Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi

Yıl: 2019 Cilt: 46 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 461 - 469 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5798/dicletip.620481 İndeks Tarihi: 21-04-2020

Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi

Öz:
Giriş: Son yıllarda artan aterosklerotik kalp hastalığı insidansı ile orantılı olarak, dünyada ve ülkemizde kardiyakcerrahi giderek artan sayıda hastaya uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkilienfeksiyon (SBİE)’lar ise ileri yaş ve komorbiditeleri olan bu hasta grubunda mortalitenin önemli bir nedenidir.Literatürde bu enfeksiyonların sıklığı %2,25-24,9 arasında bildirilmektedir. Çalışmamızda kardiyak cerrahi sonrasıSBİE gelişen hastaların risk faktörlerinin, mikrobiyolojik özelliklerinin ve mortalite oranlarının retrospektif olarakdeğerlendirilmesi amaçlandı.Yöntemler: Çalışmamıza Ocak 2013- Eylül 2018 tarihleri arasında açık kalp cerrahisi ameliyatı olan 744 erişkinhastada gelişen 36 SBİE dahil edildi. Olguların demografik bilgileri, olası SBİE risk faktörleri, etken mikroorganizmalarve antibiyotik duyarlılıkları, mortaliteleri hastane kayıtları ve enfeksiyon kontrol komitesi sürveyans dosyalarındanretrospektif olarak değerlendirildi. Üreyen bakteri türleri ve antibiyotik duyarlılıkları VITEK® 2 (bioMérieux,Marcyl’Etoile, Fransa) otomatize sistemi ile tanımlandı.Bulgular: Ortalama SBİE hızı %4,8 (36/744), cerrahi alan enfeksiyon (CAE) hızı %2.9 (22/744) olarak saptandı.Enfeksiyon gelişen 32 hastanın 21’sine (%65,6) koroner arter by-pass cerrahisi uygulandı.Olguların 23 (%71,9)’üerkek, ortalama yaşları 62.2 (38-80) olup, 22 (%68,8)’sinin ASA skoru ≥3 idi. Ortalama vücut kitle indeksi 24,8,11(%34,4)’i obez hastalardan oluşmaktaydı. Yirmi yedi (%84,3) hastada en az bir komorbidite vardı ve en sıkkomorbidite %43,7 oranında diyabetti. Enfeksiyonların dağılımı sırası ile; %61,1’i (CAE), %24,9’u pnömoni, %8,2’sikan dolaşımı enfeksiyonu, %5,5’i idrar yolu enfeksiyonu idi. Etyolojiden sorumlu mikroorganizmalar %77,8 (28/36)enfeksiyonda izole edilebildi ve en baskın etken; %55,6 (20/36) ile gram negatif mikroorganizmalar idi. Sağlık bakımıile ilişkili enfeksiyon gelişenlerde%28,1(9/32)oranında mortalite gelişti. Sonuç: Çalışmamızda tek merkezin kalp ameliyatları sonrasında gelişen SBİE’larını paylaştık. SBİE’ların gelişimiaçısından en temel risk faktörleri; ileri yaş, yüksek ASA (AmericanSociety of Anestesiology) skoru, diyabet, obezite,internalmammarian arter kullanımı, uzayan ameliyat süresi, intraoperatif kan ve kan ürünü kullanımı, postoperatifhiperglisemik seyir, uzayan mekanik ventilasyon süresidir. Literatürdeki büyük olgu volümlü çalışmasonuçları da bizim sonuçlarımızı desteklemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Mikrobiyoloji Üroloji ve Nefroloji Kalp ve Kalp Damar Sistemi Pediatri Cerrahi

Evaluation of healthcare associated infections after cardiac surgery-single center experience

Öz:
Objective: In proportion to the increased incidence of atherosclerotic heart disease in recent years, cardiac surgery are being applied to an increasing number of patients. The healthcare associated infections (HAIs) after these operations are an important cause of mortality in these patients with advanced age and comorbidities. Reported incidence of these infections ranges from 2.25% to 24.9%. Aim of this study was to evaluate the risk factors, microbiological characteristics and mortality rates of patients who developed HCAI after cardiac surgery retrospectively. Method: The study included 36 HCAIs that developed in 744 adult patients who underwent open heart surgery between January 2013-September 2018. Demographic data of the patients, possible risk factors, etiologic microorganisms, antibiotic susceptibilities and mortality were evaluated retrospectively. Isolated bacteria and their antibiotic susceptibility were identified using VITEK® 2 system (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France). Results: The mean HAI rate was 4.8% (36/744) and the rate of surgical site infection (SSI) was 2.9% (22/744). Coronary artery bypass grafting was performed in 21(% 65.6) of 32 patients. Twenty three (71.9%) of the cases were male and the mean age was 62.2, 22 (68.8%) had an ASA (American Society of Anestesiology) score of ≥3. The mean body mass index was 24.8 and 11(34.4%) were obese patients. Twenty seven (84.3%) patients had at least one comorbidity and the most common was 43.7% diabetes. Distribution of infections are; 61.1% SSI, 24.9% pneumonia, 8.2% bloodstream infection and 5.5% urinary tract infection. Etiologic agent was identified in 77.8% of infections and 55.6% were gram-negative microorganisms. Mortality was 28.1% in patients who developed HAIs. Conclusion: We shared the HAIs of a single center after cardiac surgery. The most important risk factors HAIs are; advanced age, high ASA score, diabetes, obesity, internal mammarian artery use, prolonged operation time, intraoperative erythrocyte use, post-operative hyperglycemia, prolonged mechanical ventilation which were similar in high volumestudies inliterature.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Mikrobiyoloji Üroloji ve Nefroloji Kalp ve Kalp Damar Sistemi Pediatri Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Lola I, Levidiotou S, Petrou A, Arnaoutoglou H, Apostolakis E, Papadopoulos GS. Are there in dependent predisposing factors for post operative infections following open heart surgery?. J Cardiothorac Surg. 2011; 6: 151.
 • 2. Davoudi A, Najafi N, Alian S,et all. Resistancepattern of antibiotics in patient under wentopen heart surgery with nosocomial infection in north of Iran. Glob J Health Sci. 2015; 8: 288-97.
 • 3. De Santo LS, Bancone C, Santarpino G,et all. Microbiologically documented nosocomial infection saftercardiac surgery: an 18-month prospective tertiarycarecentrereport. Eur J CardiothoracSurg. 2008; 33: 666-72.
 • 4. Andrioli ER,Cavalheiro RA,Furtado GC, Gomes WJ,Medeiros EA. Healthcare-associated infections in the post operative period after cardiac surgery.Int J Infect Control 2018; 14: 1-10
 • 5. Sahu MK, Siddharth B, Choudhury A, et all.Incidence, microbiological profile of nosocomial infections, and the irantibiotic resistancepatterns in a high volume cardiacsurgical intensive careunit. Ann Card Anaesth. 2016; 19: 281-7.
 • 6. Heydarpour F, Rahmani Y, Heydarpour B, Asadmobini A. Nosocomial infectionsand antibiotic resistancepattern in open-heart surgery patients at Imam Ali Hospital in Kermanshah, Iran. GMS HygInfect Control. 2017; 12: Doc07.
 • 7. O'Keefe S, Williams K, Legare JF. Hospital-acquired infections after aardiac surgery and current physicianpractices: a retro spectivecohortstudy.J Clin MedRes. 2017; 9: 10-6.
 • 8. Şimşek Yavuz S. Kardiyoloji ve kardiyak cerrahi ünitelerinde görülen hastane enfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2003; 7: 168-88.
 • 9. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN Surveillance Definition of Healthcare-Associated Infection and Criteria for Specific Types of Infections in the Acute Care Setting.Am J Infect Control 2008; 36: 309-32.
 • 10. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, et all. Multidrug-resistant, extensivelydrug resistant and pandrug-resistantbacteria: An international expert proposalforinterim Standard definitions for acquiredresistance. Clin Microbiol Infect. 2012; 18: 268-81.
 • 11. Cove ME, Spelman DW, MacLaren G. Infectiouscomplications of cardiac surgery: a clinical review. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2012; 26: 1094- 100
 • 12. Davoudi A, Najafi N, Alian S, et all.ResistancePattern of Antibiotics in Patient Underwent Open Heart Surgery With Nosocomial Infection in North of Iran. Glob J HealthSci. 2015; 8: 288-97.
 • 13. Coşkun D, Aytaç J.Kardiyovasküler cerrahi sonrası gelişen nozokomiyal enfeksiyonların değerlendirilmesi. Anatol J Cardiol. 2007; 7: 164-68.
 • 14. Şimşek-Yavuz S,Biçer Y, Yapıcı N ve ark. Kardiyak cerrahi ameliyatlardan sonra gelişen hastane enfeksiyonları: sürveyans ve risk faktörlerinin analizi. Klimik Dergisi. 2005; 18: 103-10.
 • 15. Göl MK, Karahan M, Ulus AT, et all. Bloodstream, respiratory, and deep surgicalwoundinfections after open hearts urgery. J CardSurg. 1998; 13: 252-9.
 • 16. Figuerola-Tejerina A, Rodríguez-Caravaca G, Bustamante-Munguira J, María San Román-Montero J, Durán-Poveda M. Epidemiologicalsurveillance of surgical site infection and its risk factors in cardiac surgery: a prospective cohortstudy. Rev Esp Cardiol (EnglEd). 2016; 69: 842-8.
 • 17. Rebollo MH, Bernal JM, Llorca J, Rabasa JM, Revuelta JM. Nosocomialinfections in patients having cardio vascular operations: a multivariate analysis of risk factors. J Thorac Cardiovasc Surg. 1996; 112: 908-13.
 • 18. Musallam E. Thepredictors of surgical site infection post cardiacsurgery: a systematic review. J VascNurs. 2014; 32: 105-18.
 • 19. Kirkland KB, Bridges JP, Trivette SL, Wilkinson WE, Sexton DJ.Theimpact of surgical site infections in the 1990: attributablemortality, excesslength of hospitali zationandextracosts. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999; 20: 725-30.
 • 20. Cristofolini M, Worlitzsch D, Wienke A, Silber RE, Borneff-Lipp M.Surgical site infections after coronaryartery bypass graftsurgery: incidence, perioperative hospitalstay, readmissions, and revision surgeries. Infection. 2012; 40: 397-40.
 • 21. Lepelletier D, Perron S, Bizouarn P,et all. Surgical-site infection after cardiac surgery: incidence, microbiology, and risk factors. Infect Control HospEpidemiol. 2005; 26: 466-72.
 • 22. Yap CH, Mohajeri M, Yii M. Obesityandearlycomplications after cardiac surgery. Med J Aust. 2007; 186: 350-4.
 • 23. Huttunen R, Karppelin M, Syrjänen J.Obesityandnosocomia linfections. J HospInfect. 2013; 85: 8-16.
 • 24. Casqueiro J, Casqueiro J, Alves C. Infections in patients with diabetes mellitus: A review of pathogenesis. Indian J Endocrinol Metab. 2012;16 Suppl 1: S27-36.
 • 25. Kotnis-Gąska A, Mazur P, Olechowska-Jarząb A, et all. Sternalwound infections following cardiac surgery and their management: a single-centrestudy from the years 2016-2017. Kardiochir TorakochirurgiaPol. 2018; 15: 79-85.
 • 26. Michalopoulos A, Geroulanos S, Rosmarakis ES, Falagas ME. Frequency, characteristics, andpredictors of microbiologically documented nosocomial infections after cardiac surgery. Eur J CardiothoracSurg. 2006; 29: 456-60.
 • 27. Taş S, Yazıcı D,Antal Dönmez A, ve ark.Açık kalp cerrahisi hastalarında diyabet ve kan glukozu kontrolünün cerrahi alan enfeksiyonları üzerine etkisi. Kosuyolu Kalp Derg. 2013; 16: 199-204.
 • 28. Sajja LR. Strategiestoreducedeepsternalwound infection after bilateralinternalmammaryartery grafting. Int J Surg. 2015; 16(Pt B): 171-8.
 • 29. Pick AW, Orszulak TA, Anderson BJ, Schaff HV. Single versusbilateralinternalmammaryartery grafts: 10-year outco meanalysis. AnnThoracSurg. 1997; 64: 599–605.
 • 30. Horvath KA, Acker MA, Chang H, et all.Blood transfusionandinfectionaftercardiacsurgery. AnnThoracSurg. 2013; 95: 2194-201.
 • 31. Gelijns AC, Moskowitz AJ, Acker MA, et all. Management practicesandmajorinfections after cardiac surgery. J Am Coll Cardiol. 2014; 64: 372-81.
APA Karakoç Z (2019). Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. , 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
Chicago Karakoç Zehra Çağla Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. (2019): 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
MLA Karakoç Zehra Çağla Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. , 2019, ss.461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
AMA Karakoç Z Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. . 2019; 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
Vancouver Karakoç Z Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. . 2019; 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
IEEE Karakoç Z "Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi." , ss.461 - 469, 2019. 10.5798/dicletip.620481
ISNAD Karakoç, Zehra Çağla. "Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi". (2019), 461-469. https://doi.org/10.5798/dicletip.620481
APA Karakoç Z (2019). Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi, 46(3), 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
Chicago Karakoç Zehra Çağla Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi 46, no.3 (2019): 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
MLA Karakoç Zehra Çağla Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi, vol.46, no.3, 2019, ss.461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
AMA Karakoç Z Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(3): 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
Vancouver Karakoç Z Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(3): 461 - 469. 10.5798/dicletip.620481
IEEE Karakoç Z "Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi." Dicle Tıp Dergisi, 46, ss.461 - 469, 2019. 10.5798/dicletip.620481
ISNAD Karakoç, Zehra Çağla. "Kardiyak cerrahi sonrası gelişen sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların değerlendirilmesi-tek merkez deneyimi". Dicle Tıp Dergisi 46/3 (2019), 461-469. https://doi.org/10.5798/dicletip.620481