Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 881 - 908 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.36543/kauiibfd.2019.037 İndeks Tarihi: 26-05-2020

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ

Öz:
Yapılan çalışmanın amacı, örgüt kültürü(ÖK) ile örgütsel yenilikçilik (ÖY) değişkenleriarasındaki ilişkide örgütsel öğrenme (ÖÖ)değişkeninin aracılık rolünün olup olmadığınıbelirlemektir. Söz konusu çalışmada kullanılanveriler, bir ünivesite hastanesinde 600 personelineuygulanan üç adet ölçek ile toplanmış ve kurulanmodelin analizi hiyerarşik regresyon modeli ile testedilmiştir. Yapılan çalışma sonucu, ÖÖ'nin; ÖK ileÖY değişkenleri arasında kısmi aracılık rolüne sahipolduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısmi aracılık etkisiolan değişkenlerin arasındaki ilişkiler ile ilgili olarakyapılan Sobel testi sonucunda; ÖK ile ÖYdeğişkenleri arasında ilişkinin anlamlı bir ilişki ve budeğişkenler arasında da ÖÖ değişkeninin kısmiaracılık etkisinin olduğu teyit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Davranış Bilimleri

MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING IN THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS

Öz:
The aim of this study is to determine whether there is an mediator role of the Organizational Learning (OL) variable in the relationship between Organizational Culture (OC) and Organizational Innovativeness (OI) variables. The data used in this study were collected with three scales applied to 600 staff at a university hospital and the analysis of the established model was tested with hierarchical regression model. As a result of the study; It has been concluded that OL variable has a partial mediation role between the OC and the OI variables. As a result of the Sobel test related to the relationships between variables with partial mediation effect; It was confirmed that there was a significant relationship between OC and OI variables and partial mediation effect of OL variable between these variables.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
5
5
 • Allaire, Y. & Firsirotu, M. E. (1984). Theories of organizational culture, Organization Studies, 5(3), 193–226.
 • Ando, F. (2002). The Real Relationship Between Organizational Culture and Organizational Learning, Annals of Business Administrative Science, 1(2), 24-33.
 • Argote, L. & Miron-Spektor, E. (2011). Organizational Learning: From Experience to Knowledge. Organization Science, 22(5), 1123-1137.
 • Argyris, C. & Schon, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley Publishing Company.
 • Bakan, İ. (2008). Örgüt Kültürü ve Liderlik Türlerine İlişkin Algılamalar İle Yöneticilerin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması, KMU İİBF Dergisi, 14.
 • Baregheh, A., Rowley, J. & Sambrook, S. (2009). Towards a Multidisciplinary Definition of Innovation, Management Decision, 47(8), 1323-1339.
 • Barney, J. B. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage?, The Academy of Management Review, 11(3), 656-665.
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social PsychologicalResearch: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Buschgens, T., Bausch, A. & Balkin, D. B. (2013). Organizational Culture and Innovation: A Meta-Analytic Review, Journal of Product Innovation Management, 30(4).
 • Calantone, R .J., Cavusgila, S. T. & Zhao, Y. (2002). Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance, Industrial Marketing Management, 31, 515-524.
 • Cameron, K. S. & Ettington, D. R. (1988). The conceptual foundations of organisa-tional culture, in J.C. Smart (ed.) Higher Education: Handbook of Theory and Research, 4,. 356-96.
 • Cameron, K. S. (1985). Cultural Congruence, Strength, and Type: Relationships to Effectiveness," Working paper, Graduate School of Business Administration, University of Michigan.
 • Denison, D. R. (1996). What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars, The Academy of Management Review, 21(3), 619-654.
 • Denison, D. R. & Spreitzer, G. M. (1991). Organizational Culture and Organizational Development: A Competing Values Approach, in Research in Organizational Change and Development, Vol. 5, Richard W. Woodman and William A. Passmore, eds. Greenwich, CT: JAI Press, Inc., 1-21.
 • Deshpande, R., Farley, J. U. & Webster, F. E. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis, Journal of Marketing, 57(1), 23-37.
 • Dodgson, M. (1993). Organizational Learning: A Review of Some Literatures, Organization Studies, 14(3), 375-394.
 • Evans, J. D. (1996). Straightforward Statistics for the Behavioral Sciences, Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing.
 • Fiol, C. M. & Lyles, M. A. (1985). Organizational Learning, The Academy of Management Review, 10(4), 803-813.
 • Garrido, M. J & Camarero, C. (2010). Assessing the Impact of Organizational Learning and Innovation on Performance in Cultural Organizations, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 15, 215–232.
 • Gemlik, N., Manioğlu, Y. & Çatar, Ö. (2015). Geert Hofstede'in Örgüt Kültürü Modeline Göre Sağlık Meslek Gruplarının İncelenmesi ve Kamu ve Özel Hastanelerinde Karşılaştırlamalı Bir Araştırma, Hacettepe Unıversıty Faculty Of Health Sciences Journal, 1(1), 1-14.
 • Ghorbani, M. & Sabbagh, B. (2010). The Study of the Relation of Organizational Culture and Organizational Learning in Islamic Azad University of Mashhad, International Conference on Economics, Business and Management, IPEDR 2 IAC S IT Press, Manila, Philippines.
 • Güçlü, N. (2003). Örgüt Kültürü, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 147-159.
 • Günday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. & Alpkan, L. (2011). Effects of Innovation Types on Firm Performance, Int. J. Production Economics, 133, 662– 676.
 • Hatch, M. J. & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image, European Journal of Marketing, 31(5/6), 356-365.
 • Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures, Organization Science, 2(1), 88-115.
 • Hurley, R. F. & Tomas, G. Hult, M. (1996). Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination, Journal of Marketing, 62(3), 42-54.
 • Joseph, K. E. & Dai, C. (2009). The Influence of Organizational Culture on Organizational Learning, Worker Involvement and Worker Productivity, International Journal of Business and Management, 4(9), 243-250.
 • Kızıloğlu, M. (2015). The Effect of Organizational Learning on Firm Innovation Capability: An Investigation in the Banking Sector, Global Business and Management Research, 7(3), 17-33.
 • Lee, Y. D. & Chen, S. H. (2015). An Empirical Research in the Relation between Corporate Organizational Learning and Organizational Culture: A Case Study of Insurance Industry in Taiwan Region, Problems and Perspectives in Management, 13(1), 35-44.
 • Maktabi, S. H. & Khazaei, A. (2014). The Impact of Organizational Learning on Organizational Performance and Organizational Innovation: Evidence from Bank Industry of Iran, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(10), 569-573.
 • Marcoulides, G. A. & Heck, R. H. (1993). Organizational Culture and Performance: Proposing and Testing a Model, Organization Science, 4(2):209-225.
 • Mendoza, M. L. (2015). Innovation across Types of Organization: A Meta-analysis, Suma de Negocios, 6(13), 108-113.
 • Ogbonna, E. & Harris, L. C. (2000). Leadership Style, Organizational Culture and Performance: Empirical Evidence from UK Companie, International Journal of Human Resource Management, 11(4), 766–788.
 • Orçanlı, K., Oktay, E. & Birgören, B. (2018). Kış Sporları Merkezlerine Farkındalık Algısının Oluşmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: (Erzurum İli Örneği), Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(3), 1-19.
 • Özdevecioğlu, M. & Biçkes, D. M. (2012). Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi: Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, 19-45.
 • Pettigrew, A. M. (1979). On Studying Organizational Cultures, Administrative Science Quarterly, 24, 570-581.
 • Popa, I. L., Preda, G. & Boldea, M. (2010). A Theoretıcal Approach Of The Concept Of Innovatıon, Managerial Challenges of the Contemporary Society, 1(2), 151-156.
 • Ruvio, A. A., Shoham, A., Vigoda-Gadot, E. & Schwabsky, N. (2013). Organizational Innovativeness: Construct Development and CrossCultural Validation, Journal of Product Innovation Management, 31(5), 1004–1022.
 • Salim, I. M. & Sulaiman, M. (2011). Organizational Learning, Innovation and Performance: A Study of Malaysian Small and Medium Sized Enterprises, International Journal of Business and Management, 6(12), 118-125.
 • Schein, E. H. (1988). Organizational Culture, MIT Sloan School of Mgmt. Working Paper, No. 2088-88.
 • Schein, E. H. (1983). Organizational Culture: A Dynamic Model, MIT. Sloan School of Mgmt. Working Paper, No. 170-911.
 • Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü, Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 142-1599.
 • Smircich, L. (1983). Concepts of Culture and Organizational Analysis, Administrative Science Quarterly, 28(3), 339-358.
 • Smith, M. E. & Lyles, M. A. (2011). The Evolving Field of Organizational Learning and Knowledge Management, Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management (Mark Easterby-Smith ve Marjorie A. Lyles Ed.) 2. Edition, Birleşik Krallık.
 • Sobel, M. E. (1982). Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models, Sociological Methodology, 13, 290-312.
 • Therin, F. (2002). Organizational Learning and Innovation in High-Tech Small Firms, 36th Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Trice, H. M. & Beyer, J. M. (1984). Studying Organizational Cultures through Rites and Ceremonials, The Academy of Management Review, 9(4), 653-669.
 • Tsang, E. W. K. (1997). Organizational Learning and Learning Organization: A Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research, Human Relations, 50(1), 73-89.
 • Uğurlu, Ö. Y. & Kurt, M. (2016). The Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance: Evidence from the Turkish Manufacturing Sector, Emerging Markets Journal, 6(1), 70-84.
 • Wahjudi, D., Singgih, M. L., Suwignjo, P. & Baihaqi, I. (2013). The Impact of Organizational Culture on Firm Performance: An Empirical Research on Indonesian Manufacturing Firms, 2nd International Conference on Industrial Engineering and Service Science, 20-22 August 2013, Surabaya Indonesia.
 • Wang, C. L. & Ahmed,. P. K. (2004). The Development and Validation of the Organisational Innovativeness Construct Using Confimatory Factor Analysis, European Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313.
 • Wanto, H. S. & Suryasaputra, R. (2012). The Effect of Organizational Culture and Organizational Learning towards the Competitive Strategy and Company Performance (Case Study of East Java SMEs in Indonesia: Food and Beverage Industry), Information Management and Business Review, 4(9), 467-476.
 • Zhu, C. (2015). Organisational Culture and Technology-Enhanced Innovation in Higher Education, Technology, Pedagogy and Education, 24(1), 65– 79.
APA KENDİR V, SİNSOYSAL B, Orçanlı K, BOZTOPRAK H (2019). ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. , 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
Chicago KENDİR Vasfi,SİNSOYSAL Bahaddin,Orçanlı Kenan,BOZTOPRAK Hasan ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. (2019): 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
MLA KENDİR Vasfi,SİNSOYSAL Bahaddin,Orçanlı Kenan,BOZTOPRAK Hasan ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. , 2019, ss.881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
AMA KENDİR V,SİNSOYSAL B,Orçanlı K,BOZTOPRAK H ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. . 2019; 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
Vancouver KENDİR V,SİNSOYSAL B,Orçanlı K,BOZTOPRAK H ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. . 2019; 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
IEEE KENDİR V,SİNSOYSAL B,Orçanlı K,BOZTOPRAK H "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ." , ss.881 - 908, 2019. 10.36543/kauiibfd.2019.037
ISNAD KENDİR, Vasfi vd. "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ". (2019), 881-908. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2019.037
APA KENDİR V, SİNSOYSAL B, Orçanlı K, BOZTOPRAK H (2019). ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 10(20), 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
Chicago KENDİR Vasfi,SİNSOYSAL Bahaddin,Orçanlı Kenan,BOZTOPRAK Hasan ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 10, no.20 (2019): 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
MLA KENDİR Vasfi,SİNSOYSAL Bahaddin,Orçanlı Kenan,BOZTOPRAK Hasan ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.10, no.20, 2019, ss.881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
AMA KENDİR V,SİNSOYSAL B,Orçanlı K,BOZTOPRAK H ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ . 2019; 10(20): 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
Vancouver KENDİR V,SİNSOYSAL B,Orçanlı K,BOZTOPRAK H ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ . 2019; 10(20): 881 - 908. 10.36543/kauiibfd.2019.037
IEEE KENDİR V,SİNSOYSAL B,Orçanlı K,BOZTOPRAK H "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ." KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 10, ss.881 - 908, 2019. 10.36543/kauiibfd.2019.037
ISNAD KENDİR, Vasfi vd. "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ". KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 10/20 (2019), 881-908. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2019.037