Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 27-03-2020

Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Çevresel yenilik, bir ürünün üretiminden geri dönüşümüne kadarki süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkilerinazaltılmasını ya da yok edilmesini hedefleyen yenilikçi faaliyetlerdir. Bu kapsamda lojistik firmaları için de çevresel yenilikyaklaşımının önemli olduğu ifade edilebilir. Mevcut çalışmada lojistik firmalarının çevresel yenilik performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Çalışmanın amacına yönelik iki aşamalı bir Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımı kullanılmıştır. İlk aşamada literatürden elde edilen çevresel yenilik faktörleri, Bulanık AHP ile ağırlıklandırılmıştır. İkinci aşamada ise lojistik firmaları, çevreselyenilik performanslarına göre Bulanık VIKOR yöntemiyle sıralanmıştır.Bulgular: Analiz sonucunda elde edilen bulgular, lojistik firmalarının çevresel yenilik performansının değerlendirilmesindeen önemli iki faktörün sırasıyla yeşil tasarım ve yeşil enerji olduğunu ortaya koymuştur.Sonuç ve Öneriler: Başarılı yeşil tasarım uygulamaları, lojistik firmalarının çevresel etkileri önleme maliyetlerini düşürebilecektir. Özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve emisyon azaltıcı önlemlerin alınmasına yönelik yenilikler, lojistik firmalarınınpotansiyel çevresel etkilerini azaltacaktır.Özgün Değer: Türkiye’deki lojistik firmalarını çevresel yenilik performansları açısından değerlendiren ilk çalışma olmasınedeniyle çalışmanın ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

Evaluation of the Environmental Innovation Performances of Logistics Companies By The Fuzzy MCDM Approach

Öz:
Purpose: Environmental innovation is innovative activities which is aimed at reducing or eliminating the environmental impacts of a product from its production to recycling. In this context, it can be stated that the environmental innovation approach is important for logistics firms. It is aimed to evaluate the environmental innovation performance of logistics firms in this study. Methodology: A two-stage Multi Criteria Decision Making approach is used for this purpose. In the first stage, environmental innovation factors obtained from the literature are weighted by Fuzzy AHP. In the second stage, logistics firms are ranked according to the environmental innovation performances by Fuzzy VIKOR. Findings: The results of the analysis revealed that the two most important factors in evaluating the environmental innovation performance of logistics firms are green design and green energy respectively. Practical Implications: Successful green design practices can reduce the prevention costs for environmental impacts of logistics firms. In particular, innovations on the use of renewable energy and reducing the emissions will improve the potential environmental impacts of logistics firms in a positive way. Originality: This study provides an important contribution to the literature because it is the first study evaluating Turkish logistics firms in terms of environmental innovation performance in Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abareshi, A., Molla, A. (2013), “Greening Logistics and its Impact on Environmental Performance: An Absorptive Capacity Perspective”, International Journal of Logistics Research and Applications, 16(3), 209-226.
 • Acciaro, M., Vanelslander, T., Sys, C., Ferrari, C., Roumboutsos, A., Giuliano, G., Lam, J.S.L., Kapros, S. (2014), “Environmental Sustainability in Seaports: A Framework for Successful Innovation”, Maritime Policy & Management, 41(5), 480-500.
 • Aldakhil, A.M., Nassani, A.A., Awan, U., Abro, M.M.Q., Zaman, K. (2018), “Determinants of Green Logistics in BRICS Countries: An Integrated Supply Chain Model for Green Business”, Journal of Cleaner Production, 195, 861-868.
 • Al-Ghwayeen, W.S., Abdallah, A.B. (2018), “Green Supply Chain Management and Export Performance: The Mediating Role of Environmental Performance”, Journal of Manufacturing Technology Management, 29(7), 1233-1252.
 • Baki, R. (2018), “Literature Review on Green Supply Chain Management Concept and Problems During It’s Implementation”, The Journal of International Scientific Researches, 3(2), 114-122.
 • Bossle, M.B., De Barcellos, M.D., Vieira, L.M. (2016), “Why Food Companies Go Green? The Determinant Factors to Adopt Eco-innovations”, British Food Journal, 118(6), 1317-1333.
 • Büyükkeklik, A., Toksarı, M., Bülbül, H. (2010), “Çevresel Duyarlılık ve Yenilikçilik Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 373-393.
 • Chang, D. (1996), “Applications of the Extend Analysis Method on Fuzzy AHP”, European Journal of Operational Research, 95, 649-655.
 • Chen, F.T.S., Kumar, N. (2007), “Global Supplier Development Considering Risk Factors Using Fuzzy Extended AHP-Based Approach”, Omega International Journal of Management Science, 35(4), 417-431.
 • Chen, L.Y., Wang, T. (2009), “Optimizing Partners’ Choice in IS/IT Outsourcing Projects: The Strategic Decision of Fuzzy VIKOR”, International Journal of Production Economics, 120, 233-242.
 • Chen, Y-S., Chang, C-H., Wu, F-S., (2012), “Origins of Green Innovations: The Differences Between Proactive and Reactive Green Innovations”, Management Decision, 50(3), 368-398.
 • Cherrafi, A., Garza-Reyes, J.A., Kumar, V., Mishra, N., Ghobadian, A., Elfezazi, S. (2018), “Lean, Green Practices and Process Innovation: A Model for Green Supply Chain Performance”, International Journal of Production Economics, 206, 79-92.
 • Chu, Z., Wang, L., Lai, F. (2018), “Customer Pressure and Green Innovations at Third Party Logistics Providers in China: The Moderation Effect of Organizational Culture”, The International Journal of Logistics Management, https://doi.org/10.1108/IJLM-11-2017- 0294.
 • Cosimato, S., Troisi, O. (2015), “Green Supply Chain Management: Practices and Tools for Logistics Competitiveness and Sustainability. The DHL Case Study”, The TQM Journal, 27(2), 256-276.
 • Cui, L. (2017), “Fuzzy Approach to Eco-innovation for Enhancing Business Functions: A Case Study in China”, Industrial Management & Data Systems, 117(5), 967-987.
 • Çankaya, S.Y., Sezen, B. (2015), “Ekolojik Yenilik ile Sürdürülebilirlik Performansı Arasındaki İlişkide Çevresel Belirsizliğin Moderatör Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24): 111-134.
 • Çolak, M., Boyacı, A.İ. (2018), “A Fuzzy Logic Based Green Performance Evaluation Model for Automotive Industry”, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 13, 39-44.
 • Daldır, I., Tosun, Ö. (2018), “Bulanık WASPAS ile Yeşil Tedarikçi Seçimi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(4), 193-208.
 • Díaz-García, C., González-Moreno, A., Sáez- Martínez, F.J. (2015), “Eco-innovation: Insights From A Literature Review, Innovation: Management, Policy & Practice, 17(1), 6-23.
 • Doğru, A., Fışkın, C.S. (2016), “Relationship Between Green Logistics Tendency and Logistics Performance: A Comparative Case Study on Logistics Service Providers”, Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 2(1), 27-36.
 • El Baz, J., Laguir, I. (2017), “Third-Party Logistics Providers (TPLs) and Environmental Sustainability Practices in Developing Countries: The Case of Morocco”, International Journal of Operations & Production Management, 37(10), 1451-1474.
 • Fernando, Y., Wah, W.X. (2017), “The Impact of Eco-innovation Drivers on Environmental Performance: Empirical Results From The Green Technology Sector in Malaysia”, Sustainable Production and Consumption, 12, 27-43.
 • Foster, C., McMeekin, A., Mylan, J. (2012), “The Entanglement of Consumer Expectations and (Eco) Innovation Sequences: The Case of Orange Juice”, Technology Analysis & Strategic Management, 24(4), 391-405.
 • García-Pozo, A., Sánchez-Ollero, J.L., Ons-Cappa, M. (2018), “Impact of Introducing Eco-innovation Measures on Productivity in Transport Sector Companies”, International Journal of Sustainable Transportation, 12(8), 561-571.
 • Garza-Reyes, J.A., Villarreal, B., Kumar, V., Rui, P.M. (2016), “Lean and Green in The Transport and Logistics Sector-A Case Study of Simultaneous Deployment”, Production Planning & Control, 27(15), 1221-1232.
 • Govindan, K., Kannan, D., Shankar, M. (2015), “Evaluation of Green Manufacturing Practices Using a Hybrid MDCM Model Combining DANP with PROMETHEE”, International Journal of Production Research, 53, 1-28.
 • Green Jr, K.W., Zelbst, P.J., Meacham, J., Bhadauria, V.S. (2012),“Green Supply Chain Management Practices: Impact on Performance”, Supply Chain Management: An International Journal, 17(3), 290-305.
 • Gönül, M.S. (2011), “A Classification of Research on “Green Design”: The Journey To Sustainable Product-Service Systems”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 43-67.
 • Gören, H.G., Şenocak, A.A. (2018), “Macbeth Based Taguchi Loss Functions Approach for Green Supplier Selection: A Case Study in Textile Industry”, Tekstil ve Konfeksiyon, 28(2), 90-97.
 • Güngör, B., Felekoğlu, B. (2018), “Eko-verimlilik Kavramı, Gelişimi ve Uygulanma Süreci”, BAUN Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(3), 90-104.
 • Helo, P., Ala-Harja, H. (2018), “Green Logistics in Food Distribution-A Case Study”, International Journal of Logistics Research and Applications, 21(4), 464-479.
 • Huang, J-W., Li, Y-H. (2018), “How Resource Alignment Moderates the Relationship Between Environmental Innovation Strategy and Green Innovation Performance”, Journal of Business & Industrial Marketing, 33(3), 316-324.
 • Huang, Y-C., Yang, M-L. (2014), “Reverse Logistics Innovation, Institutional Pressures and Performance”, Management Research Review, 37(7), 615-641.
 • Isaksson, K., Huge‐Brodin, M., (2013), “Understanding Efficiencies Behind Logistics Service Providers’ Green Offerings”, Management Research Review, 36(3), 216-238.
 • Jaggernath, R., Khan, Z. (2015), “Green Supply Chain Management”, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 11(1), 37-47.
 • Kavin, L., Stentoft, J. (2017), “Fostering of Innovation within Green Growth Industries: How The Danish National Innovation Systems Affect Supply-Network Enabled Innovation”, International Journal of Energy Sector Management, 11(4), 574-594.
 • Klewitz, J., Zeyen, A., Hansen,E.G. (2012), “Intermediaries Driving Eco‐innovation in SMEs: A Qualitative Investigation”, European Journal of Innovation Management, 15(4), 442-467.
 • Kuo M.S., Liang, G.S., Huang, W.C. (2006), “Extension of The Multicriteria Analysis With Pairwise Comparison Under A Fuzzy Environment”, International Journal of Approximate Resoning, 43(3), 268-285.
 • Küçükoğlu, M. (2014), Sürdürülebilirlik ve Yeşil Yenilik Perspektifinde Türk İşletmelerinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Lam, J.S.L., Dai, J. (2015), “Environmental Sustainability of Logistics Service Provider: An ANP-QFD Approach”, The International Journal of Logistics Management, 26(2), 313- 333.
 • Leenders, M.A.A.M., Chandra, Y. (2013), “Antecedents and Consequences of Green Innovation in the Wine Industry: The Role of Channel Structure, Technology Analysis & Strategic Management, 25(2), 203-218.
 • Li, Y., Lim, M.K., Tseng, M-L. (2018), “A Green Vehicle Routing Model Based on Modified Particle Swarm Optimization For Cold Chain Logistics”, Industrial Management & Data Systems, https:// doi.org/10.1108/IMDS-07-2018-0314.
 • Lin, R-J., Chen, R-H., Huang, F-H. (2014), “Green Innovation in the Automobile Industry”, Industrial Management & Data Systems, 14(6), 886-903.
 • Marchet, G., Melacini, M., Perotti, S. (2014), “Environmental Sustainability in Logistics and Freight Transportation: A Literature Review and Research Agenda”, Journal of Manufacturing Technology Management, 25(6), 775-811.
 • Mele, C., Spena, T.R. (2015), “Eco-innovation Practices”, Journal of Organizational Change Management, 28(1), 4-25.
 • Navarro, P., Cronemyr, P., Huge-Brodin, M. (2018), “Greening Logistics by Introducing Process Management-A Viable Tool For Freight Transport Companies Going Green”, Supply Chain Forum: An International Journal, 19(3), 204-218.
 • Oltra, V. (2008), “Environmental Innovation and Industrial Dynamics: The Contributions of Evolutionary Economics”, Groupe de Recherche en Economie Theorique et Appliquee Working Papers, No: 2008-28.
 • Opricovic, S. (2011), “Fuzzy VIKOR with an Application to Water Resources Planning”, Expert Systems with Applications, 38, 12983-12990
 • Ozyoruk, B. (2018), “A Literature Survey on Green Supplier Selection”, The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), 2, 407-411.
 • Öztürk, A., Umit, K., Medeni, I.T., Ucuncu, B., Caylan, M., Akba, F., Medeni, T.D. (2011), “Green ICT (Informatıon and Communication Technologies): A Review of Academic and Practitioner Perspectives”, International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 3(1), 1-16.
 • Rennings, K. (2000), “Redefining Innovation–Eco-Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics”, Ecological Economics, 32, 319-332. Rennings, K., Rammer, C. (2010), “The Impact of Regulation-Driven Environmental Innovation on Innovation Success and Firm Performance”, ZEWDiscussion Paper, No.10- 065.
 • Sellitto, M.A. (2018), “Assessment of the Effectiveness of Green Practices in The Management of Two Supply Chains”, Business Process Management Journal, 24(1), 23-48.
 • Sureeyatanapas, P., Poophiukhok, P., Pathumnakul, S. (2018), “Green Initiatives for Logistics Service Providers: An Investigation of Antecedent Factors and The Contributions to Corporate Goals”, Journal of Cleaner Production, 191, 1-14.
 • Tacken, J., Rodrigues, V.S., Mason, R. (2014), “Examining CO2e Reduction within The German Logistics Sector”, The International Journal of Logistics Management, 25(1), 54-84.
 • Tan, X., Chen, Z., Yang, C., Wang, D. (2018), “Green Innovative Strategy of Logistics Enterprises Based On Hotelling Expansion Model, Journal of Interdisciplinary Mathematics, 21(4), 907-916.
 • Wiesmeth, H. (2019), “Stakeholder Engagement for Environmental Innovations”, Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.054.
 • Wu,G-C. (2013), “The Influence of Green Supply Chain Integration and Environmental Uncertainty on Green Innovation in Taiwan’s IT Industry”, Supply Chain Management: An International Journal, 18(5), 539-552.
 • Yiğit, S. (2014), “İnovasyonun Çevreci Yüzü ve Türkiye”, Yönetim ve Ekonomi, 21(1), 251-265.
 • Zailani, S., Iranmanesh, M., Nikbin, D., Jumadi, H.B. (2014), “Determinants and Environmental Outcome of Green Technology Innovation Adoption in the Transportation Industry in Malaysia”, Asian Journal of Technology Innovation, 22(2), 286-301.
 • Zhang, D., Rong,Z., Ji, Q. (2019), “Green innovation and firm performance: Evidence from listed companies in China”, Resources, Conservation & Recycling, 144, 48-55.
APA PEKER İ, AR I, BAKİ B (2019). Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. , 1 - 20.
Chicago PEKER İSKENDER,AR Ilker Murat,BAKİ Birdoğan Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. (2019): 1 - 20.
MLA PEKER İSKENDER,AR Ilker Murat,BAKİ Birdoğan Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. , 2019, ss.1 - 20.
AMA PEKER İ,AR I,BAKİ B Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. . 2019; 1 - 20.
Vancouver PEKER İ,AR I,BAKİ B Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. . 2019; 1 - 20.
IEEE PEKER İ,AR I,BAKİ B "Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi." , ss.1 - 20, 2019.
ISNAD PEKER, İSKENDER vd. "Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi". (2019), 1-20.
APA PEKER İ, AR I, BAKİ B (2019). Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 8(2), 1 - 20.
Chicago PEKER İSKENDER,AR Ilker Murat,BAKİ Birdoğan Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi 8, no.2 (2019): 1 - 20.
MLA PEKER İSKENDER,AR Ilker Murat,BAKİ Birdoğan Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, vol.8, no.2, 2019, ss.1 - 20.
AMA PEKER İ,AR I,BAKİ B Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi. 2019; 8(2): 1 - 20.
Vancouver PEKER İ,AR I,BAKİ B Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi. 2019; 8(2): 1 - 20.
IEEE PEKER İ,AR I,BAKİ B "Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi." Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 8, ss.1 - 20, 2019.
ISNAD PEKER, İSKENDER vd. "Lojistik Firmalarının Çevresel Yenilik Performanslarının Bulanık ÇKKV Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi". Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi 8/2 (2019), 1-20.