Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi

Yıl: 2019 Cilt: 49 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 191 - 196 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/TMCD.2019.191 İndeks Tarihi: 30-04-2020

Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Çalışmamızda, fakültemizde, menenjit tanısı almış erişkin hastalar arasında hastane kökenli ve toplumkökenli bakteriyel menenjit olgularının belirlenmesi ve bu olgularda Neisseria meningitidis, Streptococcuspneumoniae, Haemophilus influenzae, Grup B Streptokok ve Listeria monocytogenes’in saptanmasında multipleks PZR’nin kültüre göre avantajlı olup olmadığının gösterilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Çalışmamız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Şubat 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında başvuran ve menenjit ön tanısı alan 100 erişkin hastanın beyin omurilik sıvısı(BOS) örneği ile gerçekleştirilmiştir. Örnekler 2 tüpe alınmıştır. Birinci tüpteki BOS örneğinin önce makroskobikincelemesi yapılmış, daha sonra, hücre sayımı, Gram boyama, direkt antijen tayini ve besiyerlerine ekim işlemigerçekleştirilmiştir. İkinci tüpteki örnek ise, kan kültürü şişesine (BD Bactec FX) ekilerek 37°C’de inkübe edilmiştir. Üreyen bakteriler, standart klinik mikrobiyoloji yöntemleri kullanılarak tanımlanmış ve gereği halinde APİ(BioMérieux, Fransa) kitleri ile ileri tanımlamaya gidilmiştir. Moleküler testlerle bakteri izolasyonu için SeeplexMeningitidis-B Ace Detection kiti (Seegene Inc., Kore) kullanılmıştır. BOS örneklerinde mL’de 200’den fazla lökosit görülmesi ve PNL hakimiyeti menenjit tanısını desteklemiştir.Bulgular: BOS örneklerinden berrak olan 66 örneğin 8’inde (%12.1), ksantokromik olan 12 örneğin 4’ünde (%30)ve bulanık olan 22 örneğin 9’unda (%40.9) bakteri saptanmıştır. Çalışma grubumuzdaki hastane kaynaklı erişkinmenenjitli hastaların BOS örneklerinde Gram pozitif bakterilerden en sık metisilin dirençli koagülaz negatifstafilokokların (n=6, %30), Gram negatif bakterilerden ise Klebsiella spp.nin (n=4, %20) ürediği belirlenmiştir.Toplum kaynaklı menenjit tanısı alan 1 olguda ise multipleks PZR ile S. pneumoniae saptanmıştır.Sonuç: Giderek azalan toplum kökenli menenjitlerde etken mikroorganizmanın tespiti için yapılan çalışmalarınbugün artık yalnızca kültür yöntemine dayandırılmaması gerektiği, PZR yönteminin bu alanda sağladığı avantajlardan yararlanılması gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları

Determination of Bacterial Meningitis Agents by Culture and PCR in Patients Diagnosed with Meningitis

Öz:
Objective: We aimed to determine the community-acquired bacterial meningitis and nosocomial bacterial meningitis cases in patients diagnosed with meningitis in our hospital. At the same time we aimed to determine in these cases whether multiplex PCR was advantageous in the detection of Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Group B Streptococcus and Listeria monocytogenes compared to culture. Methods: Our study was performed with cerebrospinal fluid (CSF) samples of 100 adult patients admitted to Cerrahpaşa Medical Faculty between February 2012 and June 2013 and were diagnosed as meningitis. Samples were taken in two tubes. From the first tube, macroscopic examination of the CSF sample was performed, followed by inoculation, cell counting, Gram staining and direct antigen determination. The sample in the 2nd tube was inoculated in a blood culture flask (BD Bactec FX) and was incubated at 37°C. Bacteria were identified using standard clinical microbiology methods and further identification was made with API (BioMérieux, France) kits. Additionally, Seeplex Meningitis-B Ace Detection kit (Seegene Inc., Korea) was used for molecular detection. The presence of more than 200 leukocytes in the CSF samples and the predominance of PNL supported the diagnosis of meningitis. Results: Bacteria were detected in eight of 66 clear CSF samples (12.1%), in four of 12 xanthochromic CSF samples (30%) and in nine of 22 blurred CSF samples (40.9%). In CSF samples of cases with nosocomial meningitis, the most common bacteria were methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci (n=6, 30%), and Klebsiella spp. (n=4, 20%). In one patient with community-acquired meningitis S. pneumoniae was isolated by multiplex PCR. Conclusion: Determination of bacteria causing community-acquired meningitis should not be based solely on the culture method, the advantages of PCR method should be utilized.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Parlak M. Toplumda Edinilmiş Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşımlar. İU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi. 2008(61):151-64.
 • 2. Tunkel AR, Scheld WM. Acute meningitis. In: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE (Eds.) Mandell, Douglas and Bennetts Principles and Practice of Infectious Diseases. Philadelphia: Elsevier, 2005:1083-126.
 • 3. Karakartal G, Altay G, Arısoy ES, Doğanay M. Menenjitler In: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (Eds). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2002:985-1018.
 • 4. Tülek N, Tanyel E. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarına Genel Bakış. In: Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M (Eds.) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri; 2008:1375-90.
 • 5. Tunkel AR. Approach to the patients with central nervous system infection. In: Mandel LG, Bennett JE, Dolin R (Eds.) Principles and Practices of Infectious Diseases. Philadelphia: Elsevier, 2005:1079-83.
 • 6. Özdal GZ. 2000-2005 Yılları arasında kliniğimize başvuran meningokoksik hastalıklı olguların değerlendirilmesi [Tıpta uzmanlık tezi]. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, 2006.
 • 7. History of meningococcal meningitis. [https://www. news-medical.net/health/History-of-Meningitis.aspx]. (Erişim tarihi: Ağustos 15, 2018).
 • 8. Laval CA, Pimenta FC, de Andrade JG, Andrade SS, de Andrade AL. Progress towards meningitis prevention in the conjugate vaccines era. Braz J Infect Dis. 2003;7(5):315-24.
 • 9. Seth R, Murthy PS, Sistla S, Subramanian M, Tamilarasu K. Rapid and accurate diagnosis of acute pyogenic meningitis due to Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae Type b and Neisseria meningitidis using a multiplex PCR assay. J Clin Diagn Res. 2017;11(9):FC01-4. https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/28114.10532
 • 10. Lai WA, Chen SF, Tsai NW, et al. Clinical characteristics and prognosis of acute bacterial meningitis in elderly patients over 65: a hospital-based study. BMC Geriatr. 2011;11(1):91. https://doi.org/10.1186/1471-2318-11-91
 • 11. Kim HI, Kim SW, Park GY, et al. The causes and treatment outcomes of 91 patients with adult nosocomial meningitis. Korean J Intern Med. 2012;27(2):171. https://doi.org/10.3904/kjim.2012.27.2.171
 • 12. Logigan C, Mihalache D, Turcu T. Clinical study of 57 cases of nosocomial meningitis. J Prevent Med. 2008;16(1-2):59-68.
 • 13. Lu CH, Chang WN, Chang HW. Adults with meningitis caused by viridans streptococci. Infection. 2001;29(6): 305-9. https://doi.org/10.1007/s15010-001-1005-1
 • 14. Sümer Z, Bakıcı Z, Özüm Ü. Menenjit ön tanılı hastaların BOS örneklerinin bir yıllık bakteriyolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi. CÜ Tıp Fak Derg. 2000;22(3):127-30.
 • 15. Sarguna P, Lakshmi V. Ventriculoperitoneal shunt infections. Indian J Med Microbiol. 2006;24(1):52. https://doi.org/10.4103/0255-0857.19896
 • 16. Üsküdar Güçlü A, Kılıç A, Küçükkaraaslan A, Baysallar M, Doğancı L. Beyin omurilik sıvılarından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Gülhane Tıp Derg. 2005;47(2):204-8.
 • 17. Bulut C, Tekiner A, Yetkin MA, Hatipoğlu CA, Bayar MA, Tulek N. Beyin cerrahi girişimleri sonrası gelişen hastane kökenli menenjitlerin değerlendirilmesi. Hastane İnfeks Derg. 2005;9(4):218-4.
 • 18. Palabiyikoglu I, Tekeli E, Cokca F, et al. Nosocomial meningitis in a university hospital between 1993 and 2002. J Hosp Infect. 2006;62(1):94-7. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2005.06.010
 • 19. Saba R, İnan D, Günseren F, Özçelik FT, Mamıkoğlu L. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde nozokomiyal menenjitler. Hastane İnfeks Derg. 2000;4:47-50.
 • 20. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Binici I, Karsen H, Akdeniz H. İki yüz dört bakteriyel menenjit olgusunun retrospektif incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1675-82. https://doi.org/10.5336/medsci.2008-10238
APA TOPRAK S, CAN K, ÇALIŞKAN R, SENGOZ G, habip z, TOKUÇ E, Demirci M, Taner Z, MAMAL TORUN M, KOCAZEYBEK B, BAHAR TOKMAN H (2019). Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. , 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
Chicago TOPRAK SEZER,CAN Kübra,ÇALIŞKAN Reyhan,SENGOZ GONUL,habip zafer,TOKUÇ Edip,Demirci Mehmet,Taner Zeynep,MAMAL TORUN Müzeyyen,KOCAZEYBEK Bekir SAMİ,BAHAR TOKMAN HRİSİ Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. (2019): 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
MLA TOPRAK SEZER,CAN Kübra,ÇALIŞKAN Reyhan,SENGOZ GONUL,habip zafer,TOKUÇ Edip,Demirci Mehmet,Taner Zeynep,MAMAL TORUN Müzeyyen,KOCAZEYBEK Bekir SAMİ,BAHAR TOKMAN HRİSİ Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. , 2019, ss.191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
AMA TOPRAK S,CAN K,ÇALIŞKAN R,SENGOZ G,habip z,TOKUÇ E,Demirci M,Taner Z,MAMAL TORUN M,KOCAZEYBEK B,BAHAR TOKMAN H Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. . 2019; 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
Vancouver TOPRAK S,CAN K,ÇALIŞKAN R,SENGOZ G,habip z,TOKUÇ E,Demirci M,Taner Z,MAMAL TORUN M,KOCAZEYBEK B,BAHAR TOKMAN H Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. . 2019; 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
IEEE TOPRAK S,CAN K,ÇALIŞKAN R,SENGOZ G,habip z,TOKUÇ E,Demirci M,Taner Z,MAMAL TORUN M,KOCAZEYBEK B,BAHAR TOKMAN H "Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi." , ss.191 - 196, 2019. 10.5222/TMCD.2019.191
ISNAD TOPRAK, SEZER vd. "Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi". (2019), 191-196. https://doi.org/10.5222/TMCD.2019.191
APA TOPRAK S, CAN K, ÇALIŞKAN R, SENGOZ G, habip z, TOKUÇ E, Demirci M, Taner Z, MAMAL TORUN M, KOCAZEYBEK B, BAHAR TOKMAN H (2019). Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 49(4), 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
Chicago TOPRAK SEZER,CAN Kübra,ÇALIŞKAN Reyhan,SENGOZ GONUL,habip zafer,TOKUÇ Edip,Demirci Mehmet,Taner Zeynep,MAMAL TORUN Müzeyyen,KOCAZEYBEK Bekir SAMİ,BAHAR TOKMAN HRİSİ Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 49, no.4 (2019): 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
MLA TOPRAK SEZER,CAN Kübra,ÇALIŞKAN Reyhan,SENGOZ GONUL,habip zafer,TOKUÇ Edip,Demirci Mehmet,Taner Zeynep,MAMAL TORUN Müzeyyen,KOCAZEYBEK Bekir SAMİ,BAHAR TOKMAN HRİSİ Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.49, no.4, 2019, ss.191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
AMA TOPRAK S,CAN K,ÇALIŞKAN R,SENGOZ G,habip z,TOKUÇ E,Demirci M,Taner Z,MAMAL TORUN M,KOCAZEYBEK B,BAHAR TOKMAN H Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2019; 49(4): 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
Vancouver TOPRAK S,CAN K,ÇALIŞKAN R,SENGOZ G,habip z,TOKUÇ E,Demirci M,Taner Z,MAMAL TORUN M,KOCAZEYBEK B,BAHAR TOKMAN H Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2019; 49(4): 191 - 196. 10.5222/TMCD.2019.191
IEEE TOPRAK S,CAN K,ÇALIŞKAN R,SENGOZ G,habip z,TOKUÇ E,Demirci M,Taner Z,MAMAL TORUN M,KOCAZEYBEK B,BAHAR TOKMAN H "Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi." Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 49, ss.191 - 196, 2019. 10.5222/TMCD.2019.191
ISNAD TOPRAK, SEZER vd. "Menenjit Tanısı Almış Hastalarda, Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Kültür ve PZR ile Belirlenmesi". Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 49/4 (2019), 191-196. https://doi.org/10.5222/TMCD.2019.191