Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 62 Sayfa Aralığı: 1787 - 1822 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-06-2020

Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı

Öz:
Türkiye’de sendikal örgütlenmenin içinde bulunduğu zor günlerin gerekçeleri arasında uygulanan ekonomi politikaları, değişen istihdam yapısı, işsizlik ve sendikalardan kaynaklanan sorunlar gösterilmektedir. Ayrıca çalışma hayatı içerisinde yer alan bireylerin sendikalara bakış açıları da önem arz etmektedir. Bu yüzden işgücü piyasasındaki farklı yaş gruplarının veya kuşakların sendikal algılarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 1980-1995 yılları arasında doğan bireyleri tanımlayan Y kuşağında yer alan özel sektör çalışanlarının sendikalara bakış açılarının ortaya konulmasıdır. Buna göre Eskişehir ili evreninde örneklem olarak ele alınan özel sektörde istihdam edilen 316 Y kuşağı çalışandan elde edilen verilerin analizinde betimsel ve kestirisel istatistik yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre sendikal algının cinsiyet ve medeni duruma göre farklılık göstermediği görülmektedir. Ancak katılımcıların eğitim seviyesi, anne-baba eğitim seviyesi, ailede sendikalı çalışan olması ve sendikaların çalışanların haklarını korumasına ilişkin düşünce değişkenlerinde sendikal algıda anlamlı farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu çalışmada Y kuşağı çalışanların sendikal algılarının ortaya konulması ile sendikaların bugünü ve geleceği olan bu kuşağa ulaşılmasında stratejilerin neler olabileceği konusunda sendikalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

The Union Perception of Generation Y in Private Sector

Öz:
In Turkey the reasons such as changing employment structure, unemployment and problems caused by the unions are shown for the unions’ difficult times. In addition to these, the perspectives of the individuals who are in the working life is also important. For this reason, it is necessary to reveal the trade union perceptions of different age groups or generations in the labor market. The aim of this study is to reveal the perspectives of the private sector workers in Generation Y which identifies individuals born between 1980-1995. According to this, descriptive and predictive methods are used in the analysis of the data obtained from the 316 Y Generation workers in the private sector, which is considered as a sample in the Eskişehir universe. According to the results of the research, it is seen that the perception of union does not differ according to the gender and marital status. However, it is concluded that there are significant differences in the perception of union in other variables like educational level of the participants and parents, being a unionized in the family and the idea of unions protecting the rights of workers. In this study, it is thought that with being revealed perceptions of Y Generation workers in private sector will be the guiding of the unions about the strategies for reaching this generation which is the present and the future of the unions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acılıoğlu, İ. (2015). “İş”te Y Kuşağı. 1. Basım. Ankara: Elma Yayınevi.
 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 165-182.
 • Altan, Ö. Z., Kağnıcıoğlu, D., Şişman, Y. ve Sungur, Z. (2005). İşçi Profil Araştırması: Eskişehir Örneği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Barling, J., Kelloway, E. K. ve Bremermann, E. H. (1991). Preemployment Predictors of Union Attitudes: The Role of Family Socialization and Work Beliefs. Journal of Apllied Psychology, 76 (5), 725-731.
 • Bayhan, V. (2013). Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler. M. Zencirkıran (Ed.), Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı içinde (s. 367-401). Bursa: Dora Yayınevi.
 • Blanden, J. ve Machin, S. (2002). Cross-Generations Correlations of Union Status for Young People in Britain. London School of Economics and Political Science: Centre for Economic Performance.
 • Bryson, A., Gomez, R., Gunderson, M. ve Meltz, N. (2005). Youth-Adult Differences in the Demand for Unionization: Are American, British, and Canadian Workers All That Different?. Journal of Labor Research, 26 (1), 155-167.
 • Bucknor, C. (2017). Union Membership Byte 2017. Washington: Center for Economic and Policy Research.
 • Chang, S. ve Robinson, L. (1990). Perception of Labor Unions: by Union Members and Their Potential Employers. American Journal of Business, 5 (2), 25-30.
 • Demirdizen, D. ve Lordoğlu, K. (2013). “Türkiye’de Sendika İçi Demokrasi ya da Bir İmkansızın Arayışı mı?”, V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu, 31 Ekim-1 Kasım, Bursa, 223-241.
 • Eisner, S. P. (2005). Managing Generation Y. S.A.M. Advanced Management Journal, 70 (4), 4-15.
 • Etci, H. ve Kağnıcıoğlu, D. (2017). Kamuda Taşeron Olarak Çalışan İşçilerin Sendikal Algısı: Eskişehir Örneği, Çalışma ve Toplum, 1 (52), 75-105.
 • Fontes, M. ve Margolies, K. (2010). Youth and Unions. Cornell University ILR School: Working Paper.
 • Frege, C. M. ve Kelly, J. (2003). Union Revitalization Strategies in Comparative Perspective. European Journal of Industrial Relations, 9 (1), 7-24.
 • Gomez, R., Gunderson, M. ve Meltz, N. (2002). Comparing Youth and Adult Desire for Unisation in Canada. British Journal of Industrial Relations, 40 (3), 521-542.
 • Griffin, L. ve Brown, M. (2011). Second Hand Views? Young People, Social Networks and Positive Union Attitudes. Labour and Industry, 22(1-2), 83-101.
 • Hekimler, B.U. (2015). “Türkiye’de Olumsuz Sendikal Algının İçsel ve Dışsal Nedenleri”, Sosyal Siyaset Konferansları, 68, 127-154.
 • Hershatter, A. ve Epstein, M. (2010). Millennials and the World of Work: An Organization and Management Perspective. J Bus Psychol, 25, 211-223.
 • Jorgensen, B. (2003). Baby Boomers, Generation X and Generation Y?: Policy Implications for Defence Forces in The Modern Era. Foresight, 5 (4), 41-49.
 • Kahmann, M. (2002). Trade Unions and Young People: Challenges of The Changing Age Composition of Unions. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid =7CE8F66893AEF1EF59A8324C9C393790?doi=10.1.1.599.2618&rep=rep1&type=pdf (Erişim tarihi: 13.04.2018)
 • Kumar, A. ve Lim, H. (2008). Age Differences in Mobile Service Perceptions: Comparison of Generation Y and Baby Boomers. Journal of Services Marketing, 22 (7), 568-577.
 • Lowe, G. S. ve Rastin, S. (2000). Organizing the Next Generation: Influences on Young Workers’ Willingness to Join Unions in Canada. British Journal of Industrial Relations, 38 (2), 203-222.
 • Mrozowicki, A., Krasowska A. ve Karolak M. (2015). Stop the Junk Contracts! Young Workers and Trade Union Mobilization Against Precarious Employment in Poland. A. Hodder ve L. Kretsos (Ed.), Trade Unions and Young People: A Global View içinde (s. 123-141). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • National Statistics. (2017). Trade Union Membership 2016: Statistical Bulletin. UK: The Departmant for Business, Energy and Industrial Strategy.
 • Özer, P. S., Eriş, E. D. ve Özmen, Ö. N. T. (2013). Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (38), 123-142.
 • Öztel, Z. M. (2014). Teknolojiden Korkmayın. Hürriyet İK, 1.
 • Parry, E. ve Urwin, P. (2011). Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Review, 13, 79-86.
 • Pascual, A. S. ve Waddington, J. (2000). Young People: The Labour Market and Trade Unions. Youth Committe of the European Trade Union Confederation.
 • Selamoğlu, A. (2017). Gençler ve Sendikal Örgütlenme: Yeni Frekans Arayışının Kaçınılmazlığı. A. Makal ve A. Çelik (Ed.), Zor Zamanlarda Emek: Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları içinde (s. 295-337). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tekin, Ö. A. ve Tüfekçi, Ö. K. (2015). Turizm Öğrencilerinin Sendika Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 171-200.
 • Timm, J. (2015). Can Millennials Save Unions?. The Atlantic (September 7). https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/09/millennials-unions/4019 18/ (Erişim tarihi: 17.05.2017).
 • Tuna, Y. B. (2013). İnternet Kuşağı ve Siyasi Aktivizm: Genç Siviller “Yaş”lanıyor. D. Lüküslü ve H. Yücel (Ed.), Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak içinde (s. 270-291). Ankara: Elif Yayınevi.
 • Türk, A. (2017). Değişimi Değiştiren Geleceği Dönüştüren Y Kuşağı. 3. Baskı. İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.
 • Uçkan, B. ve Kağnıcıoğlu, D. (2009). İşçilerin Sendikalara İlişkin Algı ve Tutumları: Eskişehir Örneği. Çalışma ve Toplum, 3 (22), 35-56.
 • Urhan, B. ve Selamoğlu, A. (2008). İşçilerin Sendikalara Yönelik Tutum ve Davranışları; Kocaeli Örneği, Çalışma ve Toplum, 3 (18), 171-197.
 • Visser, J. (2002). Why Fewer Workers Join Unions in Europe: A Social Custom Explanation of Membership Trends. British Journal of Industrial Relations, 40 (3), 403-430.
 • Williams, G. ve Quinn, M. (2014). Macmillan’s Children? Young Workers and Trade Unions in The Early 1960s. Industrial Relations Journal, 45 (2), 137-152.
 • Yelkikalan, N. ve Altın, E. (2010). Farklı Kuşakların Yönetimi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 13-17.
 • Yücebalkan, B. ve Aksu, B. (2013). Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 16-32.
 • https://www.urbandictionary.com/define.php?defid=7049238&term=generation %20y (Erişim tarihi: 22.11.2017)
 • http://lojistikkulubu.ist/evrim-kuran-yasasin-y-kusagi/ (Erişim tarihi: 22.11.2017)
 • https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-630-x/11-630-x2015005-eng.htm (Erişim tarihi: 23.04.2018)
 • https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr (Erişim tarihi: 19.04.2018)
 • https://www.cognifit.com/tr/perception (Erişim tarihi: 25.02.2019)
APA KAĞNICIOĞLU D, ETCİ H (2019). Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. , 1787 - 1822.
Chicago KAĞNICIOĞLU Deniz,ETCİ Hilmi Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. (2019): 1787 - 1822.
MLA KAĞNICIOĞLU Deniz,ETCİ Hilmi Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. , 2019, ss.1787 - 1822.
AMA KAĞNICIOĞLU D,ETCİ H Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. . 2019; 1787 - 1822.
Vancouver KAĞNICIOĞLU D,ETCİ H Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. . 2019; 1787 - 1822.
IEEE KAĞNICIOĞLU D,ETCİ H "Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı." , ss.1787 - 1822, 2019.
ISNAD KAĞNICIOĞLU, Deniz - ETCİ, Hilmi. "Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı". (2019), 1787-1822.
APA KAĞNICIOĞLU D, ETCİ H (2019). Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. Çalışma ve Toplum, 3(62), 1787 - 1822.
Chicago KAĞNICIOĞLU Deniz,ETCİ Hilmi Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. Çalışma ve Toplum 3, no.62 (2019): 1787 - 1822.
MLA KAĞNICIOĞLU Deniz,ETCİ Hilmi Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. Çalışma ve Toplum, vol.3, no.62, 2019, ss.1787 - 1822.
AMA KAĞNICIOĞLU D,ETCİ H Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. Çalışma ve Toplum. 2019; 3(62): 1787 - 1822.
Vancouver KAĞNICIOĞLU D,ETCİ H Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı. Çalışma ve Toplum. 2019; 3(62): 1787 - 1822.
IEEE KAĞNICIOĞLU D,ETCİ H "Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı." Çalışma ve Toplum, 3, ss.1787 - 1822, 2019.
ISNAD KAĞNICIOĞLU, Deniz - ETCİ, Hilmi. "Özel Sektörde Çalışan Y Kuşağının Sendikal Algısı". Çalışma ve Toplum 3/62 (2019), 1787-1822.