Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1566 - 1581 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26791/sarkiat.655891 İndeks Tarihi: 02-03-2020

ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ

Öz:
Bu çalışmada, kadına yönelik şiddetin öldürücü biçimi olan kadın cinayetleri olgusu elealınmaktadır. Son yıllarda akademik alanda popüler bir olgu olan kadın cinayetleri elealınırken olgunun ahlaki boyutunun ihmal edildiği gözlenmektedir. Her cinayetinötekinin varlığını ortadan kaldıran bir şiddet edimi olduğu hatırlandığında, kadıncinayetlerinin ötekini merkeze alan bir ahlaki perspektiften değerlendirilmesi birzorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın kuramsalçerçevesini Emmanuel Levinas’ın ötekinin mutlak anlamdaki farklılığını, özgürlüğünüve dışsallığını merkeze alan etik teorisi oluşturmaktadır. Ötekinin/başkasınınözgürlüğünü ve özerkliğini yok sayan, sorumluluğu öncelemeyen her deneyimi şiddetolarak ortaya koyan Levinas radikal bir ahlaki perspektif ortaya koymaktadır. Modernfelsefenin ötekini yok saydığını ve bastırdığını iddia eden Levinas, şiddet deneyiminianlamak için yeni teorik imkanlar sunmaktadır. Bu çerçeveden hareketle özgür ve özerkbir birey olarak kadınların varlığını yadsıyan ve ortadan kaldıran bir olgu olarakkarşımıza çıkan kadın cinayetlerini anlamada Levinas’ın kuramsal mirasının önemivurgulanmaktadır. Çalışmada dünyada ve Türkiye’deki kadın cinayetlerinin sıklığınıortaya koyan nicel veriler analiz edilmekte ve bu cinayetlerin her yıl bir önceki yıla göreartış kaydettiği gözlenmektedir. Yasal ve hukuki mevzuata rağmen cinayetlerin artması,olgunun sosyolojik olarak ele alınmasını ve ahlaki boyutun hesaba katılmasını zorunlukılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar

GENDER OF VIOLENCE: AN ANXIETY OF MODERN SOCIETY

Öz:
In this study, the topic of murders of women, which is the lethal form of violence against women, is discussed. In the latest years, while addressing the murder of women, which is a popular issue in the academic field, it has been observed that the moral dimension of this issue has been neglected. When it is remembered that each murder is an act of violence that extinguish the other's existence, it is an obligation to evaluate the phenomenon of women's murders from a moral perspective that takes the other into the center. In this situation, the theoretical framework of our study is Emmanuel Levinas's ethical theory, which focuses on the difference, freedom and externality of the other in existence. Levinas, who thinks that each experience is a violence ignoring the other's existence and autonomy and not prioritizing the responsibility, presents a radical moral perspective, Lavinas, who presents new theoretical possibilities to understand the experience of the violence, claims that modern philosophy ignores and suppresses the other. In this way, the importance of Levinas' s theoretical legacy emphasises the understanding of women's murders, which are seen as a phenomenon that neglects and extinguishes the women’s existence as a free and autonomous individual. In this study, the quantitative data showing the frequency of murders of women in the world and Turkey is analysed, and it is detected that these murders increased each year compared to the previous year. Despite law and legal legislation, the increasing of the murders of women obliges the case to be examined sociologically and the moral dimension to be considered.
Anahtar Kelime:

Konular: Kültürel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Archer, Dane -Gartner, Rosemary. “Barış Dönemi Kayıpları: Savaşa Katılmayanların Şiddet İçeren Davranışlarında Savaşın Etkisi”. Cogito, 6-7, (Şubat 2005) 237-252.
 • Bauman, Zygmunt. Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.
 • Bauman, Zygmunt. Postmodern Etik, çev. Alev Türker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.
 • Bauman, Zygmunt. Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri, çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Bilican Gökkaya, Veda. “Türkiye’de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12/2 (2011), 101-112.
 • Carcedo, Ana. Femicide in Central America 2000-2006, Washington DC, 2008.
 • Copet-Rougier, Elisabeth. “Le Mal Court: Başsız Bir Toplumda Görünen ve Görünmeyen Şiddet: Kamerun’daki Mkakolar”, çev. Dilek Hattatoğlu, Antropolojik Açıdan Şiddet. ed. David Riches. 69-92. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1989.
 • Demirer, Temel. “Kadın Sorunundan Kareler”, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki. ed. S. Özbudun vd. Ankara: Ütopya Yayınları, 2007.
 • Ediz, Ayşe-Altan, Şenol. “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Alan Araştırması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi Kadın ve Hukuk Özel Sayı (Aralık 2017), 397-410.
 • Ergil, Doğu. “Şiddetin Kültürel Kökenleri”, Bilim Teknik Dergisi 399, (Şubat 2011), 40-41.
 • Gazioğlu, Elif. “Kadın Cinayetleri: Kavramsallaştırma ve Sorunlu Yaklaşımlar”. Sosyal Politikalar Çalıştayı Dergisi 7/30 (Ocak Haziran 2013), 89-100.
 • G. Krug vd. World Report on Violence and Helath. WHO, 2002. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid =62D899002D8AF724E36CF132A5CF9A64?sequence=1
 • Gülseren, Leyla. Gündelik Yaşamdan Kliniğe: Şiddet ve Psikiyatri, Ankara: TPD Yayınları, 2017.
 • Grzyb, Magdanela. “An Explanation of Honour- Related Killings of Women in Europe Through Bourdieu’s Concept of Symbolic Violence and Masculine Domination”, Current Sociology, 64/7, 2016.
 • Haktan Ural, Haktan-Çubukkaya, Nilay. “Kadın Cinayetlerinde Sembolik İktidarın Krizi”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 21/2 (Ekim 2018), 356-382.
 • Keane, John. Şiddetin Uzun Yüzyılı, çev. Bülent Peker. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları,1998.
 • Levinas, Emmanuel. "Existence and Existents, çev. Alphonso Lingis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995.
 • Levinas, Emmanuel. Zaman ve Başka, çev. Özkan Gözel. İstanbul: Metis Yayınları, 2005.
 • Levinas, Emmanuel. “Varlıkbilim Temel midir?” çev. E. Gökyaran vd. Emmanuel Levinas: Sonsuza Tanıklık, 76-87. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.
 • Sezgin, Gülsen. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumlar, Şiddeti Meşrulaştırma, Dindarlık Ve Dini Başa Çıkma Üzerine Bir Araştırması. Çanakkale: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Skeggs, Beverley. Formations of Class and Gender: Becoming Respectable, London: Sage Publication, 1997.
 • Taştan, Coşkun-Küçüker Yıldız, Aslıhan. Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri: 2016-2017-2018 Verileri Ve Analizler, Ankara: Polis Akademisi Yayınları, 2019.
 • Toprak, Zafer-Halil Berktay, Halil. “Tarihçi Gözüyle Şiddetin Tarihi Üzerine”. Cogito 6-7,(Şubat 2005) 197-207.
 • Türk, Duygu. Öteki Düşman Olay: Levinas, Schmitt Ve Badiou’da Etik Ve Siyaset, İstanbul: Metis Yayınları, 2013.
 • UNODC, United Nations Office Drug and Crime. Global Study On Homicide: Gender Related Killing Of Women And Girls. Vienna: UN, 2018. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Genderrelated_killing_of_women_and_girls.pdf Ünsal, Artun. “Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”. Cogito 6-7. (Şubat 2005), 29-37.
 • WHO, World Health Organization. Respect Women: Preventing Violence Against Women. Geneva, 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312261/WHORHR-18.19-eng.pdf?ua=1
 • Yıldırım- Güneri, Feride. Evdeki Terör: Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul: Mor Çatı Yayınları, 1996.
 • Yıldırım, Sait. “Türkiye’de Son On Yılda İşlenen Kadın Cinayetleri Üzerine: Sebep, Sonuç Ve Öneriler”, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3/6 (Aralık 2018), 1-21.
 • Kaptanoğlu Yüksel- Alanur Çavlin, İlknur. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara 2015.
 • İnternet Siteleri:
 • KCDP, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. “Veriler”. Erişim 5 Temmuz 2019. http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
 • UF, Umut Vakfı, “Kadın Cinayetleri Haritası”. Erişim 6 Temmuz 2019. http://www.umut.org.tr/umut-vakfi-2018-yili-kadin-cinayetleri-haritasi
APA KARA Z, ULUÇ M (2019). ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. , 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
Chicago KARA ZÜLKÜF,ULUÇ Mehmet Ali ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. (2019): 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
MLA KARA ZÜLKÜF,ULUÇ Mehmet Ali ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. , 2019, ss.1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
AMA KARA Z,ULUÇ M ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. . 2019; 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
Vancouver KARA Z,ULUÇ M ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. . 2019; 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
IEEE KARA Z,ULUÇ M "ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ." , ss.1566 - 1581, 2019. 10.26791/sarkiat.655891
ISNAD KARA, ZÜLKÜF - ULUÇ, Mehmet Ali. "ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ". (2019), 1566-1581. https://doi.org/10.26791/sarkiat.655891
APA KARA Z, ULUÇ M (2019). ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 11(3), 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
Chicago KARA ZÜLKÜF,ULUÇ Mehmet Ali ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 11, no.3 (2019): 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
MLA KARA ZÜLKÜF,ULUÇ Mehmet Ali ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.3, 2019, ss.1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
AMA KARA Z,ULUÇ M ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2019; 11(3): 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
Vancouver KARA Z,ULUÇ M ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2019; 11(3): 1566 - 1581. 10.26791/sarkiat.655891
IEEE KARA Z,ULUÇ M "ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ." e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 11, ss.1566 - 1581, 2019. 10.26791/sarkiat.655891
ISNAD KARA, ZÜLKÜF - ULUÇ, Mehmet Ali. "ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ". e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 11/3 (2019), 1566-1581. https://doi.org/10.26791/sarkiat.655891