Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 500 - 518 Metin Dili: Türkçe

Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre yöneticilerin kriz yönetme becerilerinin nedüzeyde olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Mersin ili merkez ilçelerinde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar,Yenişehir) 122 ortaokulda görev yapan 735 öğretmen ve 149 yönetici oluşturmaktadır. Katılımcılara,Aksu ve Deveci (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerileri”ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul yöneticilerinin kriz yönetim becerileri, krizöncesi ve kriz sonrası dönemde “çoğunlukla” düzeyinde; kriz anında ise “bazen” düzeyindedir.Öğretmenlerin kıdem ve yaş değişkenlerine göre yöneticilerin kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşlerianlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin kriz eğitimi alıp-almama değişkenine göreyöneticilerinin kriz durumlarını yönetme becerileri, kriz öncesi boyutta ve kriz dönemi boyutunda anlamlıbir farklılık yaratırken, kriz sonrası dönemde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Yönetici görüşlerinegöre kriz yönetim becerileri kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde “çoğunlukla” düzeyinde, kriz dönemindeise “bazen” düzeyindedir. Yöneticilerin görüşleri kıdem, yaş ve kriz eğitimi alıp-almama değişkenlerinegöre kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası dönemde anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Yönetici veöğretmen görüşlerine göre yöneticilerin kriz durumlarını yönetmelerine ilişkin görüşleri konumdeğişkenine göre, yöneticilerin kriz yönetim becerilerine ilişkin görüşleri arasında kriz sonrası dönemdeanlamlı farklılık vardır.
Anahtar Kelime:

Examination of Administrators' Skills of Managing the Crisis Situations in Secondary Schools

Öz:
The aim of this study was to determine the level of crisis management skills of headmasters according to view of teachers and managers. There are 122 secondary school in Mersin’s main districts. (akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir), the sample of the study consists of 735 teachers and 149 managers working in these schools. ‘The Crisis Management Skills of Primary School Managers’ survey, which was developed by Aksu and Deveci (2009), was applied to the participants. According to the results of the survey, school managers 'crisis management skills are perceived as "mostly" at pre-crisis and post-crisis levels, according to teachers' opinions; it is perceived as "sometimes" in the crisis period. There is no significant difference between the views of managers on crisis management skills in sub-dimensions such as seniority and age. According to the variance of teachers' attitudes as to whether they had crisis training, the ability of managers to manage crisis situations creates a meaningful difference in pre-crisis dimension and crisis period dimension, but it does not make any significant difference in the post-crisis period. According to managers' opinion, crisis management skills are "mostly" at pre-crisis and post-crisis levels and they see themselves at the level of "sometimes" in the period of crisis. According to the variables such as the seniority, age and crisis education of the administrators, it leads to a significant difference in pre-crisis, crisis period and post-crisis period. According to manager and teacher opinions, there is a significant difference between managers' views on crisis management skills and the post crisis situation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu, A. ve Deveci, S. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin kriz yönetim becerileri. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 448-464.
 • Aksu, A. (2009). Kriz yönetimi ve vizyoner liderlik. Journal of Yasar University, 4(15), 2435- 2450.
 • Aksoy ve Aksoy. (2003). Okullarda krize müdahale planlaması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 37-49.
 • Ayyürek, O. (2014). Eğitim örgütlerinde kriz yönetimi: Van depremi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Barton, L. (2000). Crisis in organization ıı, Canada: South-Western College.
 • Berman, D. S., Berman J. D. ve Gillen, M. (1998). Behavioral and emotional crisis management in adventure education. The journal of Experiential Education, 212, 96- 101.
 • Can, H. (2011). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çelik, K. (2005). Egitimde acil durum yönetimi modeli önerisi. Eurasian Journal of Educational Research, 20, 87-98.
 • Daughtry, P. (2015). Principals’ preparedness for, and experiences of, crisis events at school. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of South Carolina, South Carolina.
 • Dries, C. A. (2015). Does PREPaRE help you prepare. National Association of School Psychologists.
 • Erkan, S. (1996). Krize müdahale planı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(1). 547-554.
 • Haban, M. M. ve Bozkurt, B. B. (2017). Ortaöğretim okul yöneticilerinin kriz yönetimi becerilerinin kurumun sosyal sermaye birikimine etkisi. Milli Eğitim, 213, 139-152.
 • İnandı, Y. (2008). Resmi ilk ve ortaöğretim okulları müdürlerinin okullarındaki kriz durumlarına ilişkin yaklaşımlarının değerlendirilmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 36-55.
 • Gainey, B. S. (2009). Crisis management’s new role in educational settings. Clearing House, 3, 267-274.
 • Javed, M. L (2015). Crisis preparedness and response for schools: An analytical study of Punjab, Pakistan. Journal of Education and Practice, 6(22), 42-48.
 • Kuşay, Y. (2005). Kriz iletişimde internetin etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Maya, İ. (2014). Kamu ilkokullarında yöneticilerin sergiledikleri kriz yönetimi beceri düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 209-235.
 • McCarty, S. P. (2012). K-12 School leaders and school crisis: An exploration of principals’ school crisis competencies and preparedness (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Pittsburgh, Pittsburgh.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (18.07.2018). Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
 • Ocak, Y. (2006). Ortaöğretim okullarında kriz yönetimi (Edirne ili örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Öztürk, B. (2010). Kriz yönetimi ve örnek bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Poland S., Pitcher, G. ve Lazarus, P. J. (1999). “Krize müdahale konusunda en iyi uygumlalar”. YÖRET Vakfının“Okullarda Acil Durum Projesi” Eğitim Materyali, İstanbul. Makale YÖRET vakfının 15-18 Kasım 1999 tarihlerinde düzenlediği Krize Müdahale Semineri için çevrilmiştir.
 • Ridgely, J. T. (2006). Comprehensıve crısıs traınıng for schoolbased professıonals: The development, ımplementatıon, and evaluatıon of a crısıs preparatıon and response currıculum (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Maryland, Maryland.
 • Rocco, R. (2014). Th impact of principal knowledge, atttudinal favorability and organizational structure on emergency preparedness in New Jersey's public schools (Yayımlanmamış doktora tezi). Seton Hall University, New Jersey.
 • Savçı, S. (2008). Ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kriz yönetimine ilişkin algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Sayın, N. (2008). Ortaöğretim kurumlarında kriz yönetim, stratejisinin incelenmesi (İstanbul ili örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tağraf, H. ve Arslan, N. T. (2003). Kriz oluşum süreci ve kriz yönetiminde proaktif yaklaşım. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,4(1), 149-160.
 • Torley, M. (2011). Elementary principals decision-making process during crisis situations in one Northern New Jersey District (Yayımlanmamış doktora tezi). Seton Hall University, New Jersey.
 • Ulutaş, S. (2010). Kriz yönetimi ve dönüşümcü liderlik (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wanko, J. M. (2000). Crisis prevention teams ın high schools (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Seton Hall University, Miami.
 • Werner, D. (2012). Perceptions of preparedness for a major school crisis: An evaluation of Missouri school counselors. Journal of School Counseling, 12(3), 2014.
 • TDK (2014). www.tdk.gov.tr.(18.05.2014).
APA KARAKUŞ A, İNANDI Y (2018). Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 500 - 518.
Chicago KARAKUŞ Adnan,İNANDI Yusuf Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2018): 500 - 518.
MLA KARAKUŞ Adnan,İNANDI Yusuf Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2018, ss.500 - 518.
AMA KARAKUŞ A,İNANDI Y Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(2): 500 - 518.
Vancouver KARAKUŞ A,İNANDI Y Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(2): 500 - 518.
IEEE KARAKUŞ A,İNANDI Y "Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.500 - 518, 2018.
ISNAD KARAKUŞ, Adnan - İNANDI, Yusuf. "Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14/2 (2018), 500-518.