Yıl: 2019 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 9 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/jtracom.2019-64956

Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study

Öz:
Objective: The study was carried out to develop a “scale of application to complementarymedicine applications” to measure the behaviour of the reasons for applying to complementarymedicine applications at the individual level. Material and Methods: This study was carried out inJune 2017-December 2017 with 387 patients who applied to a medical centre operating in Bursaprovince for complementary medicine applications. The data were obtained with a personal datasheet and a draft scale of application to 46-point complementary medical applications. For draftscale; descriptive factor analysis was performed for surface validity, expert evaluation, the correlationbetween the materials and Cronbach Alpha values for internal consistency/ reliability, andstructural validity. Results: Scope validity index of the scale as a result of the expert evaluation.0.92. The correlation values between the scales are r=0.47-0.80, Cronbach Alpha=0.97. Kaiser-MeyerOlkin value of your scale=0.94, Bartlett test χ2=16566.489; p=0.000, and the 45-item single factor,accounting for 47% of the total variance explained. Conclusion: This scale is a reliable and validmeasurement tool in determining the reasons for applying complementary medicine to individuals.
Anahtar Kelime:

Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Başvuru Nedenleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Öz:
Amaç: Araştırma Türk kültürüne uygun, birey düzeyinde tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvuru nedenlerine yönelik davranışları ölçmek için bir “Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Başvuru Ölçeği” geliştirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Metodolojik tipte bir çalışma olan bu araştırma, Bursa ilinde tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili faaliyet gösteren bir tıp merkezine işlem için başvuran 387 hasta ile Haziran 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veriler kişisel bilgi formu ve 46 maddelik tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvuru taslak ölçek ile elde edildi. Taslak Ölçek için; meslektaş görüşleri ile yüzey geçerliliği, uzman değerlendirmesi yapılarak kapsam geçerliği, iç tutarlılığı/güvenirlilik için maddeler arasında korelasyon ve Cronbach Alpha değerlerinin hesaplanması, yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi yapıldı. Bulgular: Uzman değerlendirmesi sonucunda ölçeğin Kapsam geçerlilik ineksi. 0,92 olarak saptandı. Ölçek maddeleri arasındaki korelasyon katsayıları r=0,47-0,80, Cronbach Alpha değeri=0,97 olarak tespit edildi. Ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin değeri=0,94, Bartlett test sonucu χ2 =16566,489; (p≤0,001) ve ölçeğin 45 maddelik tek faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın %47 olduğu saptandı. Sonuç: Bu ölçeğin, bireylerin tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvuru nedenlerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Klein JD, Wilson KM, Sesselberg TS, Gray NJ, Yussman S, West J. Adolescents’ knowledge of and beliefs about herbs and dietary supplements: a qualitative study. J Adolesc Health. 2005;37(5):409. [Crossref] [PubMed]
 • 2. World Health Organization (WHO). National policy on traditional medicine and regulation of herbal medicines. Report of a WHO Global Survey. Geneva: WHO Press; 2005. p.143.
 • 3. MacLennan AH, Wilson DH, Taylor AW. The escalating cost and prevalence of alternative medicine. Prev Med. 2002;35(2):166-73. [Crossref] [PubMed]
 • 4. NIH National Center for Complementary and Alternative, Medicine. (Erişim Tarihi: 05/07/2018) [Link]
 • 5. Araza Harlak H, Gülgün M. [Health behaviours and the use of alternative therapies]. TAF Prev Med Bull. 2007;6(2):112-22.
 • 6. Turan N, Öztürk A, Kaya N. [A new area of responsibility in nursing: complementary therapy]. Maltepe University Journal of Nursing Science and Art. 2010;3(1):93-8.
 • 7. Kav T. Use of complementary and alternative medicine: a survey in Turkish gastroenterology patients. BMC Complement Altern Med. 2009;9:41. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 8. Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data. 2004;27(343):1-19. [Crossref]
 • 9. Sağkal T, Demiral S, Odabas H, Altunok E. Situations of using supplemental and alternative treatment methods of elderly people living in rural areas. F.Ü. Health Sciences Medical Journal. 2013;27(1):19-26.
 • 10. Udo IA, Bassey OI, Bassey US, Akpan IV. Clinical and socio-demographic profiles of complementary and alternative medicine users among outpatient clinic attendees in uyo. South-South Nigeria, Family Medicine & Medical Science Research. 2014;3(1):1-5.
 • 11. Bulduklu Y. The Motives of the patients in preferring complementary and alternative treatments within the communication context. Int J Commun Health. 2014;4:59-68.
 • 12. World Health Organization (WHO). WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. Geneva: World Health Organization; 2005. p.94.
 • 13. Tulunay M, Aypak C, Yikilkan H. Gorpelioglu S. Herbal medicine use among patients with chronic diseases. J Intercult Ethnopharmacol. 2015;4(3):217-20. [Crossref] [PubMed] [PMC] 14. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018. (Erişim Tarihi: 15/011/2017) [Link]
 • 15. Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS Uygulamaları. 2. Baskı. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Basımevi; 1997. p.169-78.
 • 16. Yaşlıoğlu MM. [Factor analysis and validity in social sciences: using exploratory and confirmatory factor analysis]. Istanbul University Faculty of Waste Management. 2017;46(Special Issue):74.
 • 17. Karadağlı F, Ecevit Alpar ŞA. [A scale development study: self-care behaviors according to the theory of self-care deficiency in patients who were administered chemotheraphy]. Mersin University Health Sciences Journal. 2017;10(3):169.
 • 18. IBM Corp. Released. IBM SPSS Statistics for Windows, Vers
 • 19. Comrey AL, Lee HB. A First Course in Factor Analysis. 2nd ed. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc; 1992. p.430.
 • 20. Çınar F. Role of stakeholder participation for principles of accountability and with ın relatıonshıp corporate performance; an application in hospital. Suleyman Demirel University The Journal of Visionary. 2015;6(13):12-30.
 • 21. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 23. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2016. p.216.
 • 22. Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 4. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2010. p.45-51.
 • 23. Çakmur H. [Measuring reliability-validity in investigations]. TAF Prev Med Bull. 2012;11(3).
 • 24. Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerklilik. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi; 2005. p.867.
 • 25. Öztürk H, Babacan E. A scale development study: the Occupational Safety Scale (OSS) for Health Care Personnal Working in Hospital. Journal of Education and Research in Nursing. 2012;9(1):36-42.
 • 26. Altunışık R, Çoşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık; 2010. p.379.
 • 27. Drost EA. Validity and reliability in social science research. Education Research and Perspectives. 2011;38(1):105-23.
 • 28. Dost A, Bahçecik AN. Development of image scale for nursing profession. Journal of Nursing Education and Research. 2015;1(2): 51-9.
APA ÇINAR F, ŞENGÜL H, ÇAPAR H, BULUT A (2019). Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2(1), 1 - 9. 10.5336/jtracom.2019-64956
Chicago ÇINAR FADİME,ŞENGÜL HALİL,ÇAPAR Haşim,BULUT Arzu Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2, no.1 (2019): 1 - 9. 10.5336/jtracom.2019-64956
MLA ÇINAR FADİME,ŞENGÜL HALİL,ÇAPAR Haşim,BULUT Arzu Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.2, no.1, 2019, ss.1 - 9. 10.5336/jtracom.2019-64956
AMA ÇINAR F,ŞENGÜL H,ÇAPAR H,BULUT A Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019; 2(1): 1 - 9. 10.5336/jtracom.2019-64956
Vancouver ÇINAR F,ŞENGÜL H,ÇAPAR H,BULUT A Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019; 2(1): 1 - 9. 10.5336/jtracom.2019-64956
IEEE ÇINAR F,ŞENGÜL H,ÇAPAR H,BULUT A "Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study." Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2, ss.1 - 9, 2019. 10.5336/jtracom.2019-64956
ISNAD ÇINAR, FADİME vd. "Causes for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Study". Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2/1 (2019), 1-9. https://doi.org/10.5336/jtracom.2019-64956