Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 10 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-03-2020

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi

Öz:
Amaç: İntegratif tıp; insanın bir bütün olarak, bedeninin yanı sıra ruhsal ve zihinsel sağlığının korunmasıve tedavi edilmesine dayalı yeni bir yaklaşımdır. Bu çalışmada amaç, Başkent Üniversitesi SağlıkBilimleri, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri öğrencilerinin “integratif tıp” konusundaki farkındalıklarınıincelemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı olarak planlanmış bu araştırmada, son sınıf öğrencilerinin96’sı araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, literatür doğrultusunda hazırlanan 30 sorunun yer aldığısoru formu kullanılarak, araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelikhesapları ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %53,1’i 22 ve 23 yaşında,%66,7’si kadın, %20,8’i sağlık bilimleri, %39,6’sı mühendislik, %39,6’sı da eğitim fakültelerindenidi. Katılımcılar arasından sağlık bilimlerindeki öğrencilerin %35,0’inin, diğer fakültelerdeki öğrencilerin%55,3’ünün “integratif tıp kavramını” duyduğu belirlenmiştir. Sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilerin%45’i, diğer fakültelerdeki öğrencilerin %47,4’ü sağlığın “beden” ögesi ile ilgili, sağlık bilimlerindekilerin%40’ı, sağlık bilimleri dışı fakülte öğrencilerinin %34,2’si “beden, zihin ve ruh” ögelerinin hepsi ileilgili sağlık hizmeti ihtiyacı duyduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %50’si mevcut sağlık hizmetleri içindebu ihtiyacının karşılandığını, %95,8’i integratif yöntemlerle ilgili seminer/eğitim/yazılı materyal gereksinimi,%62,5’i bu yöntemlerin hastanelerde “uygulanabilir” olduğunu, %94,8’i devletin bu uygulamalariçin sağlık kuruluşlarına ödenek sağlayabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların %50’si bu uygulamalariçin bütçe ayırmak konusunda olumlu fikir belirtmişlerdir. İntegratif uygulamaların sağlık personelinineğitiminde yer almasının çok iyi olabileceği, sağlık bilimleri dışı fakültelerdeki öğrencilerin tamamı vesağlık bilimlerindeki öğrencilerin %90,0’ı tarafından ifade edilmiştir. Sonuç: Öğrencilere ve topluma, integratiftıp konusunda bilgilendirme yapılması, sağlık bilimleri ve tıp fakültesi öğrencilerine ve seçmeli olarakda diğer bölümlerin derslerinde yer alması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Eğitim, Eğitim Araştırmaları Tıbbi Etik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Eğitim, Özel Hemşirelik

Investigation of Awareness of Students of Başkent University on Integrative Medicine

Öz:
Objective: Integrative medicine is a new approach to medicine which evaluates each patient as a whole, taking into account not only their physical health but mental and spiritual health as well during treatment. In this study, students from Baskent University School of Health, School of Engineering, and the School of Education worked together in investigating the awareness about the field of integrative medicine. Material and Methods: Designed to be a descriptive research study, a total of 96 students in their final year were recruited. Data was obtained from a questionaire prepared and distributed by the researchers comprised of 30 questions and in accordance with the literature. Percentages were calculated and chi-square test was used to analyze the data. Results: 53.1% of the students were between the ages of 22 and 23, 66.7% were female, 20.8% were from the school of health, 39.6% from the school of engineering, and 39.6% from the school of education. Among those who had heard of “integrative medicine” 35.0% were from the school of health, and 55.3% from other schools. 45% of students from the school of health and 47.4% of those from other schools viewed “body” as a component of health. 40% of students from the school of health and 34.2% of those from other schools viewed “body, mind, and spirit” as being necassary components of health. 50% of all students thought that the “body, mind, and spirit” approach was used in health services, 95.8% felt that seminars/education/pamplets about integrative medicine are necessary. 62.5% of students agreed that integrative medicine should be applied in hospitals. 94.8% of students agreed that organizations supported by the government fort he advancement of integrative medicine should be in place. 50% of students gave positive feedback regarding the idea of setting a budget forthe practices of integrative medicine. All students from the school of health and 90.0% from otherschools agreed that integrative medicine should be included in the education of all healthcare personel. Conclusion: In conclusion it is advised that raising awareness among students and the public about integrative medicine, and also making it a part of the education for healthcare professionals, and elective for other school departments, would be beneficial.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Eğitim, Eğitim Araştırmaları Tıbbi Etik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Eğitim, Özel Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Başer M, Taşçı S. Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2015. p.285.
 • 2. Ilgaz A, Gözüm S. [Importance of health literacy for safe use of complementary health approaches]. DEUFED 2016;9(2):67-77.
 • 3. Tiran D. Bailliere’s Midwives’ Dictionary. 10th ed. Edinburgh: Bailliere’s Tindall, Elsevier; 2003. p.333.
 • 4. Singer J, Adams J. An exploratory study of the health service managers’ role in providing effective integrative health care. Eur J Integr Med 2013;5(1):27-35.
 • 5. Somer P, Vatanoglu-Lutz EE. [A legal and ethical evaluation of the regulations on traditional and complementarymedicine]. AnatolClin 2017;22(1):58-65.
 • 6. Okanlı A. Tamamlayıcı ve psikosoyal terapiler. In: Townsend MC, ed. Özcan CT, Gürhan N, çeviri editörleri. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri. 6. baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2016. p.218, 221, 238.
 • 7. Chan RR, Schaffrath M. Participatory action inquiry using baccalaureate nursing students: the inclusion of integrative health care modalities in nursing core curriculum. Nurse Educ Pract 2017;22:66-72.
 • 8. Grant SJ, Frawley J, Bensoussan A. Process of care in outpatient integrative healthcare facilities: a systematic review of clinical trial. BMC Health Serv Res 2015;15:322.
 • 9. Little CV. Integrative health care: implications for nursing practice and aducation. Br J Nurs 2013;22(20):1160-4.
 • 10. Burke A. Characteristics of college students enrolled in an alternative health/complementary and alternative medicine course: a cross-sectional comparison. Explore (NY) 2009;5(1): 45-50.
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı. Yönetmelikler http://www.getatportal.saglik. gov.tr/TR,8460/yonetmelikler.html, Güncelleme Tarihi: 24/11/2014 Erişim Tarihi [5 Şubat 2015]
 • 12. Kreitzer MJ, Kligler B, Meeker WC. Health professions education and integrative healthcare. Explore (NY) 2009;5(4):212-27.
 • 13. Nguyen J, Liu MA, Patel RJ, Tahara K, Nguyen AL. Use and interest in complementary and alternative medicine among college students seeking healthcare at a university campus student health center. Complement Ther Clin Pract 2016;24:103-8.
 • 14. Nworu CS, Udeogaranya PO, Okafor CK, Adikwu AO, Akah PA. Perception, usage and knowledge of herbal medicines by students andacademic staff of University of Nigeria: a survey. Eur J Integr Med 2015;7(3):218-27.
 • 15. Kreitzer MJ. Integrative nursing: application of principles across clinical settings. Rambam Maimonides Med J 2015;6(2):1-9.
 • 16. Turan N, Öztürk A, Kaya N. [A new responsibility in nursing: complementary therapy]. Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(1):93-8.
 • 17. Çetin OB. [The use of complementary and alternative medicine in Eskişehir]. Sosyoekonomi Dergisi 2007;2:90-106.
 • 18. Güven ŞD, Muz G, Ertürk NE, Özcan A. [Use of complementary and alternative treatment in the patients with hypertension]. Balikesir Saglik Bil Derg 2013;2(3):160-6.
 • 19. Uğurluer G, Karahan A, Edirne T, Şahin A. [The prevalance and causes of the use of complementary and alternative medicine in patients treated at an outpatient chemotherapy unit]. Van Tıp Dergisi 2007;14(3):68-73.
 • 20. Tollefson M, Wisneski L, Sayre N, Helton J, Matuszewicz E, Jensen C. Integrative healthcare: an exploration of students who choose this undergraduate major. J Altern Complement Med 2016;22(2):166-70.
APA AKKUZU G, YILMAZ B, ÜN D (2018). Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. , 10 - 17.
Chicago AKKUZU GÜLCİHAN,YILMAZ Büke,ÜN D. Deniz Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. (2018): 10 - 17.
MLA AKKUZU GÜLCİHAN,YILMAZ Büke,ÜN D. Deniz Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. , 2018, ss.10 - 17.
AMA AKKUZU G,YILMAZ B,ÜN D Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. . 2018; 10 - 17.
Vancouver AKKUZU G,YILMAZ B,ÜN D Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. . 2018; 10 - 17.
IEEE AKKUZU G,YILMAZ B,ÜN D "Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi." , ss.10 - 17, 2018.
ISNAD AKKUZU, GÜLCİHAN vd. "Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi". (2018), 10-17.
APA AKKUZU G, YILMAZ B, ÜN D (2018). Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 1(1), 10 - 17.
Chicago AKKUZU GÜLCİHAN,YILMAZ Büke,ÜN D. Deniz Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1, no.1 (2018): 10 - 17.
MLA AKKUZU GÜLCİHAN,YILMAZ Büke,ÜN D. Deniz Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.1, no.1, 2018, ss.10 - 17.
AMA AKKUZU G,YILMAZ B,ÜN D Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2018; 1(1): 10 - 17.
Vancouver AKKUZU G,YILMAZ B,ÜN D Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2018; 1(1): 10 - 17.
IEEE AKKUZU G,YILMAZ B,ÜN D "Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi." Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 1, ss.10 - 17, 2018.
ISNAD AKKUZU, GÜLCİHAN vd. "Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Bütüncül Tıp (İntegratif Tıp) Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi". Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1/1 (2018), 10-17.