Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri

Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 144 Sayfa Aralığı: 70 - 86 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-03-2020

Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri

Öz:
Kambiyo senetlerine dayalı alacak, normal bir para alacağından ayrı bir nitelik arz ettiğinden, bu alacağın tahsiliözel bir öneme sahiptir. Zamanında yerine getirilmeyen bir kambiyo borcuna ilişkin takip sonucunu güvence altınaalmak için, alacaklının başvurabileceği yolların başında ihtiyati haciz gelmektedir. Çünkü dava veya takibe ilişkinprosedürlerle alacağa kavuşma, uzun bir zaman gerektirmekte ve bu süreçte borçlunun mallarını kaçırma tehlikesiylekarşı karşıya kalınmaktadır.Zamanaşımı, borçlu tarafından ileri sürüldüğünde, borcun zorla yerine getirilmesini engelleyen def’i niteliğinde bir haktır.Zamanaşımına uğramış kambiyo alacaklarına ilişkin ihtiyati haciz taleplerinde, alacaklının alacağına kavuşacağı yolun biran önce güvence altına alınması ile borçlunun haksız ve orantısız bir ihtiyati hacze maruz kalması arasındaki menfaat dengesiçok iyi kurulmalıdır. Bu açıdan zamanaşımına uğramış kambiyo alacaklarına dayalı ihtiyati haciz taleplerinde, ihtiyatihacze ilişkin hükümlerle birlikte kambiyo senetlerine özgü maddî hukuktaki düzenlemelerin de göz önünde bulundurulmasıönem taşımaktadır. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için, hem kambiyo senetlerine özgü bazı özelliklerinhem de ihtiyati haciz yargılamasına ilişkin düzenlemelerin iyi bilinmesi ve birbiriyle bağdaştırılması gerekmektedir. Busayede kambiyo senetlerine dayalı ihtiyati haciz taleplerinde ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önüne geçilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The Request for Provisional Attachments Based on Dormant Bills of Exchange

Öz:
Since claims based on bills of exchange have different characteristics compared to a normal monetary claim, collection of this credit has a special importance. Since succeeding in getting a claim with a lawsuit or legal proceedings necessitates a long time and there is the risk of debtor’s hiding assets during this process, the priority means to apply for a bill of exchange debt which is not performed on time is the provisional attachment. The prescription describes as a right which is given to debtor, which prevents the performance of debt by force. In requests for provisional attachments related with the dormant bills of exchange, interest balance between guaranteeing the means for the creditor to succeed getting the claim and unjust, disproportional provisional attachment for the debtor should be established properly. In this regard, in the provisional attachments relevant to the bills of exchange not only provisions about the provisional attachment should be taken into consideration; but also regulations in substantive law related with the bills of exchange should be focused on. In order to solve the problems in practice, both the particular characteristics of the bill of exchange and the arrangements on the provisional attachment proceeding should be very well known and accommodated with each other. Only by this way loss of rights during provisional attachments based on bills of exchange may be prevented.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
 • BAHTİYAR, Mehmet: Kıymetli Evrak Hukuku, 12. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2014.
 • BAŞSÖZEN, Ahmet: “Güncel Yargıtay Kararları Işığında İhtiyati Tedbirlerde Yaklaşık İspat ve İhtimal Kavramı”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Cilt. 1, İzmir 2015, s. 653-694.
 • BERKİN, M. Necmettin: İhtiyati Haciz, İstanbul 1962.
 • BİLGİLİ, Fatih / DEMİRKAPI, Ertan: Kıymetli Evrak Hukuku, 3. Bası, Dora Yayınları, Bursa 2012.
 • BOZER, Ali / GÖLE, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, 5. Bası, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, Ankara 2016.
 • BOZGEYİK, Hayri: “Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme”, (Sebepsiz Zenginleşme), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2003, s. 589-628.
 • BOZGEYİK, Hayri: Poliçede Müracaat Hakkı, (Poliçe), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003.
 • BOZKURT, Tamer: Kıymetli Evrak Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2013.
 • ÇİFTÇİ, Pınar: İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.
 • DOMANİÇ, Hayri: Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi - IV, İstanbul 1990.
 • DURGUT, Ramazan: Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.
 • GUHL, Theo / DRUEY, Jean Nicolas: Das Sweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 9. Auflage, Zürich 2000.
 • GÜRDOĞAN, Burhan: İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970.
 • İNAN, A. Nurkut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı, Ankara 1979.
 • KAÇAK, Nazif: Açıklamalı - İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bono - Poliçe - Çek, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2008.
 • KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri II, Ticari Senetler, Ankara 1957.
 • KARSLI, Abdurrahim: İcra Hukuku Ders Kitabı, Alternatif Yayıncılık, İstanbul 2010.
 • KAYIHAN, Şaban / YASAN, Mustafa: Kıymetli Evrak Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
 • KENDİGELEN, Abuzer: “Müracaat Hakkını Kaybeden Çek Hamilinin Başvurabileceği Hukukî Yollar”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Birinci Cilt, İstanbul 2007, s. 727-740.
 • KILIÇOĞLU, M. Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2012.
 • KINACIOĞLU, Naci: Kıymetli Evrak Hukuku, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Gazi Büro Kitabevi, Ankara 1993.
 • KURU, Baki: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, (İcra), Legal Yayınları, İstanbul 2016.
 • KURU, Baki: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, (Usul), Legal Yayınları, İstanbul 2016.
 • MEIER-HAYOZ, Arthur / VON DER CRONE, Hans Caspar: Wertpapierrecht, Bern 1985.
 • MEYER-CORDING, Ulrich / DRYGALA, Tim: Wertpapierrecht, 3. neubearbeitete Auflage, Berlin 1995.
 • MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.
 • OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, 13. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.
 • ÖZEKES, Muhammet: İcra İflâs Hukukunda İhtiyati Haciz, Seçkin Yayınevi, Ankara 1999.
 • ÖZTAN, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 1997.
 • POROY, Reha / TEKİNALP, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Gözden Geçirilmiş 21. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.
 • PULAŞLI, Hasan: Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.
 • SEVEN, Vural: “5838 Sayılı Kanun’un Çek Hukukuna Etkilerinin Değerlendirilmesi”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 2009, s. 97-111.
 • SUSUZ, Kağan: Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008.
 • ŞİMŞEK, Edip: Ticari Senetler, Ankara 1989.
 • TANDOĞAN, Haluk: “Sonraki Tarihli Çekler ve Uygulamada Ortaya Çıkardıkları Sorunlar”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 1981, Cilt. XI, Sayı: 2, s. 67-94.
 • TEKİNAY, S. Selahattin / AKMAN, Sermet / BURCUOĞLU, Haluk / ALTOP, Atilla: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. Bası, Cilt: 1, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1985.
 • TEOMAN, Ömer: “Çek Hukukunda 5838 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2009, Cilt. XXV, Sayı. 2, s. 27-34.
 • UMAR, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
 • USLU, Kazım Menderes: “Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Senetlerinin Hukukumuzdaki Yeri”, (Makale), Adalet Dergisi 2006/26, s. 232-251.
 • USLU, Kazım Menderes: Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı, (Kitap), Seçkin Yayınevi, Ankara 2006.
 • UYAR, Talih: “Müruruzamana Uğrayan Kambiyo Senetlerinin Akıbeti”, (Müruruzaman), İstanbul Barosu Dergisi, 1971/1-2, s. 12-29.
 • UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, (C. 10), Cilt. 10, 2. Baskı, Turan Kitabevi, Ankara 2009.
 • UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, (C. 11), Cilt. 11, 2. Baskı, Turan Kitabevi, Ankara 2009.
 • UZUNALLI, Sevilay / YILDIRIM, Ali Haydar: Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.
 • ÜLGEN, Hüseyin / HELVACI, Mehmet / KENDİGELEN, Abuzer / KAYA, Arslan: Kıymetli Evrak Hukuku, Güncellenmiş 7. Bası, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2013.
 • YILDIRIM, Abdülkerim: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
 • YILDIRIM, M. Kamil / DEREN-YILDIRIM, Nevhis: İcra Hukuku, 4. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2009.
 • YILDIZ, Şükrü: “Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı Süreleri”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003.
 • YILMAZ, Ejder: Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2001.
 • ZÖLLNER, Wolfgang: Wertpapierrecht, 13. Auflage, München 1982.
APA KAYIŞ F (2018). Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. , 70 - 86.
Chicago KAYIŞ FERHAT Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. (2018): 70 - 86.
MLA KAYIŞ FERHAT Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. , 2018, ss.70 - 86.
AMA KAYIŞ F Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. . 2018; 70 - 86.
Vancouver KAYIŞ F Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. . 2018; 70 - 86.
IEEE KAYIŞ F "Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri." , ss.70 - 86, 2018.
ISNAD KAYIŞ, FERHAT. "Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri". (2018), 70-86.
APA KAYIŞ F (2018). Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. Terazi Hukuk Dergisi, 13(144), 70 - 86.
Chicago KAYIŞ FERHAT Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. Terazi Hukuk Dergisi 13, no.144 (2018): 70 - 86.
MLA KAYIŞ FERHAT Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. Terazi Hukuk Dergisi, vol.13, no.144, 2018, ss.70 - 86.
AMA KAYIŞ F Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. Terazi Hukuk Dergisi. 2018; 13(144): 70 - 86.
Vancouver KAYIŞ F Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri. Terazi Hukuk Dergisi. 2018; 13(144): 70 - 86.
IEEE KAYIŞ F "Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri." Terazi Hukuk Dergisi, 13, ss.70 - 86, 2018.
ISNAD KAYIŞ, FERHAT. "Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Alacaklarına Dayalı İhtiyati Haciz Talepleri". Terazi Hukuk Dergisi 13/144 (2018), 70-86.