Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 178 - 196 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17051/io.2017.45107 İndeks Tarihi: 17-06-2020

Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türk ve Vietnamlı öğrencilerin matematik okuryazarlığını açıklayan dürtüsel vegüdüsel özellikleri belirlemektir. İlişkisel araştırma modelinde olan araştırmanın örneklemi, 4415 Türk ve4433 Vietnamlı öğrenciden oluşmaktadır. Sebatkarlık, problem çözmeye açıklık, algılanan denetim,matematik öğrenmek için araçsal güdülenme ve matematiğe ilgi değişkenleri dürtü ve güdülenme özelliğiyleilişkili değişkenler olarak ele alınmıştır. Ölçme değişmezliğini test etmek için Çoklu grup Doğrulayıcı FaktörAnalizi ve değişkenlerin matematik okuryazarlığıyla ilişkilerini belirlemek için Chaid analizigerçekleştirilmiştir. Çoklu Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi'ne göre "matematiğe ilgi", problem çözmeye karşıaçıklık" ve "araçsal güdülenme" değişkenleri için şekilsel değişmezlik sağlanmıştır. Ancak, matematikte veokulda algılanan denetim, başarısızlık özelliği ve sebatkarlık değişkenlerinin ise iki ülke açısından aynıkültürel yapıda olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Chaid analizi, problem çözmeye açıklık ve matematiğe ilgideğişkenlerinin Türk ve Vieatnamlı öğrencilerin matematik okuryazarlığını en fazla açıklayan değişkenlerolduğunu göstermiştir. Ayrıca, gerçek yaşam durumlarıyla bağlantı kurabilen Türk öğrenciler arasındanmatematik derslerini dört gözle bekleyen öğrencilerin, bu öğrenciler arasından da matematiktenhoşlananların matematik puanının en yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmada gerçek yaşam durumlarıylabağlantı kurabilmenin matematik başarısı üzerinde önemli bir role sahip olduğu bulunmuştur. Bu nedenle,matematik öğretimi programlarının öğrencilerin günlük hayat ile ilişki kurmalarını sağlayacak yöndegeliştirilmesi önerilebilir. Bunun için matematik derslerinde bu amaca hizmet edecek çeşitli simülasyonlaröğrencilere sunulabilir.
Anahtar Kelime:

Relationship between drive and motivation features and PISA 2012 mathematics literacy of Turkish and Vietnamese students

Öz:
The purpose of this study is to determine features regarding drive and motivation predicting mathematics literacy of Turkish and Vietnamese students within the context of PISA 2012. The sample of this correlational study includes 4415 Turkish and 4433 Vietnamese students. Perseverance, openness to problem solving, locus of control, instrumental motivation to learn mathematics and interest in mathematics were considered as drive and motivation variables. To test measurement invariance Multigorup Confirmatory Factor Analysis and to determine the relationship between these variables and mathematics literacy Chaid Analysis were conducted. According to the results of Multigorup Confirmatory Factor Analysis, configural invariance models was built for only the factors "interest in mathematics", "opennes to problem solving" and "instrumental motivation". On the other hand, it was concluded that perceived control in school, attribuitions to failure and perseverance variables have not the same cultural structure in both countries. Moreover, Chaid analysis showed that openness to problem solving and interest in mathematics were explained mostly the mathematics literacy of Turkish and Vieatnames students. Besides, of all students being able to make real life connections, students who like mathematics were found to have the highest mathematics score. In this study, it was found that making connection to real life has an important role on mathematics achievement. Therefore, it is recommended that mathematics education programs should be developed to help students be able to make real life connections. To make this happen, several simulation activities can be provided to students.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ada, S. (2015). Looking for PISA 2012 problem solving indices in terms of different ountries.International Journal of Innovative Research in Education, 2(1), 32-38.
 • Aiso, H., Kristina, R., & Rudolph, F. (2005). Mathematics achievement and interest in mathematics from a differential perspective. ZDM Mathematics Education, 37(3), 212-220.
 • Akpınar, H. (2000). Veri tabanlarında bilgi keşfi ve veri madenciliği. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 29, 1.
 • Alkan, V. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: Kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 89-10.
 • Arikan, S. (2014). A regression model with a new tool: IDB analyzer for identifying factors predicting mathematics performance using PISA 2012 indices. US-China Education Review, 4(10), 716-727.
 • Azapağası İlbağı, E. & Akgün, L. (2012). PISA 2003 öğrenci anketine göre 15 yaş Grubu öğrencilerinin tutumlarının incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 67-90.
 • Başar, M., Ünal, M. ve Yalçın, M. (Eylül, 2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. 5. Ulusal Fen Bilimleri Matematik Egitimi Kongresi, Ankara. [Online] http://infobank.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t212d.pdf adresinden 28 Şubat 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169-189.
 • Bilican, S., Demirtasli, R. N. & Kilmen, S. (2011). The attitudes and opinions of the students towards mathematics course: The comparison of TIMSS 1999 and TIMSS 2007. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, 1277-1283.
 • Bloem, S. (2013). PISA in low and middle income countries. OECD Education Working Papers, No:93 OECD Publishing.
 • Bodewing, C. (November, 2013). What explains Vietnam’s stunning performance in PISA 2012? [Online] Retrieved on 20 January 2016, at URL: http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/what-explainsvietnam-s-stunning-performance-pisa-2012.
 • Cheung, G. W. & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing MI. Structural Equation Modeling, 9, 235-55.
 • Cheung, K., Sit, P. & Mak, S. (2015). The effects of work ethics and attributions to failure on Mathematical literacy performance: A study of learning characteristics of academic resilient students in Shanghai, Singapore, Hong Kong, Taiwan and Korea. Presented at the “Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 39)”, Hobart, Australia.
 • Chiu, M. M. & Xihua, Z. (2008). Family and motivation effects on mathematics achievement: Analyses of students in 41 countries. Learning and Instruction, 18(4), 321–336.
 • Deci, E. L & Ryan, R. M. (2002). Overview of self-determination theory. In E. L. Deci, & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research, University of Rochester Press, Rochester, NY.
 • Doğan, N. ve Özdamar, K. (2003). CHAID Analizi ve Aile Planlaması ile İlgili Bir Uygulama. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23, 392-397.
 • Driscol, A. K. (2006). Academic resilience among low SES high school students. University of California, Davis. [Online]: http://paa2006.princeton.edu/papers/61572 adresinden 11 Aralık 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109–132.
 • Eğitim Reformu Girişimi. (2011). PISA 2009 sonuçlarına ilişkin değerlendirme. [Online]: http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/PISA2009DegerlendirmeNotu_Final_08 022010.pdf] adresinden 11 Aralık 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Evans, E. M., Schweingruber, H. & Stevenson, H. W. (2002). Gender differences in interest and knowledge acquisition: The United States, Taiwan and Japan. Sex Roles, 47(3), 153–167.
 • Gainsburg, J. (2008). Real world connections in secondary mathematics teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(3), 199-219.
 • Glewwe, P., Krutikova, S. & Rolleston, C. (2014). Do schools reinforce or reduce learning gaps between advantaged and disadvantaged students? Evidence from Vietnam and Peru. [Online] Retrieved on 25 September 2015, at URL: http://www.cantholib.org.vn/dataLibrary/Images/Do%20schools%20reinforce%20or%20reduce %20learning%20gap.pdf.
 • Gürsoy, Ş. T. U. (2009). Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Halverscheid, S., Henseleit, M. & Lies, K. (2006). Rational numbers after elementary school: Realizing models for fractions on the real line. Proceedings of the 30th conference of the International group for the psychology of mathematics education, 30(3), 225-232.
 • Holschuh, P. J., Nist, S. L. & Olejnik, S. (2001). Attributions to failure: The effects of effort, ability, and learning strategy use on perceptions of future goals and emotional responses. Reading Psychology, 22(3), 153- 173, DOI: 10.1080/027027101753170601.
 • Jerrim, J. (2014). Why do East Asian children perform so well in PISA? An investigation of Western-born children of East Asian descent. Oxford Review of Education, 41(3), 310-333. doi: 10.1080/03054985.2015.1028525.
 • Karakoç, G. & Alacacı, C. (2015). Real world connections in high school mathematics curriculum and teaching. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 31-46.
 • Kass, V. G. (1980). An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data. Applied Statistics, 29(2), 119-127.
 • Koeller, O., Baumert, J. & Schnabel, K. (2001). Does interest matter? The relationship between academic interest and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 32, 448– 470.
 • Konstantopoulos, S. (2005). Trends of school effects on student achievement: Evidence from NLS:72, HSB:82, and NELS:92. Teachers College Record, 108(12), 2550-2581.
 • Lau, K. C. (2014). The science education of the East Asian regions – what we can learn from PISA. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 15(2), 1-18.
 • Lipnevich, A. A, MacCann, C., Krumm, S., Burrus, J. & Roberts, R. D. (2011). Mathematics attitudes and mathematics outcomes of US and Belarusian middle school students. Journal of Educational Psychology, 13(1), 105–118.
 • Liu, O. (2009). An investigation of factors affecting gender differences in standardized math performance: Results from U.S. and Hong Kong 15 year olds. International Journal of Testing, 9(3), 215-237.
 • Lodico, M. G., Spaulding, D. T. & Voegtle, K. H. (2006). Methods in educational research: From theory to practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Marsh, H. W., Köller, O., Trautwein, U., Lüdtke, O. & Baumert, J. (2005). Academic self-concept, interest, grades, and standardized test scores: Reciprocal effects models of causal ordering. Child Development, 76, 397–416
 • Masten, A. S. & Reed, M. J. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), The handbook of positive psychology (pp. 74-88). Oxford University Press.
 • Mata, M. L., Monteiro, V. & Peixoto, F. (2012). Attitudes towards Mathematics: Effects of individual, motivational, and social support factors. Child Development Research, 1, 1-9.
 • Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis, and factorial invariance. Pyschometrika, 58, 525-543.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2010). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2009 ulusal ön raporu. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International Results in Mathematics. TIMSS & PIRLS International Study Center: Chestnut Hill, MA, USA.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Drucker, K. T. (2012). PIRLS 2011 International Results in Reading. TIMSS & PIRLS International Study Center: Chestnut Hill, MA, USA.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M. O. & Foy, P. (2008). TIMSS 2007 International mathematics report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades. Chestnut Hill, MA, USA.
 • Murayama, K., Pekrun, R., vom Hofe, R. & Lichtenfeld, S. (2012). Predicting long- term growth in students’ mathematics achievement: The unique contributions of motivation and cognitive strategies. Child Development, 84(4), 1475-1490.
 • Nicolaidou, M. & Philippou, G. (2003). Attitudes towards mathematics, self-efficacy and achievement in problem solving. European Research in Mathematics Education III, 1–11, University of Pisa, Pisa, Italy.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD].(2004). Learning for Tomorrow’s World: First Results from PISA 2003. Paris: OECD Publications.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD].(2010).The High Cost of Low Educational Performance: The Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes, PISA. OECD Publishing, Paris.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD].(2013). PISA 2012 results: Ready to learn– students’ engagement, drive and self- beliefs (vol.III) Paris: OECD Publishing.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2014). PISA 2012 results –Creative problem solving (vol.V) Paris: OECD Publishing.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2012). Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools. OECD Publishing.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2011). Against the odds: Disadvantaged students who succeed in school. OECD Publishing.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2013). PISA 2012 results: Excellence through equity: Giving every student the chance to succeed (Volume II). PISA, OECD Publishing.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2014). PISA 2012 Results: What students know and can do – student performance in mathematics, reading and science (Volume 1), PISA, OECD Publishing.
 • Önür, H. (2013). Gelir düzeyinin eğitim imkanlarından yararlanma düzeyine etkisi: Süleyman Demirel Fen Lisesi ve Atatürk Lisesi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(18), 259-277.
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] (2015). “2015-lisans yerleştirme sınavları sonuçları”. [Online]: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/LYS/2015LYSSAYISALBILGILER3006 2015.pdf adresinden 24 Şubat 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Özcan, Z. Ç. (2015). The relationship between mathematical problem-solving skills and self-regulated learning through homework behaviours, motivation, and metacognition. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, DOI: 10.1080/0020739X.2015.1080313
 • Özdemir, E. ve Üzel, D. (2011). Gerçekçi matematik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 332-343.
 • Özdoğan, E. ve Uyar, M. (2012). Tübitak projesi: Aranızda matematiği sevmeyen var mı? Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 64-69.
 • Park, C. C. (2001). Educational aspirations of Southeast Asian students. In C. Park, A. Goodwin, & S. Lee (Eds.), Research on the education of Asian Pacific Americans (pp. 3-20). USA: Information Age Publishing.
 • Peterson, C., Semmel, A., Von Baeyer, C., Abramson, L. Y., Metalsky, G. I. & Seligman, M. E. P. (1982). The attributional style questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 287-300.
 • Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95, 667–686.
 • Rindermann, H., Hoanh, Q. S. N. & Baumeister, A. E. E. (2013). Cognitive ability, parenting and instruction in Vietnam and Germany. Intellegence, 41(5), 366–377.
 • Rolleston C. & Krutikova S. (2014). Equalising opportunity? School quality and home disadvantage in Vietnam. Oxford Review of Education, 40(1), 112-131.
 • Rolleston, C., & James, Z. (2015). After access: Divergent learning profiles in Vietnam and India. Prospects, 45(3), 285-303.
 • Saarela, M. & Karkkainen, T. (2014). Discovering gender-specic knowledge from Finnish basic education using PISA scale indices. In Proceedings of the 7th International Conference on Educational Data Mining, London, United Kingdom.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Factors affecting students’ achievement in mathematics. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Scherer, R. & Gustafsson, J. E. (2015). The relations among openness, perseverance, and performance in creative problem solving: A substantive-methodological approach. Thinking Skills and Creativity, 18, 14-17.
 • Schleicher, A. (2015). Vietnam's 'stunning' rise in school standards. BBC News,[Online] Retrieved on 21- September-2015, at URL: http://www.bbc.com/news/business-33047924
 • Shin, J., Lee, H. & Kim, Y. (2009). Student and school factors affecting mathematics achievement: International comparisons between Korea, Japan, and the USA. School of Psychology International, 30, 520-537.
 • Singha, K., Granvillea, M. & Dikaa, S. (2002). Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and academic engagement. The Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.
 • Thanh, T., Dekker, R. & Goedhart, J. M. (2008). Preparing Vietnamese student teachers for teaching with a studentcentered approach. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 61–81.
 • Thien, L.M., Darmawan, I. G. N. & Ong, M.Y (2015). Affective characteristics and mathematics performance in Indonesia, Malaysia, and Thailand: What can PISA 2012 data tell us?.Large-Scale Assessments in education, 3(3), 1-16.doi:10.1186/s40536-015-0013-z.
 • Tran, N. T. (2013). Factors associated with low educational motivation among ethnic minority students in Vietnam. Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies, 32, 124-136.
 • Usher, A. & Kober, N. (2012). Student Motivation: An overlooked Piece of School Reform. Washington: Centre on Education Policy: The George Washington University.
 • Uysal, Ş. (2015). Factors affecting the Mathematics achievement of Turkish students in PISA 2012. Educational Research and Reviews, 10(2),1670-1678.
 • Uzun, S., Bütüner, S. Ö., & Yiğit, N. (2010). A comparison of the results of TIMSS 1999-2007: The most successful five countries-Turkey sample. İlköğretim Online, 9(3), 1174-1188, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 07 Haziran 2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260.
 • Üzel, D. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Wigfield, A., Eccles, J. S., Schiefele, U., Roeser, R. & Davis-Kean, P. (2006). Development of achievement motivation (6th ed.). In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.). Handbook of child psychology (Vol. 3, pp. 933–1002). New York: Wiley.
 • Wu, D. A., Li, Z. & Zumbo, B. D. (2007). Decoding the meaning of factorial invariance and updating the practice of multi-group confirmatory factor analysis: A demonstration with TIMSS data. Practical Assessment, Research & Evaluation, 12(3), 1-26.
 • Yelgün, A. ve Karaman, İ.(2015). What are the factors reducing the academic achievement in a primary school located in a neighborhood with a low socioeconomic Status? Education and Science, 40(179), 251- 268.
 • Yenilmez, K. (2010). Orta öğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
 • Yu, C. H., Wu, S. F., & Mangan, C. (2015). Identifying crucial and malleable factors of successful science learning from the 2012 PISA. In Myint Swe Khine (Eds.), Science education in East Asia: Pedagogical innovations and best practices (pp.567-590). New York: Springer.
 • Yurt, E. ve Sünbül, A. M. (2014). A structural equation model explaining 8th grade students’ mathematics achievements. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1642-1652.
 • Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ve cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1), 133-143, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 07 Haziran 2016 tarihinde indirilmiştir.
APA YAVUZ H, İLGÜN DİBEK M, yalçın s (2017). Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. , 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
Chicago YAVUZ Hatice Çiğdem,İLGÜN DİBEK Münevver,yalçın seher Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. (2017): 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
MLA YAVUZ Hatice Çiğdem,İLGÜN DİBEK Münevver,yalçın seher Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. , 2017, ss.178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
AMA YAVUZ H,İLGÜN DİBEK M,yalçın s Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. . 2017; 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
Vancouver YAVUZ H,İLGÜN DİBEK M,yalçın s Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. . 2017; 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
IEEE YAVUZ H,İLGÜN DİBEK M,yalçın s "Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler." , ss.178 - 196, 2017. 10.17051/io.2017.45107
ISNAD YAVUZ, Hatice Çiğdem vd. "Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler". (2017), 178-196. https://doi.org/10.17051/io.2017.45107
APA YAVUZ H, İLGÜN DİBEK M, yalçın s (2017). Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. İlköğretim Online (elektronik), 16(1), 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
Chicago YAVUZ Hatice Çiğdem,İLGÜN DİBEK Münevver,yalçın seher Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. İlköğretim Online (elektronik) 16, no.1 (2017): 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
MLA YAVUZ Hatice Çiğdem,İLGÜN DİBEK Münevver,yalçın seher Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.1, 2017, ss.178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
AMA YAVUZ H,İLGÜN DİBEK M,yalçın s Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(1): 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
Vancouver YAVUZ H,İLGÜN DİBEK M,yalçın s Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(1): 178 - 196. 10.17051/io.2017.45107
IEEE YAVUZ H,İLGÜN DİBEK M,yalçın s "Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler." İlköğretim Online (elektronik), 16, ss.178 - 196, 2017. 10.17051/io.2017.45107
ISNAD YAVUZ, Hatice Çiğdem vd. "Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler". İlköğretim Online (elektronik) 16/1 (2017), 178-196. https://doi.org/10.17051/io.2017.45107