Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 243 - 249 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5961/jhes.2019.326 İndeks Tarihi: 07-06-2020

Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı

Öz:
Bu çalışmanın amacı narsisizmin, “Facebook” kullanım nedenleri ve bağlanma stilleri ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 346 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 225’i (%65) kadın, 121’i (%35) erkektir. Örnekleme giren bireylerin yaş ortalaması =20.68 (ss=1.838)’dir. Araştırmada katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin soruların yer aldığı ‘Kişisel Bilgi Formu’, narsisizm düzeylerini ölçmeye yönelik ‘Narsisizm Kişilik Envanteri’, bağlanma stillerini ölçmeye yönelik ‘Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’ ve “Facebook” kullanım nedenlerini ölçmeye yönelik ilgili amaç için geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Pearson momentler katsayısı ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ulaşılan bulgular şu şekildedir: Öğrencilerin narsisizm düzeyi ile “Facebook” kullanım nedenleri ölçeğinin ‘narsisizm’ alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ve narsisizm ile “Facebook” kullanım nedenleri ölçeğinin ‘kişisel durum’ alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin narsisizm düzeyi ile kaygılı bağlanma düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki ve narsisizm düzeyi ile kaçınan bağlanma düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin bağlanma stilleri, “Facebook” kullanım nedenleri ve narsisizm arasındaki ilişkinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, MANOVA analizi ile test edilmiştir. Hangi gruplar arasında fark olduğunu belirlemek amacıyla yapılan ANOVA bulgularına göre, kaygılı bağlanma puanı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; kaçınan bağlanma puanı, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kadın katılımcıların ortalamaları, erkeklere göre daha yüksektir. Narsisizm puanı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek katılımcıların narsisizm puanı, kadın katılımcılara göre daha yüksektir.
Anahtar Kelime:

Investigation on University Students’ Narcissistic Tendencies, Attachment Styles and Social Media Usage

Öz:
fte primary goal of this study is to examine the relationship between narcissism levels and Facebook usage and attachment styles of university students. To fulfill these aims, 346 students who are studying at Ondokuz Mayıs University participated in the study, 225 (%65) of the participants were female, and 121 (%35) were male. fte mean age of the participants was 20.68 (sd= 1.838). ‘fte Personal Information Form’ which includes participants’ personal information, ‘Narcissistic Personality Inventory’ which was used to measure narcissism level of participants, ‘Experiences in Close Relationships Inventory-II’ which was used to measure attachment styles were delivered to the participants. In addition to these, a scale was developed in order to measure “Facebook” usage. fte analysis of the obtained data was performed by SPSS 22. For the purpose of the study, Pearson moment coefficients and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used. According to the results of the study, a positive correlation was found between students’ narcissism levels and one of the subscales of “Facebook” Usage Scale which is about narcissism, and also it was found that there is a positive correlation between narcissism and one of the subscales of “Facebook” Usage Scale which is personal status subscale. It was found that there is a negative correlation between the level of narcissism and the level of anxious attachment of students, and negative correlation was found between the level of narcissism and level of avoidant attachment of students.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acır, E. (2008). İnternetin Türk toplumunun iletişimindeki rolü: Facebook’taki Türkiye (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ahmadi, V., Ahmadi, S., Honarmand, M. M., Zargar, Y., Arshadi, N. & Mirshekar, S. (2013). The relationship between attachment styles and narcissism among students of Shahid Chamran University in Iran. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 84, 215-218.
 • Akar, A. (2014). PDR ve psikoloji programı öğrencilerinin empatik eğilimleri ve narsisistik kişilik özelliklerinin incelenmesi (Doktora tezi). Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Amirigargari, A. (2013). Kadına yönelik şiddet, narsizm ve saldırganlık arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Anlı, İ. (2010). Psikanalizde narsisizm. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Anlı, İ., & Bahadır, G. (2007). Kendilik psikolojisine göre narsisistik ve sınır kişilik bozukluğu. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27, 1-12.
 • Arslan, E. (2008). Bağlanma stilleri açısından ergenlerde Erikson’un psikososyal gelişim dönemleri ve ego kimlik süreçlerinin incelenmesi (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bennett, C. S. (2006). Attachment theory and research applied to the conceptualization and treatment of pathological narcissism. Clinical Social Work Journal, 34(1), 45-60. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, history and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230.
 • Buffardi, L. E., & Campbell, W. E. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314.
 • Carpenter, C. J. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences, 52, 482-486.
 • Cihangiroğlu, N. (2012). Narsistik kişilik ile kuramsal bağlılık arasında bir ilişki var mıdır? TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(2), 119-126.
 • Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644-663.
 • Compiet, K. (2013). Narcissism on Facebook: Appearance and evaluation of narcissistic Facebook behavior (Yüksek lisans tezi). University of Amsterdam, Graduate School of Communication, Amsterdam.
 • Cooper, M. L., Shaver, P. R., & Collins, N. L. (1998). Attachment styles, emotion regulation and adjustment in adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1380-1397.
 • Eldoğan, D. (2016). Hangi narsizm? Büyüklenmeci ve kırılgan narsizmin karşılaştırılmasına ilişkin bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 19(37), 1-10.
 • Fine, B. D., & Moore, B. E. (1967). A glossary of psychoanalytic terms and concepts. New York: American Psychoanalytic Association. Akt: Anlı, İ. & Bahadır, G. (2007). Kendilik psikolojisine göre narsisistik ve sınır kişilik bozukluğu. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27, 1-12.
 • Fraley, R. C., Waller, N. G. & Brennan, K. A. (2000). An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365. Akt: Selçuk, E., Günaydın, G., Sümer, N. & Uysal, A. (2005). Yetişkin bağlanma boyutları için yeni bir ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin Türk örnekleminde psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 1-11.
 • Gülnar, B., Balcı, Ş., & Çakır, V. (2010). Motivations of Facebook, YouTube and similar web sites users. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 161-184.
 • Hazan, Y. (2013). Kohut’un narsisizm teorisinin klinik katkısı. (A. Kurtul, Çev.). Psikanaliz buluşmaları 7: Narsisizm. (pp. 75-82). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Işınsu, M. (2003). İkili ilişki biçimi ve süresi ile bağlanma stilleri arasındaki bağlantılar (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • İnan, E. (2015). Narsistik kişilik örgütlenmesinin bağlanma kuramı çerçevesinde ele alınması: Vaka örneği. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2(1), 1-12.
 • Karaoğlu, B. (2015). Gündelik hayatta benlik sunumunun sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasu, H. (2013). Ergenlerde özerkliğin yordayıcısı olarak bağlanma stilleri ve proaktif kişilik yapılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Kernberg, O. F. (2012). Sınır durumlar ve patolojik narsisizm. (M. Atakay, Çev.). 3. Basım. İstanbul: Metis Yayınları
 • Kızıltan, H. (2000). Narcissistic Personality Inventory (NPI) ölçeğinin Türkçe formu dil eşdeğerliliği, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kızıltan H. (2006). Narsisizm ve psikopatolojisi. Retrieved from http://www.psikomitoloji.com/attachments/article/79/ narsisizm.makalesi.pdf
 • Koşan, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin Facebook kullanımının narsisizm ve saldırganlık düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Mahajan, R. (2013). Narcissism, loneliness and social networking site use: Relationship and differences. The Andhra Pradesh Journal of Psychological Medicine, 14(2), 134-140.
 • Oğuz, T. (2016). Çağdaş Narkisisos’lar: Facebook kullanım alışkanlıkları ve narsisizm. Selçuk İletişim, 9(2), 51-68.
 • Oral, N. (2006). Yeme tutum bozukluğu ile kişilerarası şemalar, bağlanma stilleri, kişilerarası ilişki tarzları ve öfke arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ök, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Özkan, Ö. (2013). İnternet kullanımıyla ilgili değişkenlerin cinsiyet, kişilik özellikleri, yaşam doyumu ve bağlanma stilleri açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pistole, M. C. (1995). Adult attachment style and narcissistic vulnerability. Psychoanalytic Psychology, 12(1), 115-126. Raskin, R., & Hall, C. S. (1979). A narcissistic personality inventory. Psychological Reports, 45, 590. Akt: Kızıltan, H. (2000). Narcissistic Personality Inventory (NPI) ölçeğinin Türkçe formu dil eşdeğerliliği, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27, 1658-1664.
 • Sayar, K. (2013). Terapi: Kültürel bir eleştiri (4. Basım). İstanbul: Timaş.
 • Selçuk, E., Günaydın, G., Sümer, N., & Uysal, A. (2005). Yetişkin bağlanma boyutları için yeni bir ölçüm: Yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri-II’nin Türk örnekleminde psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 1-11.
 • Smolewska, K., & Dion, K. L. (2005). Narcissism and adult attachment: A multivariate approach. Self and Identity, 4, 59- 68.
 • Solmuş, T. (2008). Bağlanma ve aşkın iki yüzü. İstanbul: Epsilon.
 • Taydaş, O. (2012). Serbest zaman etkinliği olarak Facebook kullanımının yalnızlıkla ilişkisi: Cumhuriyet Üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E., Binark, M., Börekçi, S., & Çomu, T. (2014). Toplumsal paylaşım ağı Facebook: “Görülüyorum öyleyse varım!” (2. basım). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Tritt, S. M., Ryder, A. G., Ring, A. J., & Pincus, A. L. (2009). Pathological narcissism and the depressive temperament. Journal of Affective Disorders, 5, 1-5.
 • Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2010). Asrın vebası: Narsisizm illeti (Ö. Korkmaz, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.
 • Yumuşak, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları, toplumsal cinsiyetçilik ve narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
APA Kaya L, Kalkan M (2019). Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. , 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
Chicago Kaya Leyla,Kalkan Melek Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. (2019): 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
MLA Kaya Leyla,Kalkan Melek Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. , 2019, ss.243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
AMA Kaya L,Kalkan M Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. . 2019; 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
Vancouver Kaya L,Kalkan M Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. . 2019; 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
IEEE Kaya L,Kalkan M "Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı." , ss.243 - 249, 2019. 10.5961/jhes.2019.326
ISNAD Kaya, Leyla - Kalkan, Melek. "Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı". (2019), 243-249. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.326
APA Kaya L, Kalkan M (2019). Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(2), 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
Chicago Kaya Leyla,Kalkan Melek Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9, no.2 (2019): 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
MLA Kaya Leyla,Kalkan Melek Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.2, 2019, ss.243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
AMA Kaya L,Kalkan M Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2019; 9(2): 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
Vancouver Kaya L,Kalkan M Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2019; 9(2): 243 - 249. 10.5961/jhes.2019.326
IEEE Kaya L,Kalkan M "Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9, ss.243 - 249, 2019. 10.5961/jhes.2019.326
ISNAD Kaya, Leyla - Kalkan, Melek. "Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9/2 (2019), 243-249. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.326