Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi

Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 55 - 61 Metin Dili: Türkçe

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi

Öz:
GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık sisteminin bir üyesi olarak hemşirelere, bireylerin kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesinde, bu yöntemlerin kullanım amaçlarının, etkilerinin, kullanım şekillerinin, risklerinin doğru anlatılmasında önemli görevler düşmektedir. Bu yöntemlere yaklaşımını belirlemeye yönelik bilgi ve tutumlarının araştırılması gerekmektedir Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler dersinin hemşirelik öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarına ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisini belirlemektir.YÖNTEM ve GEREÇLER: Yarı deneysel olarak yapılan araştırmanın evrenini, bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 168, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 147 öğrenci oluşturdu. Çalışma öncesinde etik kurul izni ve katılımcılardan yazılı ve sözlü izin alındı. Nisan-Haziran 2019 tarihleri arasında sosyodemografik özellikleri içeren form, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde frekans, yüzde, Pearson Ki-kare testi, Mann Whitney U, ve independent student t testleri kullanıldı.BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.52±2.68, grubun çoğu kadındı. Her iki grubun da sosyodemografik özellikleri benzerdi (p>0.05). Grupların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puan ortalamaları ve kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, kişilerarası destek alt boyutları benzerdi (p>0.05). Dersi alan grubun daha olumlu beslenme davranışı gösterdiği belirlendi (p<0.05). Hemşirelik öğrencilerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde, dersi alanların puan ortalamasının (28.34±.76), dersi almayanların puan ortalamasından yüksek olduğu görüldü (p=0.001).TARTIŞMA ve SONUÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler dersi, hemşirelik öğrencilerine beslenme ve stres yönetimini konularında olumlu sağlık davranışı ve tamamlayıcı ve alternatif tedavilere karşı bilgi, beceri ve olumlu tutumun kazandırılmasında etkilidir.
Anahtar Kelime:

The Effects of Complementary and Alternative Therapies Course on Nursing Students' Attitudes Towards Complementary and Alternative Medicine and Healthy Lifestyle Behaviors

Öz:
INTRODUCTION: To determine the effect of complementary and alternative therapies on nursing students' attitudes towards complementary and alternative medicine and healthy lifestyle behaviors. METHODS: The population of the study was 187 students from a nursing faculty in Istanbul and 147 students who accepted to participate in the study. Prior to the study, ethics committee permission and written and verbal permission were obtained from the participants. Between February and April 2019, Data was collected using personal information form, Healthy Lifestyle Behaviors Scale and Attitude towards Complementary and Alternative Medicine Scale. Frequency, percentage, Pearson Chi-square test, Mann Whitney U, and independent student t tests were used for data analysis. RESULTS: The mean age of the students was 20.52±2.68 and most of the group were women. The total score means of the Healthy Lifestyle Behaviors Scale of the groups and sub-dimensions of self-realization, health responsibility, physical activity and interpersonal support were similar (p>0.05). It was determined that the group taking the course showed more positive feeding behaviors (p<0.05). When the total scores. and subscale scores of Nursing Students Attitude Scale against Complementary and Alternative Medicine were examined, the average score of those who took the course was 28.34±.76 and 31.08±.50 for those who did not. When the scores of the groups were compared, the difference was statistically significant (p=0.001). DISCUSSION and CONCLUSION: Complementary and alternative therapies course is effective in providing nursing students with knowledge, skills and positive attitudes towards nutritional and stress management in terms of positive health behavior and complementary and alternative therapies
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Poreddi V, Thiyagarajan S, Swamy P, Gandhi S, Thimmaiah R, BadaMath S. Nursing students attitudes and understanding of complementary and alternative therapies: an Indian perspective. Nursing Education Perspectives. 2016;37(1):32-7.
 • 2. Lewith G, Verhoef M, Koithan M, Zick SM. Developing CAM research capacity for complementary medicine. Evid Based Complementary Alternative Medicine. 2006;3(2):283-9.
 • 3. Aktaş B. Attitudes of nursing students toward holistic complemantary and alternative medicine. Journal of Academic Research in Nursing 2017;3(2), 55-9.
 • 4. Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2011;8(2):277-89.
 • 5. Cornman BJ, Carr CA, Heitkemper MM. Integrating CAM into nursing curricula: CAM camp as an educational intervention. Explore 2006 May;2(3):226-31.
 • 6. Çöl Araz N, Taşdemir HS, Parlar Kılıç S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin tıp dışı alternatif ve geleneksel uygulamalar konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(4):240-51.
 • 7. Esin N. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hemşirelik Bülteni 1999;12(45):87-95.
 • 8. Erci B. Attitudes towards holistic complementary and alternative medicine: A sample of healthy people in Turkey. Journal of Clinical Nursing 2007;16(4):761-8.
 • 9. Yeh L, Chen CH, Wang CJ, Wen MJ, Fetzer SJ. A preliminary study of a healthy-lifestyle-promoting program for nursing students in Taiwan. Journal of Nursing Education 2005 Dec;44(12):563-5.
 • 10. Hsiao YC, Chen MY, Gau YM, Hung LL, Chang SH, Tsai HM. Short‐term effects of a health promotion course for Taiwanese nursing students. Public Health Nursing 2005 Jan-Feb;22(1):74-81.
 • 11. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;9(2):26-34.
 • 12. Aksungur A, Göktaş B, Önder ÖR, Cankul İH. Öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışlarının değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2011;10(1):1-12.
 • 13. Uzun Ö, Tan M. Nursing students’ opinions and knowledge about complementary and alternative medicine therapies. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery 2004;10(4):239-44.
 • 14. Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, Sertoz OO, Eyigor C, Fadiloglu C, Uyar M. An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). Journal of Clinical Nursing 2010 Apr;19(7-8):1157-66.
 • 15. Booth-Laforce C, Scott CS, Heitkemper MM, Cornman BJ, Lan MC, Bond EF, Swanson KM. Complementary and alternative medicine (CAM) attitudes and competencies of nursing students and faculty: results of integrating CAM into the nursing curriculum. Journal of Professional Nursing 2010 SepOct;26(5):293-300.
 • 16. Avino K. Knowledge, attitudes, and practices of nursing faculty and students related to complementary and alternative medicine: a statewide look. Holistic Nursing Practice 2011 N 17. ov-Dec;25(6):280-8.
 • 18. Kinchen EV, Loerzel V. Nursing students’ attitudes and use of holistic therapies for stress relief. Journal of Holistic Nursing 2019 Mar;37(1):6-17.
 • 19. Yeh L, Chen CH, Wang CJ, Wen MJ, Fetzer SJ. A preliminary study of a healthy-lifestylepromoting program for nursing students in Taiwan. Journal of Nurse Education 2005 Dec;44(12):563-5.
APA YILDIRIM D, AKMAN Ö (2019). Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(3), 55 - 61.
Chicago YILDIRIM DİLEK,AKMAN ÖZLEM Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. Kocaeli Tıp Dergisi 8, no.3 (2019): 55 - 61.
MLA YILDIRIM DİLEK,AKMAN ÖZLEM Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. Kocaeli Tıp Dergisi, vol.8, no.3, 2019, ss.55 - 61.
AMA YILDIRIM D,AKMAN Ö Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2019; 8(3): 55 - 61.
Vancouver YILDIRIM D,AKMAN Ö Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2019; 8(3): 55 - 61.
IEEE YILDIRIM D,AKMAN Ö "Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi." Kocaeli Tıp Dergisi, 8, ss.55 - 61, 2019.
ISNAD YILDIRIM, DİLEK - AKMAN, ÖZLEM. "Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumlarına ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi". Kocaeli Tıp Dergisi 8/3 (2019), 55-61.