Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 181 - 202 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 22-05-2020

EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR

Öz:
Dünya tarihinin son 30 yılına damgasını vuran Neo-liberal iktisat anlayışı; yüksek yaşam standartları, zenginlik ve refah sağlamak bakımından makroekonomik politikaların ana eksenini oluşturmaktadır. Neo-liberal iktisat anlayışının serbest piyasa ekonomisine ve dolayısıyla ekonomik özgürlüklere bağlı olduğu düşünüldüğünde, ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, seçilmiş 17 yükselen piyasa ekonomisinde ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1995-2015 dönemine ait veriler kullanılarak sabit etkiler modeliyle yapılan katsayı tahmin sonuçları, ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Ancak ekonomik özgürlüklerin büyüme sürecine sınırlı düzeyde katkı sağladığı da araştırma bulgularından elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

THE ROLE OF ECONOMIC FREEDOM IN ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM EMERGING MARKET ECONOMIES

Öz:
Neo-liberal economics concept that marks the last thirty years of world history is the basis of macroeconomic policies in terms of wealth and prosperity. When it is thought that the neo-liberal economic concept depends on the free market economy and therefore economic freedoms, it is important to determine the effects of economic freedoms on economic growth. In this study, it is aimed to examine the effects of economic freedoms on growth in selected 17 emerging market economies. Coefficient estimation results made by the fixed effects model using data for 1995-2015 period show that economic freedoms have positive and statistically significant effects on growth. However, research findings also show that economic freedoms contribute to the growth process to a limited extent.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abraham, B. A. & Lewis, K. A. (1998). Cultural and Institutional Determinants of Economic Growth: A Cross Section Analysis, Public Choice, 83, 276-284.
 • Alston, P. (1990). U.S. Ratification of the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: The Need for an Entirely New Strategy, The American Journal of International Law, 84(2), 365-393.
 • Barro, R. J. (1994). Democracy and Growth, NBER Working Paper, No. 4909, NBER.
 • Barro, R. J. (2001). Human Capital and Growth, The American Economic Review, 91(2), 12-17.
 • Bengoa, M. & Sanchez-Robles B. (2003). Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence from Latin America, European Journal of Political Economy, 19(3), 529-545.
 • Carlsson, F. & Lundström, S. (2002). Economic Freedom and Growth: Decomposing The Effect, Public Choice, 112, 335-344.
 • Çemrek, F. & Burhan, E. (2014). Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 47-58.
 • Çetin, M. & Ecevit, E. (2010). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 166-182. Dawson, J. W. (1998). Institutions, Investment and Growth: New Cross-Country and Panel Data Evidence, Economic Inquiry, 36, 603-619.
 • Dawson, J. W.(2006). Regulation, Investment, and Growth A Cross Countries, Cato Journal, 26, 489-509.
 • De Vanssay X. & Splinder, Z. A. (1994). Freedom and Growth: Do Constitutions Matter?, Public Choice, 78(3-4), 359-372.
 • Easton, S. T. & Walker, M. A. (1997). Income, Growth and Economic Freedom, The American Economic Review, 87(2), 328-332.
 • Eichengreen, B. (2004). Capital Flows and Crises, Cambridge: The MIT Press.
 • Friedman, M. (2002). Economic Freedom Behind the Scenes, J. Gwartney, R. Lawson, C. Edwards, W. Park, V. Rugy, ve S. Wagh (eds.) Economic Freedom of the World: 2002 Annual Report (içerisinde), Vancouver: The Fraser Institute.
 • Goldsmith, A. A. (1995). Democracy, Property Rights and Economic Growth, Journal of Development Studies, 32, 157-174.
 • Gorga, C. (1999). Toward the Definition of Economic Rights, Journal of Markets & Morality, 2(19), 88-101.
 • Gounder, R. (2002). Political and Economic Freedom, Fiscal Policy and Growth Nexus: Some Empirical Results for Fiji, Contemporary Economic Policy, 20(3), 234-245.
 • Gujaratı, D. N. & Porter D. C. (2009). Basic Econometrics, Fifth Edition, New York: McGraw Hill Educations.
 • Gwartney, J. & Lawson R. (2003). The Concept and Measurement of Economic Freedom, European Journal of Political Economy, 19, 405-430.
 • Hadri, K. & Kurozumi, E. (2012). A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Serial Correlation and a Common Factor, Economics Letters, 115(1), 31–34.
 • Henry, P. B. (2003). Capital-Account Liberlization, the Cast of Capital, and Economic Growth, The American Economic Review, 93(2), 91-96.
 • Hill, R. C., Griffiths, W. E. & Lim, G. C. (2011). Principles of Econometrics, Fourth Edition, United States of America: John Wiley & Sons.
 • Islam, S. (1996). Economic Freedom, per capita Income and Economic Growth, Applied Economics Letters, 3, 595-597.
 • Ismail, N. (2010). Income Inequality, Economic Freedom and Economic Growth, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 25, 144-157.
 • Keynes, J. M. (1980). The Collected Writings of John Maynard Keynes, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mahmood, K. & Azid, T. (2011). Economic Freedom Verses Economic Growth: Cross Countrşes Analysis in the form of ARDL Approach, Asian Economic and Financial Review, 1(1), 14- 25.
 • Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D. N. (1992). A Countribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437. Mercan, M. (2014). Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi”, Ege Akademik Bakış, 14(2), 231-245.
 • Panahi, P., Assadzadeh, A. & Refaei, R. (2014). Economic Freedom and Economic Growth in Mena Countries, Asian Economic and Financial Review, 4(1), 105-116.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A. & Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error CrossSection Independence, Econometrics Journal, 11, 105-127.
 • Pourshahabi, F., Mahmoudinia, D. & Soderjani, E. S. (2011). FDI, Human Capital, Economic Freedom and Growth in OECD Countries, Research Journal of International Studies, 19, 71-81.
 • Santhirasegaram, S. (2007). The Impact of Democratic and Economic Freedom on Economic Growth in Developing Countries: Pooled Cross Country Data Evidence, Journal of Applied Sciences, 7(11), 1484-1489.
 • Savaş, V. F. (2012). Küresel Finans ve Makro İktisat, Ankara: Efil Yayınevi. Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, USA.
 • Solow, R. M. (1956). A Countribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Sturm, J.-E. & De Haan J. (2001). How Robust is the Relationship Between Economic Freedom and Economic Growth, Applied Economics, 33(7), 839-844.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013a). İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tatoğlu, F. Y. (2013b). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tunçsiper, B. & Biçen, Ö. F. (2014). Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 25-45.
 • Türedi, S. (2013). The Effect of Economic Freedom on Economic Growth: A Panel Data Analysis for 12 Islamic Countries, International Research Journal of Finance and Economics, 107, 154-162.
 • Verbeek, M. (2004). A Guide to Modern Econometrics, 2. Edition, England: John Wiley & Sons Ltd.
 • Yalman, N., Sandalcılar, A. R. & Demirkoparan F. (2011). Özgürlük ve Ekonomik Kalkınma: Latin Amerika ve Türkiye, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 431-444.
APA ALTINER A, SUNGUR O (2019). EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. , 181 - 202.
Chicago ALTINER ALI,SUNGUR Oğuzhan EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. (2019): 181 - 202.
MLA ALTINER ALI,SUNGUR Oğuzhan EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. , 2019, ss.181 - 202.
AMA ALTINER A,SUNGUR O EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. . 2019; 181 - 202.
Vancouver ALTINER A,SUNGUR O EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. . 2019; 181 - 202.
IEEE ALTINER A,SUNGUR O "EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR." , ss.181 - 202, 2019.
ISNAD ALTINER, ALI - SUNGUR, Oğuzhan. "EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR". (2019), 181-202.
APA ALTINER A, SUNGUR O (2019). EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 181 - 202.
Chicago ALTINER ALI,SUNGUR Oğuzhan EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.17 (2019): 181 - 202.
MLA ALTINER ALI,SUNGUR Oğuzhan EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, 2019, ss.181 - 202.
AMA ALTINER A,SUNGUR O EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(17): 181 - 202.
Vancouver ALTINER A,SUNGUR O EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(17): 181 - 202.
IEEE ALTINER A,SUNGUR O "EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR." Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9, ss.181 - 202, 2019.
ISNAD ALTINER, ALI - SUNGUR, Oğuzhan. "EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ROLÜ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR". Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9/17 (2019), 181-202.