Yıl: 2019 Cilt: 38 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 296 - 309 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7822/omuefd.535482 İndeks Tarihi: 11-06-2020

Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri

Öz:
Öğretmenler öğrenme yaşantılarını eğitim programlarına göre düzenlemek durumundadırlar. Bunedenle eğitim programı öğretmenler tarafından doğru algılanmalı ve doğru uygulanmalıdır. Eğitim programı;hedef, içerik, öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme olarak dört ana boyutta ele alınmaktadır. Eğitimprogramı okuryazarlığı da bu dört boyutu anlama, yorumlama, dört boyutun birbiri ile olan ilişkini analizetme, senteze varma, uygulama ve uyarlama olarak tanımlanabilir. Öğretmen eğitiminde niteliğin artırılmasıçabasının devam ettiği günümüzde öğretmen adaylarının sahip olması gereken becerilerden biri de eğitimprogramı okuryazarlığıdır. Bu araştırmada da öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığınınincelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi betimsel tarama yöntemine dayanmaktadır. AraştırmaOrdu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Okul ÖncesiEğitimi Anabilim dallarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. VerilerBolat (2017) tarafından geliştirilen Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği (EPOÖ) ile toplanmıştır.Araştırma bulgularından elde edilen sonuca göre öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlıkdüzeylerinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenadaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre eğitim programı okuryazarlık düzeyleri 4. sınıfların lehineanlamlı farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyi öğrenimgördükleri anabilim dalına göre incelendiğinde ise Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmenadaylarının Matematik Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören öğretmenadaylarına göre eğitim programı okuryazarlık düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Curriculum Literacy Efficiency of Preservice Teachers

Öz:
The increasing importance of quality education for success of individuals and nations is stated in all educational resources. Individuals require qualified education to participate in society and to be successful. One of the preconditions for qualified education is qualified teachers. Currently, while efforts to increase the quality of teacher education continue, curriculum literacy can be said to be one of the skills that preservice teachers must have. Curriculum literacy may be defined as understanding and interpreting the four dimensions (objective, content, learning-teaching processes (educational situations), measurements and assessments) analyzing the relationship between the four dimensions, and synthesizing, applying and adapting them. The curriculum is the map of the education-teaching process because it determines what is targeted by education, what content will be used to achieve these targets, how these targets will be reached and how to measure the level of achieving the targets. One of the most important guides for teachers who will organize education-teaching activities is the curriculum. As a result, the curriculum must be correctly understood and accurately applied by teachers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
2
0
 • all, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What is—or might be—the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher, 25(9), 6-14.
 • Beyer, C. J., & Davis, E. A. (2012). Learning to critique and adapt science curriculum materials: Examining the development of preservice elementary teachers' pedagogical content knowledge. Science Education, 96(1), 130-157.
 • Beyer, C., & Davis, E. A. (2009). Supporting preservice elementary teachers’ critique and adaptation of science lesson plans using educative curriculum materials. Journal of Science Teacher Education, 20(6), 517.
 • Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18), 121-138.
 • Brown, M. W. (2009). The teacher-tool relationship: Theorizing the design and use of curriculum materials. In J. T. Remillard, B. A. Herbel-Eisenmann, & G. M. Lloyd (Eds.), Mathematics teachers at work: Connecting curriculum materials and classroom ( pp.37-56). Routledge
 • Carl, A. (2005). The "voice of the teacher” in curriculum development: a voice crying in the wildernes. South African Journal of Education, 25(4), 223-228.
 • Cohen, D. K., & Ball, D. L. (1999). Instruction, capacity, and improvement. Philadel phia: Consortium for Policy Research in Education, University of Pennsylvania (CPRERR-43)
 • Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of teacher education, 57(3), 300-314.
 • Davis, E. A., & Krajcik, J. S. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teacher learning. Educational researcher, 34(3), 3-14.
 • Demirel, Ö. (2004). Eğitimde program geliştirme (7. Basım). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Drake, C., & Sherin, M. G (2006). Practicing change: Curriculum adaptation and teacher narrative in the context of mathematics education reform. Curriculum Inquiry, 36(2), 153-187.
 • Elbow, P. (1998). Writing without teachers. Oxford: Oxford University Press.
 • Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 20(2), 123-138.
 • Grossman, P. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York: Teachers College Press.
 • Grossman, P., & Thompson, C. (2008). Learning from curriculum materials: Scaffolds for new teachers? Teaching and teacher education, 24(8), 2014-2026.
 • Hunkins, F., & Ornstein, A. C. (1993). Curriculum foundations, principles, and theory (Second Ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Anakara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, A. & Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 26-28 Ekim 2017, Muğla, Türkiye.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355 Erişim: 24.11.2018
 • Oliva, P. F. (1997). Developing the curriculum. Fourth Ed. New York: Harper Collins Publishers. Özdemir, S. M. (2012). Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 369-393.
 • Park, S., & Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38(3), 261–284
 • Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. Second Ed. New York: McGraw-Hill, Inc
 • Remillard, J. T. (2000). Can curriculum materials support teachers’learning? Two fourth-grade teachers use of a new mathematics text. Elementary School Journal, 100(4), 331–350.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75(2), 211–246.
 • Schneider, R., & Krajcik, J. (2002). Supporting science teacher learning: The role of educative curriculum materials. Journal of Science Teacher Education, 13(3), 221–245.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen elkitabı (9. Basım) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Süral, S., & Dedebali, N. C. (2018). Study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7(2), 303-317
APA ÇETİNKAYA s, Tabak S (2019). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. , 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
Chicago ÇETİNKAYA seher,Tabak Sanem Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. (2019): 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
MLA ÇETİNKAYA seher,Tabak Sanem Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. , 2019, ss.296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
AMA ÇETİNKAYA s,Tabak S Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. . 2019; 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
Vancouver ÇETİNKAYA s,Tabak S Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. . 2019; 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
IEEE ÇETİNKAYA s,Tabak S "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri." , ss.296 - 309, 2019. 10.7822/omuefd.535482
ISNAD ÇETİNKAYA, seher - Tabak, Sanem. "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri". (2019), 296-309. https://doi.org/10.7822/omuefd.535482
APA ÇETİNKAYA s, Tabak S (2019). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
Chicago ÇETİNKAYA seher,Tabak Sanem Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38, no.1 (2019): 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
MLA ÇETİNKAYA seher,Tabak Sanem Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, 2019, ss.296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
AMA ÇETİNKAYA s,Tabak S Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 38(1): 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
Vancouver ÇETİNKAYA s,Tabak S Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 38(1): 296 - 309. 10.7822/omuefd.535482
IEEE ÇETİNKAYA s,Tabak S "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, ss.296 - 309, 2019. 10.7822/omuefd.535482
ISNAD ÇETİNKAYA, seher - Tabak, Sanem. "Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlık Yeterlilikleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38/1 (2019), 296-309. https://doi.org/10.7822/omuefd.535482