Yıl: 2019 Cilt: 17 Sayı: 65 Sayfa Aralığı: 113 - 146 Metin Dili: Türkçe

İLGA EDİLMİŞ BİR DİSİPLİNİN ÖZGÜN BİLİMSEL ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DİSİPLİNİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Öz:
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro

The Original Scientific Production of an Abolished Discipline: The analysis of Graduate Dissertations Produced in the Discipline of Educational Economics and Planning in Turkey

Öz:
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Müzik
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Belge Türü: Makale Makale Türü: Düzeltme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abalı, G. (2011). Ana akım eğitim iktisadının kuramsal temellerine ilişkin eleştirel bir çözümleme, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Âdem, M. (1997). Eğitim planlaması. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Aksoy, H. H. (1997). Ekonomik getirisi, istihdam ve piyasaya dönük etkileri açısından mesleki ve teknik eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1), 73-104.
 • Aktoprak, E. (2004).Immanuel Wallerstein: Sosyal bilimlere yeniden bakmak. Uluslararası İlişkiler, 1(4), 23- 58.
 • Alpaydın, Y. ve Erol, İ. (2017). Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 23-41.
 • Althusser L (2006). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. Çev. A. Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Apple M. W. (2006). Eğitim ve iktidar. Çev. E. Bulut, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Areekkuzhiyil, S. (2017). Emergence of new disciplines. Edutracks. 17(4), 20-22.
 • Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14 (1), 177-201.
 • Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,59 (15), 325–343.
 • Baş, T. (2005). Anket nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research.
 • Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd ed. Chicago and London: Chicago University Press.
 • Biber, E. (2012). Which science? Whose science? How scientific disciplines can shape environmental law. The University of Chicago Law Review, 79(2), 471-552.
 • Bourdieu, P. (1988). Homo academicus (çev. P. Collier). California: Stanford University Press.
 • Bourdieu, P. ve Passeron, J. C. (1990). Reproduction in education, society and culture. London: Sage Publications.
 • Bowles, S. ve Gintis, S. (1975). The problem with human capital theory: A Marxian critique. The American Economic Review, 65(2), 74-82.
 • Bowles S ve Gintis H (1976). Schooling in capitalist America: Educational reform and the contradictions of economic life. New York: Basic Books.
 • Carnoy, M. (1985). Political economy of education. International Social Science Journal.37(2),157-73.
 • Cohen, E. ve Lloyd, S. (2014). Disciplinary evolution and the rise of the transdiscipline. Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, 17, 189-215.
 • Coombs, P.H. (1973). Eğitim planlaması nedir? (çev. C. Mıhçıoğlu). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Denison, E. (1962). The sources of economic growth in the United States. New York: Committee for Economic Development.
 • Fazlıoğulları, O. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin karakteristikleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İşçi, S. (2013). Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatistiksel açıdan incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karakütük, K. (2012). Eğitim planlaması. Ankara: Elhan Kitap.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaya, Ç., Yazıcı, A., Ş., Deliveli, K. ve Hoşgörür, V. (2016). Türkiye’de eğitim denetimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 38-51.
 • Krishnan, A. (2009). What are academic disciplines? Some observations on the disciplinarity vs. interdisciplinarity debate. ESRC University of Southampton National Centre for Research Methods NCRM Working Paper Series. http://eprints.ncrm.ac.uk/783/1/what_are_academic_disciplines.pdf
 • Lauwerys, İ. A. (1966). Ekselans Türkiye Milli Eğitim Bakanına Ankara Üniversitesi’nde eğitim fakültesi kurulması hakkında rapor, (Çev. F. Varıs ve O. Çaplı). Eğitim Hareketleri Dergisi, 12(132-133), 12-21.
 • Lawn, M. ve Furlong, J. (2009). The disciplines of education in the UK: Between the ghost and the shadow. Oxford Review of Education, 35(5), 541-552.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Louvel, S. ve Jacobs, A. (2015). Effects of interdisciplinarity on disciplines: A study of nanomedicine in France and California. Revue Française de Sociologie (English Edition), 56(1), 64-90. https://www.jstor.org/stable/revfransocieng.56.1.64
 • Marginson, S. (1989). Human capital theory and education policy: Discussion paper No.3. Public Sector Research Centre: University of New South Wales.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey.
 • McCulloch, G. (2002). ‘Disciplines contributing to education’? Educational studies and the disciplines. British Journal of Educational Studies, 50(1), 100-119.
 • Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 281–302.
 • Özdem, G. (2015). Türkiye’de eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (1989-2014). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 631-646.
 • Özsoy, S. (2002). Yükseköğretimde eşitlik ve hakkaniyet sorunsalı Türkiye’deki Finansal Yapıyla ilgili bir Çözümleme (Yayımlanmamış Doktara Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri ( Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem A.
 • Psacharopoulos, G. (1985). Returns to education: A further international update and implications. Journal of Human Resources, 20(4), 583–604.
 • Sarup, M. (1978) Marxism and education. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Schultz, T. W. (1960) Capital formation by education. Journal of Political Economy, 68(6), pp. 571-583.
 • Schultz T. W. (1961) Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), pp. 1-17.
 • Smith, A. (1976) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Chicago: The University of Chicago Press. (Orjinali -1776).
 • Spring, J. (1972). Education and rise of the corporate state. Boston: Beacon Press.
 • Stichweh, R. (1992). The sociology of scientific disciplines: On the genesis and stability of the disciplinary structure of modern science. Science in Context, 5, 3-15.
 • Stichweh, R. (2001). “Scientific disciplines, history of.” In: N. J. Smelser and P. B. Baltes (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier Science (pp. 13727-13731)
 • Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, F., Yıldırım, Ö. Y., Bilican, S. vd. (2010). Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesi (2000–2008). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu.
 • Tural, N.(2002). Eğitim finansmanı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ünal, L. I. (1996). Eğitim ve yetiştirme ekonomisi. Ankara: Epar Yayınları.
 • Ünal, L. I. (2006). Eğitim iktisadının Türkiye’deki serüveni: Özgün bir varoluş öyküsü. Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi. (Ed: M. Hesapçıoğlu, A. Durmuş). Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Üstüner, M. ve Cömert, M. (2008). Eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi anabilim dalı lisansüstü dersleri ve tezlerine ilişkin bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14 (55), 497-515.
 • Wallerstein, I. (2003). Anthropology, sociology, and other dubious disciplines. Current Anthropology, 44(4), 453-465.
 • Willis, P. (1977). Learning to labor: How working class kids get working class jobs. New York: Columbia Universitey Press.
 • Woodhall, M. (1987). Economics of education: A review in economics of education: Research and Studies. In G. Psacharopoulos, ed. Economıcs of educatıon research and studies. Oxford: Pergamon Press, pp.1-8.
 • Wray, K. B. (2005). Rethinking scientific specialization. Social Studies of Science, 35(1), 151-164.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA ÖZDEMİR Y, BUYRUK H (2019). İLGA EDİLMİŞ BİR DİSİPLİNİN ÖZGÜN BİLİMSEL ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DİSİPLİNİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Eğitim Bilim Toplum, 17(65), 113 - 146.
Chicago ÖZDEMİR Yalçın,BUYRUK Halil Buyruk İLGA EDİLMİŞ BİR DİSİPLİNİN ÖZGÜN BİLİMSEL ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DİSİPLİNİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Eğitim Bilim Toplum 17, no.65 (2019): 113 - 146.
MLA ÖZDEMİR Yalçın,BUYRUK Halil Buyruk İLGA EDİLMİŞ BİR DİSİPLİNİN ÖZGÜN BİLİMSEL ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DİSİPLİNİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Eğitim Bilim Toplum, vol.17, no.65, 2019, ss.113 - 146.
AMA ÖZDEMİR Y,BUYRUK H İLGA EDİLMİŞ BİR DİSİPLİNİN ÖZGÜN BİLİMSEL ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DİSİPLİNİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Eğitim Bilim Toplum. 2019; 17(65): 113 - 146.
Vancouver ÖZDEMİR Y,BUYRUK H İLGA EDİLMİŞ BİR DİSİPLİNİN ÖZGÜN BİLİMSEL ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DİSİPLİNİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Eğitim Bilim Toplum. 2019; 17(65): 113 - 146.
IEEE ÖZDEMİR Y,BUYRUK H "İLGA EDİLMİŞ BİR DİSİPLİNİN ÖZGÜN BİLİMSEL ÜRETİMİ: TÜRKİYE’DE EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DİSİPLİNİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ." Eğitim Bilim Toplum, 17, ss.113 - 146, 2019.