Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 573 - 601 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.23863/kalem.2019.117 İndeks Tarihi: 11-06-2020

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri

Öz:
Son yıllarda sosyal ağ bağımlılığı mobil telefonundan bir şekilde mahrum kalma korkusu olan nomofobi ve gündemi kaçırma korkusu olarak bilinen “FoMO” (FearofMissingOut)’nun yaygınlaşmasına neden olmuştur. Diğer taraftan sosyal ağlar birçoközelliği yanında iletişim ve bilgi belge paylaşımı konusunda ciddi olanaklar sunmaktadır. Ancak olumlu ve olumsuz yönleriyle toplumda kabul gören ve geniş kullanımkitlesi ve özelliklere sahip sosyal ağlardan yoksun kalma durumunun nasıl bir etkiyarattığına ilişkin belirsizlik söz konusudur. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım amaçları ve sosyal ağlardan yoksun kalma durumundakideneyimlerini betimlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu sosyal ağları aktif kullanan eğitim fakültesi üçüncü sınıfta okuyan 109 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmatoplam dört hafta sürmüştür. Katılımcılardan bu süre içerisinde sosyal ağları kullanmamaları istenmiştir. Araştırma verileri araştırma süreci sonunda nitel veri toplamatekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verile-rin çözümlenmesinde nitel veri analizlerinden betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda katılımcıların en çok sırasıyla Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal ağları kullandıkları belirlenmiştir. Yine katılımcıların sosyal ağlarıöncelikli olarak iletişim ve bilgi belge paylaşım amaçlı kullandıkları ve diyet sürecinde en çok paylaşım ve iletişim için sosyal ağlara gereksinim duydukları ortaya konulmuştur. Araştırma sonunda sosyal ağ diyeti sürecinde yerine konulan etkinliklereve yaşanan duygu durumlarına ilişkin bilgilere ulaşılmış ve bu bilgiler ışığında yapılacak yeni araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

The Views of Faculty of Education Students About Their Experiences on a Social Network Diet

Öz:
In the recent years, social network addiction has caused nomophobia, which is the fear of deprivation from mobile phone and “FoMO” (Fear of Missing Out), which is known as the fear of missing out what is current, to be widespread. On the other hand, social networks offer noteworthy opportunities, as well as their many characteristics, for communication and information and document share. However, there is an ambiguity about what kind of an impact being deprived of social networks, which are widely accepted in the society with their positive and negative aspects and which have wide range of population and characteristics. The aim of this research was to describe the purposes of pre-service teachers in social network use and their experiences in social network deprivation. The study group of the research was composed of 109 third grade students studying at Faculty of Education and actively using social networks. The research lasted for a total of four weeks. The participants were asked not to use social networks during this period. The data of the research was collected at the end of the research by using semi-structured interview technique, which is one of qualitative data collection techniques. In the analysis of the data, descriptive analysis technique, which is one of qualitative data analysis techniques, was used. At the end of the research, it was revealed that the participants mostly used such social networks as Facebook, Whatsapp and Instagram, respectively. Moreover, it was found that the participants used social networks mostly for communication and information and document share and those they needed social networks in the diet process mostly for sharing and communication. At the end of the research, information about the activities which were performed on behalf of social networks in the diet process and the moods experienced was obtained and in the light of this information, suggestions were made for the new researches to be conducted.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akubugwo, I. G. ve Burke, M. (2013). Effect of social media on post graduate students during academic lectures and library session. A case study of Salford University Manchester, United King. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 3(6), 44-50.
 • Alioğlu, N. (2016). Duygusal tatmin aracı olarak sosyal medya kullanımı üzerine bir alan araştırması. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-27.
 • Alt, D. (2015). College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out. Computers in Human Behavior, 49, 111-119. Doi: 10.1016/j.chb.2015.02.057
 • Amstadter, A. B., Broman-Fulks, J., Zinzow, H., Ruggiero, K. J. ve Cercone, J. (2009). Internet-based interventions for traumatic stress-related mental health problems: A review and suggestion for future research. Clinical Psychology Review, 29(5), 410-420. Doi: 10.1016/j.cpr.2009.04.001
 • Argumosa-Villar, L., Boada-Grau, J. ve Vigil-Colet, A. (2017). Exploratory investigation of theoretical predictors of nomophobia using the Mobile Phone Involvement Questionnaire (MPIQ). Journal of Adolescence, 56, 127-135. Doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.003
 • Augar, N. ve Zeleznikow, J. (2014). A study of how social media impacts human relationships and family mediation. http://www.slideshare.net/NationalMediationConference/tuesday-grosvenorroom-12001220johnzeleznikow
 • Aydın, İ. E. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 373-386.
 • Bargh, J. A., McKenna, K. Y. ve Fitzsimons, G. M. (2002). ‘Can you see the real me? Activation and expression of the ‘true self’ on the internet’. Journal of Social Issues, 58, 33-48.
 • Bergquist, T., Gehl, C., Mandrekar, J., Lepore, S., Hanna, A. S., Osten, A. ve Beaulieu, W. (2009). The effect of internet-based cognitive rehabilitation in personswith memory impairments after severe traumatic brain injury. Brain Injury, 23(10), 790-799.
 • Bert, F., Gualano, M. R., Camussi, E. ve Siliquini, R. (2016). Risks and threats of social media websites: twitter and the proana movement. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(4), 233-238. Doi: 10.1089/cyber.2015.0553
 • Bilen, K., Ercan, O. ve Gülmez, T. (2014). Sosyal ağların kullanım amacı ve benimsenme süreci; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 115-123.
 • Burke, M., Marlow, C. ve Lento, T. (2010). Social network activity and social wellbeing. Postgraduate Medical Journal, 85, 455-459.
 • Carr, N. (2008). Is Google making us stupid? The Atlantic Monthly, 107(2), 89-94. Doi: 10.1111/j.1744-7984.2008.00172.x
 • Casale, S. ve Fioravanti, G. (2011). Psychosocial correlates of internet use among Italian students. International Journal of Psychology, 46(4), 1-11.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Research methods design and analysis. A. Aypay, (Çev. Ed.), Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Diker, E. ve Taşdelen, B. (2017). Sosyal medya olmasaydı ne olurdu? Sosyal medya bağımlısı gençlerin görüşlerine ilişkin nitel bir araştırma. İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 17, 189-206. Doi: 10.17361/UHIVE.2017.4.17
 • Elhai, J. D., Levine, J. C., Dvorak, R. D. ve Hall, B. J. (2016). Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. Computers in Human Behavior, 63, 509-516. Doi: 10.1016/j.chb.2016.05.079
 • Ellison, N. B., Steinfield, C. ve Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.
 • Erdem, H., Kalkın, G., Türen, U. ve Deniz, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde mobil telefon yoksunluğu korkusunun (nomofobi) akademik başarıya etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 923-936.
 • Eşitti, Ş. (2015). Bilgi çağında problemli internet kullanımı ve enformasyon obezitesi: problemli internet kullanımı ölçeğinin üniversite öğrencilerine uygulanması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 49, 75-97. Doi: 10.17064/iüifhd.90504
 • Farrugia, R. C. (2013). Facebook and relationships: A study of how social media use is affecting long-term relationships. Rochester Institute of Technology. http://scholarworks.rit.edu/theses/30/
 • Filiz, O., Erol, O., Dönmez, F. İ. ve Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 17-28.
 • Gezgin, D. M., Şahin, Y. L. ve Yıldırım, S. (2017). Sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 7(1), 1-15.
 • Griffiths, M, D. (2013). Social networking addiction: emerging themes and issues. Journal of Addiction Research & Therapy, 4(5), 1-2. Doi: 10.4172/2155-6105.1000e118
 • Harris, J. (2010). How the internet is altering your mind. http://www.guardian.co.uk/technology/2010/aug/20/internet-altering-yourmind.
 • Huang, F. ve Lee, M. (2010). Dynamic treatment effect analysis of TV effects on child cognitive development. Journal of Applied Econometrics, 25, 392-419.
 • Issa, T. ve Isaias, P. (2016). Internet factors influencing generations Y and Z in Australia and Portugal: A practical study. Information Processing and Management 52, 592-617. Doi: 10.1016/j.ipm.2015.12.006 0306
 • Kilvon, A., Togher, L., Power, E. ve Turkstra, L. (2010). Can teenagers with traumatic brain injury use internet chatrooms? A systematic review of the literature and the internet. Brain Injury, 24(10), 1135-1172.
 • King A. L. S., Valença, A. M. ve Nardi, A. E. (2010). Nomophobia: The mobile phone in panic disorder with agoraphobia reducing phobias or worsening of dependence? Cognitive and Behavioral Neurology, 23(1), 52-54.
 • King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R. ve Nardi, A. E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Computers in Human Behavior, 29(1), 140-144.
 • Lampe, C., Ellison, N. ve Steinfield, C. (2007). A familiar face (book): Profile elements as signals in an online social network. CHI 2007 Proceedings. New York, NY: ACM.
 • Levy, B. (2003). Mind matters: Cognitive and physical effects of aging self-stereotypes. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 58B(4), 203-211. Doi.org/10.1093/geronb/58.4.P203
 • Liu, C. ve Kuo, F. (2007). A study of Internet addiction through the lens of the interpersonal theory. CyberPsychology & Behavior, 10(6), 799. Doi:10.1089/cpb.2007.9951
 • Menayes, J. J. (2015). Al dimensions of social media addiction among university students in Kuwait. Psychology and Behavioral Sciences, 4(1), 23-28.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mitchell, M., Lebow, J., Uribe, R., Grathouse, H. ve Shoger, W. (2011). Internet use, happiness, social support and introversion: A more fine grained analysis of person variables and internet activity. Computers in Human Behavior, 27(5), 1857-1861.
 • Nahl, D. (2005). Affective and cognitive information behavior: Interaction effects in internet use. Association for Information Science and Technology, 42(1), 1-14. Doi: 10.1002/meet.1450420196
 • Öztürk, M. ve Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A. ve Calvert, S. L. (2009). College students’ social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238. Doi: 10.1016/j.appdev.2008.12.010
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R. ve Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Sallis, M. (2013). An exploratory study of internet and social media addiction in millennials. (Honors Projects) Texas Christian University. https://repository.tcu.edu/handle/116099117/7308
 • Sart, G. (2015). Fenomenoloji ve yorumlayıcı fenomenolojik analiz. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt, (Ed.), Nitel analiz-yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar içinde (70-81). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Selfhout, M., Branje, S., Delsing, M., Bogt, T. ve Meeus, W. (2009). Different types of internet use, depression, and social anxiety: The role of perceived friendship quality. Journal of Adolescent, 32, 819-833.
 • Sharma, N., Sharma, P., Sharma, N. ve Wavare, R. R. (2015). Rising concern of nomophobia amongst Indian medical students. International Journal of Research in Medical Sciences, 3(3), 705-707.
 • Siibak, A. (2009). Constructing the self through the photo selection-visual ımpression management on social networking websites. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 3(1), https://cyberpsychology.eu/article/view/4218/3260
 • Sponcil, M. ve Gitimu, P. (2013). Use of social media by college students: Relationship to communication and self-concept. Journal of Technology Research, 4, 1-13. http://www.aabri.com/manuscripts/121214.pdf
 • Subbaraman, N. (2013). Smartphone users check Facebook 14 times a day, study says. http://www.nbcnews.com/technology/technolog/smartphone-users-check-facebook14-times-day-study-says-1C9125315
 • Şahin, A., Kaynakçı, C. ve Aytop, Y. (2016). Ziraat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2), 34-45.
 • Şar, A. H. ve Işıklar, A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması. International Journal of Human Sciences [Online], 9(2), 264-275. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/2278/916
 • Tian, S. W., Yu, A. Y., Vogel, D. ve Kwok, R. C-W. (2011). The impact of online social networking on learning: a social integration perspective. International Journal of Networking and Virtual Organisations (IJNVO), 8(3/4), 1-17.
 • Tynes, B. (2007). Internet safety gone wild? Sacrificing the educational and Psychosocial benefits of online social environments. Journal of Adolescent Research, 22, 575-584. Doi: 10.1177/0743558407303979
 • Utrecht, C. (2016). Nomophobia: a rising trend among adolescents. http://strengthinourvoices.org/2016/09/09/in-our-own-personals-nomophobia/
 • Vitak, J., Crouse, J. ve LaRose, R. (2011). Personal internet use at work: Understanding cyberslacking. Computers in Human Behavior, 27(5), 1751-1759. Doi:10.1016/j.chb.2011.03.002.
 • Warner-Søderholm, G., Bertsch, A., Sawe, E., Lee, D., Wolfe, T., Meyer, J., Engel, J. ve Fatilua, U. N. (2018). Who trusts social media? Computers in Human Behavior, 81, 303-315.
 • Yıldırım, C. ve Correia A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.
 • Yıldırım, C., Sumuer, E., Adnan, M. ve Yıldırım, S. (2015). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331. Doi: 10.1177/0266666915599025
APA GÖKDAŞ İ (2019). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. , 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
Chicago GÖKDAŞ İbrahim Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. (2019): 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
MLA GÖKDAŞ İbrahim Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. , 2019, ss.573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
AMA GÖKDAŞ İ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. . 2019; 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
Vancouver GÖKDAŞ İ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. . 2019; 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
IEEE GÖKDAŞ İ "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri." , ss.573 - 601, 2019. 10.23863/kalem.2019.117
ISNAD GÖKDAŞ, İbrahim. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri". (2019), 573-601. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.117
APA GÖKDAŞ İ (2019). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9(17), 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
Chicago GÖKDAŞ İbrahim Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9, no.17 (2019): 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
MLA GÖKDAŞ İbrahim Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.17, 2019, ss.573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
AMA GÖKDAŞ İ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2019; 9(17): 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
Vancouver GÖKDAŞ İ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2019; 9(17): 573 - 601. 10.23863/kalem.2019.117
IEEE GÖKDAŞ İ "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri." Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9, ss.573 - 601, 2019. 10.23863/kalem.2019.117
ISNAD GÖKDAŞ, İbrahim. "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili Görüşleri". Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9/17 (2019), 573-601. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.117