EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1161 - 1171 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-03-2020

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Yazma eylemi bilgiden çok beceri gerektirir. Etkili yazma; disiplinli vesürekli çalışmaların, okuduklarından yeni anlamlar üreterek çıkarsamalarınyapıldığı; yeniden üretimin gerçekleştiği bir süreçtir. Güzel yazı yazmadaetkili bir okur olmanın, usta yazarların yazılarını okuyup incelemenin vesıkça yazma uygulamaları yapmanın rolü büyüktür. Bu nedenle yazılı anlatımbaşarısında iyi bir okuyucu olmak önemlidir. Bu çalışma ile eğitimfakültesinde çeĢitli ana bilim dallarında eğitim gören öğrencilerin okumayayönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemek, okuma alışkanlığıdüzeyini belirlemek ve okumaya yönelik tutum düzeyiyle yazma başarısıarasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Dokuz EylülÜniversitesi Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 10 farklı ana bilim dalındaöğrenim gören 420 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak SusarKırmızı (2012) tarafından geliĢtirilen okuma alışkanlığına yönelik tutumölçeği kullanılmıştır.Yapılan analizler sonucunda eğitim fakültesi öğrencilerinin okumayayönelik tutum düzeyinin ölçek genelinde % 5,1 oranında düşük, % 56,8oranında orta ve % 38,1 oranında yüksek olduğu görülmüĢtür. Eğitimfakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumları cinsiyete veana bilim dallarına göre anlamlı farklar göstermektedir. Diğer yandan eğitimfakültesi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, okuma alışkanlığına yöneliktutumları ile bir yılda okudukları kitap sayısı arasında anlamlı bir ilişki tespitedilmemiştir. AraĢtırmaya katılanların, okuma alışkanlığına yönelik tutumlarıile okur olma algı düzeyleri arasında orta düzeyde olumlu bir ilişkibelirlenmiştir. Yazılı anlatım ders başarısı ile okur olma algı düzeyleriarasında ise düşük düzeyde ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Psikoloji Davranış Bilimleri

THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION FACULTY STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD READING AND THEIR ACHIEVEMENT IN WRITTEN EXPRESSION COURSE

Öz:
Writing necessitates skill rather than knowledge. Skillfully writing is a process that requires disciplined and continuous work, write making inferences from reading and making practice. Effective reader, and reviewing the writings of master authors, writing a lot, reading good are effective role for nice writing. Therefore, being good reader is important for writing success. In this study, it is aimed to investigate the attitudes towards reading of students at Faculty of Education by several variables, determine the level of reading habit and reveals that there is a relationship between the level of attitudes towards reading and writing success. Scanning method was used in this study. 420 students studying at 10 different departments at Faculty of Education participated to this study. Attitude scale towards reading habit was developed by Susar Kırmızı (2012) was used as data collection tool. It is observed that the level of attitudes toward reading of students at Faculty of Education was 4.9%lower, 57.9% of medium and 37.2% higher in scale after the results of the analysis. the attitudes towards reading of students at Faculty of Education shows significant differences by gender and division. There is a meaningful relationship between attitudes towards reading habit and number of books read in a year. It has been defined on a moderate correlation between attitudes towards reading habit and level of reader perceptions; a low correlations between attitudes towards reading habit and writing success.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKBAYIR, S. (2013). Cümle ve Metin Bilgisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • AKKAYA, N. ve SUSAR KIRMIZI, F. (2010). Relationship between Attitudes to Reading and Time Allotted to Writing in Primary Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4742-4746.
 • ALLPORT G. W. (1967). Readings In Attitude Theory and Measurement. Martin Fishbein (Ed.), in Attitudes (pp. 1-14). New York: John Wiley&Sons.
 • ARI, E. ve DEMİR, M. K. (2013). Ġlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma AlşĢkanlıklarının Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128.
 • ARSLAN, Y., ÇELİK, Z. ve ÇELİK. E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-124.
 • ASLANTÜRK, E. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAĞCI, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma ve Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR-XXI).
 • BOZPOLAT, E. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma AlıĢkanlığına ĠliĢkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Journal of World of Turks, 2(1), 411-428.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • CALP, M. (2010). Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • DEMİR, T. (2009). Ġlköğretim II. kademe öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 4(3), 717-745.
 • DEMİREL, Ö. (2002). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık
 • DURMUŞ, E. ve BAŞ, K. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına ĠliĢkin Tutumlarının Ġncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II), 1240-1254.
 • EROĞLU, Z. D. (2013). Öğretmen Adaylarının Okuma AlıĢkanlıkları İle Doğru Yazma Becerileri Arasındaki ĠliĢki. Turkish Studies, 8(9), 1441-1453.
 • GÖMLEKSİZ, M. N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1). 1-21.
 • KAĞITÇIBAşI, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • KARADÜZ, A. (2008). „Yazı‟ ve „Yazım‟ Kavramlarının Dilin „Anlam‟ ve „Ses‟ Öğeleriyle İlişkisi. Turkısh Studies, 3(6),426.
 • KÖSE, A. ve YILMAZ, Y. (2011). Öğretmen Adaylarının Okuma Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi Bildirileri. Gazi Üniversitesi, 29–30 Eylül 2011, Ankara. s.186-195.
 • ORTAŞ, İ. (2011). Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Kitap okuru bir toplum muyuz? http://turkoloji.cu.edu.tr/genel/ibrahim_ortas_okuma_aliskanligi.pdf, adresinden 10. 10. 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • ÖZDEMİR, O., ÖZDEMİR, M. ve KAYA, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 219- 233.
 • SARACALOĞLU, S. A., YENİCE, N. ve KARASAKALOĞLU, N. (2009). Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri Ġle Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Arasındaki İliĢki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. II(VI), 187-206.
 • SMİTH, D.S. (2008). The relationship between learning organizations and student achievement in middle schools (Dissertation). La Verne, California: University of La Verne
 • YILDIZ,D., CERAN, D. ve SEVMEZ, H. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Profili. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 141-166.
 • YILMAZ, B. (1995). Okuma Sosyolojisi: Ankara‟da Oturanların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 9(3). 325-336.
APA AKKAYA N, İŞCİ C (2018). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 1161 - 1171.
Chicago AKKAYA Nevin,İŞCİ Cenan EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2018): 1161 - 1171.
MLA AKKAYA Nevin,İŞCİ Cenan EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2018, ss.1161 - 1171.
AMA AKKAYA N,İŞCİ C EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2018; 1161 - 1171.
Vancouver AKKAYA N,İŞCİ C EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2018; 1161 - 1171.
IEEE AKKAYA N,İŞCİ C "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.1161 - 1171, 2018.
ISNAD AKKAYA, Nevin - İŞCİ, Cenan. "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2018), 1161-1171.
APA AKKAYA N, İŞCİ C (2018). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(2), 1161 - 1171.
Chicago AKKAYA Nevin,İŞCİ Cenan EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7, no.2 (2018): 1161 - 1171.
MLA AKKAYA Nevin,İŞCİ Cenan EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.7, no.2, 2018, ss.1161 - 1171.
AMA AKKAYA N,İŞCİ C EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2018; 7(2): 1161 - 1171.
Vancouver AKKAYA N,İŞCİ C EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2018; 7(2): 1161 - 1171.
IEEE AKKAYA N,İŞCİ C "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7, ss.1161 - 1171, 2018.
ISNAD AKKAYA, Nevin - İŞCİ, Cenan. "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7/2 (2018), 1161-1171.