Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1287 - 1309 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 28-02-2020

Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği

Öz:
Grafiti, küreselleşmeyle birlikte 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyaya yayılan bir olgudur. Günümüzde grafitininküresel bir alt kültür olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışma grafiti gençliğinin alt kültürel özelliklerini, gençleringrafitiyi kendi pencerelerinden nasıl gördüklerini ve yaşamlarıyla nasıl ilişkilendirdiklerini Denizli kent örneğindenhareketle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamına yaşları 15 ila 30 arasında değişen 14 grafiticigenç dahil edilmiş olup, bu gençlerle bire bir derinlemesine görüşmeler yapılarak araştırma verileri toplanmıştır.Araştırmanın veri analizi, nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemlerden biri olan betimsel analiz yöntemi kullanılarakyapılmıştır. Araştırma, Denizli grafiti gençliğinin bir alt kültür grubu özelliği taşıdığını, grafitinin gençlerinhayatında önemli bir yere sahip olduğunu, gençlerin grafitiyi bir yaşam tarzı haline getirdiğini ve grafitiyisanat olarak algıladıklarını, gençlerin grafiti sayesinde kültürel, sosyal ve ekonomik sermaye kazanabildikleriniortaya çıkarmıştır. Grafitinin izinsiz olarak yapılmasının önüne geçebilmek için bir takım öneriler sunulmuştur.Türkiye’de gençlik alt kültürleri ve özelde grafiti alt kültürüne dair yapılmış çalışmalar sınırlı sayıda olup; Denizlikentinde ise bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile ilgili alanyazına katkısağlanacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme Kamu Yönetimi Coğrafya Halkla İlişkiler İktisat Psikoloji Uluslararası İlişkiler

Denizli Graffiti Youth as a Sub-Cultural Group

Öz:
Grafitti is a phenomenon that has spread all around the world since 1980s with globalization. Today, grafitti is considered to be a global subculture. The aim of this study was to reveal the sub-cultural characteristics of the youth of graffiti, how they see graffiti from their point of view and how they relate them to their lives. Fourteen young people aged between 15 and 30 performing graffiti were included in the study and one-to-one in-depth interviews were conducted with these young people and research data were collected. Data analysis of the research was performed by using descriptive analysis method, which is one of the methods used in the analysis of qualitative data. The study revealed that Denizli graffiti youth was a subculture group, that graffiti has an important place in young people's lives, that young people make graffiti a lifestyle and perceive graffiti as and art and that they can gain cultural, social and economic capital by graffiti. In order to prevent unathorized grafitti, some suggestions were presented. In Turkey, the studies conducted on the sub-culture, especially youth subcultures and graffiti, are limited and there is no research conducted on this subject in Denizli. It is considered that this study will contribute to the literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih İşletme Kamu Yönetimi Coğrafya Halkla İlişkiler İktisat Psikoloji Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akcan, F. (2011). Dağcılık alt kültürü: semboller, anlamlar, kimlikler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Avramidis, K. & Drakopoulou, K. (2015). Moving from urban to virtual spaces and back: Learning in/from signature graffiti subculture. P. Jandrić and D. Boras (Eds). Critical learning in digital Networks, 133-160. New York: Springer.
 • Becker, H. (2013). Haricîler (Outsiders) (Ş. Geniş ve L. Ünsaldı, Çev.). Ankara: Heretik Yayıncılık,.
 • Bowen, T. (1999). Graffiti art: A contemporary study of Toronto. Studies in Art Education: A Journal of Issues and Research, 41(1), 22-39.
 • Burcu, E. (1997). Çırak ve kalfa gençlik altkültür grubu hakkında sosyolojik bir araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çoban, F. (2013). “Riot Is Not Diet”: Berlin Örnek Alanında Kadın Grafiticiler. Fe Dergi, 5(1), 76-87.
 • De Certeau, M. (2009). Gündelik hayatın keşfi 1; Eylem, uygulama, üretim sanatları (L. Arslan Özcan, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Doğan, İ. (1994). Bir altkültür olarak Ankara Yüksel Caddesi gençliği. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ehrlich, D. & Ehrlich, G. (2007). Graffiti in its own words. New York Magazine. Erişim Tarihi: 08.11.2018 http://nymag.com/guides/summer/17406/
 • Güvenç, B. (1994). İnsan ve kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hebdige, D. (1988). Gençlik ve altkültürleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=7738 Erişim tarihi: 06.09.2019
 • https://www.uplifers.com/turkiyenin-ilk-graffiti-efsanesi-turbo-ile-graffiti-sanati-ve-hiphopkulturu-uzerine/ Erişim Tarihi: 10.11.2018
 • http://www.uzmantv.com/graffiti-yapmak-suc-mudur Erişim tarihi: 10.11.2018
 • Hughes, M. (2009). Street art & graffiti art: Developing an understanding. (Unpublished Master’s Theses). Georgia State University.
 • İnal, İ.G. (2011). Graffiti sanatının belgesel sinemadaki yansımaları “duvarın sesi”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Jenks, C. (2007). Altkültür toplumsalın parçalanışı (N. Demirkol, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Jöntürk. (2003). Bir gençlik çığlığı hiphop kültürü. İstanbul: Akyüz Yayın Grubu.
 • Kaya, A. (2008). Rap pedagojisi aracılığıyla eleştirel bir eğitim yöntemi: Alman-Türk hip-Hop gençliği. N. Yentürk, Y. Kurtaran ve G. Nemutlu (Der.). Türkiye’de gençlik çalışması ve politikaları, 459-480. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Lachmann, R. (1988). Graffiti as career and ideology, The American Journal of Sociology, 94(2), ss. 229-250.
 • Lewisohn, C. (2008). Street art: The graffiti revolution. New York: Abrams.
 • Maffesoloni, M. (1996). The time of the tribes (D. Smith, Çev.). Londra: Sage Publications.
 • Perasović, B. (2014). ‘Güncel bağlamda gençlik kültürü kavramı’. V. Yılmaz ve D. Bahçeci (Der.). Gençlerin siyasi katılımı, 89-98. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları – No: 6.
 • Reisner, R. ve Weschsler, L. (1992). Dünya tosunlarından duvar yazıları antolojisi (B. Çorakçı, Çev.). İstanbul: Yılmaz Yayınları.
 • Samancıoğlu, Z.C. (2014). Türkiye’nin ilk Grafiti efsanesi Turbo ile Grafiti sanatı ve Hip-hop kültürü üzerine. Erişim Tarihi: 10.11.2018, https://www.uplifers.com/turkiyeninilkgraffiti-efsanesi-turbo-ile-graffiti-sanati-vehop-kulturu-uzerine/
 • Spatscheck, C. (2014). Toplum ve gençlik kültürleri - Gençlik çalışması için yorumlar ve sonuçlar. Y. Kurtaran ve L. Yurttagüler (Der.). Gençlik çalışmaları tarihi, 99-113. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları – No: 4.
 • Türkmen, M. E. Grafiti yapmak suç mudur? Erişim tarihi: 10.11.2018, http://www.uzmantv. com/graffiti-yapmak-suc-mudur.
 • Üzüm Tan, M. (2010). Kentli gençlik ve sokak kültürüne sosyal antropolojik bir yaklaşım: Grafiti ve sokak kültürü. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yaman, Ö.M. (2013). Apaçi gençlik. İstanbul: Açılımkitap.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA Bağış R (2019). Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. , 1287 - 1309.
Chicago Bağış Radiye Canan Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. (2019): 1287 - 1309.
MLA Bağış Radiye Canan Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. , 2019, ss.1287 - 1309.
AMA Bağış R Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. . 2019; 1287 - 1309.
Vancouver Bağış R Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. . 2019; 1287 - 1309.
IEEE Bağış R "Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği." , ss.1287 - 1309, 2019.
ISNAD Bağış, Radiye Canan. "Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği". (2019), 1287-1309.
APA Bağış R (2019). Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), 1287 - 1309.
Chicago Bağış Radiye Canan Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18, no.4 (2019): 1287 - 1309.
MLA Bağış Radiye Canan Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.4, 2019, ss.1287 - 1309.
AMA Bağış R Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(4): 1287 - 1309.
Vancouver Bağış R Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(4): 1287 - 1309.
IEEE Bağış R "Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss.1287 - 1309, 2019.
ISNAD Bağış, Radiye Canan. "Bir Alt Kültür Grubu Olarak Denizli Grafiti Gençliği". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/4 (2019), 1287-1309.