Yıl: 2019 Cilt: 13 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 198 - 213 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29329/mjer.2019.202.12 İndeks Tarihi: 08-04-2020

Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Öz:
Araştırma, 5. sınıf öğrencilerinin bağlam temelli öğrenmeye yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıylayapılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmı Samsun İlinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulun 5.sınıfında öğrenim gören 22 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. Uygulamada “Maddenin Değişimi” ünitesi 5Eöğrenme modeline dayalı bağlam temelli öğrenmeye yönelik olarak hazırlanan ders planlarıyla yürütülmüştür.Ders planlarında günlük yaşamdan bağlamlar içeren hikâyeler bulunmaktadır. Görüşmede kullanılmak üzere 2uzman görüşü alınarak 7 soru hazırlanmıştır. Uygulama sonunda rastgele seçilen 9 gönüllü öğrenciyle yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilerek analizaşamasında transkripsiyonu yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin betimsel analizi yapılarak her birsoruya verilen cevaplar gruplandırılarak tablolaştırılmış ve öğrenci cevaplarından doğrudan alıntılara yerverilmiştir. Araştırma sonucunda öğrenciler gerçek yaşam bağlamlarının bulunduğu hikâyelerdenhoşlandıklarını, hikâyelerle işlenen dersi daha çok sevdiklerini, hikâyeler sayesinde eğlenerek öğrendikleri vehikâyelerle ve daha iyi öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin ilgilerini çeken olaylarla kurulanbağlamlar içeren hikâyeleri daha çok hatırladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin bağlamtemelli öğrenmeye yönelik olumlu tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

Opinions of Secondary 5th Grade Students about Context Based Learning Applications

Öz:
The purpose of this research is to determine opinions of 5th grade students towards context based learning. Application part of the research was carried out with the participation of 22 students studying in the 5th grade in a secondary school affiliated to the Ministry of National Education in Samsun province. In application "Change of Substance" unit was carried out with lesson plans prepared according to context based learning based on 5E learning model. Lesson plans contain stories that include contexts from daily life. Seven interview questions were prepared by taking two experts’ opinions. The semi-structured interviews were carried out with nine randomly-selected volunteer students, which were transcribed during the analysis phase. The data that were obtained from the interviews were analyzed via descriptive analysis. Responses to each question were tabulated by grouping, and exemplified by direct quotes from the data. The findings indicate that the students like stories from real life contexts, like the lesson with stories better, learn by having fun, and learn better through stories. In addition, it was concluded that the students remembered the stories related to the contexts that attracted their attention. It was also found that the students had a positive attitude towards context based learning.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, B. (2011). Mikroorganizmalar konusunun farklı bağlamlar yardımıyla işlenmesinin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi (doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ayas, A., Çepni, ve & Akdeniz, A. R. (1993). The development of Turkish secondary science curriculum. Science Education, 77(4), 433-440.
 • Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: İki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 149- 155.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (13. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Baş, G., Şentürk, C. ve Ciğerci, F. M. (2016). Fen bilgisi dersine yönelik tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13-14 Ekim 2016, Bilecik.
 • Bulte, A. M. W., Westbroek, H. B., De Jong, O. ve Pilot, A. (2006). A research approach of designing chemistry education using authentic practices as context. International Journal of Science Education, 28(9), 1063-1086.
 • Choi, H. J. ve Johnson, S. D. (2005). The effect of context-based video instruction on learning and motivation in online courses. The American Journal of Distance Education, 19(4), 215-227.
 • Çekiç-Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerin etkisi (doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (genişletilmiş 3. baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Değermenci, A. (2009). Bağlam temelli dokuzuncu sınıf dalgalar ünitesine yönelik materyal geliştirme, uygulama ve değerlendirme (yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Demircioğlu, H., Bektaş, F. ve Demircioğlu, G. (2018). Sıvıların özellikleri konusunun bağlam temelli yaklaşımla öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 13-25.
 • Demircioğlu, H. ve Demircioğlu, G. (2005). Lise 1 öğrencilerinin öğrendikleri kimya kavramlarını değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 401-414.
 • Derman, A. ve Badeli, Ö. (2017). İlkokul 4. sınıf “saf madde ve karışım” konusunun öğretiminde 5E modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1860-1881.
 • Ellis, R. ve Gabriel, T. (2010). Context-based learning for beginners: CBL and non-traditional students. Research in Post-Compulsory Education, 15(2), 129-140.
 • Glynn, S. ve Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. R. E. Yager (Ed.), Best practices in professional development exemplary science (s. 75-84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press.
 • Gül, Ş., Keskin, B. ve Özay-Köse, E. (2016). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin madde bağımlılığı konusundaki bilgi düzeylerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 52-64.
 • Gül, Ş. ve Konu, M. (2018). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 32 (1) 45-68.
 • Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Study Science Education, 22(1), 1-41.
 • Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325.
 • Holbrook, J. (2014). A context-based approach to science teaching. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 152-154.
 • Holman, J. ve Pilling, G. (2004). Thermodynamics in context: A case study of contextualized teaching for undergraduates. Journal of Chemical Education, 81(3), 373-375.
 • Ingram, S. J. (2003). The effects of contextual learning instruction on science achievement of male and female tenth grade students (doctor of philosophy dissertation). The Graduate Faculty of the University of South Alabama.
 • İlhan, N. (2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context based) öğretim yaklaşımının etkisi (doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kara, F. ve Kefeli, N. (2018). Kavram haritaları kullanımının öğrencilerin başarı, mantıksal düşünme becerisi ve fen bilimlerine yönelik tutumlarına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2) 594-619.
 • Karslı, F. ve Kara-Patan, K. (2016). Effects of the context-based approach on students’ conceptual understanding: “the umbra, the solar eclipse and the lunar eclipse”. Journal of Baltic Science Education, 15(2), 246-260.
 • Karslı, F. ve Saka, Ü. (2017). 5. sınıf öğrencilerinin ‘besinleri tanıyalım’ konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli yaklaşımın etkisi. Elementary Education Online, 16(3), 900-916.
 • Keskin, F. ve Çam, A. (2019). Yaşam temelli REACT stratejisinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve fen okuryazarlığına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (49), 38-59.
 • Kistak, Ö. (2014). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin yasam temelli yaklaşımla öğretimi (yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Millar, R. ve Osborne, J. (1998). Beyond 2000: Science education for the future, (a report with ten recommendations), London: King’s College London, School of Education,
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151, 17 Şubat 2015.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325, 15 Kasım 2018. http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/Beyond%202000.pdf, 13 Kasım 2018.
 • Rayner, A. (2005). Reflections on context based science teaching: a case study of physics students for physiotherapy, Annual UniServe Science Blended Learning Symposium Proceedings, (poster presented), Sydney, Australia, 169-172.
 • Reid, N. (2000). The presentation of chemistry logically driven or applications-led?. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(3), 381-392.
 • Özay-Köse, E. & Çam, F. (2014). Biyoloji dersi için “yaşam temelli öğrenme” yaklaşımı ve içerikleri. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 4 (Özel Sayı 1), 1-17.
 • Sadi-Yılmaz, S. (2013). Kimyasal değişimler ünitesinin işlenmesinde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının etkileri (doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Sari, Ö. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanında bağlama dayalı yaklaşımın benimsendiği bir materyalin geliştirilmesi (yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (contextbased) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul.
 • Stewart, C. J. ve Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and practices (4th edition). Dubuque, Lowa: W.C. Brown Publishers.
 • Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi (doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ünal, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin yasam temelli yaklaşıma uygun olarak yürütülmesinin “madde-ısı” konusunun öğrenilmesine etkilerinin araştırılması (yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yaka, A. (1996). Tarihsel süreç içinde modern fen bilimleri eğitiminin Türk eğitim sistemine geç girmesinin nedenleri ve sonuçları, İzmir Buca Eğitim Fakültesi 1.Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 31-44.
 • Yayla, K. (2010). Elektromanyetik indüksiyon konusuna yönelik bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması (yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yıldırım, G. ve Gültekin, M. (2017). İlkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme uygulamaları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 81-101.
 • Yıldırım, H. İ. ve Kansız, F. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi-1. The Journal of Academic Social Science Studies, (60), 17-40.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA KARA F, Çelikler D (2019). Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. , 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
Chicago KARA Filiz,Çelikler Dilek Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. (2019): 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
MLA KARA Filiz,Çelikler Dilek Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. , 2019, ss.198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
AMA KARA F,Çelikler D Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. . 2019; 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
Vancouver KARA F,Çelikler D Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. . 2019; 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
IEEE KARA F,Çelikler D "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri." , ss.198 - 213, 2019. 10.29329/mjer.2019.202.12
ISNAD KARA, Filiz - Çelikler, Dilek. "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri". (2019), 198-213. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.12
APA KARA F, Çelikler D (2019). Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
Chicago KARA Filiz,Çelikler Dilek Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13, no.28 (2019): 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
MLA KARA Filiz,Çelikler Dilek Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.28, 2019, ss.198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
AMA KARA F,Çelikler D Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 13(28): 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
Vancouver KARA F,Çelikler D Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 13(28): 198 - 213. 10.29329/mjer.2019.202.12
IEEE KARA F,Çelikler D "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri." Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, ss.198 - 213, 2019. 10.29329/mjer.2019.202.12
ISNAD KARA, Filiz - Çelikler, Dilek. "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13/28 (2019), 198-213. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.12