Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 612 - 632 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26677/TR1010.2019.181 İndeks Tarihi: 15-04-2020

Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Son yıllarda küreselleşmenin etkisi tüketicilerin kahve tüketimi alışkanlıklarında da görülmeye başlanmıştır.Küreselleşmenin etkisiyle yerli ve yabancı zincir kahve kafelerin sektörün pazar payına dahil olması ve kahve tüketimoranının gün geçtikçe artmasıyla birlikte kahve kafe işletmelerinde geleneksel Türk kahvesi tüketiminin yanı sıra filtrekahve, americano, cappucino, espresso, mocha, cafe latte ve macchiato gibi kahve çeşitlerinin tüketimi de yaygınlaşmıştır.Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, tüketicilerin değişen kahve tüketim alışkanlıklarının ve Türk kahvesinin diğerkahve çeşitleri ile rekabet edebilirliğinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında, tüketicilerin kahve tüketim miktarları,kahve tüketim mekânları ve kahve tercihleri arasında Türk kahvesinin yeri ve önemi araştırılmaktadır. Araştırmanın anakütlesini Türkiye’de kahve tüketen bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi için kolayda örnekleme yöntemikullanılmış ve veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Potansiyel tüketicilerin kahve tüketim alışkanlıklarını belirlemekiçin online anket formu hazırlanarak 2017 yılı Haziran- 2018 yılı Aralık ayları içerisinde sosyal medya aracılığıylakatılımcılara doldurtulmuştur. 2013 yılında Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras listesine alınan Türk kahvesiningünümüzde yerli tüketicilerin tüketim tercihlerinde ne sıklıkla yer aldığı, neden tercih edildiği ve diğer kahve çeşitleri ilerekabetinin belirlenmesi bu araştırmanın temel nedenini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda katılımcıların düzenliolarak kahve tükettikleri ve en çok tercih edilen kahve türünün Türk kahvesi olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların kahvekafeleri ziyaret sıklıklarının genellikle ayda birkaç kez olduğu ve tercih edilen kahve kafe türlerinin çoğunlukla yerlizincirlerden (Kahve Dünyası, Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi, Gönül Kahvesi) oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Determination of Consumers' Tendencies to Visit Coffeehouses and of Their Changing Habits for Consuming Coffee: A Research on Traditional Turkish Coffee

Öz:
In recent years, the effect of globalization has begun to be seen in consumer’s coffee consumption habits. As the instant coffee consumption rate increases day by day consumption of coffee such as filter coffee, americano, cappucino, espresso, mocha, cafe latte and macchiato has become widespread as well as traditional Turkish coffee consumption in coffee shop chain businesses. The purpose of this research is to determine the changing coffee consumption habits of consumers and the competitiveness of Turkish coffee with other coffee varieties. Within the research, the place and the importance of Turkish coffee among consumers' coffee consumption quantities, coffee consumption places and coffee preferences are investigated. The main mass of the study is the individuals who consume coffee in Turkey. For the sample of the study, easy sampling method was used and data were obtained by questionnaire technique. An online questionnaire was prepared in order to determine the coffee consumption habits of potential consumers and it was filled with participants through social media during June 2017- December 2018. The main reason of this research is to determine Turkish Coffee’s, which is taken on the list of the intangible cultural heritage of Turkey in the year of 2013, consumption frequency, consumption reasons and its competition situation with other coffee types. As a result of the study, it was determined that the participants used coffee regularly and the most preferred type of coffee was Turkish coffee. It has been concluded that the frequencies of visiting coffee cafes are usually a few times a month, and that the coffee cafes are preferred mostly from local chains (Kahve Dünyası, Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi, Gönül Kahvesi).
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, M., Türk, E. ve Gökmen, V. (2014). Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(3): 28-34.
 • Akyol, G. Y. (2009). Türkiye’de Kahve Mağazalarında Standardizasyon ve Lokalizasyonun Pazarlama Taktiği Olarak Uygulanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Aguirre, J. (2016). Culture, Health, Gender and Coffee Drinking: a Costa Rican Perspective. British Food Journal, 118(1): 150-163.
 • Bajmaku, A. (2014). Kahve Kültürü ve Kahvehane Mekanlarının Sosyo Kültürel ve Politik Yaklaşımlar ile Popüler Kültür Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Kosova Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bilge, E. (2010). Evliya Çelebi’den Hareketle Kahvehanelerden Cafelere Dönüşüm. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Burge, S. A. (2013). The Motivational Reasons Behind Consumer Choice in Branded Coffee shops. [Online] https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/reinvention/issues/bcur2013specialissue /burge/ [Erişim Tarihi: 02.06.2017].
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Sakarya Kitabevi.
 • Çakıcı, C. ve Şimşek, N. (2017). Çay ve Kahve Hangi Durumlarda Neden Tüketilir, Hangi Duyguları Çağrıştırır?. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan 2017, Gaziantep, Türkiye. 377-388.
 • Durmuş, E. (2010). Kahve Kültürü Ekseninde Günümüz “Kafe”lerine- Nişantaşı Merkezli - Bakış. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fendal, D. (2012). Türkiye’deki Kahve ve Mutfak Kültürünün Dönüşümü Üzerinden Küreselleşme Sürecinde Küresel ve Yerel Kültürün Etkileşim ve Eklemlenişi. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2(Özel Sayı): 147-180.
 • Hung, L. (2012). A Study of Consuming Behaviors of Budget Coffee. Business and Management Research, 1(1): 48-61.
 • https://blog.jakpat.net/indonesian-coffee-drinking-habit-survey-report/ [Erişim Tarihi: 02.06.2017].
 • http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=e54223de-a37f-4335-9681-24aabd8d0799 [Erişim Tarihi: 02.06.2017].
 • http://www.marketest.co.uk/market-research-questionnaire/483/coffee [Erişim Tarihi: 02.06.2017].
 • https://www.surveymonkey.com/r/QWBMVH9 [Erişim Tarihi: 02.06.2017].
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30709 [Erişim Tarihi: 17.04.2019].
 • İnce, E. (2018). Türkiye’de Popüler Kültürle Değişen Kahve Kültürü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Koç, B. (2017). Attitudes and Behaviors of Young Consumers About Instant Coffee Consumption. İktisadiyat, 1(1): 51-60.
 • Klein, L. E. (1996). Coffeehouse Civility, 1660-1714: An Aspect of Post-Courtly Culture in England. Huntington Library Quarterly, 59(1): 30-51.
 • Lanfranchi, M., Giannetto, C. and Dimitrova, V. (2016). Evolutionary Aspects of Coffee Consumers’ Buying Habits: Results of a Sample Survey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (5): 705–712.
 • Pet, E., Iancu, T., Ruset, C., Milin, A., Buzamat, G., and Buzila, N. (2009). Research Concerning the Behaviour of The Coffee Consumer. Bulletin UASVM Horticulture, 66(2): 362-365.
 • Tucker, C. M. (2011). Coffee Culture: Local Experiences, Global Connections. New York: Routledge.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Genişletilmiş 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ürer, H. (2010). Osmanlı'da Kahve/Kahvehane Kültürü ve Salihli'den Bir Kahvehane Örneği "Himaye-İ Etfal". Sanat Tarihi Dergisi, 12(2): 1-26.
 • Şahbaz, S. (2007). Geçmişten Günümüze Kahvehaneler, Kahvehanelerin Sosyal Yasamdaki Yeri ve Önemi: Aydın Merkez Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Taştan, Y. K. (2009). Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü. Akademik Bakış Dergisi, 2(4): 53-86.
 • Yıldız, M. C. (2010). Coffeehouses as an Informal Education Institution and Coffeehouses of Egypt. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9: 1362–1367.
 • Yılmaz, E., Oraman, Y., Özdemir, G., Arap, S., Yılmaz İ. (2016). Türk Kahvesi Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Kongre Kitabı, 457-473.
 • Yüksel, A. ve F. Yüksel. (2004). Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Turhan Kitabevi.
APA KARAMAN N, KILIÇ A, AVCIKURT C (2019). Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. , 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
Chicago KARAMAN Nilgün,KILIÇ ARZU,AVCIKURT Cevdet Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. (2019): 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
MLA KARAMAN Nilgün,KILIÇ ARZU,AVCIKURT Cevdet Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. , 2019, ss.612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
AMA KARAMAN N,KILIÇ A,AVCIKURT C Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. . 2019; 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
Vancouver KARAMAN N,KILIÇ A,AVCIKURT C Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. . 2019; 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
IEEE KARAMAN N,KILIÇ A,AVCIKURT C "Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma." , ss.612 - 632, 2019. 10.26677/TR1010.2019.181
ISNAD KARAMAN, Nilgün vd. "Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma". (2019), 612-632. https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.181
APA KARAMAN N, KILIÇ A, AVCIKURT C (2019). Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
Chicago KARAMAN Nilgün,KILIÇ ARZU,AVCIKURT Cevdet Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no.3 (2019): 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
MLA KARAMAN Nilgün,KILIÇ ARZU,AVCIKURT Cevdet Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, 2019, ss.612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
AMA KARAMAN N,KILIÇ A,AVCIKURT C Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(3): 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
Vancouver KARAMAN N,KILIÇ A,AVCIKURT C Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(3): 612 - 632. 10.26677/TR1010.2019.181
IEEE KARAMAN N,KILIÇ A,AVCIKURT C "Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma." Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, ss.612 - 632, 2019. 10.26677/TR1010.2019.181
ISNAD KARAMAN, Nilgün vd. "Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma". Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3/3 (2019), 612-632. https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.181