Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1093 - 1107 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2019.410 İndeks Tarihi: 17-06-2020

Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Dünya turizm endüstrisinin büyüme hızı, turizm arz ve talebi arasındaki ilişkileri her geçengün daha karmaşık hale getirmektedir. Artan rekabet, tüketicilerin bilinçlenmesi ve dahapek çok etken rekabet üstünlüğü kazanabilmek adına işletmeleri modern pazarlamastratejilerini kullanmaya mecbur kılmaktadır. Bu çalışmada turizm dağıtım sistemindekitemel aracı kuruluş olan seyahat acentelerinin pazarlama stratejilerinin belirlenmesiamaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ankara ili Çankayaİlçesinde faaliyet gösteren 30 A grubu seyahat acentesi yetkilisi ile görüşmeler yapılmış vetoplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre,seyahat acentelerinin pazarlama hedefleri arasında en önemlileri müşteri memnuniyeti,işletmenin devamlılığı ve satışları artırmaktır. Tutundurma faaliyetleri ağırlıklı olarakmevcut ve potansiyel müşterilere yönelik yapılmakta, hizmetlerin fiyatlarınınbelirlenmesinde ise hizmetin kalitesi, acentenin imajı ve müşterilerin fiyata olan duyarlılığıgöz önünde tutulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Marketing Strategies of Travel Agencies: A Research on Group A Travel Agencies in Ankara

Öz:
The growth rate of the world tourism industry makes the relationships between tourism supply and demand more and more complex. Increasing competition, awareness of consumers and many other factors compel enterprises to use modern marketing strategies in order to gain competitive advantage. In this study, it is aimed to determine marketing strategies of travel agencies which are the main intermediary institutions in tourism distribution system. Qualitative research method was used in the research. Meetings were made with 30 A group travel agency officials in Çankaya, Ankara. In the analysis of the collected data, content analysis was used. According to the findings of the study, the most important marketing targets of travel agencies are customer satisfaction, business continuity and sales. The promotion activities are made mainly for the existing and potential customers, and the quality of the service, the image of the agent and the sensitivity of the customers are taken into consideration in determining the prices of the services.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu ve S. Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ayaz, Z. (1996). A grubu seyahat acentelarında tutundurma çabaları (Ankara ve İstanbul örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Blomstrom, L. R. (1983). Strategic marketing planning in the hospitality industry. USA: The Educational Institute of American Hotel&Motel Association.
 • Coffman, C. D. (1983). Hospitality for sale, techniques of promoting business for hospitality establishments. USA: The Educational Institute of the American Hotel&Motel Assocation.
 • Çakıcı, A.C., Atay, L. ve Harman, S (2008). İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının pazarlama karması kararları üzerine bir araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 69-87.
 • Eren, E. (2005). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Gülcan, B. R. (2002). Veri tabanlı pazarlama: Türkiye’deki seyahat acenteları üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Doktara Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hamper, J.R. Baugh, L. S. (1990). Strategic marketing planning. Lincolnwood, USA: NTC Business Book.
 • Hacıoğlu, N. (2000). Seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü. Bursa: Vipaş. İçöz, O. (2002). Turizm işletmelerinde pazarlama: İlkeler ve uygulamalar. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Kerin, R. A., Mahajan, V. ve Varadajaran, P. R. (1990). Contemporary perspectives for strategic market planning. Boston: Allyn & Bacon.
 • Kotler, P. (2003). Marketing management: Analysis, planning, implementation and control. USA: Prentice-Hall International Inc.
 • Li, S. Kınman, R. Duan, Y. ve Edwards, J. S. (2000). Computer-based support for marketing strategy development. European Journal of Marketing, 30(5), 551-572.
 • Mucuk, İ. (2004). Pazarlama ilkeleri. 14. Baskı. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Thompson, A. A. ve Strickland, A. J. III. (2003). Strategic management: Concepts and cases. 2. Baskı. Irwin Inc. Homewood.
 • Tunç, A. ve Uygur, S. (2002). Güney Marmara ve İç Anadolu (A) grubu seyahat acentalarının pazarlama faaliyetleri hakkında ampirik bir çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 1-14.
 • Usal, A. Oral, S. (2001). Turizm Pazarlaması. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Yaman, R. H. ve Shaw, R. H. (2001). Marketing research and small travel agents: An exploratory study. Journal of Vacation Marketing, 8(2), 127-140.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yükselen, C. (2006). Pazarlama: İlkeler, Yönetim. 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhang, Z. (2004). Organizing customers: Japanese travel agencies marketing on the internet. European Journal of Marketing, 38(9), 1294-1303.
 • www.tursab.org.tr (Erişim Tarihi: 21.11.2018).
 • https://www.tursab.org.tr/ (Erişim Tarihi: 11.12.2018).
 • https://www.tatilbudur.com/ (Erişim Tarihi: 14.12.2018).
 • https://www.jollytur.com/ (Erişim Tarihi: 14.12.2018).
 • www.mngturizm.com (Erişim Tarihi: 15.12.2018).
 • https://www.prontotour.com/ (Erişim Tarihi: 15.12.2018).
APA AKSÖZ E, YÜCEL E (2019). Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. , 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
Chicago AKSÖZ Emre Ozan,YÜCEL Esin Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. (2019): 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
MLA AKSÖZ Emre Ozan,YÜCEL Esin Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. , 2019, ss.1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
AMA AKSÖZ E,YÜCEL E Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. . 2019; 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
Vancouver AKSÖZ E,YÜCEL E Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. . 2019; 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
IEEE AKSÖZ E,YÜCEL E "Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma." , ss.1093 - 1107, 2019. 10.21325/jotags.2019.410
ISNAD AKSÖZ, Emre Ozan - YÜCEL, Esin. "Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma". (2019), 1093-1107. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.410
APA AKSÖZ E, YÜCEL E (2019). Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
Chicago AKSÖZ Emre Ozan,YÜCEL Esin Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7, no.2 (2019): 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
MLA AKSÖZ Emre Ozan,YÜCEL Esin Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.2, 2019, ss.1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
AMA AKSÖZ E,YÜCEL E Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(2): 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
Vancouver AKSÖZ E,YÜCEL E Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(2): 1093 - 1107. 10.21325/jotags.2019.410
IEEE AKSÖZ E,YÜCEL E "Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, ss.1093 - 1107, 2019. 10.21325/jotags.2019.410
ISNAD AKSÖZ, Emre Ozan - YÜCEL, Esin. "Seyahat Acentelerinin Pazarlama Stratejileri: Ankara İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7/2 (2019), 1093-1107. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.410