Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 287 - 305 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5961/jhes.2019.331 İndeks Tarihi: 08-06-2020

Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma

Öz:
Yükseköğretim Kurulu (2018) vakıf yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarını akademik, mali ve idari açılarından değerlendiren bir rapor yayımlamıştır. Bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu (2018) raporunda sunulan veriler kullanılarak vakıf üniversitelerinin URAP Türkiye (University Ranking by Academic Performance) akademik performansları ile raporda sunulan parametreler arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma ile vakıf üniversitelerinin URAP akademik performans toplam puanları ile üniversitelerin öğrenci sayıları, öğrenci başına düşen; alan dağılımı (m2), kütüphane alanı (m2), basılı kitap sayısı, cari gider miktarı, tam bursluluk oranı ile Tübitak- Ardeb proje sayısı ve bütçeleri arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Çalışmaya konu olan vakıf yükseköğretim kurum sayısı 76’dır. Çalışmada verilerin analizinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmada, vakıf üniversitelerinin akademik üretkenliklerini ortaya koyan URAP toplam puanları ile diğer parametreler arasındaki ilişkilere ait bulgular tartışılmaktadır. Ayrıca çalışmada vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarının ölçme ve değerlendirmelerine yönelik yeni yöntem ve yaklaşımlar önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

An Analytical Study on Academic Performances of Foundation Higher Education Institutions

Öz:
fte Council of Higher Education (2018) has issued a report evaluating the current status of the foundation higher education institutions in terms of their academic, financial, and administrative aspects. In this study, by benefiting the data presented in the report of Higher Education Council (2018), it is emphasized the relations between the academic performance of URAP Turkey (University Ranking by Academic Performance) and the parameters presented in the report. fte study, also examines the relations between the total URAP academic performance scores of the foundation universities and the student nuımber of universities, area distribution (m2), library area (m2), number of printed books, current expenditure amount, full scholarship ratio, the number of Tubitak-Ardeb projects and budgets. fte number of foundation higher education institutions, which is the focus of this study is 76. fte correlation analysis method was used for analyzing the data. In conclusion, the findings of the relationship between URAP total scores and other parameters that reveal the academic performance of foundation universities are discussed in this study. In addition, new methods and approaches are recommended regarding the assessment and evaluation of the academic performance of foundation higher education institutions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Auranena, O., & Nieminen, M. (2010). University research funding and publication performance-an international comparison. Research Policy, 39, 822–834. doi:101016/jrespol201003003
 • Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Türk yükseköğretim yönetim sisteminde YÖK ile yaşanan paradigmatik dönüşüm: Vakıf üniversiteleri çelişkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 69- 84.
 • Çelik, Z. (2015). Türkiye’de vakıf üniversitelerinin mevcut durumu ve geleceği. İstanbul: İlmi Etütler Derneği.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci Ankara: Seçkin Yayımcılık.
 • Goodman, A. (1999). Higher education in the 21st century global change and national response. In Altbach, P. G, & Peterson,
 • P. M. (Eds). Boston Institute of International Education and Council on International Exchange of Scholars. Research Report, No 29. (pp. 1-12). Washington: IIE Books.
 • Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the reshaping of higher education: The battle for world-class excellence (2nd ed). London: Palgrave Macmillan
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım
 • Karasar, N. (2003). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım Kesik, A. (2003). Yükseköğrenimde yeni bir finansman modeli önerisi: Bütünsel model Ankara: Maliye Bakanlığı APK Kurulu Yayını
 • McKenzie, K, & Schweitzer, R. (2001). Who succeeds at university? Factors predicting academic performance in first year australian university students Higher Education Research & Development, 20(1), 21-33 doi: 101080/07924360120043621
 • Neuman, W. L. (2012) Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.
 • Ramsden, P. (1991). A performance indicator of teaching quality in higher education: The course experience questionnaire. Studies in Higher Education, 16(2), 129-150. doi: 101080/03075079112331382944
 • Shin, J. C., & Khem, B. M. (2013) Institutionalization of world-class university in global competition. Dordrecht: Springer.
 • Taylor, P., & Braddock, R. (2012) International university ranking systems and the idea of university excellence. Journal of Higher Education Policy and Management, 29(3), 245-260. doi: 101080/13600800701457855
 • University Ranking By Academic Performance (URAP). (2018). Retrieved from http://trurapcenterorg/2017/2017php
 • Van Raan, A. F. J. (2005). Fatal attraction: Conceptual and methodological problems in the ranking of universities in the global scientific communication system. Scientometrics, 62(1), 133-143. Waltman, L., & Calero-Medina, C. (2012). The Leiden ranking 2011/2012: Data collection, indicators and interpretation. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(12), 2419–2432. doi: 101002/asi22708
 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK). (2018a). Retrieved from https:// istatistikyokgovtr/
 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK). (2018b). Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Retrieved from https://wwwyokgovtr/Documents/Yayinlar/ Yayinlarimiz/vakif_yuksekogretim_2018pdf
APA yiğit t (2019). Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. , 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
Chicago yiğit talip Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. (2019): 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
MLA yiğit talip Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. , 2019, ss.287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
AMA yiğit t Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. . 2019; 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
Vancouver yiğit t Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. . 2019; 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
IEEE yiğit t "Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma." , ss.287 - 305, 2019. 10.5961/jhes.2019.331
ISNAD yiğit, talip. "Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma". (2019), 287-305. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.331
APA yiğit t (2019). Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(2), 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
Chicago yiğit talip Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9, no.2 (2019): 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
MLA yiğit talip Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.2, 2019, ss.287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
AMA yiğit t Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2019; 9(2): 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
Vancouver yiğit t Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2019; 9(2): 287 - 305. 10.5961/jhes.2019.331
IEEE yiğit t "Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9, ss.287 - 305, 2019. 10.5961/jhes.2019.331
ISNAD yiğit, talip. "Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9/2 (2019), 287-305. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.331