (2002): 439-465.
 • Overton-Healy, Julia. Exploration of First-Generation the Transitional College Experience Seniors: of the A Phenomenological Final College Year. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Indiana University of Pennsylvania, 2010.
 • Perrone, Lisa ve Margaret H. Vickers. "Life After Graduation as a “Very Uncomfortable World”: An Australian Case Study." Education+ Training 45.2 (2003): 69-78.
 • Polach, Janet L. "Understanding the Experience of College Graduates During Their First Year of Employment." Human Resource Development Quarterly 15.1 (2004): 5-23.
 • Sasaki, M. ve Katsuyuki Yamasaki. “Stress Coping and the Adjustment Process Among University Freshmen.” Counselling Psychology Quarterly 20.1 (2007): 51-67.
 • Savcı, Mustafa ve Ferda Aysan. “Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi ile Stresle ile Başaçıkma Stratejileri Arasındaki İlişki.” Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Ekim (2014): 44-56.
 • Şahin, Nesrin Hisli ve Ayşegül Durak. "Üniversite Öğrencileri İçin Bir Stresle Başa Çıkma Tarzı Ölçeği." Türk Psikoloji Dergisi 10.34 (1995): 56-73.
 • Şahin, Nesrin Hisli, Murat Güler ve H. Nejat Basım. “A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekanın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belirtileri ile İlişkisi.” Türk Psikiyatri Dergisi 20.3 (2009): 243 – 254.
 • Terzi, Şerife ve Zeynep Cihangir-Çankaya. “Bağlanma Stillerinin Öznel İyi Olmayı ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarını Yordama Gücü”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4.31 (2009): 1-11
 • Yazedjian, Ani, Becki Kielaszek ve Michelle Toews. "Students' Perceptions Regarding Their Impending Transition out of College." Journal of the First Year Experience & Students in Transition 22.2 (2010): 33-48.
 • Yazıcıoğlu, Gizem. Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ve Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki: ODTÜ Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • Wei, Meifen, Daniel W. Russell ve Robyn A. Zakalik. "Adult Attachment, Social Self- Efficacy, Self-Disclosure, Loneliness, and Subsequent Depression for Freshman College Students: A Longitudinal Study." Journal of Counseling Psychology 52.4 (2005): 602-614.
 • Wendlandt, Nancy M. ve Aaron B. Rochlen. "Addressing the College-to-Work Transition: Implications for University Career Counselors." Journal of Career Development 35.2 (2008): 151-165.
APA AYVA A, YILMAZ E, ULUSOY A, Salman-Engin S, ÖZEN ÇIPLAK A (2018). ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. , 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
Chicago AYVA Ayşe Tuğçe,YILMAZ Ecem,ULUSOY Ayşe Nehir,Salman-Engin Selin,ÖZEN ÇIPLAK AYÇA ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. (2018): 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
MLA AYVA Ayşe Tuğçe,YILMAZ Ecem,ULUSOY Ayşe Nehir,Salman-Engin Selin,ÖZEN ÇIPLAK AYÇA ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. , 2018, ss.1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
AMA AYVA A,YILMAZ E,ULUSOY A,Salman-Engin S,ÖZEN ÇIPLAK A ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. . 2018; 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
Vancouver AYVA A,YILMAZ E,ULUSOY A,Salman-Engin S,ÖZEN ÇIPLAK A ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. . 2018; 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
IEEE AYVA A,YILMAZ E,ULUSOY A,Salman-Engin S,ÖZEN ÇIPLAK A "ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1." , ss.1768 - 1787, 2018. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
ISNAD AYVA, Ayşe Tuğçe vd. "ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1". (2018), 1768-1787. https://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
APA AYVA A, YILMAZ E, ULUSOY A, Salman-Engin S, ÖZEN ÇIPLAK A (2018). ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 58(2), 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
Chicago AYVA Ayşe Tuğçe,YILMAZ Ecem,ULUSOY Ayşe Nehir,Salman-Engin Selin,ÖZEN ÇIPLAK AYÇA ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 58, no.2 (2018): 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
MLA AYVA Ayşe Tuğçe,YILMAZ Ecem,ULUSOY Ayşe Nehir,Salman-Engin Selin,ÖZEN ÇIPLAK AYÇA ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.58, no.2, 2018, ss.1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
AMA AYVA A,YILMAZ E,ULUSOY A,Salman-Engin S,ÖZEN ÇIPLAK A ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 2018; 58(2): 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
Vancouver AYVA A,YILMAZ E,ULUSOY A,Salman-Engin S,ÖZEN ÇIPLAK A ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 2018; 58(2): 1768 - 1787. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
IEEE AYVA A,YILMAZ E,ULUSOY A,Salman-Engin S,ÖZEN ÇIPLAK A "ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 58, ss.1768 - 1787, 2018. 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28
ISNAD AYVA, Ayşe Tuğçe vd. "ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET STRESİYLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ROMANTİK BAĞLANMANIN İLİŞKİSİ 1". Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 58/2 (2018), 1768-1787. https://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28