Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 53 - 66 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.458754

ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ

Öz:
Şirketlerin müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını düzgün bir şekilde ve kısa sürede karşılamalarında lojistikfaaliyetleri etkin bir rol üstlenmektedir. Şirketler, lojistik faaliyetlerinin çok karmaşık ve pahalı olmasındandolayı kendi bünyelerinde gerçekleştirememektedirler. Şirketler, lojistik faaliyetlerini gerçekleştirmek içinlojistik firmaları ile çalışırlar. Lojistik firmaları, müşteri kaybetmemek için performans seviyelerini yüksektutmak durumundadırlar. Bunun içinde lojistik firmaları performanslarını belirli periyotlarda ölçmek ileyükümlüdürler. Bir lojistik şirketinin performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bundan dolayılojistik performans ölçümü bir çok kriterli karar verme problemi olarak adlandırılabilir ve bu probleminçözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılabilir. Literatürde birçok kez lojistik firmalarınınperformans ölçümü yapılırken çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır. Literatürdeki çalışmalardanfarklı olarak, bu çalışmada Entropi ve EDAS yöntemleri kullanılarak lojistik firmalarının performansıölçülmüştür. Yöntemlerin kullanılması ile en iyi performansa sahip firma “Mars” olarak belirlenmiştir. Buçalışma iki yönden literatüre katkı sunmaya çalışacaktır. İlk olarak EDAS yönteminin kullanımı ile ilgili TürkçeMakale sayısı azdır. İkinci olarak Entropi ve EDAS yöntemi çok az bir çalışmada birlikte kullanılmıştır.
Anahtar Kelime:

THE PERFORMANCE ANALYSIS OF LOGISTICS COMPANIES WITH ENTROPY BASED EDAS METHOD

Öz:
Logistics activities play an active role in helping companies meet their customers' requirements and needs properly and in a short period of time. Companies are not able to do their own logistics activities by itself as these activities are very complex and expensive. Companies work with logistics companies to carry out their logistics activities. Logistics companies must keep their performance levels high to avoid losing customers. Within this, logistics firms are obliged to measure their performances at certain periods. There are many factors that affect the performance of a logistics company. Therefore, logistic performance measurement can be called as a multi-criteria decision making problem and multi-criteria decision making methods can be used to solve this problem. In the literature, multi-criteria decision making methods have been used when the performance of logistics firms has been measured many times. Unlike the studies in the literature, the performance of logistics firms was measured using Entropy and EDAS methods in this study. With the use of methods, the company with the best performance is determined as "Mars". This study will attempt to contribute to the literature from the two sides. Firstly, the number of Turkish articles related to the use of EDAS method is small. Secondly, Entropy and EDAS method are used together in very few studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aggarwal, A., Choudhary, C. ve Mehrotra, D. (2018). Evaluation of Smartphones in Indian Market using EDAS. Procedia Computer Science, 132, 236-243.
 • Aguezzoul, A. ve Pires, S. (2016). 3PL Performance Evaluation and Selection: A MCDM Method. Supply Chain Forum: An International Journal, 17(2), 87-94.
 • Akçakanat, Ö., Eren, H., Aksoy, E. ve Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe Entropi ve Waspas Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2). 285-300.
 • Akman, G. ve Baynal, K. (2014). Logistics Service Provider Selection Through An Integrated Fuzzy Multicriteria Decision Making Approach. Journal of Industrial Engineering, 2014: 1-16.
 • Çakır, S. ve Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarinda Performans Ölçümü/Performance Measurement of Logistics Firms with Multi-Criteria Decision Making Methods. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.
 • Çakır, E.(2018). Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) Yazılımı Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri: Bir Belediye Örneği. Business, Economics and Management Research Journal, 1(1), 15-30.
 • Ecer, F. (2018). Third-party Logistics (3PLs) Provider Selection via Fuzzy AHP and EDAS Integrated Model. Technological and Economic Development of Economy, 24(2), 615-634.
 • Ghorabaee, M.K., Zavadskas, E. K., Olfat, L. ve Turskis, Z. (2015). Multi-criteria Inventory Classification using A New Method of Evaluation Based on Distance from Average Solution (EDAS). Informatica, 26(3), 435-451.
 • Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Amiri, M. ve Turskis, Z. (2016). Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection. International journal of Computers Communications & Control, 11(3), 358-371.
 • Ghorabaee, M. K., Amiri, M., Kazimieras Zavadskas, E. ve Antuchevičienė, J. (2017). Assessment of Third-party Logistics Providers using A CRITIC–WASPAS Approach with Interval Type-2 Fuzzy Sets. Transport, 32(1), 66-78.
 • Ghorabaee, M.K., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z. ve Antucheviciene, J. (2018). A Dynamic Fuzzy Approach Based on the EDAS Method for Multi-Criteria Subcontractor Evaluation. Information, 9(3), 68.
 • Gök-Kısa, A. C. ve Perçin, S. (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık-Vikor Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 1-14. http://www.fortuneturkey.com/fortune500
 • Juodagalvienė, B., Turskis, Z., Šaparauskas, J. ve Endriukaitytė, A. (2017). Integrated Multi-criteria Evaluation of House’s Plan Shape based on The EDAS and SWARA Methods. Engineering Structures and Technologies, 9(3), 117-125.
 • Kahraman, C., Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Cevik Onar, S., Yazdani, M. ve Oztaysi, B. (2017). Intuitionistic Fuzzy EDAS method: An Application to Solid Waste Disposal Site Selection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 25(1), 1-12.
 • Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G. ve Brzakovic, M. (2018). An Approach To Personnel Selection In The It Industry Based On The Edas Method. Transformations in Business & Economics, 17(2),54-65.
 • Kenger, M. D. ve Organ, A. (2017). Banka Personel Seçiminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Temelli ARAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), 152-170.
 • Li, X., Wang, K., Liu, L., Xin, J., Yang, H. ve Gao, C. (2011). Application of The Entropy Weight and TOPSIS Method in Safety Evaluation of Coal Mines. Procedia Engineering, 26, 2085-2091.
 • Ömürbek, N., Karaatlı, M. ve Balcı, H. F. (2016). Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri ile Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1). 227-255.
 • Ömürbek, N., Eren, H. ve Dağ, O. (2017). Entropi-Aras ve Entropi-Moosra Yöntemleri ile Yaşam Kalitesi Açısından AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 29-48.
 • Ömürbek, N. ve Akçakaya, E. D. U. (2018). Forbes 2000 Listesinde Yeralan Havacılık Sektöründeki Şirketlerin Entropi, Maut, Copras ve Saw Yöntemleri ile Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 257-278.
 • Özbek, A. ve Eren, T. (2012). Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmanın Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 4(2), 46-54.
 • Özbek, A. (2018). Fortune 500 Listesinde Yer Alan Lojistik Firmaların Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 13-26.
 • Percin, S. (2009). Evaluation of Third-party Logistics (3PL) Providers by using A Two-phase AHP and TOPSIS Methodology. Benchmarking: An International Journal, 16(5), 588-604.
 • Perçin, S. ve Sönmez, Ö. (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18, 565-582.
 • Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Ghorabaee, M. K. ve Turskis, Z. (2017). An Extension of The EDAS Method based on The Use of Interval Grey Numbers. Studies in Informatics and Control, 26(1), 5-12.
 • Timor, M. (2010). Yöneylem Araştırması. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ulutaş, A. (2017). EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi. Journal of Business Research-Türk, 9(2), 169–183.
 • Ulutaş, A. (2018). Entropi Temelli ROV Yöntemi İle Esnek Üretim Sistemi Seçimi. Business and Economics Research Journal, 9(1), 187-194.
 • Wang, T. C. ve Lee, H. D. (2009). Developing A Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights. Expert Systems with Applications, 36(5), 8980-8985.
 • Yayla, A. Y., Oztekin, A., Gumus, A. T. ve Gunasekaran, A. (2015). A Hybrid Data Analytic Methodology for 3PL Transportation Provider Evaluation using Fuzzy Multi-criteria Decision Making. International Journal of Production Research, 53(20), 6097-6113.
 • Zavadskas, E. K., Cavallaro, F., Podvezko, V., Ubarte, I. ve Kaklauskas, A. (2017). MCDM Assessment of A Healthy and Safe Built Environment According to Sustainable Development Principles: A practical Neighborhood Approach in Vilnius. Sustainability, 9(5), 702.
APA ULUTAŞ A (2019). ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(23), 53 - 66. 10.18092/ulikidince.458754
Chicago ULUTAŞ Alptekin ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.23 (2019): 53 - 66. 10.18092/ulikidince.458754
MLA ULUTAŞ Alptekin ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.23, 2019, ss.53 - 66. 10.18092/ulikidince.458754
AMA ULUTAŞ A ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; 0(23): 53 - 66. 10.18092/ulikidince.458754
Vancouver ULUTAŞ A ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; 0(23): 53 - 66. 10.18092/ulikidince.458754
IEEE ULUTAŞ A "ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.53 - 66, 2019. 10.18092/ulikidince.458754
ISNAD ULUTAŞ, Alptekin. "ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 23 (2019), 53-66. https://doi.org/10.18092/ulikidince.458754