Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi

Yıl: 2019 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 276 - 281 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/HEAD.2019.276 İndeks Tarihi: 29-05-2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanıta dayalıuygulama ile ilgili farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan bir hemşirelik fakültesinde Kasım 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında entegre sistem ileöğretim gören 188 4.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçen 20soruluk bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi için sayıve yüzdelik dağılımlar ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmadaki öğrencilerin %53.7’sinin KDU hakkında eğitimaldığı, %86.2’sinin KDU hakkında eğitime ihtiyacı olduğu saptanmıştır.Öğrencilerin %67’sinin lisans eğitimleri süresince derslerde KDUhakkında bilgi sahibi olduğu ve hemşirelikte kullanılan Joanna Briggs Enstitüsü kanıt düzeyi sınıflamasını örneklemin yalnızca %1.2’sinindoğru sıralandırdığı tespit edilmiştir.Sonuç: Hasta bakım sonuçlarında hemşirelik bakımının kalitesiniartırmak, bakımı standardize etmek ve hasta memnuniyetini arttırmak;lisans müfredatlarında KDU’ya daha fazla yer verildiğinde, eğitim buuygulamalarla paralel yürütüldüğünde mümkün olacaktır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Eğitim, Özel Hemşirelik

An Investigation of Nursing Students’ Awareness of Evidence-Based Nursing Practices

Öz:
Aim: This study was carried out to evaluate the senior nursing students’ awareness of evidence-based nursing practices. Method: The sample of the research comprised 188 senior students who were educated in an integrated system between November 2017 and March 2018 in a nursing faculty located in the İzmir province. Data were collected by a twenty-item questionnaire that measures students’ knowledge of evidence-based nursing practices. Number and percentage distributions and mean and standard deviation were used to analyze the data. Findings: Of the students in the study, 53.7% were trained in evidence-based practice (EBP) and 86.2% were in need of training in EBP. It was determined that 67% of the students had knowledge of EBP during their undergraduate training and that only 1.2% of the sample ranked the Joanna Briggs Institute as evidence level classification. Results: EBP training should be included in the undergraduate curriculum in parallel with the practices of increasing the quality of nursing care in patient care outcomes, standardizing care, and increasing patient satisfaction.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Eğitim, Özel Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Stetler CB, Brunell M, Giuliano K.K. et al. Evidence-based practice and the role of nursing leadership. Jona. 1998;28(7/8):45-53.
 • 2. Beyea SC, Slattery MJ. Evidence-based practice ın nursing: a guide to successful ımplementation Marblehead, MA: HCPro, Inc, 2006 http:// www.hcmarketplace.com/supplemental/3737_Browse.Pdf.Accessed: 16.03.2015.
 • 3. Leufer T, Cleary-Holdforth J. Evidence-based practice: ımproving patient outcomes. Nurs Stand. 2009;23(32):35-39. doi:10.7748/ ns.23.32.35.s46.
 • 4. Melynk B.M, Fineout-Overholt E, Ackerman M. Evidence-based practice: the past, the present, and recommendations for the millenium. Pediatric Nursing. 2008;26(1):77-80.
 • 5. Kathleen R.S. The ımpact of evidence-based practice ın nursing and the next big ıdeas. The Online Journal of Issues in Nursing. 2013;18(2).
 • 6. Kocaman G. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2003;2:61-69.
 • 7. Hemşirelik Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27515. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm. Yayınlanma Tarihi: 8 Mart 2010.
 • 8. International Council of Nurses. Closing the gap: from evidence to action. ın: chapter1. Understanding evidence-based practice. 3rd Ed. Geneva: Jean-Marteau Publishing. 2012;p:5-10.
 • 9. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Öz değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm:2.0. 25.01.2016.
 • 10. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yönetmelik Taslağı. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=101&duyuruid=357.
 • 11. Ciliska, D. Educating for evidence-based practice. Journal of Professional Nursing. 2005;21:345-350. doi:10.1016/j.profnurs.2005.10.008.
 • 12. Benner P, Sutphen, M, Leonard V, et al. A profession transformed. Educating nurses: a call for radical transformation. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2010.
 • 13. Aglen B. Pedagogical strategies to teach bachelor students evidencebased practice: a systematic review. Nurse Education Today. 2016;36:255-263. doi: 10.1016/j.nedt.2015.08.025.
 • 14. Çınar N, Akduran F, Aşkın M. ve ark. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyi ve eleştirel düşünmelerini etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri J. Nurs. Sci. 2012;4(1):8-14.
 • 15. Brooke J, Hvalic-Touzery S, Skela-Savic B. Student nurse perceptions on evidence-based practice and research: an exploratory research study ınvolving students from the university of greenwich, england and the faculty of health care jesenice, slovenia. Nurse Education Today. 2015;35(7):6-11. doi: 10.1016/j.nedt.2015.02.026.
 • 16. Brown CE, Kim SC, Stichler JF et al. Predictors of knowledge, attitudes, use and futureuse of evidence-based practice among baccalaureate nursing students at two universities. Nurse Education Today. 2010, 30,521-527. doi: 10.1016/j.nedt.2009.10.021
 • 17. Huang F-F, Zhang N, Han X-Y. Improve nursing ın evidence-based practice: how chinese nurses’ read and comprehend scientific literature. International Journal Of Nursing Sciences. 2017;4(3):1-7. doi: 10.1016/j.ijnss.2017.05.003
 • 18. Johnston, J.M, Leung, G.M, Fielding R. ve ark. The development and validation of a knowledge, attitude, and behavior questionnaire to assess undergraduate evidence-based practice teaching and learning. Medical Education. 2003;37:992-1000. doi: 10.1046/j.1365-2923.2003.01678.x
 • 19. Özer Küçük E, Çakmak S, Kapucu S ve ark. Hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına ilişkin farkındalıklarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017;4(2):1–12.
 • 20. Karayağız Muslu G, Baybek H, Tozak Yıldız H ve ark. Öğrencilerin kanıta dayalı hemşirelik konusundaki bilgi, tutum ve davranışları ölçeği’nin türkçe geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2015;(2):3:1-16.
 • 21. Karadaş C, Özdemir L. Hemşirelik öğrencilerinin araştırmaya yönelik farkındalık ve tutumlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi.2015;30–39.
 • 22. Konuk Şener D, Arslan S, Cangür Ş, Aydın M. Bir grup lisans hemşirelik öğrencisinin mesleki araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumları. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2016;8(4):317-24. doi: 10.5336/nurses.2015-46630
 • 23. Johansson B, Fogelberg-Dahm M, Wadensten B. Evidence-based practice: the ımportance of education and leadership. Journal Of N u r s i n g M a n a g e m e n t . 2 0 1 0 ; 1 8 : 7 0 - 7 7 . d o i : 10.1111/j.1365-2834.2009.01060.x.
 • 24. Blackman IR, Giles TM. Can nursing students practice what ıs preached factors ımpacting graduating nurses’ abilities and achievement to apply evidence-based practices. Worldviews On Evidence-based Nursing. 2017;(14):108-117. doi: 10.1111/wvn.12205. Epub 2017 Feb 13.
 • 25. Thiel L, Ghosh, Y. Determining registered nurses' readiness for evidence-based practice. Worldviews Evid. Based Nurs.2008;5(4):182-192. doi: 10.1111/j.1741-6787.2008.00137.x.
 • 26. Jacobs S.K, Rosenfeld P, Haber J. Information literacy as the foundation for evidence-based practice ıngraduate nursing education: a curriculumıntegrated approach. J Prof Nurs. 2003;19(5):320–8. doi:10.1016/ s8755-7223(03)00097-8
 • 27. Formigoni C, Gualdana I, Fornasarı D. Nurses’ online ınformation use and literature searching skills: a survey ın SBBL network. 15th EAHIL Conference. 2016 June 06-11; Seville, Spain.
 • 28. Ross J. Information literacy for evidence-based practice ın perianesthesia nurses: readiness for evidence-based practice. Journal Perianesth Nurs. 2010;25(2):64-70. doi:10.1016/j.jopan.2010.01.007.
 • 29. Henoch I, Jakobsson-Ung E, Ozanne A. et al. Nursing students’ experiences of ınvolvement ın clinical research: an exploratory study. Nurse Educ Pract. 2014;14(2):188-94. doi: 10.1016/j.nepr.2013.07.009.
 • 30. Toraman AU, Bayık-Temel A, Kalkım A ve ark. Attitudes and awareness of research among nursing student strained based http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htmon Classical and ıntegrated education model. DEUHYOED. 2013;6(3):132-8. doi: 10.1111/ijn.12517.
 • 31. Harrigan H.B, Hess R.F, Weinland J.A. A survey of registered nurses readiness for evidence-based practice: a multidisciplinary project. Journal Of Hospital. 2008;8(4):440-448. doi: 10.1080/15323260802382802
APA KURT E, zaybak a (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. , 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
Chicago KURT ECE,zaybak ayten Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. (2019): 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
MLA KURT ECE,zaybak ayten Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. , 2019, ss.276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
AMA KURT E,zaybak a Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. . 2019; 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
Vancouver KURT E,zaybak a Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. . 2019; 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
IEEE KURT E,zaybak a "Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi." , ss.276 - 281, 2019. 10.5222/HEAD.2019.276
ISNAD KURT, ECE - zaybak, ayten. "Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi". (2019), 276-281. https://doi.org/10.5222/HEAD.2019.276
APA KURT E, zaybak a (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16(4), 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
Chicago KURT ECE,zaybak ayten Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16, no.4 (2019): 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
MLA KURT ECE,zaybak ayten Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.4, 2019, ss.276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
AMA KURT E,zaybak a Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 16(4): 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
Vancouver KURT E,zaybak a Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 16(4): 276 - 281. 10.5222/HEAD.2019.276
IEEE KURT E,zaybak a "Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi." Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16, ss.276 - 281, 2019. 10.5222/HEAD.2019.276
ISNAD KURT, ECE - zaybak, ayten. "Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi". Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16/4 (2019), 276-281. https://doi.org/10.5222/HEAD.2019.276