Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 115 - 136 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17860/mersinefd.312295

Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Öz:
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki benlik saygıları ile psikolojik danışma ve rehberlikhizmetlerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Ayrıca öğretmenlerin psikolojikdanışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Nicelaraştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu anaokulu, ilkokul, ortaokulve lisede görevli 427 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği”(Arıcak, 1999b), “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Faaliyetlerine Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği”(Abbasoğlu, 2014) ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda mesleki benlik saygısı,cinsiyet ve psikolojik danışma ve rehberlik ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumu değişkenlerininbirlikte psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik tutum ile orta düzeyde anlamlı şekildeilişkili olduğu ve değinilen değişkenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik tutumun %11’ini açıkladığı anlaşılmıştır (R= .330, F(3-423)= 17.194, p< .001). Regresyon katsayılarının anlamlılığı ileilgili yapılan t-testi sonuçları incelendiğinde ise yordayıcı değişkenlerden sadece mesleki benlik saygısı(β=.269, p< .001) ve psikolojik danışma ve rehberlik ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumu (β=.170, p<.001) değişkenlerinin rehberliğe yönelik tutumu anlamlı şekilde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

The Relationship between Teachers’ Professional Self-Esteem and Their Attitudes towards the Psychological Counseling and Guidance Services

Öz:
The aim of this research is to determine the relationship between teachers’ professional selfesteem and their attitudes towards the psychological counseling and guidance services. In addition, teachers’ attitudes towards the psychological counseling and guidance services are searched in terms of various perspectives. This research was conducted on 427 teachers working at preschool, primary, secondary and high schools. In this research, “Arıcak Professional Self-Esteem Scale” (Arıcak, 1999b), “Teachers’ Attitude Scale Concerning Guidance Service” (Abbasoğlu, 2014) and “Personal Information Form” were used in order to get some information about demographic features. At the end of the research, it was determined that professional self- esteem, gender and getting in-service training in psychological counseling and guidanceare related to the attitude towards the psychological counseling and guidance services. Also, it is understood that the mentioned elements explain 11 percent of the attitude towards the psychological counseling and guidance services (R= .330, F(3-423)= 17.194, p< .001). However, when t-test results were examined, it was found out that only professional self-esteem (β=.269, p< .001) and getting in-service training in psychological counseling and guidance (β=.170, p< .001) explains the attitude towards the psychological counseling and guidance significantly.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbasoğlu, B. (2014). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yalova ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Abbasoğlu, E. ve Öncü, E. (2013).Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2),407-425.
 • Akgün, E. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısıyla anasınıflarındaki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 9(2), 474-483.
 • Ang, R. P., Lim, K. M. veTan, A. (2004). Effects of gender and sex role orientation on helpseeking attitudes.Current Psychology, Developmental, Learning, Social, 23(3), 203- 214.
 • Arıcak, T. (1999a). Öğretmen adaylarının benlik saygısı ve mesleki benlik saygılarının geliştirilmesine yönelik bir grupla psikolojik danışma uygulaması. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 11-22.
 • Arıcak, T. (1999b). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik saygısının geliştirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Atıcı, M., Özyürek, R. ve Çam, S. (2005).Okul danışmanlığı uygulamalarının yetkinlik beklentisi algıları ve mesleki benlik saygısı üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 7-23.
 • Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N. ve Korkmaz, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 345-358.
 • Baumeister, R. F.,Campbell, J. D., Krueger, J. I.VeVohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance interpersonal success happiness or healthier life styles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1-44.
 • Biroğul, H., K. ve Deniz, M., E. (2015). Farklı branş öğretmenlerinin akademik iyimserlikleri ile mesleki benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 48-53).
 • Bozali, S. ve Camadan, F. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki haz düzeylerinin açıklanmasında mesleki benlik saygısı ve rol fazlası davranışların rolü.Başkent University Journal of Education, 5(1), 28-40.
 • Bülbül, Ö. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmelerin rehberlik görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Büyükkaragöz, S. (1988). Orta dereceli okullarda rehberlik ve eğitsel kollarla ilgili programın uygulanması. S.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 16-28.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2013). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cooper, M. Hough, M. ve Loynd, C. (2005). Scottish secondary school teachers’ attitudes towards, and conceptualisations of, counselling. British Journal of Guidance and Counselling, 33(2), 199-211.
 • Çam, S. (2004). Okullarda rehberlik hizmet alanları-birimleri. G. Can (Yay.haz.). Psikolojik danışma ve rehberlikiçinde (s. 47-72). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çelikten, M.,Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Demir, M. ve Can, G. (2015). Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları.Eğitim ve Bilim, 40(179), 307-322.
 • Deniz, Z. (1993). Liselerdeki yönetici, sınıf öğretmeni ve ders öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2012).Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin ve özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesi.Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 65-82.
 • Dursun, Ö. Ö.,Çuhadar, C. ve Tanyeri, T. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 131- 142.
 • Er, A. Ç. (2017). Rehber öğretmenlerde mesleki benlik saygısı, duygusal zeka ve yaşam doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Erkan, S., Özbay. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri.Eğitim ve Bilim, 37(164), 94-107.
 • Field, A. P., Miles, J. veField, Z. (2009). Discovering statistics using R. London: Sage Publication.
 • Friedman, I. A. ve Farber, B. A. (1992). Professional Self-Concept as a predictor of teacher burnout. The Journal of Educational Research, 86(1), 28-35.
 • Gazioğlu, E. İ. ve İlgar, Ş. M. (2008). Öğretmen ve öğretmen adayları için rehberlik. Ankara: PegemA Akademi Yayıncılık.
 • Glotova, G. ve Wilhelm, A. (2014) Teacher’s self-concept and self-esteem in pedagogical communication.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 132, 509-514.
 • Gündem, F. (2009).İlköğretim okulu öğretmenlerinin motivasyon, mesleki benlik saygısı ve mesleğe yönelik yetkinlik duygusu algıları arasındaki etkileşim (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Gündüz, B,. İnandı, Y. ve Tunç, B. (2014). Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: Betimsel bir çalışma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2),19-34.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin mesleki benlik saygılarının belirlenmesi(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Jan, F., Khan, I., Khan, S., Khan, M., N. ve Saif, N. (2015).The factors affecting teachers’ selfesteem in the higher educational institutions.Research on Humanities and Social Sciences, 5(9), 132-136.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2015).İnsan ve insanlar, (17.Baskı). İstanbul: Evrim Yayıncılık.
 • Kalaycı, Ş. (2009). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Karataş, Z. ve Şahin Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 427-460.
 • Kepçeoğlu, M. (1987). Eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının gelişimi ve belli başlı sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 264-272.
 • Kızıl, D. (2007). Ortaöğretim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerin sınıf içi rehberlik etkinlikleri ile ilgili görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling(3rd ed.). New York: The GuilfordPress.
 • Kutlu, M. ve Soğukpınar, B. U. E. (2015). Rehber öğretmenlerin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. E-International Journal of Educational Research, 6(1),84-101.
 • Laurencelle, L. ve Dupuis, F. (2002). Statistical tables explained and applied. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
 • Leong, F. T. L. ve Zachar, P. (1999).Gender and opinions about mental illness as predictors of attitudes toward seeking professional psychological help.British Journal of Guidance & Counselling, 27(1), 123-132.
 • LoVette, O. K. (1997). To achieve school reform education leaders must focus on teacher selfconcept. Education, 118(2), 303-306.
 • Loynd, C., Cooper, M. ve Hough, M. (2005). Scottish secondary school teachers’ attitudes towards, and conceptualisations of counseling. British Journal of Guidance & Counselling, 33(2), 199-211.
 • Mandera, M. L. (2013). Perceptions of teachers and students towards guidanceand counselling services in public secondary schools in ongata rongai and ngong zones of kajiado north district, Kajiado County-Kenya(Unpublished Master thesis).The Catholic University of Eastern Africa Nairobi, Kenya.
 • Masibi, E., H. (1995). Attitudes of black secondary school teachers toward school guidance in the potchefstroomarea, South Africa(Unpublished dissertations). Western Michigan University, Michigan.
 • McPhee, S. A. (1985). Educators' perceptions and attitudes toward school counselling and student personnel services: A cultural perspective. International Review of Education, 31(1), 19-32.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (2001). Resmî Gazete:17.4.2001/24376, Tebliğler Dergisi: Mayıs 2001/2524. Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Milli%20E%C4%9Fitim%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Rehberlik%20ve%20Psikolojik%20Hizmetler%20Y%C3 %B6netmeli%C4%9Fi.htm
 • Moeti, B. (2016). Perceptions of teacher counsellors on assessment of guidance and counselling in secondary schools.International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(6), 145-155.
 • Onur, M. (1997). Giresun ili merkez liselerindeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin rehberlik anlayışlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Owino, J.ve Odera, F. Y. (2014a). Attitude of Head Teachers towards Guidance and Counseling in Primary Schools in Kisumu West Sub County.International Journal of Humanities and Social Science Invention, 3(7), 55-62.
 • Owino, J.ve Odera, F. Y. (2014b). Constraints affecting attitude of teachers towards practicing guidance and counselling in primary schools in Kisumu West Sub County. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2(3), 34-47.
 • Özbay.Y., Terzi, Ş., Erkan, S. ve Cihangir-Çankaya, Z. (2011).Üniversite öğrencilerinin profesyonel yardım arama tutumları, cinsiyet rolleri ve kendini saklama düzeyleri.Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4).59-71.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.
 • Özoğlu, S. Ç. (1977). Eğitimde güncel bir konu: Okullarda rehberlik hizmetleri. Eğitim ve Bilim, 1(6), 18-27.
 • Öztürk, A. (1999). Lise öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerini algılama düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Öztürk, G. (2008). Devlet ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin çalışma koşulları, özyeterlilikleri ve mesleki benlik saygıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Panja, K. S. ve Krishna De, K. (2015). Attitude towards career guidance and counselling among higher secondary school teachers under presents cenario in West Bengal. Indian Journal of Applied Research, 5(12), 357-362.
 • Pehlivan, H. (1993). Öğretmen yetiştirmeye hizmet bakımından Anadolu öğretmen lisesi uygulamasına genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 237-248.
 • Pershing, J. A. ve Demetropoulos, E. G. (1981). Guidance and guidance systems in secondary schools: The teacher's views. The Personel and Guidance Journal, 59(7), 455-459.
 • Pişkin, M. (2006). Psikolojik danışma ve rehberliğin dünü, bugünü ve yarını.M. Hesapçioğlu ve A. Durmuş(Ed.) Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesiiçinde. Nobel Yayınları: Ankara.
 • Roe, J.ve Gray, A. (1991).Teachers' professional self-esteem in the light of occupational stress factors. Australian Association for Research in Education Annual Conference, Surfers Paradise, Gold Coast, 26-30 November, Australia.
 • Rosenberg, M., Rosenberg, F., Schooler, C. ve Schoenbach, C. (1995). Global self-esteem and specific self-esteem: different concepts, different outcomes. American Sociological Review, 60(1), 141-156.
 • Sarı, K. (2016).Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sevgilerinin ve mesleki benlik saygılarının profesyonellik değişkenleri açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Sayın, S. (2003). Farklı programlarda okuyan öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin empatik eğilimi, öğretmenlik mesleğine karşı tutum ve mesleki benlik saygısı. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(6), 74-84.
 • Sayın, S. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 272-281.
 • Stewart, J. A. (1961). Factors influencing teachers’ attitudes toward and participation in guidance services. Personnel and Guidance Journal, 36, 729-734.
 • Şencan, H. (2005).Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Tabassum, F. ve Ali, A. A. (2012) Professional self-esteem of secondary school teachers, Asian Social Science, 8(2), 206-210.
 • Taşkaya, S. M. ve Kurt Y. (2010). İlköğretim okullarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, Antalya.
 • Teker, A. (2007). İlköğretim I. kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin rehberlik görevleri ile ilgili görüşleri ve uygulamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Ünal, E. ve Şimşek, S. (2008). İlköğretim bölümü anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 7(1),41-52.
 • Yerlikaya, İ., Sak, R. ve Şahin Sak, İ. T. (2014). Okul öncesi eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: okul öncesi öğretmen adaylarının ve psikolojik danışman adaylarının görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 286-299.
 • Yıldırım, Y.,Kırımoğlu, H. ve Temiz, A. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı (Hatay İl Örneği). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 29-35.
 • Yumrutaş, A. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Zoroğlu, Ö. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ile iş doyumları arasındaki ilişki (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
APA CAMADAN F, BAŞTOPÇU S, TOSUN G, YANGIN N, KILIÇ Z (2018). Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 115 - 136. 10.17860/mersinefd.312295
Chicago CAMADAN Fatih,BAŞTOPÇU Selvi,TOSUN Günseli,YANGIN Nesrin,KILIÇ Zeliha Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2018): 115 - 136. 10.17860/mersinefd.312295
MLA CAMADAN Fatih,BAŞTOPÇU Selvi,TOSUN Günseli,YANGIN Nesrin,KILIÇ Zeliha Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2018, ss.115 - 136. 10.17860/mersinefd.312295
AMA CAMADAN F,BAŞTOPÇU S,TOSUN G,YANGIN N,KILIÇ Z Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(1): 115 - 136. 10.17860/mersinefd.312295
Vancouver CAMADAN F,BAŞTOPÇU S,TOSUN G,YANGIN N,KILIÇ Z Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(1): 115 - 136. 10.17860/mersinefd.312295
IEEE CAMADAN F,BAŞTOPÇU S,TOSUN G,YANGIN N,KILIÇ Z "Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.115 - 136, 2018. 10.17860/mersinefd.312295
ISNAD CAMADAN, Fatih vd. "Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14/1 (2018), 115-136. https://doi.org/10.17860/mersinefd.312295