Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 115 - 127 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17679/inuefd.335686 İndeks Tarihi: 14-03-2020

Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu

Öz:
Sözlü tarih, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde olduğu gibiTürkiye’de eğitim alanında yeterince kullanılmadığı için eğitim uygulamalarına sistemlibir şekilde entegre edilememiştir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak tasarlanan çalışmanınamacı, sözlü tarihin sosyal bilgiler derslerindeki pedagojik potansiyelini, katkılarını vesosyal bilgiler derslerine entegre edilme sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel sorunlarıbelirlemektir. Bu amaçlara ulaşmak için araştırma modeli olarak nitel araştırmayöntemlerinden keşfedici araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlıörneklem yöntemine göre 6. sınıf öğrencilerinden (20) oluşturulmuştur. Toplanan veriler,içerik analiziyle değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları; sözlü tarihuygulamasının öğrencilere kişisel, akademik ve psikolojik boyutlarda çeşitli katkılarıolduğunu göstermektedir. Çünkü bu çalışma, öğrencilerin en çok iletişim becerilerinigeliştirmiş, bunun yanında tarihsel araştırma basamaklarını kullanma, görüşme yapma,yerel tarihi öğrenme ve özgüven kazanma gibi birçok katkı yapmıştır. Bütün bu sonuçlar,sözlü tarihin sosyal bilgiler derslerinde etkili ve verimli bir öğrenme ve öğretme yöntemiolarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik

Integrating Oral History into Social Studies Courses as a Constructivist Learning and Teaching Method

Öz:
It is seen that oral history has not been used enough in the field of education in Turkey such as those in the United States, England, and Canada and the method is not being systematically integrated into educational practices. The aim of this current study is to determine the pedagogical potential of oral history, its contributions to students and the issues that students can be encountered in the process of integrating it into the social studies lessons. In order to accomplish these goals, exploratory research design, one of the qualitative research methods was utilized. The working group was consisted of sixth-grade students (20) according to purposive sample method. Obtained data were analyzed and interpreted by conducting content analysis method. The research findings have indicated that the oral history implementation has contributed to students in personal, academic, and psychological dimensions. The study has improved the most communication skills of students, besides making many contributions such as using historical research steps, interviewing, learning local history and acquiring self-confidence. All these results have indicated that oral history can be used as an effective and efficient learning and teaching method in social studies classes.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçalı, A. A. (2007). Yerel tarih ve tarih eğitimine katkısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ardemendo, D. ve Kuszmar, K. (2009). Principles and best practices for oral history education (4-12). Washington DC: Oral History Association (OHA), 1-3.
 • Arslan, Y. (2012). Yerel ve sözlü tarihin ortaöğretim öğrencilerindeki yansımaları: Tunceli Merkez örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aykaç, N. (2007) İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi http://www.e-sosder.org 6, (22), 46-73.
 • Ayers, W., & Ayers, R. (2013). Every person is a philosopher/ every day is another story. Mayotte, C. (Ed.), The power of the story: The voice of witness teacher's guide to oral history, voice of witness. San Francisco.
 • Ball, A. (2003). Logging History: students as archivists. Retrived 26 March 2016, from http://www.edutopia.org/logging-history-students-as-archivists
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • reswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th edition). Boston: Pearson.
 • Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22(2), 741-758.
 • Davey, F., Welde, K. D. & Foote, N. (2016). Oral history as inspiring pedagogy for undergraduate education. Oral History Education, Political Engagement, and Youth, Our Schools/Our Selves, V. 25, N. 2 Winter, Ottawa, Canada.
 • Dere, İ. (2017). Sosyal bilgiler derslerinde bir öğrenme ve öğretme yöntemi olarak sözlü tarih (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Dere, İ. ve Kızılay, N. (2017). Aile tarihinin araştırılmasında sözlü tarihin kullanımı: İlkokul öğrencilerinin tecrübeleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 6(2), 294-323.
 • Dere, İ. & Alkaya, S. (2017). Sosyal bilgiler derslerinde tıp tarihi konularının sözlü tarihle öğretimi/Teaching of medicine history topics by using oral history in social studies courses. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 504-522.
 • Dinç, E. ve Doğan, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri. Journal of Social Studies Education Research, 1 (1), 17-49.
 • Doğan, Y. (2015a). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih. İçinde Şimşek, A. ve Kaymakçı, S. (Ed.). Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dogan, Y. (2015b). How should an efficient oral history interview process be conducted according to the views of pre-service teachers?. Educational Research and Reviews, 10(8), 1097-1108.
 • Duffy, B. (2014). The analysis of documentary evidence. In J. Bell (Ed.). Doing your research project: A guide for first-time researchers. UK: McGraw-Hill Education.
 • Durmuş, K. (2013). Öğretmenlerin ve mezunların bakış açılarından Ermeni azınlık okullarında tarih öğretimi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fonsino, F. J. (1979). Oral history as a research and teaching tool (Unpublished DA dissertation). Illinois State University.
 • Garg, B. (2007). Teaching of history. Rajat Publications.
 • Gonzalez-Peterson, A. A. (1994). An oral history project with high school students: Implications for curriculum change (Unpublished master's thesis). University of New Mexico, USA.
 • Işık, H. (2008). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler tarih konularının öğretiminde kanıt temelli öğrenme modeli: Bir aksiyon araştırması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İncegül, S. (2010). Sosyal bilgiler dersinde örnek bir sözlü tarih uygulaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Jenks, C. E. (2010). Using oral history in the elementary school classroom. Social Studies and the Young Learner, 23, 1, 31-32.
 • Kabapınar, Y. ve İncegül, S. (2016). Değişim ve süreklilik bağlamında oyun ve oyuncağa bakmak: bir sözlü tarih çalışması. Turkish History Education Journal, 5(1), 74-96.
 • Kachaturoff, G. & Greenebaum, F. (1981). Oral history in the social studies classroom. The Social Studies, 72(1), 18-22.
 • Kaplan, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin tarihsel düşünce becerilerinin sözlü tarih çalışmalarıyla geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, M. (2013). Sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak sözlü tarih: amaç, içerik, uygulama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, R. ve Güven, A. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde tarih konularının işlenişi ve tarihin değeri ile ilgili görüşleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 675-691.
 • Kumru, G. (2009). Tarih öğretimi açısından sözlü tarih yazımı: Karaca Ahmet Dergâhı örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Küpüç, E. (2014). Sözlü tarih kavramı ve sözlü tarihin tarih öğretimindeki rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • McCray, S. (2009). Anatomy of a project: "Give me shelter". Retrieved 21 October, from https://www.edutopia.org/stw-maine-project-based-learning-homeless-video adresten alınmıştır.
 • McLellan, M. L. (2014). Beyond the transcript: oral history as pedagogy. In Boyd, D., & Larson, M. (Ed.). Oral History and Digital Humanities: Voice, Access, and Engagement (pp. 99-118). USA: Springer.
 • Mehaffy, G., Sitton, T. & Davis Jr, O. L. (1984). Oral History in the classroom. In Dunaway, D. K., & Willa, K. B. (Ed.) Oral history: an interdisciplinary anthology. Nashville: The American Association for State and Local History.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB), (2006). Sosyal bilgiler 6.–7. sınıflar öğretim programı. Ankara: TTKB Yayınları.
 • Lanman, B. A. (1987). Oral History as an educational tool for teaching immigration and black history in American high schools: Findings and queries. International Journal of Oral History, 8(2), 122-135.
 • Lattimer, H., & Kelly, M. (2013). Engaging Kenyan secondary students in an Oral History Project: Education as emancipation. International Journal of Educational Development, 33(5), 476-486.
 • Özer, E. (2012). Sosyal bilgiler dersinde yerel ve sözlü tarih etkinliklerinin programlanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Öztaşçı, C. A. (2017). Yerel tarih öğretim yöntemini sosyal bilgiler dersinde uygulamaya koymak: Bir eylem araştırması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: M. Bütün ve S.B. Demir.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Portelli, A. (2006). Introduction. In Lanman, B. A., & Wendling, L. M. (Ed.) Preparing, the next generation of oral historians: An anthology of oral history education. Lanham, MD: Rowman ve Littlefield.
 • Ritchie, D. A. (2015). Doing Oral History. New York: Oxford University Press, 3th Edition.
 • Sarı, İ. (2002). Sosyal bilgiler dersi tarih ünitelerinde bir yöntem olarak sözlü tarih (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sarı, İ. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin öğrenci başarı, beceri ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış doktora lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Stradling, R. (2003). Tarihi öğrenmek ve öğretmek 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli (Birinci baskı, İngilizceden Çeviren: Ayfer Ünal). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Temir, M. (2015). Yaşayan tarih yetişkinlerimiz (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Trškan, D. (2016). Doing Oral History: Introduction to Active Oral History. In Trškan, D. (Ed.). Oral history education: Dialogues with past (pp. 205-214). Ljubljana: Slovenian National Commission for UNESCO.
 • Valk, A., Atticks, A., Binning, R., Manekin, E., Schiff, A., Shibata, R., & Townes, M. (2011). Engaging communities and classrooms: Lessons from the Fox Point oral history project. Oral History Review, 38(1), 136-157.
 • Yang, S. C., Chen, N. S., & Chen, A. S. (2002). A student‐generated web‐based oral history project. Journal of Computer Assisted Learning, 18(3), 272-281.
 • Zusman, A. (2010). Story bridges: a guide for conducting intergenerational oral history projects (C. 1). Left Coast Press.
 • Walbert, K. (2004). How to do it: Oral history projects. Social studies and the young learner, 16(4), E1-E8.
APA Dere İ, DİNÇ E (2018). Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. , 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
Chicago Dere İlker,DİNÇ Erkan Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. (2018): 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
MLA Dere İlker,DİNÇ Erkan Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. , 2018, ss.115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
AMA Dere İ,DİNÇ E Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. . 2018; 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
Vancouver Dere İ,DİNÇ E Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. . 2018; 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
IEEE Dere İ,DİNÇ E "Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu." , ss.115 - 127, 2018. 10.17679/inuefd.335686
ISNAD Dere, İlker - DİNÇ, Erkan. "Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu". (2018), 115-127. https://doi.org/10.17679/inuefd.335686
APA Dere İ, DİNÇ E (2018). Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
Chicago Dere İlker,DİNÇ Erkan Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19, no.2 (2018): 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
MLA Dere İlker,DİNÇ Erkan Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, 2018, ss.115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
AMA Dere İ,DİNÇ E Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(2): 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
Vancouver Dere İ,DİNÇ E Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(2): 115 - 127. 10.17679/inuefd.335686
IEEE Dere İ,DİNÇ E "Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, ss.115 - 127, 2018. 10.17679/inuefd.335686
ISNAD Dere, İlker - DİNÇ, Erkan. "Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/2 (2018), 115-127. https://doi.org/10.17679/inuefd.335686