Yıl: 2019 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 532 - 541 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.21763/tjfmpc.651592 İndeks Tarihi: 12-06-2020

Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer

Öz:
Objective: This study was planned to determine the level of knowledge about breast cancer (BC) and attitudes and practices towards BC infemale healthcare providers. Thereby, it was aimed to identify the level of awareness, which is intended to be improved in the community,among female healthcare providers; the topics of failure; attitudes and practices towards screening programs; and factors involved in theseareas. Method: The study sample consisted of 266 female healthcare providers. In all participants, a 29-item questionnaire was completed bythe face-to-face interview method. The questionnaire included items about sociodemographic characteristics, and level of knowledge,attitudes and practices in BC. Each correct answer was rated as one point while no score was assigned to incorrect answers which wereexcluded. Data were analyzed by SPSS version 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Results: The mean age was 30.29 ± 0.55 years. Ofsubjects, 47.7% (n=127) were physicians, 48.1% (n=128) were nurses while 4.2% (n=11) were other healthcare providers. Significantdifferences were found in the level of knowledge according to marital status, educational level and age. Of the factors affecting participationin screening programs, marital status, educational level, age, and duration of a professional career. It was found that the level of knowledgeregarding BC was high while the participation rate for screening programs was low among subjects.Conclusion: It was found that knowledgelevel was high while the participation rate for screening programs were rather low among female healthcare providers. This shows that thereshould be studies in order to increase the participation of female healthcare providers in screening programs.
Anahtar Kelime:

Kadın Sağlık Çalışanlarının Meme Kanseri Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

Öz:
Amaç: Bu çalışma, kadın sağlık çalışanlarının meme kanseri ile ilgili bilgi düzeyi, meme kanserine karşı tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Böylece toplumda oluşturulmak istenen meme kanseri konusundaki bilincin öncelikle ne kadarının kadın sağlık çalışanlarında mevcut olduğu, hangi konularda eksikliklerin bulunduğu, tarama programlarına karşı tutum ve davranışların ne düzeyde olduğu ve bunları etkileyen faktörlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 266 kadın sağlık çalışanı katıldı. Tüm katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemi ile 29 soruluk, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket uygulandı. Anket formu; sosyodemografik bilgileri ve meme kanseri bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşuyordu. Her bir doğru cevaba bir puan verilirken, yanlış cevaplar puanlandırılmadı. Veriler SPSS version 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ile analiz edildi.Bulgular: Yaş ortalaması 30,29 ± 0,55 yıl idi. Katılımcıların %47,7 (n=127)’sini hekimler, %48,1 (n=128)’ini hemşireler, %4,2 (n=11)’sini diğer sağlık personelleri oluşturmaktaydı. Çalışmaya katılan kadın sağlık çalışanlarının meme kanseri ile ilgili bilgi düzeyleri ile medeni durum, eğitim seviyesi ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Tarama programlarına katılımı etkileyen faktörler ise medeni durum, eğitim seviyesi, yaş ve meslekte geçen süre idi. Katılımcıların meme kanseri hakkında bilgi düzeyleri yüksek saptanırken, tarama programlarına uyumları oldukça düşük olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Yaptığımız çalışmada kadın sağlık çalışanlarının genel olarak meme kanseri hakkında bilgi düzeyleri yüksek iken tarama programlarına katılımları oldukça düşük olarak tespit edildi. Bu durum kadın sağlık çalışanlarının tarama programlarına katılımını arttırmak için çalışmaların olması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005;55:74-108.
 • 2.Koçak S, Çelik L, Özbaş S, Sak SD, Tükün A, Yalçın B. Meme kanserlerinde riskin değerlendirilmesi ve prevansiyon: İstanbul 2010 konsensus raporu. The Journal of Breast Health 2011; 7(2):47-67
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı. Kanser Taramaları. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kansertaramalari Access date: 12.12.16
 • 4. Haji-Mahmoodi M, Montazeri A, Jarvandi S, Harirchi I. Breast self examination: knowledge, attitudes, and practices among female health care workers in Tehran, Iran. The Breast Journal 2002; 8(4):222-5.
 • 5. Çiçeklioğlu M, Ege EC, Soyer MT, Çımat S. Birinci basamaktaki hemşire/ebelerin eğitiminde akran eğiticileri kullanılması; meme kanseri erken tanısı eğitim programı. STED 2005; 14: 249-55.
 • 6. Özmen V. Breast cancer in the world and Turkey. J Breast Health 2008;4:6-12.
 • 7. Nunez C, Bauman A, Egger S, Sitas F, NairShalliker V. Obesity, physical activity and cancer risks: Results from the Cancer, Lifestyle and Evaluation of Risk Study (CLEAR). Cancer Epidemiol. 2017; 47:56-63.
 • 8. Mahoney MC, Bevers T, Linos E, Willett WC. Opportunities and strategies for breast cancer prevention through risk reduction. CA Cancer J Clin 2008; 58:347-71.
 • 9. Bogusz R, Humeniuk E, Walecka I, Bojar I. Level and conditioning of knowledge about breast cancer displayed by women in perimenopausal age. Ann Agric Environ Med. 2016 2;23(2):324-8.
 • 10. Ahmed F, Mahmud S, Hatcher J, Khan SM. Breast cancer risk factor knowledge among nurses in teaching hospitals of Karachi, Pakistan: a crosssectional study. BMC Nursing, 2006;5:6.
 • 11. Balekouzou A, Yin P, Pamatika CM, Nambei SW, Djeintote M,Doromandji M et al. Assessment of breast cancer knowledge among health workers in Bangui, Central African Republic: a crosssectional study. Asian Pac J Cancer Prevention 2016; (7): 3769-75.
 • 12. Canbulat N, Uzun O. Health beliefs and screening behaivors among female health workers in Turkey. European Journal of Oncology Nursing 2008;12(2):148-56.
 • 13. Avcı İA. Factors associated with breast selfexamination practices and beliefs in female workers at a Muslim community. European Journal of Oncology Nursing 2008;12(2):127-33.
 • 14. Chan WHC, Choi KC, Wong RS, Chow KM, So WKW, Leung DYP et al. Examining the cervical screening behaviour of women aged 50 or above and its predicting factors: A populationbased survey. Int J Environ Res Public Health 2016;13(12):1195.
 • 15. Nahçivan N, Seçgingil S. Health beliefs related to breast self-examination a sample of Turkish women. Oncology Nursing Forum 2007; (34):425- 32.
 • 16. Gürsoy A, Mumcu H, Çalık K. Attitudes and health beliefs associated with breast canser screening behaivors among Turkish women. Journal of Transcultural Nursing 2011;22(4):368- 75.
 • 17. Dişcigil G, Şensoy N, Tekin N, Söylemez A. Meme sağlığı: Ege bölgesinde yaşayan bir grup kadının bilgi, davranış ve uygulamaları. Marmara Medical Journal 2007;20(1):29-36.
 • 18. Tilaki K, Auladi S. Awareness, attitude, and practice of breast cancer screening women and associated socio-demographic characteristics, in Northern Iran. Iran J Cancer Prev 2015; 8(4): e3429.
 • 19. Nilaweera RI, Perera S, Paranagama N, Anushyanthan AS. Knowledge and practices on breast and cervical cancer screening methods among female health care workers: A Sri Lankan experience. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(4):1193-6.
APA AKER E, TUZCULAR E, AKER S (2019). Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. , 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
Chicago AKER Esra B.,TUZCULAR Emine Z.,AKER Servet Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. (2019): 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
MLA AKER Esra B.,TUZCULAR Emine Z.,AKER Servet Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. , 2019, ss.532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
AMA AKER E,TUZCULAR E,AKER S Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. . 2019; 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
Vancouver AKER E,TUZCULAR E,AKER S Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. . 2019; 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
IEEE AKER E,TUZCULAR E,AKER S "Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer." , ss.532 - 541, 2019. 10.21763/tjfmpc.651592
ISNAD AKER, Esra B. vd. "Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer". (2019), 532-541. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.651592
APA AKER E, TUZCULAR E, AKER S (2019). Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13(4), 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
Chicago AKER Esra B.,TUZCULAR Emine Z.,AKER Servet Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 13, no.4 (2019): 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
MLA AKER Esra B.,TUZCULAR Emine Z.,AKER Servet Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.13, no.4, 2019, ss.532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
AMA AKER E,TUZCULAR E,AKER S Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2019; 13(4): 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
Vancouver AKER E,TUZCULAR E,AKER S Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2019; 13(4): 532 - 541. 10.21763/tjfmpc.651592
IEEE AKER E,TUZCULAR E,AKER S "Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer." Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13, ss.532 - 541, 2019. 10.21763/tjfmpc.651592
ISNAD AKER, Esra B. vd. "Knowledge, Attitudes and Practices of Female Healthcare Providers Regarding Breast Cancer". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 13/4 (2019), 532-541. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.651592