Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 195 - 225 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.23863/kalem.2019.125 İndeks Tarihi: 10-06-2020

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği

Öz:
Bu araştırmada zihinsel yetersizliği olan öğrencilere temel çarpma işlemlerinin öğretiminde doğrudan öğretim yöntemi ile sunulan somut-yarı somut-soyut öğretimstratejisinin etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacın yanı sıra, somut-yarısomut-soyut öğretim stratejisi ile öğretimin, öğretim sona erdikten on ve yirmi günsonraki izleme etkisi, farklı ortam ve farklı kişilere genelleme etkisi ve somut-yarısomut-soyut öğretim stratejisi hakkında öğretmenler görüşlerini belirlemeye yöneliksosyal geçerliliği incelenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma modellerindendenekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanınbağımlı değişkeni, araştırmaya katılan öğrencilerin matematik becerilerinden, temelçarpma işlemi becerisini doğru gerçekleştirme düzeyleri iken; bağımsız değişkenidoğrudan öğretim yöntemine göre sunulan somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisidir. Araştırma, Balıkesir ilinde yaşayan, yaşları 9-10 arasında değişen, zihinselyetersizliği olan, yazılı ve sözlü yönergelere tepkide bulunma, nesneleri kullanabilme, basit şekiller çizebilme, rakamları tanıma, nesne (rasyonel) sayma ve atlayaraksayma becerileri ile temel toplama işlemi becerileri ve eşitlik kavramı ön koşullarınasahip, ikisi kız ve biri erkek olmak üzere üç öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanınbulguları incelendiğinde; zihinsel yetersizliği olan öğrencilere çarpma işlemi becerilerinin kazandırılmasında, doğrudan öğretim yöntemi ile sunulan somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisinin etkili olduğu, öğrencilerin kazandıkları çarpma işlemi becerisinin kalıcılığının öğretim bittikten on gün ve yirmi gün sonra da koruyabildikleri, öğrencilerin tümü bu beceriyi farklı ortam ve farklı kişilere genelleyebildikleri ve öğretmenlerin somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisi hakkındaki görüşlerinin olumlu olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

The Effectiveness of Concrete-Representational-Abstract (CRA) Teaching Strategy on the Multiplication Facts of Children with Intellectual Disabilties

Öz:
The purpose of this study was to investigate effectiveness of teaching multiplication facts by using the Concrete-Representational-Abstract (CRA) Teaching Strategy presented by direct teaching method to children with intellectual disabilities. This study also examined generalization effects across different people and settings, maintenance effects after 10 and 20 days and social validity about teachers’ views with CRA Teaching Strategy. A single-subject design with multiple-probe design with probe trials across subjects was employed in this study. The dependent variable of this study was the level of achievement of the multiplication facts of students with intellectual disabilities, whereas the independent variable of this research was CRA Teaching Strategy which was used to teach multiplication facts to the subjects. This research was conducted with two girls and a boy with intellectual disabilities. Subjects, whose ages ranged from 9 to 10 years, already had prerequisite skills such as reacting to written and verbal instructions, object manipulating, drawing simple shapes, identifying numbers, object (rational) counting and skip counting, basic addition skills and the concept of equality. Findings of the study indicated that CRA Teaching Strategy was effective in teaching multiplication facts to students with intellectual disabilities. Subjects were able to retain their skills 10 and 20 days after the completion training sessions, and they were also able to generalize the newly acquired target skills across different settings and people. In addition, interviews with two special education teachers and three mainstream teachers revealed that their ideas were generally positive on the use of Concrete-Representational-Abstract Teaching Strategy.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • Butler, F. M., Miller, S. P., Crehan, K., Babbitt, B. ve Pierce, T. (2003). Fraction instruction for students with mathematics disabilities: Comparing two teaching sequences. Learning Disabilities Ressearch and Practice, 18, 99-111.
 • Bryant, D. P., Smith, D. D ve Bryant, B. R. (2008). Teaching students with special needs in inclusive classrooms. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • Carmack, C. M. (2011). Investigating the effects of addition with regrouping strategy ınstruction among elementary students with learning disabilities. Yayınlanmamış doktara tezi, University of Nevada.
 • Cawley, J. F. ve Miller, J. H. (1989). Cross-sectional comparisons of the mathematical performance of children with learning disabilities: Are we on the right track toward comprehensive programming? Journal of Learning Disabilities, 22(4), 250-254.
 • Cawley, J., Parmar, R., Foley, T. E., Salmon, S. ve Roy, S. (2001). Arithmetic performance of students: Implications for standards and programming. Exceptional Children, 67, 311-328.
 • Cihak, D. F. ve Foust, J. L. (2008). Comparing number lines and touch points to teach addition facts to students with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 23(3), 131-137.
 • Cope, L. (2015). Math manipulatives: Making the abstract tangible. Delta Journal of Education, 5(1), 11-19.
 • Cox, L. S. (1975). Diagnosing and remediating systematic errors in additions and subruction computations. The Aritmetic Teacher, 22, 151-157.
 • Ferreira, D. (2009). Effects of explicit subtraction instruction on fifth grade students with learning disabilities. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, University of Nevada.
 • Fletcher, D., Boon, R. T. ve Cihak, D. F. (2010). Effects of the Touch Math program compared to a number line strategy to teach addition facts to middle school students with moderate intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45(3), 449-458.
 • Flores, M. M. (2009). Teaching subtraction with regrouping to students experiencing difficulty in mathematics, Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(3), 145-152.
 • Flores, M. M., Hinton, M. V. ve Schweck, B. K. (2014). Teaching multiplication with regrouping to students with learning disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 29(4), 171-183.
 • Flores, M. M., Hinton, V. ve Strozier, S. (2014). Teaching subtraction a multiplication with regrouping using the concrete-representational- abstract sequence and strategic instruction model. Learning Disabilities Research and Practice, 29(2), 75-88.
 • Gast, D. L. (2010). Single subject research methodology in behavioral sciences. New York, NY: Routledge.
 • Gonsalves, N. ve Krawec, J. (2014). Using number lines to solve math word problems: a strategy for students with learning disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 29(4), 160-170.
 • Gürsel, O. (2010). Matematik öğretimi. İ. H. Diken, (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma içinde (444-472). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Harris, C. A., Miller, S. P. ve Mercer, C. D. (1995). Teaching initial multiplication skills to students with disabilities in general education classrooms. Learning Disabilities Research and Practice, 10, 180-195.
 • Hudson, P. ve Miller, S. P. (2006). Designing and implementing mathematics instruction for students with diverse learning needs. Boston: Allyn and Bacon.
 • Hughes, M. E. (2011). The effects of Concrete-Representatıonal-Abstract Sequenced Instructıon on struggling learners acquisition, retention, and self-efficacy of fractions. Yayınlanmamış doktora tezi, Clemson University, Clemson.
 • Lerner, J. (2003). Learning disabilities theories diagnosis and teaching strategies (9. baskı). Boston, MA: Houghton Mifflin.
 • Maccini, P. ve Hughes, C. A. (1997). Mathematics interventions for adolescents with leaming disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 12, 168-176.
 • Maccini, P. ve Ruhl, K. L. (2000). Effects of a graduated instructional strategy on the algerbraic subtraction of integers by secondary students with learning disabilities. Education and Treatment of Children, 23, 465-489.
 • McCulloch-Vinson, B. (2004). A foundational research base for the TouchMath program, http://www.touchmath.com/pdf/TouchMathResearch Base.pdf
 • Mercer, C. D. ve Miller, S. P. (1992). Teaching students with learning problems in math to acquire, understand, and apply basic math facts. Remedial and Special Education, 13, 19-35.
 • Miller, S. P., Mercer, C. D. ve Dillon, A. S. (1992) CSA: Acquiring and retraining math skills. Intervention in School and Clinic, 28, 105-110.
 • Miller, S. P. ve Mercer, C. D. (1993). Using data to learn about concrete-semiconcreteabstract instruction for students with math disabilities. Journal of Learning Disabilities Research and Practice, 8, 89-96.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2015). İlkokul matematik dersi 1-4. sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Morin, V. ve Miller, S. P. (1998). Teaching multiplication to middle school students with mental retardation. Education and Treatment of Children, 21, 22-36.
 • National Mathematics Advisory Panel. (2008). Foundations for success: The final report of the National Mathematics Advisory Panel. Washington DC: U.S. Department of Education.
 • Olkun, S. ve Uçar, Z. T. (2009). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (4. baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Peterson, S. K., Mercer, C. D. ve O'Shea, L. (1988). Teaching learning disabled students place value using the concrete to abstract sequence. Learning Disabilities Research, 4(1), 52-56.
 • Poncy, B. C. ve Skinner, C. H. (2011). Enhancing first grade students’ addition-fact fluency using classwide cover, copy, and compare, a sprint, and group rewards, Journal of Applied School Psychology, 27(1), 1-20.
 • Scheuermann, A. M., Deshler, D. D. ve Schumaker, J. B. (2009). The effects of the explicit inquiry routine on the performance of students with learning disabilities on one-variable equations. Learning Disability Quarterly, 32(2), 103-120.
 • Skemp, R. R. (1987). The psychology of learning mathematics. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Skinner, C. H., McLaughlin, T. E. ve Logan, P. L. (1997). Cover, copy, and compare: A self managed academic intervention effective across skills, students, and settings. Journal of Behavioral Education, 7, 295-306.
 • Soylu, Y. (2008). Matematik derslerinde başarıya ulaşmada somut-yarı somut-soyut ilkesinin etkisi. Journal of Qafqaz Universty, 22, 174-181.
 • Şahbaz, Ü. (2005). Zihin engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin hata düzeltmesiz ve hata düzeltmeli uygulamalarının karşılaştırması. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin, Ö. (2012). Cebir öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Tekniğinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tekin-İftar, E. (Ed.). (2012). Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar. Ankara: Türk Psikologlar Dernegi.
 • Tucker, B. F., Singleton, A. H. ve Weaver, T. L. (2002). Teaching mathematics to all children: Designing and adapting instruction to meet the needs of diverse learners. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice-Hall.
 • Ünal, Ü. ve Özdoğan, M. A. (2005, Eylül). Parmaklarına değerler vererek kolay yoldan çarpma öğretimi yöntemiyle zihin engelli öğrencilere çarpım tablosu öğretimi uygulaması. I. Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu’nda sunulan poster, İzmir.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. W. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. baskı). (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 2009)
 • Witzel, B. S. (2005). Using CRA to teach algebra to students with math difficulties in inclusive settings. Learning Disabilities: A Contemporary Journal 3(2), 49-60.
 • Witzel, B. S., Mercer D. C. ve Miller, D. M. (2003). Teaching algebra to students with learning disabilities: an investigation of an explicit instruction model. Learning Disabilities Research and Practice, 18(2), 121-131.
 • Witzel, B. S., Riccomini, P. J. ve Schneider, E. (2008). Implementing CRA with secondary students with learning disabilities in mathematics. Intervention in School and Clinic, 43(5), 270-276.
 • Xin, Y. P., Jitendra, A. K. ve Deatline-Buchman, A. (2005). Effects of mathematical Word problem-solving ınstruction on middle school students with learning problems. The Journal of Special Education, 39(3), 181-192.
 • Yıkmış, A. (2007). Etkileşime dayalı matematik öğretimi (2. baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Yıkmış, A., Çiftçi-Tekinarslan, İ. ve Sazak-Pınar, E. (2006). Zihin engelli öğrencilere yeni türk lirası ve yeni kuruş öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 19-36.
APA ÖZLÜ Ö, YIKMIŞ A (2019). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. , 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
Chicago ÖZLÜ Özge,YIKMIŞ Ahmet Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. (2019): 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
MLA ÖZLÜ Özge,YIKMIŞ Ahmet Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. , 2019, ss.195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
AMA ÖZLÜ Ö,YIKMIŞ A Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. . 2019; 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
Vancouver ÖZLÜ Ö,YIKMIŞ A Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. . 2019; 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
IEEE ÖZLÜ Ö,YIKMIŞ A "Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği." , ss.195 - 225, 2019. 10.23863/kalem.2019.125
ISNAD ÖZLÜ, Özge - YIKMIŞ, Ahmet. "Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği". (2019), 195-225. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.125
APA ÖZLÜ Ö, YIKMIŞ A (2019). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(16), 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
Chicago ÖZLÜ Özge,YIKMIŞ Ahmet Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9, no.16 (2019): 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
MLA ÖZLÜ Özge,YIKMIŞ Ahmet Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.16, 2019, ss.195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
AMA ÖZLÜ Ö,YIKMIŞ A Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2019; 9(16): 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
Vancouver ÖZLÜ Ö,YIKMIŞ A Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2019; 9(16): 195 - 225. 10.23863/kalem.2019.125
IEEE ÖZLÜ Ö,YIKMIŞ A "Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği." Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9, ss.195 - 225, 2019. 10.23863/kalem.2019.125
ISNAD ÖZLÜ, Özge - YIKMIŞ, Ahmet. "Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği". Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9/16 (2019), 195-225. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.125