Yıl: 2019 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 119 - 124 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/KUHEAD.2019.119 İndeks Tarihi: 04-06-2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç: Bireyselleştirilmiş bakım, hemşirelik felsefesi ve mesleki etikkodların temelini oluşturan insanın bireyselliğine olan inancın uygulama alanına yansımasıdır. Bu kapsamda çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları ile ahlaki duyarlılık düzeyleriarasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki çalışma, İstanbul’da birvakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 300 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Kişisel Bilgi Formu, Bireyselleştirilmiş BakımSkalası-Hemşire Versiyonu (BBAÖ) ve Ahlaki Duyarlılık Ölçeğindenoluşan anket formu ile veriler toplanmıştır.Bulgular: Öğrencilerin BBAÖ Hemşire versiyonundan aldıkları ortalama toplam puanın 3.89±0.81 olduğu belirlenirken ADA ortalamapuanlarının 72.00±26.70 olduğu belirlenmiştir. ADA ile BBAÖ ve arasındaki ilişki incelendiğinde, karar verme kontrolü ile yarar sağlamave oryantasyon boyutları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki (r=0.20,r=0.22) bulunurken BBAÖ sıra ortalamaları ile oryantasyon alt boyutunda pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0,22).Sonuç: Çalışma sonuçları öğrencilerin ahlaki duyarlılıkları ile bireyselleştirilmiş bakım algıları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Öğrencilerin klinik uygulamaların etik boyutlarına olan duyarlılıklarını, bireye özel bakımda kullanabilecek yetkinliğesahip nitelikli mezunlar olabilmeleri noktasında yenilikçi öğrenim yöntemlerinin önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

The Relationship Between Individualized Care Perceptions and Moral Sensitivity Levels of Nursing Students

Öz:
Aim: Individualized care is a reflection of the belief in the individuality of the human being, which forms the basis of nursing philosophy and professional codes of ethics. From this point of view, this study aimed to determine the relationship between moral sensitivity and individualized care perception of nursing students. Methods: This descriptive-correlational study was carried out on 300 students studying in the nursing department of a foundation university in Istanbul. A personal information form, the Individualized Care Scale – Nurse Version (ICS-A) and the Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ) were used as data collection tools. Results: While the students' total mean score was found to be 3.89±0.81 on the ICS-A, the students' ESS scores were72.00 ± 26.70. When the relationship between the ESS and ICS-A was examined, there was weak positive correlation between decision-making control and benefit and orientation dimensions (r=0.20, r=0.22). There was weak positive correlation between ICS-A rank averages and orientation sub-dimension (r=0.22). Conclusion: According to the results of the study, a weak positive relationship was found between ethical sensitivities and perceptions of individualized care. According to these results, it is considered important to use innovative learning methods to increase students' moral sensitivity in clinical practice.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Acaroğlu R. Bakımda etik. In: II. Uluslararası IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. İstanbul: İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü; 2004. p. 130-9.
 • 2. Acaroğlu R. Bireyselleştirilmiş bakım. In: 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü; 2010. p. 6.
 • 3. Acaroğlu R, Şendir M. Bireyselleştirilmiş Bakımı Değerlendirme Skalaları. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2012;20(1):10-6. Available from: http:// dergipark.gov.tr/download/article-file/95057
 • 4. Milligan C, Wiles J. Landscapes of care. Progress in Human Geography. 2010;34(6):736-54. doi: 10.1177/0309132510364556.
 • 5. Bassett C. Educating for care: A review of the literature. Nurse Educ Pract. 2001;1(2):64-72. doi: 10.1054/nepr.2001.0009.
 • 6. Babadağ K. Hemşirelik ve Değerler. Ankara: Alter Yayıncılık; 2010. p. 31.
 • 7. Ersoy N, Gündoğmuş ÜN. A study of theethical sensitivity of physicians in Turkey. Nursing Ethics. 2003;10(5):472-84. doi: 10.1191/0969733003ne6290a.
 • 8. Gül Ş, Aşiret GD, Kahraman BB, Devrez N, Büken NÖ. Etik dersi alan ve almayan hemşirelik öğrencilerinin etik karar verebilme düzeylerinin incelenmesi. Turkish Journal of Research & Development in Nursing. 2013;15(1):23-31. Available from: https://www.researchgate.net/ publication/309558640_Etik_Dersi_Alan_ve_Almayan_Hemsirelik_ Ogrencilerinin_Etik_Karar_Verebilme_Duzeylerinin_Incelenmesi_ Investigating_Ethical_Decision-Making_Levels_of_Nursing_Students_ Who_Did_and_Did_Not_Take_Ethics_Cour
 • 9. Altun İ. Etik ve Değerler. In: Atabek Aşti T, Karadağ A, editors. Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2014. p. 113-22.
 • 10. Suhonen R, Leino-Kilpi H, Välimäki M. Development and psychometric properties of the Individualised Care Scale. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2005;11:7-20. doi: 10.1111/j.1365-2753.2003.00481.x.
 • 11. Şendir M, Acaroğlu R, Kanan N, Shonen R, Katajisto J. Bireyselleştirilmiş Bakım Ölçeği - Hemşire Versiyonu’nun Türkçe geçerlik ve güvenirliği. In: 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü; 2010. p. 129.
 • 12. Lützen K, Johansson A, Nordström G. Moral sensitivity: Some differences between nurses and physicians. Nursing Ethics. 2000;7:520- 30. doi: 10.1177/096973300000700607.
 • 13. Tosun H. Sağlık uygulamalarında deneyimlenen etik ikilemlere karşı hekim ve hemşirelerin duyarlılıklarının belirlenmesi [doctoral dissertation]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2005.
 • 14. Sur H. Verilerin özetlenmesi, sunumu ve analizi. In: Solak M, editor. Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Yayınları No: 2088. p. 154.
 • 15. Başak T, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2010;52:76-81. Available from: http://gulhanemedj.org/uploads/pdf/pdf_GMJ_542.pdf
 • 16. Bükerek E. Jinekolojik onkoloji hastalarının ve bakım veren ebe / hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım algılarının değerlendirilmesi [master’s thesis]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2016.
 • 17. Özdemir NG. Hemşirelerin empatik eğilim ve empatik becerileri ile bireyselleştirilmiş bakım algıları arasındaki ilişki [master’s thesis]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015.
 • 18. Can Ş, Acaroğlu R. Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları ile İlişkisi. F.N. Hem. Derg. 2015;23(1):32-40. Available from: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/332620
 • 19. Suhonen R, Papastavrou E, Efstathiou G, Lemonidou C, Kalafati M, Antunes Da Luz M, et al. Nurses’ perceptions of individualised care: An international comparison. Journal of Advanced Nursing. 2011;67:1895- 907. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05626.x.
 • 20. Idvall E, Berg A, Katajisto J, Acaroğlu R, Antunes Da Luz M, Efstathiou G, et al. Nurses’ sociodemographic background and assessments of individualized care. Journal of Nursing Scholarship. 2012;44(3):284- 93. doi: 10.1111/j.1547-5069.2012.01463.x.
 • 21. Comrie RW. An analysis of undergraduate and graduate student nurses' moral sensitivity. NursEthics. 2012;19(1):116-27. doi: 10.1177/0969733011411399.
 • 22. Salar AS, Zare S, Sharifzadeh E. The Survey of Nursing Students’ Ethical Sensitivity. Biol Med (Aligarh). 2016;8(5);311. doi: 10.4172/0974- 8369.1000311.
 • 23. Selçuk KT, Demir C. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi; 2015, Kayseri.
 • 24. Eraydın Ş, Albayrak K. Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Değerleri ve Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi; 2015, Kayseri.
 • 25. Aydın Y, Dikmen Y, Kalkan CS. Ebelik Öğrencilerinin Hasta Bakım Uygulamalarında Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Contemp Med. 2017;7(2):168-74. doi: 10.16899/gopctd.326664.
 • 26. Temiz Z, Öztürk D, Ünver S, Tohumat ŞG, Akyolcu N, Kanan N, Nur F. Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin etik duyarlılıklarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;20(2);83-9. Available from: http://e-dergi.atauni.edu.tr/ ataunihem/article/view/5000184698/5000182229
 • 27. Filizöz B, Aşcı A, Mesci G, Bağcıvan E. Hemşirelerde Etik Duyarlılık: Sivas İli Merkez Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma. İş Ahlakı Dergisi. 2015;8(1);47-66. doi: 10.12711/tjbe.2015.8.0144.
 • 28. Enes SPD, Varies K. A survey of ethical issues experienced by nurses caring for terminally ill elderly people. Nursing Ethics. 2004;11(2):150- 64. doi: 10.1191/0969733004ne680oa.
 • 29. Aksu T, Akyol A. İzmir’deki hemşirelerin etik duyarlılıklarının incelenmesi. Türkiye Klinikleri. 2011;19(1):16-24. Available from: http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-izmirdeki-hemsirelerinetik-duyarliliklarinin-incelenmesi-60050.html
 • 30. Park M, Kjervik D, Crandell J, Oerman MH. The relationship of ethics education to moral Sensitivity and moral reasoning skills of nursing students. Nursing Ethics. 2012;19(4):568-80. doi: 10.1177/0969733011433922.
 • 31. Dikmen Y. Yoğun bakım hemşirelerinde etik duyarlılığın incelenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2013;2(1):1-7. Available from: http:// dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumunuj/article/view/1008001904
APA DOĞAN P, TARHAN M, Kurklu A (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. , 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
Chicago DOĞAN Pınar,TARHAN Merve,Kurklu Ahu Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. (2019): 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
MLA DOĞAN Pınar,TARHAN Merve,Kurklu Ahu Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. , 2019, ss.119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
AMA DOĞAN P,TARHAN M,Kurklu A Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. . 2019; 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
Vancouver DOĞAN P,TARHAN M,Kurklu A Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. . 2019; 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
IEEE DOĞAN P,TARHAN M,Kurklu A "Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki." , ss.119 - 124, 2019. 10.5222/KUHEAD.2019.119
ISNAD DOĞAN, Pınar vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki". (2019), 119-124. https://doi.org/10.5222/KUHEAD.2019.119
APA DOĞAN P, TARHAN M, Kurklu A (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16(2), 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
Chicago DOĞAN Pınar,TARHAN Merve,Kurklu Ahu Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16, no.2 (2019): 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
MLA DOĞAN Pınar,TARHAN Merve,Kurklu Ahu Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.2, 2019, ss.119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
AMA DOĞAN P,TARHAN M,Kurklu A Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 16(2): 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
Vancouver DOĞAN P,TARHAN M,Kurklu A Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 16(2): 119 - 124. 10.5222/KUHEAD.2019.119
IEEE DOĞAN P,TARHAN M,Kurklu A "Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki." Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16, ss.119 - 124, 2019. 10.5222/KUHEAD.2019.119
ISNAD DOĞAN, Pınar vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki". Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16/2 (2019), 119-124. https://doi.org/10.5222/KUHEAD.2019.119