Yıl: 2019 Cilt: 27 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 2293 - 2310 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24106/kefdergi.3517 İndeks Tarihi: 04-06-2020

İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmada; işitme engeli gençlerin mesleki eğitimleri sürecinde uygun öğrenme ortamları sağlanarak hazırlanacak mesleki eğitim programlarının düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmalar incelenerek, işitme engelli bireylerin mesleki eğitiminde bir dergi çıkarma süreci ve ürünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada mesleki eğitim sürecinde dersler arasında işbirliği ortamı oluşturularak meslek dersinde kullanılan mesleki terminoloji ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik yapılan etkinlik ve stratejilerin işitme engelli öğrencilere uygulanma süreci incelenmiştir. Araştırmanın deseni eylem araştırmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını 2008-2009 eğitim öğretim yılında Engelliler Entegre Yüksekokulu, Grafik Lisans Programı birinci sınıfına devam eden on işitme engelli genç, makalenin birinci yazarı olan araştırmacı, dil derslerinden sorumlu öğretim elemanı, geçerlik ve güvenilirlik komitesinin öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırma “Hazırlık” ve “Uygulama-Ürün Geliştirme” olmak üzere iki süreçten oluşmuştur. Araştırma verileri; videoteyp kayıtları, geçerlik ve güvenilirlik komitesinin toplantı kayıtları ve tutanakları, ders planları, değerlendirmeler ve öğrenci ürünleri oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde işitme engelli gençlerin mesleki eğitiminde bir model oluşmuştur. Bu model doğrultusunda yürütülen derslerin öğrenciler için yararlı olduğu gözlenmiştir. Araştırma sürecinin sonunda meslek dersinde öğrenilen bilgisayar yazılımına yönelik öğrencilerin; yazılımı uygulama becerilerinin ve yazılımın mesleki dilini kullanma becerilerinin geliştiği belirlenmiştir. Araştırma ülkemizde işitme engelli öğrencilerin yüksekokul düzeyinde mesleki eğitimleri için öncü çalışmadır. Araştırmada oluşturulan model ülkemizde ve yurt dışında işitme engelli gençlere mesleki eğitim veren diğer eğitim kurumlarındaki derslerde kullanılarak sınanabilir.
Anahtar Kelime:

Examination of Computer Software Instructional Model Applied in Vocational Education of Hearing Impaired College Students

Öz:
The aim of this research is to examine the process of publishing a magazine and the magazine as a product of the process in the vocational education of hearing-impaired individuals by the investigation of studies on the organization of vocational educationprograms through suitable learning environments for hearing-impaired teenagers. In the research, the application process of activities and strategies, which were utilized to develop vocational skills and terminology in the field course through cooperationof the courses in education process, on hearing-impaired students was examined. The research was designed as an action research. The participants of the research consisted of ten first year students of Graphic Arts program of the School for the Handicapped(SFH) in the school year of 2008-2009, the researcher, who was the primary author of the present article, an instructor, who was responsible from language course, and the members of trustworthiness committee (validity and reliability committee). The researchconsisted of two main processes; “preparation” and “application-product development.” The research data were collected through videotape recordings, meeting records and official reports of validity and reliability committee, course schedules, evaluations andstudent products. In the research process, a model had been formed in vocational education of hearing-impaired students. It was observed that conducted courses were benefical for students. At the end of the research, considering the computer software, whichwas taught in field course, improvements in students’ application skills and technical langugae usage of the software were determined. This research is a pioneering work for vocational education of hearing-impaired students at collage level, in Turkey. The developing model of this research can be tested by using in courses of other educational institutions providing vocational training to hearing-impaired teenagers in our country and in abroad.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçamete, G. (1999). Improving question skills for students with hearing impairment. Europan Journal of Special Needs Education. 14(2). 171-177.
 • Albertini, J. A. & Schley, S. (2003). Writing, characteristics, instruction and assessment. Marschark, M. ve Spencer, E. P. (Eds.) Oxford handbook of deaf studies, language and education içinde (p. 123-135) New York, NY: Oxford University Press, Inc.
 • Alkan, C., Doğan, H. & Sezgin, S.İ. (2001). Mesleki ve teknik eğitimin esasları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Alkan, C. (1987). Öğrenme-öğretme süreçleri ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 20(1). 209-229.
 • Alkan, C. (1974). Eğitim teknolojisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 1(7). 339-344.
 • Asselin, M. (1999). Balanced literacy. Teacher Librarian. 27(1), 69-70.
 • Avrupa Komisyonu (European Commission). (2007). Erişim tarihi: 04 Mayıs 2012, www.esae.org/articles/ 2007_08_005.pdf
 • Baumann, J. F. & Kameenui, E. J. (2004). Vocabulary instruction: research to practice. New York, London: The Guildfor Press.
 • Berryman, S.E. (1991). Designing effective learning environments: cognitive apprenticeship models. William T. Grant Foundation Commission on Work. New York: Columbia University Institue on Education and Economy.
 • Biber, S. & Leavy, P. (2011). The practice of qualitative research. USA: SAGE Publications Inc.
 • Bogdan, R.C. & Biklen, S.N. (2007). Qualitative research in education an introduction to theaory and methods. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, Inc.
 • Buehl, D. (2001). Classroom strategies for interactive learning. Wisconsin, USA: International Reading International Reading Association.
 • Campbell, C.P. (1997). Training the workforce: an alternate approach. Vocational-Technical Education Conference, Lousville. 2-26.
 • Carnine, D. W., Silbert, J. ve Kameenui, E. J. (1996). Direct instruction reading. (3rd. ed.). New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Center, Y. (2005). Begining reading a balanced apporach to teaching literacy during the first three years at school. London: Continuum International Publishing Group.
 • Collins, N. D. (1994). Metacognition and learning to read. ERIC Clearinghouse on Reading English and Communication Bloomington IN. Erişim tarihi: 13 Ekim 2011, http://www.vtaide.com/png/ERIC/Read-to-Learn.htm
 • Conrad, R. (1979). The deaf school child. London: Harper and Row.
 • Cramer, R.L. (2004). The language arts a balanced approach to teaching reading, writing, listening, talking and thinking. USA: Pearson Education, Inc.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research planning, conducting, and evaluating quantative ana qualitative research. Pearson Prentice Hall.
 • Derican, T. (2010). İşitme engelli gençlere iş başvurusu dosyası (portfolyo) geliştirme çalışmalarının incelenmesi: Eylem araştırması. (Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi). T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Disability Statistics Compendium. (1990). Erişim tarihi: 04 Mayıs 2012 http://unstats.un.org/unsd/aboutus.htm
 • Engelliler Entegre Yüksekokulu (1993). Erişim tarihi: 23 Aralık 2009, http://www.anadolu.edu.tr/akademik/yuksek_ okullar.aspx#yo_engent
 • Fer, S. (2000). Modüler program yaklaşımı ve bir öneri. Eğitim Sanat Kültür Dergisi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 147, Ankara.
 • Ferrance, E. (2000). Themes in education. Action research. LAB. A program of the Education Alliance. Northeast and Islands Regional Educational Laboratory at Brown University.
 • Fidan, N. (1997). Eğitim Psikolojisi Okulda Öğrenme ve Öğretme. Alkım Yayınevi. Ankara.
 • Fountas, I.C. & Pinel, G.S. (1996). Guided reading, good first teaching for all childen. Heinemann, Portsmouth, USA.
 • Gay, L.R. , Mills, G.E. & Airasan, P. (2006). Education research competencies for analysis ana applications. Pearson Prentice Hall.
 • Girgin, Ü. (1999). Eskişehir ili ilkokulları 4. ve 5. sınıf işitme engelli öğrencilerinin okumayı öğrenme durumlarının çözümleme ve anlama düzeylerine göre değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Graham, L. & Wong, B.Y.L. (1993) Comparing two modes in teaching a question answering strategy for enhancing reading comprehension: Didactic and self instructional training. Journal of Learning Disabilities. 26(4), 270-279.
 • Hagood, B. E. (1997). Reading and writing with help from story grammar. Teaching Exceptional Children. March/April, 10-14
 • Harrel, A. & Jordan, M. (2002). 50 active learning strategies for improving reading comprehension. Ohio: Merril Prentice Hall.
 • Henning, J.E., Stone, J.M. & Kelly, J.L. (2009). Using action research to improve instruction. London.
 • Hiebert, E. H. & Kamil, M. L. (2005). Teaching and learning vocabulary: Bringing research to practice. New Jersey, London. Lawrence Erlbaum Associates, Publisher.
 • İçden, G. (2003). Üniversite hazırlık sınıfı işitme engelli öğrencilerinin okuma sonrası soruları yanıtlamalarında “Soru Yanıt İlişkileri” stratejisinin kullanımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Irvin, J.L., Buehl, D.G & Klemp, R.M. (2007). Reading and the high school student strategies to enhance literacy. Pearson. USA.
 • Jensen, E. (2011). Erişim tarihi: 22 Kasım 2012 http://www.education.com/reference/article/enrichment-specialist/
 • Kameenui, J.E. & Simmons, C.D. (1990). Designing instructional strategies: The prevention of academic learning problem. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Karasu, G. (2011). İşitme engelli gençlere uygulanan sözcük dağarcığı geliştirme stratejilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasu, H.P. & Girgin, Ü. (2007). Kaynaştırmadaki işitme engelli çocukların yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 467-488.
 • Lehr, F. (1995). Revision in the writing process. Clearinghouse on Reading English and Communication Bloomington IN. Erişim Tarihi: Kasım 2017, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED379664.pdf
 • Luckner, J. L. & Handley, C. M. (2008). A summary of the reading comprehension research undertaken with students who are deaf or hard of hearing. American Annals of the Deaf, 153(1), 6-35.
 • Mager, R.F. & Beach, K.M. (1967). Developing vocational instruction. Belmont, California: Fearon-Pitman Publishers, Ins.
 • Mills, G. E. (2003). Action research. a guide for the teacher researcher. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Nagy, W. E. (1988). Teaching vocabulary to improve reading comprehension. Newark, DE: International Reading Assn.
 • OECD. (2010). Learning for job. OECD Reviews of Vocational Education and Training. OECD Publications.
 • Paul, .P.V. (2003). Processes and components of reading. (İçinde) Marschark, M. ve Spencer, E. P. (eds.) Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education. (p: 97-109) New York, NY: Oxford University Press, Inc.
 • Pearson, P.D., Raphael, T.E., Benson, V.L. & Madda, C.L. (2007). Best practices in literacy instruction. Balance in Comprehensive Literacy Instruction: Then and now. Newyork London: The Guiltford Press.
 • Prosser, C.A. & Quigley, T.H. (1949). Vocational education in a democracy. Chicago, USA: American Technical Society.
 • Reutzel, D. R. & Cooter, R. B. (1999). Balanced reading strategies and practices: Assesing and assisting readers with special needs. Upper Saddle River, NJ: Merril Prentice Hall.
 • Rief, S.F. & Heimburge, J.A. (2007). How to reach and teach all children through balanced literacy. PB Printing: USA.
 • Rupley, W. H., Blair, T. R. & Nichols, W. D. (2009). Effective reading instruction for struggling readers: The Role of Direct/Explicit Teaching. Reading ve Writing Quarterly. 25. 125-138.
 • Ryen, A. (2011). Qualitative research. Silverman, D. (Ed.). Ethics and Qualitative Research içinde. p.416-438. London: SAGE Publication Inc.
 • Schley, S. & Stinson, M. A. (2016). Collaborative writing in the postsecondary classroom: Online, in-person, and synchronous group work with deaf, hard-of-hearing, and hearing students. Journal of Postsecondary Education and Disability, 29(2), 151-164. Schirmer, R. B. (2000). Language and literacy development in children who are deaf. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
 • Schirmer, B.R. (2010). Teaching the struggling reader. Pearson: USA
 • Sezgin, S.İ. (1994). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Scans Report (1991). What work requires of schools. Erişim Tarihi: 22 Kasım 2012, https://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf
 • Thompson, J.A. (1981). So you have a hearing impaired student in your vocational education classroom (a prototypic resource unit). Washington D.C.: Kent State University Ohio Collage of Education Project SAVE.
 • Tompkins, G. (1997). Literacy for the 21st century, A balanced approach. New Jersey: Prince Hall Inc.
 • Tüfekçioğlu, A. U. (1998). Farklı eğitim ortamlarındaki işitme engelli öğrencilerin konuşma dillerinin incelenmesi. Eskişehir. Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, Yayın No:141
 • Uzuner, Y., İçden, G., Girgin, Ü., Beral, A. & Kırcaali-İftar, G. (2005). An examination of impacts of text related questions on story grammer acquisition of three Turkish youths with hearing loss. The International Journal of Special Education. 20(2). 111-121.
 • Uzuner, Y., Girgin, Ü., Kaya, Z., Karasu, G., Girgin, C., Erdiken, B., Cavkaytar, S. & Tanrıdiler, A. (2011). İşitme engelli gençlere uygulanan Dengeli Okuma Yazma Öğretimi modelinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(4), 2111-2132.
 • Walker, L., Munro, J., & Rickards, F. W. (1998). Literal and inferencial comprehension for student who are deaf or hard of hearing. The Volta Review. 100(2), 87-104.
 • Wang, S. (2008). Encyclopedia of information technology curriculum integration. Desktop Publishing in Education. Idea Group Inc (IGI).
 • Vygotsky, Y. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. (Ed. M. Cole, V. John-Steiner. S. Scribner & R. Sourberman). Cambridge: MA: Harvard University.
 • Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları.
APA Kaya Z, GİRGİN Ü, Uzuner Y, KARASU G (2019). İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. , 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
Chicago Kaya Zehranur,GİRGİN Ümit,Uzuner Yildiz,KARASU Güzin İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. (2019): 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
MLA Kaya Zehranur,GİRGİN Ümit,Uzuner Yildiz,KARASU Güzin İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. , 2019, ss.2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
AMA Kaya Z,GİRGİN Ü,Uzuner Y,KARASU G İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. . 2019; 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
Vancouver Kaya Z,GİRGİN Ü,Uzuner Y,KARASU G İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. . 2019; 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
IEEE Kaya Z,GİRGİN Ü,Uzuner Y,KARASU G "İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi." , ss.2293 - 2310, 2019. 10.24106/kefdergi.3517
ISNAD Kaya, Zehranur vd. "İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi". (2019), 2293-2310. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3517
APA Kaya Z, GİRGİN Ü, Uzuner Y, KARASU G (2019). İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(5), 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
Chicago Kaya Zehranur,GİRGİN Ümit,Uzuner Yildiz,KARASU Güzin İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 27, no.5 (2019): 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
MLA Kaya Zehranur,GİRGİN Ümit,Uzuner Yildiz,KARASU Güzin İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.5, 2019, ss.2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
AMA Kaya Z,GİRGİN Ü,Uzuner Y,KARASU G İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
Vancouver Kaya Z,GİRGİN Ü,Uzuner Y,KARASU G İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2293 - 2310. 10.24106/kefdergi.3517
IEEE Kaya Z,GİRGİN Ü,Uzuner Y,KARASU G "İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi." Kastamonu Eğitim Dergisi, 27, ss.2293 - 2310, 2019. 10.24106/kefdergi.3517
ISNAD Kaya, Zehranur vd. "İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Eğitiminde Uygulanan Bilgisayar Yazılımı Öğretim Modelinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27/5 (2019), 2293-2310. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3517