Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 125 - 156 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-02-2020

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR

Öz:
Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre; bir marka, ilişkin olduğu mal/hizmetin coğrafîkaynağını gösteriyorsa ya da bu konuda halkı yanıltıyorsa, söz konusu markanın tescilineizin verilmemektedir. Coğrafî markaların hangi durumlarda anılan tescil engellerikapsamına gireceği hususu, özellikle yargı kararları ile şekillenmiştir. Çalışmamızdacoğrafî markalara ilişkin tescil engelleri, yargı kararları ışığında ele alınmaktadır.Bir markanın coğrafi kaynak gösterip göstermediği ya da yanıltıcı olup olmadığı,ilgili çevrenin algısına göre belirlenmektedir. Eğer ilgili çevre, coğrafî markanın ilişkinolduğu mal veya hizmetin üretim yerine işaret ettiği kanaatinde ise, SMK m.5.1c ya dam.5.1.f hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Anılan durumlarda, marka, ilişkin olduğumal veya hizmetin coğrafî kaynağını doğru olarak gösteriyorsa m.5.1c, yanıltıcı olarakgösteriyorsa m.5.1.f hükmü uygulanmaktadır.Yargıtay, Pendik Kararı’nda; coğrafî markaların tescil edilebildiği durumlarda dahitek başlarına tescil edilemeyeceklerini, bunların ancak başka sözcüklerle birlikteoluşturduğu tamlamaların tescil edilebileceğini belirtmiştir. Yargıtay’ın sonraki tarihlikararlarında da benimsenmiş ve kökleşmiş olan bu yaklaşımı, kanaatimizce yerindedeğildir. SMK coğrafî markaların ilgili çevre ve rakipler açısından sakınca yaratacağıdurumlarda bu markaların tescilini zaten engellemektedir. Bu itibarla Yüksek Mahkemeninsöz konusu sınırlayıcı yaklaşımına gerek olmadığı gibi, anılan yaklaşımın Kanun’da dahiçbir dayanağı yoktur.
Anahtar Kelime:

GEOGRAPHICAL TRADEMARKS IN LIGHT OF JURISPRUDENCE OF TURKISH COURT OF APPEAL

Öz:
According to Industrial Property Code (IPC), trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services, shall not be registered. Also trademarks which are of such a nature as to deceive the public, as to the geographical origin of the goods or service shall not be registered as well. Such absolute grounds for refusal or invalidity have been patterned especially on jurisprudence. In this article, the absolute grounds for refusal or invalidity regarding geographical trademarks are examined in light of jurisprudence of Turkish Court of Appeal. Whether a trademark designates the geographical origin of the goods/services or deceives the public as to the geographical origin of the goods/service is determined according to the perception of the relevant class of persons. IPC Art. 5.1c or Art. 5.1f shall be applied where the relevant class of persons percepts the geographical place in the trademark as the place of manufacture of the goods/service. If this place is the actual place of manufacture, IPC Art. 5.1c shall be applied and if not, IPC Art. 5.1.f shall be applied. In Pendik Judgment, the Court of Appeal has given the decision that the geographical names can not be registered as trademarks unless they are part of a noun phrase. This approach, which has later been ingrained, is inaccurate. IPC already prevents the registration of geographical trademarks where such registration will be considered harmful for the relevant class of persons or competitors. In this respect, the restrictive approach of the High Court is both unnecessary and groundless in terms of IPC. Keywords: Trademark, geographical trademark, misleading trademark.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADDOR, Felix / GRAZIOLI, Alexandra: “Geographical Indications Beyond Wines and Spirits - A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO TRIPS Agreement”, JWIP, 5(6), 2002, s.865- 897.
 • ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C.I, A.Ü.Hukuk Fakültesi, Ankara 1997.
 • BELSON, Jeffrey: Certification Marks, Sweet&Maxwell, London 2002.
 • BENTLY, Lionel / SHERMAN, Brad: Intellectual Property Law, 4th Ed, OUP, Oxford, United Kingdom 2014.
 • BOCKHORNI, Vanessa: “The European Union Trademark Neuschwanstein Remains Registered for the Free State of Bavaria”, http://www.patguard.de.
 • BOZBEL, Savaş: Fikri Mülkiyet Hukuku, On İki Levha, İstanbul 2015.
 • BOZGEYİK, Hayri: “Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla İlişkisi”, İÜHFM, 71(2), 2013, s.91-102.
 • CORNISH, William / LLEWELYN, David: Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights, Sweet&Maxwell, London 2003.
 • ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, On İki Levha, İstanbul 2016.
 • EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE: “Guidelines for Examination of European Union Trade Marks”, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, Chapter 4, Descriptive Trade Marks, Article 7(1)(c) EUTMR, https://euipo.europa.eu/ohimportal/trade-mark-guidelines.
 • FÜTMAN, Özlem: “Romantik Almanya, Romantik Yol, Romantik Müzik; Neuschwansteın Davasında Hukuk Sözcüsü Görüşü”, www.iprgezgini.org.
 • GEVERS, Florent: “Geographical Names and Signs Used as Trade Marks”, EIPR, 8, 1990, s.285-291.
 • KARADENİZLİ, Tolga: “Dünya Kupası Öncesi Bir Tanımlayıcılık Tartışması: Wembley İbaresi Marka Olarak Tescil Edilebilir mi?”, www.iprgezgini.org.
 • KARAN, Hakan / KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması, 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan, Ankara 2004.
 • KAYA, Arslan: Marka Hukuku, Arıkan, İstanbul 2006.
 • LLEWELYN, David / KITCHIN, David / MELLOR, James / MEADE, Richard / MOODY-STEWART, Thomas / KEELING, David / JACON, Robin: Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14th Ed., Sweet&Maxwell, London 2005.
 • MCCARTHY, Thomas: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th Ed, West Group, St. Paul, MN 2002.
 • O’CONNOR, Bernard: The Law of Geographical Indications, Cameron May, London 2004.
 • PHILIPS, Jeremy: Trade Mark Law, A Practical Anatomy, OUP, Oxford, New York 2003.
 • SCHRICKER, Gerhard: “Protection of Indications of Source, Appellations of Origin and Other Geographic Designations in the Federal Republic of Germany”, IIC, 3, 1983, s.307-328.
 • TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ: Marka İnceleme Kılavuzu 2015, http://www.turkpatent.gov.tr.
 • ÜNSAL, Önder Erol: “‘Mersin’ Kelimesi A.B.D.’nde Gıda Ürünlerinin Coğrafi Kaynağını Belirten Bir Adlandırma mıdır? USPTO Temyiz Kurulu Mersin Kararı”, https://iprgezgini.org.
 • WALLENTIN, Thomas: “Exclusivity and Its Boundaries in Sports(law)”, https://www.ksw.at/fileadmin/user_upload/Wallentin_PPP_EUROSAF .pdf.
 • YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III, Vedat, İstanbul 2008.
 • YASAMAN, Hamdi / ALTAY, Sıtkı Anlam / AYOĞLU, Tolga / YUSUFOĞLU, Fülürya / YÜKSEL, Sinan: Marka Hukuku: 556 Sayılı KHK Şerhi, C.I, Vedat, İstanbul 2004.
 • YILMAZ, Lerzan: Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, 2. Baskı, Aristo, İstanbul 2017.
APA YILDIZ B (2018). YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. , 125 - 156.
Chicago YILDIZ BURÇAK YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. (2018): 125 - 156.
MLA YILDIZ BURÇAK YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. , 2018, ss.125 - 156.
AMA YILDIZ B YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. . 2018; 125 - 156.
Vancouver YILDIZ B YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. . 2018; 125 - 156.
IEEE YILDIZ B "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR." , ss.125 - 156, 2018.
ISNAD YILDIZ, BURÇAK. "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR". (2018), 125-156.
APA YILDIZ B (2018). YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2), 125 - 156.
Chicago YILDIZ BURÇAK YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, no.2 (2018): 125 - 156.
MLA YILDIZ BURÇAK YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2018, ss.125 - 156.
AMA YILDIZ B YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 125 - 156.
Vancouver YILDIZ B YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 125 - 156.
IEEE YILDIZ B "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR." İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9, ss.125 - 156, 2018.
ISNAD YILDIZ, BURÇAK. "YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA COĞRAFÎ MARKALAR". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/2 (2018), 125-156.