Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 257 - 276 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18092/ulikidince.542290 İndeks Tarihi: 04-06-2020

KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notları uluslararası yatırım kararları üzerinde olumlu ve/veyaolumsuz etkiler yapmaktadır. Bu durum söz konusu kuruluşların derecelendirme işlemlerinde objektifdavranmadıkları; hatta ekonomik krizleri tetiklediği tartışmasını beraberinde getirmektedir. Çalışmada Kırılgan8’li grubu ülkelerin makroekonomik değişkenleri ile Moody’s Investors Service Inc. ’in bu ülke gurubuna verdiğikredi notları arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Öncelikle yatay kesit bağımlılığı 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 ve 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2testleriyle, serilerin durağanlığı ise CIPS birim kök testiyle araştırılmıştır. Eğim katsayılarının homojenliğiSwamy S testiyle incelenmiş ve uygulanan Westerlund ve Edgerton (2007) eşbütünleşme testi sonucundaseriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak seriler Dumitrescu-Hurlinpanel nedensellik testine tabi tutularak kredi notundan doğrudan yabancı yatırımlar, enflasyon oranı veekonomik büyüme oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Ancak kredinotlarıyla işsizlik oranları arasında nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkalın, S. (2009). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DDY) ve Yurtiçi Yatırımlar Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1-14.
 • Akbulak, Y. (2012). Kredi Derecelendirme veya Rating Kavram ve Ölçütler. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, 3.
 • Akel, V. ( 2015). Kırılgan Beşli Ülkeleri Hisse senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 75-96.
 • Bryson, J. and Miller, M. (2013). Developing Economies and Crisis Vulnerability. Wells Fargo Securities Special Commen, 1-24.
 • Çalışkan, Ö. V. (2002). Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Risk Değerlendirme Kriterleri. G.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, 1-13.
 • Çan H. ve Dinçsoy M. (2016). Kırılganlık Göstergeleri ve Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(22), 199-217.
 • Çolak, Yusuf. (2017). Türkiye’nin Makroekonomik Değişkenleri İle Kredi Notları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Moody’s Örneği. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 1(1), 61-74.
 • Demir M. ve Eminer F. (2014). Kredi Derecelendirme Kuruluşları üzerine Düşünceler. EUL Journal of Social Sciences, 2, 96-112.
 • Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49.
 • Dumitrescu, E. I. and Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Eke, S. (2013). Ticari Alacak Riskleri Yönetiminde Kredi Sigortaları Ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi, Nedensellik Analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5.
 • Engle, R. F., and Granger, C. W. (1987). Co-Integration And Error Correction: Representation, Estimation, And Testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276.
 • Financial Times. Erişim adresi www.ft.com
 • Fitch Ratings Ltd. Erişim adresi www.fitchratings.com
 • Göçer, İ. Ve Akın, T. (2016). Kırılgan Beşlide Tasarruf -Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz. Ege Akademik Bakış Dergisi, 16(2), 176-190.
 • Gülmez, A. ve H. Gündoğan. (2014). Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Uygulaması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4).
 • Güneş, S. (2013). Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85
 • Hasbi D. (2012). Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yapılan Not Değerlendirmelerinin Ülke Ekonomileri Üzerine Etkileri; Türkiye Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Kab H. (2015). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye Üzerine Bir Analiz. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Kamacı A. ve Konya S. (2016). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Portföy Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 136-155.
 • Kargı B. (2014). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye'nin Kredi Notu Üzerine Bir İnceleme (1998-2013). The Journal of Academic Social Science Studies, 7(1), 351-370.
 • Kılıçaslan Harun ve Giter M. Sefer (2016). Kredi Derecelendirme ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-81.
 • Mete M., Pekmez G. ve Kıyançiçek C. (2016). 2008 Finans Krizinin Kırılgan Sekizliler Üzerindeki etkisi; Teorik Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 689-709.
 • Moody’s Investors Service Inc. Erişim adresi www.moodys.org
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics, 435, P.1-39.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence Of Cross‐Section Dependence. Journal Of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Reinhart C. (2002). Default, Currency Crises, and Sovereign Credit Ratings. The World Bank Economic Review, 16(2), 151–170.
 • Standard & Poor’s Ratings Services Corp. Erişim adresi www.standardandpoors.com
 • Şen S. (2014). Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Analizi: Moody’s Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Tatoğlu, F.Y. (2017). Panel Zaman Serileri Analizi: STATA Uygulamalı. İstanbul:Beta Yayınevi.
 • Tekin, İ. Çevik (2016). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Öngöremedikleri Krizler Ve İflaslar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(41.Yıl Özel Sayısı), 181- 205.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Erişim adresi www.tcmb.gov.tr
 • Ünver M. and Doğru B. (2015). The Determinants of Economic Fragility: Case of the Fragile Five Countries. Akdeniz İİBF Dergisi, 15(31), 1-24.
 • Westerlund, J. and Edgerton, D.L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test. Economic Letters, 97, 185-190.
 • White, LJ. (2010). Credit-Rating Agencies and the Financial Crisis: Less Regulation of CRAs is a Better Response. Journal of International Banking Law, 25(4), 1-25
 • Yanar İ. (2002). Derecelendirme Faaliyeti ve Bankaların Derecelendirmesi İşlemlerinin Analizi. İnceleme Raporu. TCMB. Teftiş Kurulu Başkanlığı.
APA SANDALCILAR A, ALTINER A, ÇOLAK Y (2019). KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
Chicago SANDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI,ÇOLAK YUSUF KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2019): 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
MLA SANDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI,ÇOLAK YUSUF KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2019, ss.257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
AMA SANDALCILAR A,ALTINER A,ÇOLAK Y KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2019; 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
Vancouver SANDALCILAR A,ALTINER A,ÇOLAK Y KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2019; 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
IEEE SANDALCILAR A,ALTINER A,ÇOLAK Y "KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.257 - 276, 2019. 10.18092/ulikidince.542290
ISNAD SANDALCILAR, Ali Rıza vd. "KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2019), 257-276. https://doi.org/10.18092/ulikidince.542290
APA SANDALCILAR A, ALTINER A, ÇOLAK Y (2019). KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(23), 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
Chicago SANDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI,ÇOLAK YUSUF KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.23 (2019): 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
MLA SANDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI,ÇOLAK YUSUF KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.23, 2019, ss.257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
AMA SANDALCILAR A,ALTINER A,ÇOLAK Y KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; 0(23): 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
Vancouver SANDALCILAR A,ALTINER A,ÇOLAK Y KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; 0(23): 257 - 276. 10.18092/ulikidince.542290
IEEE SANDALCILAR A,ALTINER A,ÇOLAK Y "KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.257 - 276, 2019. 10.18092/ulikidince.542290
ISNAD SANDALCILAR, Ali Rıza vd. "KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 23 (2019), 257-276. https://doi.org/10.18092/ulikidince.542290