Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 235 - 256 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 16-03-2020

Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü

Öz:
Bu araştırmada ergenlerde; sosyal görünüş kaygısı, mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındakiilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra benlik saygısının, mükemmeliyetçilik ve sosyalgörünüş kaygısına aracı değişken rolü test edilmiştir. Çalışmaya Ankara ve Mersin’de ikamet eden 14-18 yaşları arasındaki 274 liseye giden ergen katılmıştır. Katılımcılara “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği(SGKÖ), Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri (CSEI), Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği(ÇBMÖ) ve Demografik Bilgi Formu” uygulanmıştır. Veriler korelasyon ve regresyon analizi yapılarakdeğerlendirilmiştir. Regresyon analizine göre, ergenlerin benlik saygısının, sosyal görünüş kaygısı vemükemmeliyetçilik arasında kısmi değişken rolü üstlendiği ortaya çıkmıştır. Bulgular, ilgili alanyazında yer alan sonuçları büyük ölçüde desteklemesinin yanı sıra yeni bulgular da ortaya koymuştur.Buna göre ergenlerde benlik saygısı düştükçe, bireyin sosyal görünüş kaygısının vemükemmeliyetçiliğinin arttığı ortaya çıkmıştır. Bu sonucun özellikle ergenlerle çalışan uzmanlar veaileler için değerli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji

-

Öz:
The aim of this study was to investigate the relationship between adolescents’ social appearence anxiety, perfectionism and self-esteem. In addition to this, mediating variable effect of self-esteem was tested on perfectionism and social appearance anxiety. The sample consisted of 274 adolescents whose ages are between 14 and 18. Individuals were asked to complete a number of questionnaires including “Social Appearence Anxiety Scale, Multidimensional Perfectionism Scale, Coopersmith Self-esteem Invertory and -Demographic Information Form”. Data was analyzed with correlation and regression analyses. According to regression analysis, there was a partial mediator role of self-esteem in the relation between perfectionism and social appearence anxiety. The results not only supported the results of the related literature to a large extent, but also revealed new findings. According to this, as self-esteem decreased in adolescents, the social appearance anxiety and perfectionism increased. This result is valuable for families and experts working with adolescents.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağırnaslıgil, M. Ö. ve Amuk, N. G. (2018). İskeletsel sınıf Ш maloklüyona sahip ortognatik cerrahi hastalarının cerrahi öncesi ve cerrahi sonrasında benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin değerlendirilmesi. Selçuk Dental Journal, 5, 50-58.
 • Akşit, S. ve Koç, F. (2018). Ergenlik döneminde fiziksel büyüme ve gelişme. Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi, 4(2), 1-6.
 • Alisinanoğlu, F. (2002). Gençlik dönemi özellikleri ve genç anne-baba iletişimi. Eğitim ve Bilim, 27(123), 62-63.
 • Amil, O. ve Bozgeyikli, H. (2015). Investigating the relationship between social appearance anxiety and loneliness of Turkish university youth. Journal of Studies in Social Sciences, 11(1), 68-96.
 • Arslan, C., Oral, T. ve Karababa, A. (2018). Examination of secondary school students’ hope levels in terms of anxiety, depression and perfectionism. Education and Science, 43(194), 101-110.
 • Ashby, J. S. ve Rice, K. G. (2002). Perfectionism, dysfunctional attitudes, and self‐esteem: A structural equations analysis. Journal of Counseling & Development, 80(2), 197-203.
 • Balk, D. E., Bieling, P. J. ve Israeli, A. L. (1995). Adolescent development: Early through late adolescence. New York: Brooks-Cole.
 • Ballı, Ö. M., İlker, G. E. ve Arslan, Y. (2014). Achievement goals in Turkish High School PE setting: The predicting role of social physique anxiety. International Journal of Educational Research, 67, 30- 39.
 • Bardone, A. M., Moffitt, T. E., Caspi, A., Dickson, N., Stanton, W. R. ve Silva, P. A. (1998). Adult physical health outcomes of adolescent girls with conduct disorder, depression, and anxiety. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 37(6), 594-601.
 • Barnes, G. M. ve Welte, J. W. (1986). Patterns and predictors of alcohol use among 7-12th grade students in New York State. Journal of Studies on Alcohol, 47(1), 53-62.
 • Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173.
 • Baumrind, D. (1991). Effective parenting during the early adolescent transition. Family Transitions, 2(1), 111-162.
 • Berscheid, E., Dion, K., Walster, E. ve Walster, G. W. (1971). Physical attractiveness and dating choice: A test of the matching hypothesis. Journal of Experimental SocialPpsychology, 7(2), 173-189.
 • Blatt, S. J. (1995). The destructiveness of perfectionism: Implications for the treatment of depression. American Psychologist, 50(12), 1003-1020.
 • Burmaoğlu, S., Polat, M. ve Meydan, C. H. (2013). Örgütsel davranış alanında ilişkisel analiz yöntemleri ve Türkçe yazında aracılık modeli kullanımı üzerine bir inceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 13-26.
 • Burns, D. D. (1980). The perfectionist’s script for self-defeat. Psychology Today, 14(6), 34-52.
 • Cain, A. S., Bardone‐Cone, A. M., Abramson, L. Y., Vohs, K. D. ve Joiner, T. E. (2008). Refining the relationships of perfectionism, self‐efficacy, and stress to dieting and binge eating: Examining the appearance, interpersonal, and academic domains. International Journal of Eating Disorders, 41(8), 713-721.
 • Clay, D., Vignoles, V. L. ve Dittmar, H. (2005). Body image and self‐esteem among adolescent girls: Testing the influence of sociocultural factors. Journal of Research on Adolescence, 15(4), 451-477.
 • Coopersmith, S. (1991). Self esteem ınventories. Palo Alto: Consulting Psychologist Press, Inc.
 • Çiftçi, H. (2018), A comparison of self-esteem level of youth and adolescents: an examination on vocational school and vocational high school students. Electronic Journal of Social Sciences, 17(68), 1648-1665.
 • Dibartolo, P. M., Frost, R. O., Chang, P., Lasota, M. ve Grills, A. E. (2004). Shedding light on the relationship between personal standards and psychopathology: The case for contingent self worth. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 22(4), 237-250.
 • Dibartolo, P. M., Li, C. Y. ve Frost, R. O. (2008). How do the dimensions of perfectionism relate to mental health? Cognitive Therapy and Research, 32(3), 401-417.
 • Direktör, C. (2017). Koleje giriş sınavına hazırlanan çocuklarda başarı, benlik Saygısı, depresyon ve kaygının değerlendirilmesi. Lıfe Skills Journal of Psychology, 1(2), 94-102.
 • Doğan, T. (2009). Bilişsel ve kendini değerlendirme süreçlerinin sosyal anksiyete açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Doğan, T. (2011). Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin ergenlerden oluşan bir örneklemde incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 12-19. Online:http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Donovan, J. E., Jessor, R. ve Costa, F. M. (1991). Adolescent health behavior and conventionalityunconventionality: An extension of problem-behavior therapy. Health Psychology, 10(1), 52-61.
 • Dubois, D. L. ve Tevendale, H. D. (1999). Self-esteem in childhood and adolescence: Vaccine or epiphenomenon? Applied and Preventive Psychology, 8(2), 103-117.
 • Erözkan, A. (2009). The predictors of loneliness in adolescents. Elementary Education Online, 8(3), 809- 819. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Ferguson, C. J., Muñoz, M. E., Garza, A. ve Galindo, M. (2014). Concurrent and prospective analyses of peer, television and social media influences on body dissatisfaction, eating disorder symptoms and life satisfaction in adolescent girls. Journal of Youth and Adolescence, 43(1), 1-14.
 • Fitzsimmons-Craft, E. E., Harney, M. B., Brownstone, L. M., Higgins, M. K. ve Bardone-Cone, A. M. (2012). Examining social physique anxiety and disordered eating in college women. The roles of social comparison and body surveillance. Appetite, 59(3), 796-805.
 • Flett, G. L., Panico, T. ve Hewitt, P. L. (2011). Perfectionism, type a behavior, and self-efficacy in depression and health symptoms among adolescents. Current Psychology, 30, 105–116. doi: 10.1007/s12144-011-9103-4.
 • French, S. A., Story, M. ve Perry, C. L. (1995). Self‐esteem and obesity in children and adolescents: a literature review. Obesity, 3(5), 479-490.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C. ve Rosenblate, R. (1990). The Dimensional of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14 (5), 449-468.
 • Hamarta, E. ve Kozan, H. İ. Ö. (2017). Beliren yetişkinlikte beden imgesi: bağlanma ve sosyal görünüş kaygısının rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 63-81.
 • Hart, T. A., Flora, D. B. , Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C. ve Heimberg, R. G. (2008). Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment, 15(1), 48-59.
 • Hawkins, J. D., Catalano, R. F. ve Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112(1), 64-105.
 • Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 76(4), 408-420.
 • Hesapçıoğlu, S. T. (2017). Çocuk adli vakalarında karışıldığı iddia olunan suç tipleri ile benlik saygısı ve depresif belirtiler arasındaki ilişki. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 30, 331-337. doi: 10.5350/DAJPN2017300407.
 • Kang, J.-Y. M., Johnson, K. K. P. ve Kim, J. (2013). Clothing functions and use of clothing to alter mood. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 6(1), 43–52. doi:10.1080/17543266.2012.762428.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kılıç, M. ve Karakuş, Ö. (2016). The study of the relationships between social appearance anxiety, selfesteem and loneliness level among university students. Journal of Human Sciences, 13(3), 3837- 3852.
 • Kuhlberg, J. A., Peña, J. B. ve Zayas, L. H. (2010). Familism, parent-adolescent conflict, self-esteem, internalizing behaviors and suicide attempts among adolescent Latinas. Child Psychiatry & Human Development, 41(4), 425-440.
 • Kuru, A. (2018). Ön ergenlik dönemindeki üstün zekalı gençlerin empati algısının benlik saygısına etkisinin incelenemesi. 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri. İstanbul. 58-70.
 • Langlois, J. H. ve Stephan, C. W. (1981). Beauty and the beast: The role of physical attractiveness in the development of peer relations and social behavior. In S. S. Brehm, S. M. Kassin ve F. X. Gibbons (Eds.), Developmental social psychology: Theory and research (pp. 152–168). New York: Oxford University Press.
 • Levinson, C. A., Rodebaugh, T. L., White, E. K., Menatti, A. R., Weeks, J. W., Iacovino, J. M. ve Warren, C. S. (2013). Social appearance anxiety, perfectionism, and fear of negative evaluation. Distinct or shared risk factors for social anxiety and eating disorders? Appetite, 67, 125-133.
 • Lowery, S. E., Kurpius, S. E. R., Befort, C., Blanks, E. H., Sollenberger, S., Nicpon, M. F. ve Huser, L. (2005). Body image, self-esteem, and health-related behaviors among male and female first year college students. Journal of College Student Development, 46(6), 612-623.
 • Lunde, C. ve Frisén, A. (2011). On being victimized by peers in the advent of adolescence: Prospective relationships to objectified body consciousness. Body Image, 8(4), 309-314.
 • Mastro, S., Zimmer-Gembeck, M. J., Webb, H. J., Farrell, L. ve Waters, A. (2016). Young adolescents' appearance anxiety and body dysmorphic symptoms: Social problems, self-perceptions and comorbidities. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 8, 50-55.
 • McClure, A. C., Tanski, S. E., Kingsbury, J., Gerrard, M. ve Sargent, J. D. (2010). Characteristics associated with low self-esteem among US adolescents. Academic Pediatrics, 10(4), 238-244.
 • Mckinnon, D. P., Fairchild, A. J. ve Fritz, M. S. (2010). “Mediation Analysis”. Annual Review of Psychology, 59, 593-614.
 • Moshman, D. (2004). Adolescent rationality and development: Cognition, morality, identity. Psychology Press.
 • Otrar, M., Dönmez, D. ve Uzel, B. (2018). Orta ergenlik dönemindeki öğrencilerin benlik algılarının mükemmeliyetçilik düzeylerini yordama gücü. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235- 254.
 • Özbay, Y. ve Mısırlı-Taşdemir, Ö. (2003, Temmuz). Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya.
 • Özcan, H., Subaşı, B., Budak, B., Çelik, M., Gürel, Ş. C. ve Yıldız, M. (2013). Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders, 3(3), 107-113.
 • Özdemir, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinde benlik saygısının yordayıcısı olarak annelerinin depresyon, kaygı, stres ve benlik saygısı düzeyleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergsisi, 4(11), 1- 15.
 • Piko, B. F. ve Fitzpatrick, K. M. (2003). Depressive symptomatology among Hungarian youth: A risk and protective factors approach. American Journal of Orthopsychiatry, 73(1), 44-54.
 • Polce-Lynch, M., Myers, B. J., Kilmartin, C. T., Falck, R. F. ve Kliewer W. (1998). Gender and age patterns in emotional expression‚ body ımage‚ and self-esteem: A Qualitative Analysis. Sex Roles‚ 38‚11-12.
 • Portes, P. R. ve Zady, M. F. (2002). Self-esteem in the adaptation of Spanish-speaking adolescents: The role of immigration, family conflict, and depression. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 24(3), 296-318.
 • Sassaroli, S. ve Ruggiero, G. M. (2005). The role of stress in the association between low self‐esteem, perfectionism, and worry, and eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 37(2), 135-141.
 • Sebastian, C., Burnett, S. ve Blakemore, S. J. (2008). Development of the self-concept during adolescence. Trends in Cognitive Sciences, 12, 441–446. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.008.
 • Shafran, R. ve Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21(6), 879-906.
 • Sherry, S. B. ve Hall, P. A. (2009). The perfectionism model of binge eating: Test of an integrative model. Journal of Personality and Social Psychology, 96(3), 690-709. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1037/a0014528
 • Short, M. M., Mushquash, A. R. ve Sherry, S. B. (2013). Perseveration moderates the relationship between perfectionism and binge eating: A multi-method daily diary study. Eating Behaviors, 14(3), 394-396.
 • Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J. ve Ashby, J. (2001). The Revised almost perfect scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 130-145.
 • Sorotzkin, B. (1998). Understanding and treating perfectionism in religious adolescents. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 35(1), 87-95.
 • Strauss, R. S. (2000). Childhood obesity and self-esteem. Pediatrics, 105(1), 1-5. doi: 10.1542/peds.105.1.e15
 • Şahin, E., Barut, Y., Ersanli, E. ve Kumcagiz, H. (2014). Self-esteem and social appearance anxiety: An investigation of secondary school students. Online Submission, 4(3), 152-159.
 • Tekir, Ö., Yaşar, Ö., Çevik, C., Dikoğlu, M., ve Kaymak, Ö. G. (2018). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin depresyon ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 15-21.
 • Trzesniewski, K. H., Donnellan, M. B., Moffitt, T. E., Robins, R. W., Poulton, R. ve Caspi, A. (2006). Low self-esteem during adolescence predicts poor health, criminal behavior, and limited economic prospects during adulthood. Developmental psychology, 42(2), 381-390.
 • Tuncel, T. D. (2018). Türkiye’de 18- 25 yaş grubu üniversite öğrencileri arasında görülen depresyonun; benlik saygısı, aile bağlılığı, akademik başarı ve cinsiyet ile olan ilişkisi ve depresyonda olan bu öğrencilerin süresi sınırlı psikodinamik psikoterapi ile tedavisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(2), 74-96.
 • Turan, N. ve Tufan, B. (1987). Coopersmith benlik saygısı envanterinin geçerlilik-güvenilirlik çalışması. İstanbul XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları (14-18 Eylül), 816-817.
 • Üstündağ , M. F., Özcan, H., Yazla, E., Kıvrak, Y., Aydın, E. F. ve Yılmaz, M. (2017). Anxiety and depression symptoms, self-esteem and body ımage among patients with gynecological cancers: A cross-sectional study. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 7(3), 214-219.
 • Voelker, D. K., Reel, J. J. ve Greenleaf, C. (2015). Weight status and body image perceptions in adolescents: current perspectives. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 6, 149-158.
 • Vohs, K. D., Bardone, A. M., Joiner Jr, T. E. ve Abramson, L. Y. (1999). Perfectionism, perceived weight status, and self-esteem interact to predict bulimic symptoms: A model of bulimic symptom development. Journal of Abnormal Psychology, 108(4), 695-700.
 • Vohs, K. D., Voelz, Z. R., Pettit, J. W., Bardone, A. M., Katz, J., Abramson, L. Y. ve Joiner, T. E. (2001). Perfectionism, body dissatisfaction, and self-esteem: An interactive model of bulimic symptom development. Journal of Social and Clinical Psychology, 20(4), 476-497.
 • Von Soest, T., Kvalem, I. L., Roald, H. E. ve Skolleborg, K. C. (2009). The effects of cosmetic surgery on body image, self-esteem, and psychological problems. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 62(10), 1238-1244.
 • Wassef, A. ve Collins, M. L. (1995). Critique of school-and community-based programs. Adolescence, 30 (120), 757-777.
 • Webb, H. J. ve Zimmer‐Gembeck, M. J. (2014). The role of friends and peers in adolescent body dissatisfaction: A review and critique of 15 years of research. Journal of Research on Adolescence, 24(4), 564-590.
 • Wilburn, V. R. ve Smith, D. E. (2005). Stress, self-esteem, and suicidal ideation in late adolescents. Adolescence, 40(157), 33-45.
 • You, S., Shin, K. ve Kim, A. Y. (2017). Body image, self-esteem, and depression in Korean adolescents. Child Indicators Research, 10(1), 231-245.
 • Yörükoğlu, A. (2004). Gençlik çağı, ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar. (12. Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Zhao, X., Lynch, J. G. ve Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. Journal of Consumer Research, 37, 196-206.
APA ÇELİK E, GÜZEL H (2018). Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. , 235 - 256.
Chicago ÇELİK Esma,GÜZEL HALİME ŞENAY Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. (2018): 235 - 256.
MLA ÇELİK Esma,GÜZEL HALİME ŞENAY Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. , 2018, ss.235 - 256.
AMA ÇELİK E,GÜZEL H Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. . 2018; 235 - 256.
Vancouver ÇELİK E,GÜZEL H Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. . 2018; 235 - 256.
IEEE ÇELİK E,GÜZEL H "Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü." , ss.235 - 256, 2018.
ISNAD ÇELİK, Esma - GÜZEL, HALİME ŞENAY. "Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü". (2018), 235-256.
APA ÇELİK E, GÜZEL H (2018). Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(2), 235 - 256.
Chicago ÇELİK Esma,GÜZEL HALİME ŞENAY Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 16, no.2 (2018): 235 - 256.
MLA ÇELİK Esma,GÜZEL HALİME ŞENAY Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, 2018, ss.235 - 256.
AMA ÇELİK E,GÜZEL H Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 16(2): 235 - 256.
Vancouver ÇELİK E,GÜZEL H Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 16(2): 235 - 256.
IEEE ÇELİK E,GÜZEL H "Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, ss.235 - 256, 2018.
ISNAD ÇELİK, Esma - GÜZEL, HALİME ŞENAY. "Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Benlik Saygısının Aracı Rolü". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 16/2 (2018), 235-256.