Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 189 - 194 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547 İndeks Tarihi: 26-02-2020

The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province

Öz:
Edible wild mushrooms are becoming more and more important in our diet for theirnutritional and pharmacological properties. The aim of this study was to gather informationabout edible wild mushroom species existed in mycobiota of Vezirköprü district of Samsunprovince that are economically important and are collected from nature by the villagersand sold in the local markets. The mushroom samples were identified based on theirmacroscopic and microscopic features. The information, obtained on the collecting time,local names and habitats of the mushrooms was inquired from the sellers, consumers andtraders. Cantharellus cibarius, Morchella spp. and Boletus edulis species are not only soldin the Vezirköprü market but also exported. Amanita caesarea, Cantharellusferruginascens, Craterellus cornucopioides, Clitocybe geotropa, Hydnum repandum, H.rufescens, Lactarius deliciosus, L. semisanguifluus, L. vellereus, L. vinosus, Macrolepiotaprocera, Ramaria spp., Russula delica and Tricholoma terreum are species of mushroomswith high edible quality and economical importance.
Anahtar Kelime:

Konular: Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Samsun İlinin Vezirköprü İlçesindeki En Popüler Yenen Doğa Mantarları

Öz:
Yenen doğa mantarları besinsel ve farmakolojik özellikleri açısından beslenme düzenimizde giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Samsun ilinin Vezirköprü ilçesinin mikobiyotasında bulunan ekonomik açıdan önemli olan, köylüler tarafından doğadan toplanan ve yerel pazarlarda satılan yenen mantar türleri hakkında bilgi toplamaktır. Mantar örnekleri makroskopik ve mikroskobik özelliklerine dayanılarak teşhis edilmiştir. Mantarların toplanma zamanı, yerel isimleri ve habitatları hakkındaki bilgiler satıcılar, tüketiciler ve tüccarlardan edinilmiştir. Cantharellus cibarius, Morchella türleri ve Boletus edulis mantar türleri yalnızca Vezirköprü yerel pazarında satılmamakta aynı zamanda ihraç edilmektedir. Amanita caesarea, Cantharellus ferruginascens, Craterellus cornucopioides, Clitocybe geotropa, Hydnum repandum, H. rufescens, Lactarius deliciosus, L. semisanguifluus, L. vellereus, L. vinosus, Macrolepiota procera, Ramaria türleri, Russula delica ve Tricholoma terreum yenme kalitesi yüksek ve ekonomik önemi olan mantar türleridir.
Anahtar Kelime:

Konular: Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ak EE, Tüzel Y, Eren E, Atilla, F. 2016. Türkiye’nin mantar ihracatının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(3): 239-243.
 • Allı H, Şen İ. 2016. Edibility and economical importance of Turkish mushrooms. Journal of International Scientific Publications, 4: 415-423.
 • Anonymous. 2017a. GPS coordinates of Vezirköprü, Turkey. http://latitude.to/map/tr/turkey/cities/vezirkopru. Accessed: August 2017.
 • Anonymous. 2017b. İklimi-Bitki Örtüsü. Vezirköprü Kaymakamlığı. http://www.vezirkopru.gov.tr/iklimi---bitkiortusu. Accessed: August 2017.
 • Anonymous. 2017c. Samsun map. http://www.turkeyvisit. com/map/turkey/ samsun-map.asp. Accessed: August 2017.
 • Anonymous. 2017d. Vezirköprü map. http://turkmenkoyu55. blogcu.com/vezirkopru-haritasi/8083527. Accessed: August 2017.
 • Bessette AE, Bessette AR, Fischer DW. 1997. Mushrooms of Northeastern North America. Hong Kong. Syracusa University Press. pp: 582.
 • Boa E. 2004. Wild edible fungi: a global overview of their use and importance to people. NonWood Forest Products, No. 17, FAO, Forestry Department, Rome, Italy.
 • Courtecuisse R, Duhem B. 1995. Mushrooms and Toadstools of Britain & Europe. Wiltshire. D&N Publishing. pp: 480.
 • Garnweidner E. 1994. Mushrooms and Toadstools of Britain & Europe. Harper Collins Publishers. pp: 253.
 • Khatun S, Islam A, Çakılcıoğlu U, Chatterjee NC. 2012. Research on mushroom as a potential source of nutraceuticals: A review on Indian perspective. American Journal of Experimental Agriculture, 2(1): 47-73.
 • Okan OT, Yıldız S, Yılmaz A, Barutçiyan J, Deniz I. 2013. Wild edible mushrooms having an important potential in East Black Sea Region. International Caucasian Forestry Symposium, 24–26 October 2013, Artvin.
 • Öder N. 1988. Karadeniz Bölgesi’nde (Sinop-Artvin illeri arasında) yetişen, halkın tanıdığı bazı önemli yenen mantarlar üzerine taksonomik araştırmalar. Selçuk Üniv., Fen-Ed. Fak. Der., 8: 215-236.
 • Özçelik E, Şahin G, Pekşen A. 2004. Some edible and medicinal mushroom species of the Middle and East Black Sea Region. Türkiye VII. Yemeklik Mantar Kongresi Bildiriler Kitabı. Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu, Korkuteli, Antalya, 22-24 September 2004. pp: 128-139.
 • Pacioni G. 1987. The Macdonald Encyclopedia of Mushrooms and Toadstools. London. Macdonald and Co Ltd. pp: 511.
 • Pekşen A, Kaplan M. 2017. Ordu ilinin ekonomik öneme sahip yenilebilen doğa mantarları. Akademik Ziraat Dergisi, 6: 335-342.
 • Pekşen A, Karaca GH. 2000. Samsun ili ve çevresinde saptanan yenebilir mantar türleri ve bunların tüketim potansiyeli. In: A. Günay et al. [eds]. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildiriler Kitabı. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Bergama, İzmir, 20-22 September 2000. pp: 100-111.
 • Pekşen A, Karaca GH. 2003. Macrofungi of Samsun province. Turkish Journal of Botany, 27: 173-184.
 • Pekşen A, Akdeniz H. 2012. Organik ürün olarak doğa mantarları. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 8(1): 34- 40.
 • Pekşen A, Bulam S, Üstün NŞ. 2016. Edible wild mushrooms sold in Giresun local markets. In M. Özcanlı et al. [eds]. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Proceedings Book. Çukurova University, Congress Center, Adana, Turkey, 26-28 October 2016. pp: 3358-3362.
 • Phillips R. 1981. Mushrooms and Other Fungi of Great Britain & Europe. Milan. New Interlitho S. P. A. pp: 288.
 • Sesli E, Denchev CM. 2014. Checklists of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey. 6th edn. Mycotaxon Checklists Online (http://www.mycotaxon .com/resources/checklists/sesli-v106-checklist.pdf): 1-136.
 • Sher H, Shah AH. 2014. Traditional role of Morels (Morchella spp.) as food, medicine and income in Palas valley. Pakistan. Biological Medicine (Aligarh), 7: 2.
 • Solak MH, Işıloğlu M, Kalmış E, Allı H. 2015. Macrofungi of Turkey. Checklist Volume II. Üniversiteliler Ofset, Bornova, İzmir.
 • Sümer S. 1987. Türkiye’nin Yenen Mantarları. İstanbul. Ersu Matbaacılık. pp: 102.
 • Taşkın H, Büyükalaca S, Hansen K, O’Donnell K. 2012. Multilocus phylogenetic analysis of true morels (Morchella) reveals high levels of endemics in Turkey relative to other regions of Europe. Mycologia, 104(2): 446-461.
 • Taşkın H, Doğan HH, Büyükalaca S, Clowez P, Moreau PA, O’Donnell K. 2016. Four new morel (Morchella) species in the Elata Subclade (sect. Distantes) from Turkey. Mycotaxon, 131: 467-482.
 • Yılmaz H, Zencirci N. 2016. Ethnomycology of macrofungi in the Western Black Sea Region of Turkey: Identification to marketing. Economic Botany, 70(3): 270-284.
APA BULAM S, ÜSTÜN N, Peksen A (2018). The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. , 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
Chicago BULAM SANEM,ÜSTÜN NEBAHAT ŞULE,Peksen Aysun The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. (2018): 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
MLA BULAM SANEM,ÜSTÜN NEBAHAT ŞULE,Peksen Aysun The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. , 2018, ss.189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
AMA BULAM S,ÜSTÜN N,Peksen A The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. . 2018; 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
Vancouver BULAM S,ÜSTÜN N,Peksen A The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. . 2018; 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
IEEE BULAM S,ÜSTÜN N,Peksen A "The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province." , ss.189 - 194, 2018. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
ISNAD BULAM, SANEM vd. "The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province". (2018), 189-194. https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
APA BULAM S, ÜSTÜN N, Peksen A (2018). The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 6(2), 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
Chicago BULAM SANEM,ÜSTÜN NEBAHAT ŞULE,Peksen Aysun The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 6, no.2 (2018): 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
MLA BULAM SANEM,ÜSTÜN NEBAHAT ŞULE,Peksen Aysun The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.6, no.2, 2018, ss.189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
AMA BULAM S,ÜSTÜN N,Peksen A The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2018; 6(2): 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
Vancouver BULAM S,ÜSTÜN N,Peksen A The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2018; 6(2): 189 - 194. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
IEEE BULAM S,ÜSTÜN N,Peksen A "The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province." Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 6, ss.189 - 194, 2018. 10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547
ISNAD BULAM, SANEM vd. "The Most Popular Edible Wild Mushrooms in Vezirköprü District of Samsun Province". Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 6/2 (2018), 189-194. https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i2.189-194.1547