Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 128 - 140 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17679/inuefd.336272 İndeks Tarihi: 14-03-2020

Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar

Öz:
Gelişen teknoloji ile birlikte internet ve sanal ortamın insanların hayatındaki önemigitgide artmaktadır. Ergenlik döneminde uygun olmayan internet kullanımı vebilgisayar oyunlarının bir süre sonra bağımlılık riskine dönüşebildiği için oyunbağımlılığının ele alınması gereken bir konu olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmadaergenlerin dijital oyun bağımlılıklarını yordayan psikolojik ihtiyaçları incelenmiştir.Araştırmanın örneklemini 322 ergen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında KişiselBilgi Formu, Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğikullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmasonucuna göre cinsiyet ve psikolojik ihtiyaçların dijital oyun bağımlılığını [R2=.11,p<.05] anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Araştırma sonuçları literatürkapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri

Digital Game Addiction and Psychological Needs for Teeanergers

Öz:
The importance of the internet and virtual platform in human life gradually has been increasing with the help of improving technology. It has been thought that this subject should be dealt with; because inappropriate use of the internet and computer games can turn into the risk of addiction. The psychological needs of teenagers which predict the addiction of digital games has been studied in this research. 322 teenagers comprise the research sample. “Personal Information Form”, “The Scale of Digital Game Addiction”, “The Scale of Psychological Needs” have been used for gathering data. The multiple regression analysis has been performed to analyze the data. According to the result of the research, it has been seen that gender and psychological needs [R2=.11, p<.05] predict significantly the addiction of digital game. The results of the research have been discussed in the scope of literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aboujaoude, E., Koran, L. M., Gamel, N., Large, M. D., & Serpe, R. T. (2006). Potential markers for problematic internet use: a telephone survey of 2,513 adults. CNS Spectrums, 11(10), 750-755.
 • Acar, T. (2008). Bilgisayar oyunlarına ilişkin rapor. Erişim Tarihi: 03.04.2017 www.habercocuk.com.tr
 • Ahmadi, K., & Saghafi, A. (2013). Psychosocial profile of Iranian adolescents' ınternet addiction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(7), 543-548.
 • Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Amatem, (2008). Bilgisayar ve internet. Ankara: Amatem Yayınları
 • Anderson, C. A. & Bushman, B. J. (2009). Comfortably numb: Desensitizing effects of violent media on helping others. Psychological Science, 20(3), 273-277.
 • Ayas, T. (2012). Lise öğrencilerini internet ve bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin utangaçlıkla ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 632-535.
 • Billieux, J.,Thorens, G., Khazaal, Y., Zullino, D., Achab, S., & Van der Linden, M. (2015). Problematic involvement in onlinegames: A clusteranalytic approach. Computers in Human Behavior, 43, 242- 250.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem, 23. Baskı.
 • Campbell, M. (2005). The impact of the mobile phone on young people’s social life. Paper presented to the Social Change in the 21st Century Conference. Centre for Social Change Research Queensland University of Technology.
 • Canoğulları, Ö. (2014). İnternet bağımlılık düzeyleri farklı ergenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik ihtiyaçları, sosyal kaygıları ve anne baba tutum algılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Combes, B. (2006). Techno savvy or techno orıented:who are the net generatıon?. Paper presented at the Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (ALIEP 2006), Singapore,
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior. Psychological İnquiry, 11(4), 227-268.
 • Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagné, M., Leone, D. R., Usunov, J., & Kornazheva, B. P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former eastern bloc country: A crosscultural study of self-determination. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(8), 930-942.
 • Deci, E., & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 • Demirtaş Madran, H.A. ve Ferligül Çakılcı, E. (2014) Çok oyunculu çevrimiçi video oyunu oynayan bireylerde video oyunu bağımlılığı ve saldırganlık. Anadolu Psikiyatri Dergisi.15(1), 99-107.
 • Fischer, P., Kastenmüller, A., & Greitemeyer, T. (2010). Media violence and the self: The impact of personalized gaming characters in aggressive video games on aggressive behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 46(1), 192-195.
 • Gentile, D. (2009). Pathological video-game use among youth ages 8 to 18: a national study. Psychological Science, 20(5), 594-602.
 • Glasser, W. (2005). Kişisel özgürlüğün psikolojisi: seçim teorisi (M. İzmirli, Çev.). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Greitemeyer, T., & Mügge, D. O. (2014). Video games do affect social outcomes: A meta-analytic review of the effects of violent and prosocial video game play. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(5), 578-589.
 • Griffiths, M. D., Davies, M. N., & Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype: The case of online gaming. Cyber Psychology & Behavior, 6(1), 81-91.
 • Günay, G. (2011). Şiddet içerikli online bilgisayar oyunlarının ilköğretim öğrencilerinin saldırganlık tepkileri üzerindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.
 • Günüç, S. (2013). İnternet bağımlılığını yordayan bazı değişkenlerin cart ve chaid analizleri ile incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 28(71), 88-104.
 • Günüç, S. ve Kayri, M. (2008). Sayısal uçurum ve internet bağımlılığı paradigmasının lojistik regresyon ile açımlanması. Ege Üniversitesi, Uluslararası II. BÖTE Sempozyumu, Kuşadası
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde analiz yöntemleri felsefe- yöntem- analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 4. Basım
 • Hair, J. F., C. Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis, Englewood Cliffs, Prentice Hall: NJ.
 • Han, D. H., Lyoo, I. K., & Renshaw, P. F. (2012). Differential regional gray matter volumes in patients with on-line game addiction and professional gamers. Journal of Psychiatric Research, 46(4), 507-515.
 • Hasan, Y., Bègue, L., Scharkow, M., & Bushman, B. J. (2013). The more you play, the more aggressive you become: A long-term experimental study of cumulative violent video game effects on hostile expectations and aggressive behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 49 (2), 224-227.
 • Herodotou, C., Winters, N., & Kambouri, M. (2012). A motivationally oriented approach to understanding game appropriation. International Journal of Human-Computer İnteraction, 28 (1), 34-47.
 • Horzum, M.B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(159), 56-68
 • Horzum, M.B., Ayas, T. ve Balta, Ö.Ç. (2008). Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 76-88.
 • Hussain, Z., Griffiths, M. D., & Baguley, T. (2012). Online gaming addiction: Classification, prediction and associated risk factors. Addiction Research & Theory, 20(5), 359-371.
 • Irmak, A. Y. ve Erdoğan, S. (2015). Dijital oyun bağımlılığı ölçeği Türkçe formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 10-19.
 • Kowal, J., & Fortier, M. S. (1999). Motivational determinants of flow: Contributions from self-determination theory. The Journal of Social Psychology, 139(3), 355-368.
 • Köroğlu, E. (2013). Dsm-v: tanı ölçütleri başvuru kitabı, (E. Köroğlu. Çev.), Washington DC: Amerikan Psikiyatri Birliği.
 • Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366-382.
 • Kuzu, A., Odabaşı, F., Erişti, S. D., Kabakçı, I. ve Kurt, A. A. (2008). İnternet kullanımı ve aile araştırması. Ankara: TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Lee, B. W., & Stapinski, L. A. (2012). Seeking safety on the internet: Relationship between social anxiety and problematic internet use. Journal of Anxiety Disorders, 26(1), 197-205.
 • Lee, Y. S., Han, D. H., Kim, S. M., & Renshaw, P. F. (2013). Substance abuse precedes internet addiction. Addictive Behaviors, 38(4), 2022-2025.
 • Lemenager, T., Gwodz, A., Richter, A., Reinhard, I., Kämmerer, N., Sell, M., & Mann, K. (2013). Self-concept deficits in massively multiplayer online role-playing games addiction. European Addiction Research, 19(5), 227-234.
 • Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., & Gentile, D. A. (2015). The ınternet gaming disorder scale. Psychological Assessment, 27(2), 567.
 • Li, H., & Wang, S. (2013). The role of cognitive distortion in online game addiction among Chinese adolescents. Children and Youth Services Review, 35(9), 1468-1475.
 • Maslow, A. H. (1970). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
 • Mentzoni, R. A., Brunborg, G. S., Molde, H., Myrseth, H., Skouverøe, K. J. M., Hetland, J., & Pallesen, S. (2011). Problematic video game use: estimated prevalence and associations with mental and physical health. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14(10), 591-596.
 • Murray, H. A. (1938). Explorations in personality: a clinical and experimental study of fifty men of college age. New York: Oxford University
 • O'Keeffe, G. S.,& Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127(4), 800-804.
 • Özdemir, Y. ve Çok, F. (2011). Ergenlikte özerklik gelişimi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 152-162.
 • Pedro, F. (2006). The new millennium learners: Challenging our views on ICT and learning. Newyork: Inter- American Development Bank.
 • Rehbein, F., Kliem, S., Baier, D., Mößle, T., & Petry, N. M. (2015). Prevalence of internet gaming disorder in German adolescents: diagnostic contribution of the nine DSM‐5 criteria in a state‐wide representative sample. Addiction, 110(5), 842-851.
 • Reiterer, E. (2010). Prävalenz von computer spielsucht bei kindern und jugendlichen in Österreich. Diplomarbeit. Bildung swiss enschat. (Doctoral Dissertation), Üniversität Wien, Österreich.
 • Santrock, J. W. (2012). Ergenlik (D. M. Siyez. Çev.). Ankara: Nobel yayın.
 • Sessa, F. M., & Steinberg, L. (1991). Family structure and the development of autonomy during adolescence. Journal of Early Adolescence, 11(1), 38–55
 • Shen, C. X., Liu, R.D., & Wang, D.(2013). Why are children attracted tothe internet? The role of need satisfaction perceived online and perceived in daily real life. Computers in Human Behavior, 29, 185–192.
 • Steinberg, L. D. (2007). Ergenlik. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Şahin, C. ve Tuğrul, V.M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 4(3), 115-130.
 • Şaşmaz, T., Öner, S., Kurt, A. O., Yapıcı, G., Yazıcı, A. E., Buğdaycı, R., et al. (2014). Prevalenceand risk factors of Internet addiction in high school students. European Journal of Public Health, 24, 15–20.
 • Tanrıkulu, T., Öztürk, R., ve Yeşil, E. (2015). Ergenlerde sosyal ağ bağımlılığı ve temel ihtiyaçlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 1(2), 22-30.
 • Wack, E., & Tantleff-Dunn, S. (2009). Relationships between electronic game play, obesity, and psychosocial functioning in young men. CyberPsychology & Behavior, 12(2), 241-244.
 • Wang, E. S., & Wang, M. C. (2013). Social support and social interaction ties on internet addiction: Integrating online and offline contexts. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking,16, 843– 849.
 • Whang, L. S. M., Lee, S., & Chang, G. (2003). Internet over-users' psychological profiles: a behavior sampling analysis on internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 6(2), 143-150.
 • Williams, G., Gagne, M., Ryan, R., & Deci, E. (2002). Facilitating autonomous motivation for smoking cessation. Health Psychology, 21(1), 40- 50.
 • Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. S., Wang, P. W., Chang, Y. H., & Ko, C. H. (2012). Social anxiety in online andreal-life interaction and their associated factors. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15(1), 7–12.
 • Yeygel, S., ve Eğinli, A. T. (2009). Çocukların yeni oyuncağı: Internet (Çocukların internet kullanımına ilişkin bir araştırma). Marmara İletişim Dergisi, 15, 159-184.
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415.
 • Zhou, Z., Yuan, G., & Yao, J. (2012). Cognitive biases toward Internet game-related pictures and executive deficits in individuals with an Internet game addiction. PloS One, 7(11), 1-9.
APA dursun a, ERASLAN ÇAPAN B (2018). Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. , 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
Chicago dursun asiye,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. (2018): 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
MLA dursun asiye,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. , 2018, ss.128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
AMA dursun a,ERASLAN ÇAPAN B Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. . 2018; 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
Vancouver dursun a,ERASLAN ÇAPAN B Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. . 2018; 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
IEEE dursun a,ERASLAN ÇAPAN B "Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar." , ss.128 - 140, 2018. 10.17679/inuefd.336272
ISNAD dursun, asiye - ERASLAN ÇAPAN, BAHTİYAR. "Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar". (2018), 128-140. https://doi.org/10.17679/inuefd.336272
APA dursun a, ERASLAN ÇAPAN B (2018). Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
Chicago dursun asiye,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19, no.2 (2018): 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
MLA dursun asiye,ERASLAN ÇAPAN BAHTİYAR Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, 2018, ss.128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
AMA dursun a,ERASLAN ÇAPAN B Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(2): 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
Vancouver dursun a,ERASLAN ÇAPAN B Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(2): 128 - 140. 10.17679/inuefd.336272
IEEE dursun a,ERASLAN ÇAPAN B "Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, ss.128 - 140, 2018. 10.17679/inuefd.336272
ISNAD dursun, asiye - ERASLAN ÇAPAN, BAHTİYAR. "Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Psikolojik İhtiyaçlar". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/2 (2018), 128-140. https://doi.org/10.17679/inuefd.336272